Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 4 din  4 septembrie 2000

privind autorizarea societatilor pe actiuni rezultate in urma schimbarii formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca in conditiile Legii bancare nr. 58/1998

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 11 septembrie 2000

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 264, 265 si 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit si ale art. 38 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998, modificata si completata prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 24/1999 si nr. 56/2000,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme reglementeaza conditiile, documentatia si procedura de autorizare de catre Banca Nationala a Romaniei a societatilor pe actiuni rezultate in urma schimbarii formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit care, in temeiul art. 246 alin. 1 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, au optat pentru functionarea ca banca in conditiile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea bancara.
    Art. 2
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta in Legea bancara.
    (2) Termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) organizatiile cooperatiei de credit - entitatile prevazute la art. 246 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000;
    b) act constitutiv - contractul de societate si statutul ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, pe baza caruia se inmatriculeaza si functioneaza societatea pe actiuni rezultata in urma schimbarii formei juridice a organizatiei cooperatiei de credit care a optat pentru functionarea ca banca;
    c) bilant contabil - bilantul, contul de profit si pierderi, anexele si raportul de gestiune.

    CAP. 2
    Autorizarea

    SECTIUNEA 1
    Conditii de autorizare
    Art. 3
    Anterior solicitarii autorizarii Bancii Nationale a Romaniei organizatiile cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca in conditiile Legii bancare vor proceda la schimbarea formei lor juridice si la inmatricularea ca societati pe actiuni care functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 31/1990.
    Art. 4
    (1) Societatile pe actiuni rezultate in urma schimbarii formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit pot functiona ca banca numai pe baza autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare autorizatie.
    (2) Pana la obtinerea autorizatiei societatea pe actiuni va putea desfasura numai activitatile derulate de organizatiile cooperatiei de credit anterior schimbarii formei juridice, in masura in care acestea erau permise de Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit si sunt prevazute in actul sau constitutiv, avand obligatia de a adauga la denumire, in toate actele emise si in orice forma de publicitate, sintagma "fara autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei".
    Art. 5
    (1) Actul constitutiv va fi intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si cu respectarea dispozitiilor Legii bancare si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei date in aplicarea acesteia.
    (2) In acest sens dispozitiile referitoare la denumire, sediu social, actionari semnificativi, conducatorii bancii, administratori si cenzori, prevazute la art. 10, 11, 13 - 15, 17 si 18 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor, cu modificarile ulterioare, precum si cele referitoare la persoanele desemnate sa asigure conducerea sediilor secundare ale bancii, prevazute la art. 32 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor, se aplica si in cazul societatilor pe actiuni rezultate in urma schimbarii formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit.
    Art. 6
    (1) Obiectul de activitate va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea bancara.
    (2) In obiectul de activitate pot fi incluse numai acele activitati pe care, potrivit dispozitiilor mentionate la alin. (1), bancile le pot efectua in mod direct si care sunt definitorii pentru scopul in care o banca se constituie si functioneaza, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
    (3) Includerea in obiectul de activitate a activitatilor prevazute la art. 8 din Legea bancara, pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesara si o aprobare prealabila/un aviz din partea altor autoritati, se va putea realiza numai dupa obtinerea acestora.
    Art. 7
    (1) Pana la data depunerii cererii de autorizare capitalul social al societatii pe actiuni trebuie subscris si varsat integral, in forma baneasca, cel putin la nivelul capitalului minim pentru banci stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Constituirea capitalului social al societatii pe actiuni si eventualele majorari ale acestuia se vor efectua exclusiv prin aporturi in forma baneasca.
    (3) Fiecare actionar va varsa integral, la momentul subscrierii, valoarea actiunilor subscrise, cu exceptia actiunilor rezultate din transformarea partilor sociale subscrise si integral varsate la capitalul social al organizatiilor cooperatiei de credit, in cazul carora varsamintele efectuate se asimileaza aporturilor in forma baneasca.
    (4) Varsamintele la capitalul social vor fi efectuate intr-un cont deschis in acest scop la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Art. 8
    (1) La data depunerii cererii de autorizare solicitantul nu trebuie sa se afle in situatia de a nu-si fi onorat integral obligatiile scadente.
    (2) Indicatorii de prudenta bancara, calculati pe baza datelor inscrise in bilantul contabil intocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, trebuie sa se incadreze in limitele stabilite pentru banci de Legea bancara si de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Se vor calcula urmatorii indicatori de prudenta bancara:
    a) fondurile proprii;
    b) solvabilitatea;
    c) expunerea fata de un singur debitor;
    d) expunerea agregata;
    e) pozitia valutara;
    f) valoarea totala a investitiilor pe termen lung in valorile mobiliare emise de o societate comerciala care nu este angajata in una sau mai multe dintre activitatile financiare prevazute la art. 8 din Legea bancara;
    g) valoarea totala a investitiilor pe termen lung in valorile mobiliare emise de societati comerciale care nu sunt angajate in una sau mai multe dintre activitatile financiare prevazute la art. 8 din Legea bancara;
    h) valoarea totala a investitiilor in valori mobiliare, efectuate in nume si in cont propriu, cu exceptia celor in titluri de stat.
    (4) Capitalul social existent in sold la data intocmirii bilantului contabil prevazut la alin. (2) trebuie sa fie cel putin la nivelul capitalului social minim prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
    (5) La stabilirea nivelului indicatorilor prevazuti la alin. (2) se vor lua in calcul, fara a se inregistra efectiv in contabilitate, si influentele aferente rezervelor minime obligatorii, contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si ale provizioanelor specifice de risc stabilite pe baza clasificarii creditelor, plasamentelor si a dobanzilor neincasate aferente acestora, existente in sold la data bilantului contabil prevazut la alin. (2), determinate in conformitate cu reglementarile in materie.
    Art. 9
    (1) Auditorul independent, numit in conformitate cu art. 61 alin. 1 din Legea bancara, trebuie sa fie o societate de expertiza contabila, autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei si sa aiba experienta in domeniul financiar-bancar.
    (2) Pot fi numite auditor independent in conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 numai persoanele care au fost aprobate de Banca Nationala a Romaniei in calitate de auditor independent al unei banci sau care au exercitat mandatul de cenzor intr-o banca.

    SECTIUNEA 2
    Documentatia
    Art. 10
    (1) Dosarul prezentat in sustinerea cererii de autorizare trebuie sa cuprinda toate documentele si informatiile prevazute in prezenta sectiune.
    (2) Banca Nationala a Romaniei poate cere unui solicitant sa prezinte orice informatii si documente suplimentare.
    (3) Toate actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30 de zile anterior datei incheierii termenului in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte conform art. 268 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 vor fi restituite titularilor cererilor, fara a fi luate in considerare, astfel incat instrumentarea dosarului sa se poata incheia cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei pe a carei ordine de zi urmeaza sa fie inscris.
    Art. 11
    (1) In vederea obtinerii autorizatiei solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:
    a) cererea de autorizare (anexa nr. 2 la prezentele norme), semnata de persoanele propuse in calitate de conducator, conform actului constitutiv;
    b) hotararea adunarii generale a organizatiei cooperatiei de credit privind schimbarea formei juridice in societate pe actiuni in vederea functionarii ca banca in conditiile Legii bancare;
    c) actul constitutiv si, daca este cazul, actele aditionale prin care acesta a fost modificat, incheiate in forma autentica, in original sau in copie legalizata;
    d) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare ca societate pe actiuni, eliberat de oficiul registrului comertului, precum si extrasul certificat de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului;
    e) informare privind repartitia actiunilor si a drepturilor de vot, insotita, dupa caz, de scrisoarea din partea bancii prevazute la art. 7 alin. (4), care sa confirme suma varsata de fiecare actionar in contul special deschis;
    f) informatiile si documentele prevazute la art. 20 lit. e) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 pentru fiecare dintre actionarii semnificativi;
    g) bilantul contabil intocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, insotit de tabelul de corespondenta a conturilor utilizate de organizatiile cooperatiei de credit cu cele utilizate de banci si de raportul auditorului independent care sa cuprinda atat opinia acestuia asupra bilantului contabil, cat si calculul indicatorilor de prudenta bancara, prevazuti la art. 8 din prezentele norme, efectuat pe formularele prevazute de normele Bancii Nationale a Romaniei in materie;
    h) comunicare privind identitatea auditorului independent numit, in conformitate cu prevederile art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea pozitiei sale in Tabloul Corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania, care sa cuprinda si numele bancilor in care au desfasurat activitate de audit sau au exercitat mandatul de cenzor, cu indicarea perioadelor respective;
    i) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde cel putin:
    - tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii ce vor fi oferite de banca;
    - clientela careia i se va adresa banca si modalitatile de atragere a acesteia;
    - segmentul de piata in care se intentioneaza ca banca sa isi desfasoare activitatea;
    - natura resurselor financiare utilizate;
    - structura organizatorica si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii;
    - ultimul bilant contabil al organizatiei cooperatiei de credit, inregistrat la autoritatea fiscala, si balanta de verificare intocmita la incheierea activitatii acesteia, certificata de un auditor independent;
    - preliminarea aferenta anului 2000 si estimarea anuala aferenta perioadei 2001 - 2003 a bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a situatiei privind repartizarea rezultatului (profitului), intocmite potrivit normelor metodologice in materie emise de Banca Nationala a Romaniei, insotite de fundamentarea acestora;
    j) comunicare privind identitatea conducatorilor propusi ai bancii, prevazuti in actul constitutiv, insotita de documentele prevazute la art. 20 lit. g) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999;
    k) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie si, daca este cazul, a membrilor comitetului de directie, insotita de documentatia prevazuta la art. 20 lit. h) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999;
    l) identitatea cenzorilor, insotita de documentele prevazute la art. 20 lit. i) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999;
    m) comunicare privind identitatea auditorului independent al bancii, numit in conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 din Legea bancara; in situatia in care acesta nu a fost autorizat de Banca Nationala a Romaniei in aceasta calitate la o alta banca, se vor transmite si documentele prevazute la art. 22 lit. e) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999;
    n) declaratie semnata de toti membrii consiliului de administratie, din care sa rezulte ca societatea pe actiuni nu are obligatii scadente neonorate;
    o) documentele care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, potrivit prevederilor art. 22 lit. c) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999;
    p) situatia retelei de sucursale si alte sedii secundare, care sa cuprinda: tipul sediului secundar, adresa si identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea acestora; pentru fiecare dintre sediile secundare se vor prezenta dovada inmatricularii sau, dupa caz, a inregistrarii la oficiul registrului comertului, precum si curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate sa asigure conducerea acestora;
    r) comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii in calitate de banca, elaborate cu respectarea prevederilor Legii bancare;
    s) aprobarile prealabile/avizele emise de autoritatile competente pentru efectuarea activitatilor supuse unor legi speciale, daca este cazul;
    s) orice alte informatii pe care solicitantul le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat;
    t) orice alte informatii si documente solicitate de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Bilantul contabil prevazut la alin. 1 lit. g) se va intocmi in scopul autorizarii potrivit modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice pentru intocmirea si utilizarea acestora.

    CAP. 3
    Respingerea cererii

    Art. 12
    Banca Nationala a Romaniei va putea respinge o cerere de autorizare a unei societati pe actiuni rezultate in urma schimbarii formei juridice a unei organizatii a cooperatiei de credit, in conditiile prevazute la art. 269 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000.
    Art. 13
    Hotararea de respingere a cererii de autorizare se va comunica solicitantului, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, si se va publica in doua ziare de circulatie nationala.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Directia politici financiar-bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va confirma solicitantului primirea cererii de autorizare in termen de 3 zile lucratoare.
    Art. 15
    (1) Documentatia va fi prezentata Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora.
    (2) Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de legislatia romana.
    Art. 16
    (1) Incepand cu data eliberarii autorizatiei de catre Banca Nationala a Romaniei, banca se supune tuturor prevederilor legale aplicabile bancilor.
    (2) In termen de 5 zile de la data autorizarii banca va transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere reglementarile proprii cu privire la desfasurarea activitatii.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

                GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                            EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                                ACTIVITATI
ce pot fi incluse in obiectul de activitate al bancilor cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea bancara nr. 58/1998

    a) acceptarea de depozite;
    b) contractarea de credite, operatiunile de factoring si scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare;
    c) emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;
    d) plati si decontari;
    e) transferuri de fonduri;
    f) emiterea de garantii si asumarea de angajamente;
    g) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);
    h) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu valuta;
    i) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea, pietre pretioase;
    j) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu titluri de stat;
    k) distribuirea de valori mobiliare in cadrul unui grup de vanzare;
    l) actionarea ca agent custode pentru valori mobiliare*);
    m) depozitar pentru organismele de plasament colectiv in valori mobiliare*);
    n) inchirierea de casete de siguranta;
    o) consultanta financiar-bancara;
    p) operatiuni de mandat*).
------------
    *) Cu autorizatia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    *) Operatiunile vor fi prevazute in mod detaliat.

    ANEXA 2

                     BANCA NATIONALA A ROMANIEI

                       Domnule Guvernator,

    Subsemnatul/subsemnatii ...................................................
                              (numele si prenumele)
solicit/solicitam autorizarea functionarii ca banca in conditiile Legii bancare nr. 58/1998 a*1) ............. - S.A., rezultata din schimbarea formei juridice a organizatiei cooperatiei de credit*2) ..................................... .
    In sustinerea cererii mele/noastre anexez/anexam urmatoarea documentatie:
    - hotararea adunarii generale a organizatiei cooperatiei de credit privind schimbarea formei juridice a acesteia in societate pe actiuni, in vederea functionarii ca banca in conditiile Legii nr. 58/1998;
    - actul constitutiv si actele aditionale prin care acesta a fost modificat;
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare ca societate pe actiuni, eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copia certificata de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului;
    - informare privind repartitia actiunilor si a drepturilor de vot;
    - scrisoare din partea bancii la care s-a deschis contul in care s-au efectuat varsamintele aferente capitalului social*);
    - chestionarul - anexa nr. 2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 - pentru fiecare actionar semnificativ;
    - dovada inregistrarii in registrul comertului, bilanturile contabile si cele mai recente situatii financiar-contabile pentru fiecare actionar semnificativ persoana juridica, precum si pentru societatea a carei filiala este;
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar si declaratie - anexa nr. 3 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 - pentru fiecare actionar semnificativ persoana fizica;
    - bilantul contabil intocmit potrivit prevederilor art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, insotit de tabelul de corespondenta a conturilor utilizate de organizatiile cooperatiei de credit cu cele utilizate de banci si de raportul auditorului independent care cuprinde opinia acestuia asupra bilantului contabil si calculul indicatorilor de prudenta bancara;
    - studiul de fezabilitate;
    - comunicare privind identitatea auditorului independent numit conform art. 265 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu precizarea pozitiei sale in Tabloul Corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania si a bancilor si perioadelor in care a activat ca auditor sau cenzor;
    - comunicare privind identitatea conducatorilor propusi;
    - chestionarul - anexa nr. 4 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 - si declaratia - anexa nr. 5 la aceleasi norme -, completate de fiecare conducator;
    - curriculum vitae, copie legalizata de pe actul care atesta licentierea in profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducator, scrisori de referinta;
    - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie;
    - curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administratie;
    - comunicare privind identitatea cenzorilor;
    - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare si declaratia - anexa nr. 6A la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 -, pentru fiecare cenzor persoana fizica;
    - copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului si dovada calitatii de societate de expertiza contabila autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei pentru fiecare cenzor persoana juridica;
    - declaratia - anexa nr. 6B la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 -, completata de fiecare cenzor persoana juridica, si declaratia - anexa nr. 6A la aceleasi norme -, completata de persoana fizica desemnata de acesta sa il reprezinte in calitate de cenzor;
    - comunicare privind identitatea autorului independent numit conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1998;
    - dovada calitatii de societate de expertiza contabila autorizata sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei a societatii propuse ca auditor independent, o scurta prezentare a activitatii societatii, chestionarul - anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 -, precum si curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru conducatorul/conducatorii societatii;
    - declaratie, semnata de toti membrii consiliului de administratie, din care sa rezulte ca societatea pe actiuni nu are obligatii scadente neonorate;
    - dovada detinerii spatiului destinat sa constituie sediul social;
    - situatia sediilor secundare si dovada inmatricularii fiecaruia la oficiul registrului comertului;
    - curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar pentru fiecare dintre persoanele desemnate sa asigure conducerea sediilor secundare;
    - comunicare privind existenta reglementarilor proprii;
    - aprobarile prealabile/avizele emise de autoritatile competente pentru efectuarea activitatilor supuse unor legi speciale*).
    Adresa noastra de contact este ............................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Telefon ...................          Fax .............................

    Data ......................          Semnatura .......................
                                                 (cererea va fi semnata de
                                                 persoanele propuse in
                                                 calitate de conducator)

              Domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei

------------
    *1) Denumirea societatii pe actiuni pentru care se solicita autorizatia de functionare ca banca.
    *2) Denumirea organizatiei cooperatiei de credit.
    *) Daca este cazul.SmartCity5

COMENTARII la Norma 4/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu