Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.24 din 09.10.2019

Ăprivind Fondul de garantare a asiguraţilor
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN COLECTIA DE HOTARARI 25/1959 NR. 839 din 16 octombrie 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 9 octombrie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Capitolul IConstituirea, destinaţia şi utilizarea Fondului de garantare a asiguraţilor Articolul 1Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraţilor prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, de administrare şi de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum şi procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile acestuia. Articolul 2
(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond, sunt:a)contribuţii ale asigurătorilor la Fond; b)dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale; c)sume din recuperarea creanţelor Fondului; d)sume din fructificarea disponibilităţilor Fondului; e)sume provenite din alte surse, stabilite conform legii; f)împrumuturi de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata:a)despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment; b)sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situaţia încetării contractelor de asigurare; c)sumelor aferente constatării, instrumentării şi lichidării dosarelor de daună; d)sumelor aferente înfiinţării, organizării, administrării şi funcţionării Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
Articolul 3
(1) Pentru stabilirea contribuţiei datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.
(2) Indicatorul prime brute încasate are înţelesul prevăzut în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat.
Articolul 4
(1) Contribuţia datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda naţională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul acestuia.
(2) Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligaţi să plătească dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.
(3) În situaţia în care prin ordinul de plată asigurătorul virează o sumă cumulată, compusă din contribuţia datorată şi din dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, la explicaţii evidenţiază distinct cele două sume.
Articolul 5Asigurătorii pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidenţiate în raportările prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau în anexa nr. 2. Articolul 6
(1) Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind contribuţia datorată şi virată la Fond, distinct pentru cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă, conform anexei nr. 1.
(2) În cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2; pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situaţie rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepţia raportării pentru luna decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situaţiilor rectificative până la data depunerii situaţiilor financiare anuale ale asigurătorilor.
(3) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu şi o declaraţie pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
Articolul 7
(1) În vederea recuperării sumelor datorate de asigurători Fondului, directorul general al Fondului emite actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător.
(2) Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător constituie titlu de creanţă; titlul de creanţă se va comunica asigurătorului şi va cuprinde suma restantă datorată de asigurător şi modalitatea de calcul al sumei datorate.
(3) În termen de 10 zile, calculat de la data comunicării către asigurător a actului prin care s-a stabilit şi s-a individualizat obligaţia de plată, asigurătorul poate să îşi plătească de bunăvoie obligaţiile datorate.
(4) Dacă la data scadenţei datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, prevăzută de lege.
Articolul 8
(1) Fondul are ca destinaţie plata indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, cu societatea de asigurare faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condiţiilor de asigurare şi în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2) Fondul nu preia funcţiile unui asigurător şi nu are obligaţia de a confirma valabilitatea poliţelor de asigurare emise de asigurători şi nici de a elibera certificat privind daunele înregistrate.
Articolul 9
(1) Prin acordurile de cooperare prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entităţi interesate în protecţia deţinătorilor de poliţe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât România, în vederea obţinerii despăgubirii/indemnizaţiei cuvenite.
(2) Mandatul acordat potrivit alin. (1) poate viza gestionarea de către mandatar, în nume propriu, dar pe seama şi în contul Fondului, a solicitărilor formulate de creditorii de asigurări care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat membru, altul decât România.
(3) Obiectul şi limitele mandatului sunt stabilite prin acordurile de cooperare prevăzute la alin. (1) şi, fără a se limita la acestea, pot privi împuternicirea mandatarului de a:a)transmite informaţiile privind demersurile necesare pentru obţinerea despăgubirilor cuvenite de la Fond; b)primi şi înregistra cererile de deschidere a dosarelor de daună şi constatare a daunelor, precum şi cererile de plată formulate de orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare în faliment; c)primi şi înregistra petiţiile, sesizările, reclamaţiile formulate de petenţi şi să formuleze un răspuns în termenul şi forma agreate în prealabil cu Fondul; d)verifica îndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile contractuale a societăţii de asigurare în faliment; e)constata prejudiciul şi de a evalua cuantumul despăgubirilor; f)solicita completarea documentaţiei depuse în justificarea sumelor pretinse.
Capitolul IIBugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului Articolul 10
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează de către Fond, se aprobă de Consiliul de administraţie al Fondului şi se verifică în execuţie conform practicilor şi procedurilor interne; execuţia bugetară se verifică şi se aprobă de către directorul general al Fondului şi se transmite trimestrial Consiliului de administraţie al Fondului spre informare, precum şi, în conformitate cu art. 12 alin. (5) lit. a), Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
(2) Organizarea şi conducerea evidenţei contabile a Fondului se fac potrivit dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor contabile emise de A.S.F., potrivit legii.
Articolul 11
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cuprinde:a)la partea de venituri: resursele financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 213/2015; b)la partea de cheltuieli:1. cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună, precum şi sumele cuvenite creditorilor de asigurări ca urmare a încetării contractelor de asigurare; 2. cheltuielile cu organizarea, administrarea şi funcţionarea Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
(2) În vederea derulării activităţii Fondului, acesta îşi poate deschide conturi la instituţiile de credit.
Capitolul IIIObligaţii de raportare şi transparenţă ale Fondului Articolul 12
(1) Fondul întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţiile şi rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(6); acestea sunt transmise pe suport hârtie, iar cele prevăzute la alin. (5) şi (6) se transmit şi în format electronic în aplicaţia A.S.F.-EWS.
(2) Situaţiile financiare anuale transmise A.S.F. conform art. 24 lit. a) pct. (vii) din Legea nr. 213/2015 şi reglementărilor emise de A.S.F. privind încheierea exerciţiului financiar sunt însoţite de:a)raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia; b)raportul administratorilor Fondului; c)raportul anual de activitate.
(3) Suplimentar raportărilor menţionate la alin. (2), anual, Fondul transmite A.S.F.:a)raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare; b)planul de audit intern pentru anul în curs; c)raportul privind acţiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare şi măsurile de acţiune propuse; d)bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului.
(4) Raportările prevăzute la alin. (3) lit. b) şi d) se transmit până la data de 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menţionate la alin. (3) lit. a) şi c) se transmit până la sfârşitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.
(5) Trimestrial, Fondul transmite A.S.F. următoarele rapoarte:a)execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, în forma prevăzută în anexa nr. 3, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea; b)situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 4, în termen de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea.
(6) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F.:a)situaţia privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurări ai asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 5; b)situaţia resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 6.
Articolul 13Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia.
Capitolul IVProcedura deschiderii şi instrumentării dosarelor de daună Articolul 14Între data închiderii procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună prin completarea unei cereri după modelul prevăzut în anexa nr. 7 şi transmiterea acesteia Fondului; modelul prevăzut în anexa nr. 7 este orientativ şi poate fi adaptat. Articolul 15
(1) Cererea prevăzută la art. 14, completată şi semnată de către petent, se poate transmite:a)direct Fondului; b)societăţilor cu care Fondul are încheiate convenţii privind servicii de constatare a daunelor şi regularizare a cererilor de despăgubire; c)schemelor de garantare în domeniul asigurărilor sau birourilor naţionale auto din ţara în care petentul are reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal, în măsura în care sunt încheiate acorduri de cooperare conform prevederilor art. 9, pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, în baza asigurării RCA ori a documentului Carte verde definite conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
(2) Fondul aduce la cunoştinţa petenţilor informaţii în legătură cu datele de contact ale entităţilor menţionate la alin. (1).
Articolul 16Deschiderea dosarului de daună şi constatarea prejudiciilor se efectuează după cum urmează: a)în urma înregistrării cererii prevăzute la art. 14, Fondul, direct sau prin mandatarii săi, contactează petentul în cel mai scurt timp, în vederea efectuării constatării prejudiciilor şi evaluării daunelor; b)petentul declară în scris producerea evenimentului asigurat, prin completarea declaraţiei privind evenimentul, conform anexei nr. 8; c)procesul-verbal de constatare a daunelor se întocmeşte de către specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul asigurărilor obligatorii, sau a condiţiilor de asigurare aferente contractului în baza căruia a fost avizat evenimentul, în cazul asigurărilor facultative; d)constatarea daunelor se efectuează în baza documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente, cum ar fi organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, cum ar fi constatarea amiabilă de accident, declaraţia asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii; e)Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliţei/contractului de asigurare, a documentelor prevăzute la lit. d), a documentelor din care să reiasă întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii şi, după caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului; f)actele şi documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii; g)procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului şi este anexat la dosarul de daună; h)la cererea petentului sau a unităţii reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, efectuează constatări suplimentare ale avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea iniţială. Articolul 17Stabilirea şi evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează: a)evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună şi în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare; b)dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens; c)după analizarea şi instrumentarea dosarului de daună, direcţia tehnică de specialitate întocmeşte referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcţii de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale; d)după avizarea dosarului de daună de către direcţiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.
Capitolul VProcedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului. Modalităţi de recuperare a sumelor plătite de la Fond Articolul 18
(1) După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în condiţiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei norme.
(2) Informaţiile pe care Fondul le publică conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 cuprind următoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, condiţiile şi modalităţile de efectuare a plăţilor, date referitoare la documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei.
Articolul 19
(1) După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară şi constatarea indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului de către A.S.F., în termenul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Fondul va prelua de la asigurător evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare.
(2) Asigurătorul are obligaţia de a preda evidenţele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în termenul prevăzut de lege, atât în format letric, cât şi, dacă există, în format electronic/digital; asigurătorul predă toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună, bazele de date, registrele, corespondenţa, orice document referitor la dosare/contracte în vigoare, precum şi orice alte evidenţe deţinute de asigurător în legătură cu acestea.
(3) Răspunderea asupra datelor înscrise în evidenţele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asigurătorului, după caz, care vor declara prin procesul-verbal încheiat menţionat la alin. (4) că evidenţele menţionate la alin. (1) sunt reale, complete şi corecte în măsura necesară pentru o administrare şi gestionare corespunzătoare a acestora de către Fond.
(4) Preluarea de către Fond a evidenţelor şi documentelor, în format letric şi/sau pe suport digital/electronic, menţionate la alin. (1), se face pe baza unui proces-verbal încheiat cu reprezentanţii legali ai asigurătorului.
(5) Fondul verifică datele prezentate în evidenţele preluate, inclusiv corelaţiile dintre aceste date, dosarele de daună şi contractele de asigurare în vigoare; eventualele erori vor fi aduse la cunoştinţă asigurătorului şi lichidatorului judiciar, după desemnarea acestuia.
(6) În urma analizării de către direcţiile de specialitate ale Fondului a evidenţelor preluate, Fondul publică pe site-ul propriu lista potenţialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizaţii din disponibilităţile Fondului.
Articolul 20
(1) Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări completează o cerere de plată motivată în acest sens, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 9 pentru restituirile de primă, respectiv în anexa nr. 10 pentru cererile de plată a despăgubirilor; cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei A.S.F. de închidere a procedurii de redresare financiară, în temeiul art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.
(2) Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.
(3) Cererea de plată se adresează Fondului şi se depune la sediul acestuia, direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poşta electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia; cererea de plată se poate depune şi la mandatarii desemnaţi de către Fond în acest scop.
(4) La cererea de plată se anexează copii ale documentelor de identificare ale petenţilor/creditorilor de asigurare, precum şi, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări; în cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate include în cuprinsul cererii de plată o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative; în cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilităţii de depunere a înscrisurilor justificative.
(5) În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.
(6) Fondul solicită informaţii şi documente suplimentare lichidatorului judiciar desemnat în dosarul de faliment al asigurătorului, atunci când din analiza cererii de plată rezultă necesitatea acestora.
(7) Listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile Fondului se întocmesc pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată şi a documentaţiei justificative aferente, după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului, precum şi după verificarea şi analizarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 19, primite de la asigurător, şi, după caz, a celor prevăzute la alin. (6) şi art. 25 dacă acestea au fost primite de la lichidatorul judiciar.
(8) Listele prevăzute la alin. (7) se transmit comisiei speciale în vederea aprobării; aceasta poate verifica, prin sondaj, cererile de plată şi documentaţia aferentă şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea cererilor de plată şi a documentaţiei justificative.
(9) De la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, comisia specială poate aproba despăgubirile/indemnizaţiile creditorilor de asigurări, urmând ca plata acestora să se facă după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului.
Articolul 21
(1) Fondul asigură plata despăgubirilor/ indemnizaţiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflaţi în faliment, în limitele plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 şi de prezenta normă.
(2) Indemnizaţiile/Despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări potrivit condiţiilor prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare în faliment, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentei norme.
Articolul 22Plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate conform solicitării creditorului de asigurare, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză. Articolul 23
(1) Plata se face în moneda naţională - leu, iar, în cazul creanţelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din ziua efectuării plăţii.
(2) Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de către Fond prin poştă până la nivelul sumei de 5.000 lei şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online.
Articolul 24
(1) Toate despăgubirile/indemnizaţiile plătite din disponibilităţile Fondului, împreună cu dovada plăţii acestora, se înregistrează cu titlu de creanţe de asigurări la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanţei judecătoreşti competente; recuperarea creanţelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor şi/sau a drepturilor şi veniturilor societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Fondul este îndreptăţit să înregistreze la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurări, precum şi orice dobânzi şi/sau cheltuieli efectuate din disponibilităţile Fondului cu titlu de creanţe de asigurări, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.
(3) Dacă petentul a urmat procedura de faliment a asigurătorului anterior solicitării adresate Fondului, în cuprinsul cererii de plată va preciza suma solicitată la masa credală, iar în situaţia în care, la momentul depunerii cererii de plată la Fond, petentului i se distribuise o sumă în cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza în cuprinsul cererii de plată şi cuantumul sumei încasate; dacă, ulterior depunerii cererii de plată la Fond, petentul se înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, acesta va notifica Fondul.
(4) Fondul poate proceda la compensarea creanţelor sale cu cele ale societăţii de asigurare debitoare cu avizul A.S.F. şi cu aprobarea judecătorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; Fondul poate adjudeca în contul creanţei sale constituite din sumele prevăzute la alin. (2), în calitate de creditor privilegiat, activele societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile prevăzute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VIDispoziţii specifice procedurii de faliment a societăţii de asigurare Articolul 25
(1) În temeiul art. 258 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorul judiciar desemnat în dosarul de faliment transmite Fondului raportul prevăzut la art. 258 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, precum şi un raport amănunţit asupra situaţiei bunurilor/veniturilor societăţii de asigurare debitoare şi asupra stadiului procedurii de lichidare.
(2) Raportul lichidatorului judiciar prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi următoarele:a)situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creanţelor admise şi înregistrate la masa credală a asigurătorului, precum şi a ordinii de prioritate/a privilegiului/ a garanţiei legale de care se bucură aceste creanţe; b)situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creanţe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceştia ori, după caz, ale căror creanţe au fost respinse la plată; prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii şi creanţele de asigurări se aplică în mod corespunzător; c)situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; d)situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta şi neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare; e)situaţia creanţelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operaţiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări şi a creanţelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a); f)propunerile lichidatorului judiciar privind modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi/sau a drepturilor din patrimoniul societăţii de asigurare debitoare, prevăzute la art. 258 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi/sau măsurile întreprinse de acesta.
(3) Odată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) şi (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziţie Fondului dosarele de daună şi toate înscrisurile/documentaţiile aferente înregistrate în evidenţele sale, precum şi, după caz, un exemplar al tabelului definitiv al creanţelor întocmit în cadrul procedurii de faliment.
Articolul 26În urma înregistrării şi analizării raportului şi a situaţiilor transmise de lichidatorul judiciar conform art. 25, Fondul poate proceda la refacerea listelor creditorilor de asigurări menţionate la art. 20 alin. (7). Articolul 27
(1) Titlul executoriu care constată creanţe de asigurări nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege se transmite Fondului, în vederea verificării lui şi, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condiţiile prezentei norme şi ale prevederilor legale incidente.
(2) Titlul executoriu este însoţit de cererea de plată formulată de petent, cu respectarea termenului prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.
Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 28
(1) Verificarea modului de constituire de către asigurători a contribuţiei datorate Fondului şi de virare la termen a acesteia, precum şi verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum şi ale normelor date în aplicarea acestor acte normative.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 şi ale Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 29În cazul constatării existenţei unor indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, Fondul sesizează organele competente. Articolul 30Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta normă. Articolul 31Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia. Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Leonardo Badea
ANEXA Nr. 1RAPORTARE privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ........... Denumirea societăţii: ........ ................ ........ ............ Sediul: str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ........ ............. Persoana de contact ........ ................ ........ ............. Telefon ........ ........., e-mail ........ ................ ............. lei -

Nr. crt. Specificaţii Total cumulat de la începutul anului*) Din care pentru luna de raportare**) Numărul şi data documentului de plată***)
0 1 2 3 4
1. Prime brute încasate din asigurări directe:
- asigurări generale X
- asigurări de viaţă
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru: X X
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
3. Contribuţie datorată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru: X
- asigurări generale X
- asigurări de viaţă X
4. Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate X
5. Suma virată - total, din care:
6. - aferentă contribuţiei datorate la Fondul de garantare a asiguraţilor:
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
7. - aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........., în calitate de ........ ................ .............., (conducător executiv) cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Fondului de garantare a asiguraţilor. Numele şi prenumele ........ ................ ............... (cu majuscule) Semnătura ........ ............ Ştampila societăţii *) În coloana 2 se înscriu primele brute încasate, cumulate de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea. **) În coloana 3 se înscriu primele brute încasate aferente lunii pentru care se face raportarea. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fondul de garantare a asiguraţilor, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate şi luna pentru care se efectuează viramentul. ANEXA Nr. 2SITUAŢIA RECTIFICATIVĂ privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ........... Denumirea societăţii: ........ ................ ........ ............ Sediul: str. ........ ................ ........ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ........ ............. Persoana de contact ........ ................ ........ ............. Telefon ........ ........., e-mail ........ ................ ............. lei -

Nr. crt. Specificaţii Suma raportată iniţial*) Suma rectificată**) Diferenţa +/– Numărul şi data documentului de plată***)
0 1 2 3 4 (3–2) 5
1. Prime brute încasate din asigurări directe: X
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
2. Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru: X X
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
3. Contribuţia datorată Fondului de garantare a asiguraţilor pentru: X
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
4. Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate X
5. Suma virată - total, din care:
6. - aferentă contribuţiei datorate la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru:
- asigurări generale
- asigurări de viaţă
7. - aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........., în calitate de ........ ................ .............., (conducător executiv) cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Fondului de garantare a asiguraţilor. Numele şi prenumele ........ ................ ............... (cu majuscule) Semnătura ........ ............ Ştampila societăţii *) În coloana 2 se înscrie valoarea iniţială declarată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea. **) În coloana 3 se înscrie valoarea rectificată a primei brute încasate aferentă lunii pentru care se face rectificarea. ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fondul de garantare a asiguraţilor, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate şi luna pentru care se efectuează viramentul. ANEXA Nr. 3SITUAŢIA privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data .......... Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond

DENUMIRE INDICATORI Estimat Realizat
1 2 3
I. VENITURI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Venituri specifice Fondului în legătură cu contribuţiile (1.1 + 1.2)
1.1. Venituri din contribuţii, din care:
- Asigurări generale
- Asigurări de viaţă
1.2. Venituri din dobânzi şi penalităţi neachitate, din care:
- Asigurări generale
- Asigurări de viaţă
2. Veniturile aferente creanţelor recuperate la masa credală
3. Alte venituri specifice Fondului
4. Venituri financiare
5. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere de valoare
II. CHELTUIELI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
1. Cheltuielile specifice Fondului (1.1 + 1.2)
1.1. Cheltuieli cu plata indemnizaţiilor/despăgubirilor pentru:
- Asigurări generale
- Asigurări de viaţă
1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună
2. Cheltuieli de personal (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1. Salariile personalului şi indemnizaţiile de conducere
2.2. Cheltuieli salariale în natură
2.3. Contribuţii
3. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 + 3.12 + 3.13 + 3.14 + 3.15)
3.1. Materiale consumabile
3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar
3.3. Energia şi apa
3.4. Întreţinerea şi reparaţiile
3.5. Redevenţe şi chirii
3.6. Prime de asigurare
3.7. Pregătirea personalului
3.8. Comisioane şi onorarii
3.9. Protocol, reclamă şi publicitate
3.10. Transport
3.11. Deplasări, detaşări, transferări
3.12. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
3.13. Servicii bancare şi asimilate
3.14. Alte servicii executate de terţi
3.15. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
4. Alte cheltuieli de exploatare
5. Cheltuieli financiare
6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele şi ajustări pentru depreciere (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor
6.2. Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama cheltuielilor
6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a creanţelor
6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice
III. REZULTATUL EXERCIŢIULUI CURENT (I–II)

Director general, ........ ............. ANEXA Nr. 4SITUAŢIA*) contribuţiilor datorate şi virate la Fondul de garantare a asiguraţilor de către asigurători**) la data ............... lei -

Nr. crt. Denumirea asigurătorului Prime brute încasate din asigurări directe Contribuţia datorată la Fond Contribuţia virată la Fond Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate Dobânzi şi penalităţi de întârziere încasate
Asigurări generale Asigurări de viaţă Asigurări generale Asigurări de viaţă Asigurări generale Asigurări de viaţă

*) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării. **) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale. ANEXA Nr. 5SITUAŢIA privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către Fondul de garantare a asiguraţilor creditorilor de asigurări ai asigurătorului aflat în faliment la data ...............

Numele asigurătorului*) Indicator Asigurări generale Asigurări de viaţă Total
Număr total de dosare de daună, din care (buc.):
a) preluate de la asigurător (buc.)
b) deschise de către Fond, până la sfârşitul perioadei de raportare (buc.)
Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (lei):
a) aferentă dosarelor de daună (lei)
b) aferentă restituirilor de prime (lei)
Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea plăţilor efectuate în perioada de raportare, din care:
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)
Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea plăţilor efectuate, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (lei):
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)
Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):
a) aferente dosarelor de daună (buc.)
b) aferente restituirilor de prime (buc.)
Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care:
a) aferente dosarelor de daună (lei)
b) aferente restituirilor de prime (lei)

Nume: ........ ........ Funcţie: ........ ........ Semnătura: ........ ........ Data: ........ ............ *) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment. ANEXA Nr. 6SITUAŢIA resurselor financiare ale Fondului de garantare a asiguraţilor la data ........ ...........

Nr. crt. Denumirea activelor Valoarea activelor conform evidenţelor contabile (lei)
1 2
1 Titluri de stat
2 Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale
3 Depozite la instituţii de credit
4 Disponibilităţi în conturi curente şi casierie
5 Alte instrumente ale pieţei monetare*)
6 Alte plasamente*)
TOTAL

*) Se va detalia în funcţie de tipul instrumentului. Nume: ........ ............... Funcţie: ........ .............. Semnătura: ........ ............. Data întocmirii: ........ .......... 1. Titluri de stat la data ........ ..........

Simbol/ISIN Denumirea emitentului Moneda în care a fost emis titlul Denumirea instituţiei de credit custode Data emiterii (DD/MM/YYYY) Data maturităţii (DD/MM/YYYY) Valoarea în moneda în care a fost emis titlul Valoarea conform evidenţelor contabile (lei) Valoarea nominală (principal)*) Rată cupon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL X X X X X X 0 0 X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării. Nume: ........ ............... Funcţie: ........ ............... Semnătura: ........ ............. Data întocmirii: ........ ......... 2. Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale la data ...............

Simbol/ISIN Denumirea instituţiei emitente Moneda în care a fost emis titlul Denumirea autorităţii administraţiei publice locale Data emiterii (DD/MM/YYYY) Data maturităţii (DD/MM/YYYY) Valoarea în moneda în care a fost emis titlul Valoarea conform evidenţelor contabile (lei) Valoarea nominală (principal)*) Rată cupon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL X X X X X X 0 0 X

*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării. Nume: ........ ............ Funcţie: ........ ............ Semnătura: ........ ............. Data întocmirii: ........ .............. 3. Depozite la instituţii de credit

Instituţia de credit Moneda în care a fost constituit depozitul Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul Valoarea depozitelor*) la data raportării (lei) Data constituirii depozitelor Data scadenţei depozitelor Dobânzi de încasat la scadenţă (în moneda în care a fost constituit depozitul) Dobânzi de încasat la scadenţă (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL X 0 X 0

*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data pentru care se face raportarea. Nume: ........ ........... Funcţie: ........ ............. Semnătura: ........ ........... Data întocmirii: ........ ........ ........ 4. Disponibilităţi în conturi curente şi casierie la data ........ .........

Instituţia de credit Moneda în care este deschis contul Disponibil în conturi curente în valută Disponibil în conturi curente în lei Disponibil în casierie în valută Disponibil în casierie în lei Total disponibil (lei) (7 = 3 + 4 + 5 + 6)
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL X

Nume: ................ Funcţie: ........ ............ Semnătura: ........ ............. Data întocmirii: ........ .............. ANEXA Nr. 7CERERE pentru deschiderea dosarului de daună (model) Subsemnatul(a), ........ ................ ................ .............., domiciliat(ă) în ........ ................ ..............., str. ........ ................ ............. nr. ....., bl. ......., sc. ...., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ........, legitimat(ă) cu ..... seria ..... nr. ..............., eliberat(ă) de ............ la data de ..............., CNP ........ ................, telefon ........ ................, e-mail ........ ................ ............ (în cazul persoanelor juridice/deţinerii unei procuri/cesiuni de creanţă) reprezentant al Societăţii/Dlui(Dnei) ........ ................ ........ ........, cu sediul/domiciliul în ........ ........ .........., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........., judeţul/sectorul........ ................, CUI/CNP ........ ............., telefon/fax ........ ................ ........ ..........., în baza Contractului de asigurare obligatorie (auto vinovat)/facultativă seria ........ nr. ........ ................, încheiat cu societatea de asigurare ........ ................ .........., cu valabilitate de la ........ ........ ......... până la ........ ........ ........; solicit deschiderea dosarului de daună ca urmare a producerii riscului asigurat ( avarie auto,  vătămare corporală,  daună locuinţă,  daună bunuri,  garanţii de bună execuţie,  aviaţie,  maritime, ........ ........ .............) în data de ........ ................ ........ .......... . Solicit constatarea daunelor în localitatea ........ ........ .........., judeţul/sectorul ........ ........... Date de contact: (telefon/e-mail) ........ ................ ................ ........ ............ În cazul daunelor auto se precizează dacă autovehiculul este deplasabil: DA/NU Ataşez prezentei (dacă există):  copie împuternicire/procură/cesiune;  copie act identitate;  copie constatare amiabilă/proces-verbal întocmit de organele abilitate;  copie contract de asigurare. Data ........ ........ ......... Petent, ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele) ........ ................ .......... (semnătura/stampila) ANEXA Nr. 8Avarii existente ........ ............... Data şi ora prezentării ........ ........... Data ............ ora ........ ............. Obţinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepseşte conform Codului penal. Inspector de specialitate daune, ............... Petent, ............... DECLARAŢIE privind evenimentul Subsemnatul(a), ........ ................ ........ .........., fiul (fiica) lui ........ ............. şi al/a ........ .........., născut(ă) la data de ........ ............. în localitatea ........ ........ ..........., judeţul/sectorul ........ ..............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ................ ........, str. ........ ................ ........ .............. nr. ......., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ ........ ........., CNP ........ ................ ............, legitimat(ă) ................ cu ......... seria .......... nr. ............, eliberat(ă) de .............., telefon/fax ........ ........., adresă de e-mail ........ ................ ........ ........., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria .............. nr. ................, cu valabilitate de la .............. până la ........ ........, declar pe propria răspundere următoarele aspecte privind cauzele şi consecinţele producerii evenimentului asigurat (avarie auto, furt, inundaţie, incendiu etc.). Descrierea evenimentului: La data de ........ ........, în localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ nr. ......., bl. .........., sc. ..........., et. ........., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ........ ..............., în jurul orei ........ ............ Consecinţe ale evenimentului asigurat: ........ ................ ................ ................ ................ Data: .../.../... Semnătura: ................ NOTĂ: În mod obligatoriu se vor completa corect toate spaţiile punctate din conţinutul declaraţiei. Următoarele declaraţii se vor completa doar în cazul daunelor auto. Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier |_| nu au |_| au suferit vătămări corporale următoarele persoane (Se vor menţiona numele, prenumele, adresa şi vătămările corporale) şi |_| sau |_| nu s-au produs pagube altor persoane: ........ ................ ................ ................ ........ ........ Autovehiculul este asigurat CASCO/RCA cu Contractul nr. ........., emis de Societatea ........ ..............., valabil de la ........... până la .............. . Detalii privind evenimentul

Condiţii de luminozitate: - lumina zilei |_| - luminozitate redusă |_| - întuneric |_|
Starea carosabilului: - uscat |_| - altele (umed, îngheţat etc.) |_|

Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare): categoria „A" autoturism |_|

categoria „B" motociclu |_|

categoria „C" autocamion sau tractor |_|

categoria „D" bicicletă cu motor |_|

categoria „E" autobuz sau autocar |_|

categoria „F" remorcă |_|Prezentarea schematică a avariilor: Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:

Evenimentul a fost anunţat şi la Poliţia din ........ ................ ............., care a încheiat Procesul-verbal seria ...... nr. ................, Autorizaţia de reparaţie seria ....... nr. ........ ........., din data de ....../....../............ . Vinovat de producerea evenimentului este ........ ................ ................ ........ ............., domiciliat în localitatea ........ ................ ............, judeţul/sectorul ........ ................ ............., str. ........ ........ ......... nr. ....., bl. ......., sc. ........., et. ...., ap. ........, telefonul ........ .........., care a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare ..............., asigurat RCA la Societatea ........ .............., cu Poliţa seria .......... nr. .............., valabilă de la ............ la ............. . Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, că nu am depus formularul Constatare amiabilă de accident, o copie a acestuia şi nici vreun alt document de avizare/înştiinţare/cerere/notificare la niciun alt asigurător, în vederea obţinerii de despăgubiri. Data: ..../..../..... Semnătura ........ ......... ANEXA Nr. 9CERERE DE PLATĂ privind acordarea restituirii de primă Subsemnatul(a), ........ ................ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ........ ................ ..............., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ............... la data de ................, CNP ........ ................ .........., telefon ........ .............., e-mail: ........ ................ ................ (în cazul persoanelor juridice/deţinerii unei procuri) reprezentant al Societăţii/Dlui(Dnei) ........ ................ ................ ........ ........, cu sediul/domiciliul în ........ ................ ..............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ................ ........ ........, CUI/CNP ........ ........ ............, telefon ........ ........ ............, e-mail ........ ................ ................ ................ ........ ............., în urma denunţării/rezilierii Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria ........ nr. ........ .........., încheiat cu Societatea de Asigurare ........ ................ ........ ............, cu valabilitate de la data de ........ ........... la data de ........ ..........., vă rog să aprobaţi plata restituirii primei de asigurare, în cuantum de ........ ........ ............. lei. • Solicit ca plata să se efectueze:  în contul nr. ........ ................ ........ .............., deschis la Banca ........ ........ ..........., pe numele ........ ................ ..........;  prin poştă, la adresa ........ ................ ..............., str. ........ ................ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ........ ................ ........ ........ Anexez prezentei:  împuternicire/procură, dacă este cazul;  copie act identitate;  copie poliţă de asigurare;  copie dovada plăţii primelor de asigurare;  dovada denunţării contractului de asigurare înregistrată/transmisă la asigurător;  certificat constatator actualizat eliberat de oficiul registrul comerţului (în cazul persoanelor juridice);  alte documente în susţinerea cererii: ........ ........ .......... . Pe propria răspundere în susţinerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile/documentele anexate cererii privind acordarea restituirii de primă corespund realităţii. Precizez faptul că în perioada de valabilitate a contractului de asigurare nr. ........ ........... au fost/nu au fost avizate dosare de daună. Menţionez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenţie), şi anume ........ ................ ................ ................ ................ ........ . Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare şi am/nu am primit indemnizaţia/despăgubirea aferentă obiectului contractului menţionat mai sus. Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei cereri de plată nu am urmat/am urmat procedura de faliment a asigurătorului şi nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acţiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de ........ ........ ............ . Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ deoarece ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Data ........ ........ ......... Semnătură/ştampilă ........ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 10CERERE DE PLATĂ privind acordarea despăgubirilor/indemnizaţiilor Subsemnatul(a), ........ ................ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ........ ................ ..............., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ............... la data de ................, CNP ........ ................ .........., telefon ........ .............., e-mail: ........ ................ ................ (în cazul persoanelor juridice/deţinerii unei procuri/cesiuni de creanţă) reprezentant al Societăţii/Dlui(Dnei) ........ ................ ................ ........ ........, cu sediul/domiciliul în ........ ................ ..............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ................ ........ ........, CUI/CNP ........ ........ ............, telefon ........ ........ ............, e-mail ........ ................ ................ ................ ........ ............., în urma producerii riscului asigurat din data de ........ ................, în baza Contractului de asigurare obligatorie (auto vinovat)/facultativă seria ....... nr. ........ .........., încheiat cu Societatea de Asigurare ........ ................ ................ ........., cu valabilitate de la data de ........ ........... la data de ........ ..........., pentru care există dosar de daună nr. ........ ........ .......... deschis de societatea ........ ........ .............. * în urma răscumpărării Contractului de asigurare de viaţă seria ........ .............. nr. ........ ........... vă rog să aprobaţi plata indemnizaţiei/despăgubirii, în cuantum de ........ ........ .............lei. Solicit ca plata să se efectueze:  în contul nr. ........ ................ ........ .............., deschis la Banca ........ ........ ..........., pe numele ........ ................ ..........;  prin poştă, la adresa ........ ................ ..............., str. ........ ................ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ........ ................ ........ ........ . Anexez prezentei:  împuternicire/procură/cesiune de creanţă, dacă este cazul;  copie act de identitate;  copie poliţă de asigurare;  copie certificate de înmatriculare/act de proprietate al bunului avariat;  în original constatarea amiabilă/proces-verbal întocmit de organe abilitate;  în original deviz de reparaţie;  în original Factura nr. .........;  certificat constatator actualizat eliberat de oficiul registrul comerţului (în cazul persoanelor juridice);  alte documente în susţinerea cererii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ . Pe propria răspundere în susţinerea documentelor justificative, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile/documentele anexate cererii de plată a indemnizaţiei/despăgubirii corespund realităţii. Menţionez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenţie), şi anume ........ ................ ................ ................ ............... Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare şi am/nu am primit indemnizaţia/despăgubirea aferentă obiectului contractului menţionat mai sus. Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei cereri de plată nu am urmat/am urmat procedura de faliment a asigurătorului şi nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acţiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de ........ ........ ............ . Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: ........ ............ deoarece ........ ................ ................ ........... . Data ........ ........ ......... Semnătură/stampilă ........ .............. * Se completează după caz.


SmartCity5

COMENTARII la Norma 24/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 24 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 24/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu