Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 2 din  7 aprilie 2000

pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din  7 iulie 2000

    In temeiul art. 26 alin. (2) lit. a) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si al art. 38 alin. 1 si al art. 45 lit. e) din Legea bancara nr. 58/1998 si avand in vedere prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile ulterioare, precum si ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme metodologice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) tarile din categoria A si, respectiv, tarile din categoria B - au semnificatia prevazuta la art. 1 lit. a si b) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor;
    b) entitate de risc - are semnificatia prevazuta la art. 1 lit. m) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999;
    c) entitate de risc potentiala - persoana fizica sau entitate, cu sau fara personalitate juridica, care devine entitatea de risc aferenta elementului de activ rezultat ca urmare a executarii unei garantii, in cazul realizarii riscului de credit al unui element de activ, din bilant sau din afara bilantului, garantat; entitatea de risc potentiala este reprezentata de emitentul titlurilor primite in garantie sau de garant. Exemplu: in cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potentiala va fi emitentul titlurilor respective, avandu-se in vedere ca in cazul realizarii riscului de credit banca va include in activul sau, in urma executarii garantiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora;
    d) principal - sumele avansate de banca debitorilor sub forma capitalului imprumutat, inclusiv cele care s-ar putea incadra in aceasta categorie in cazul in care devin exigibile obligatiile bancii din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de aceasta, precum si depozitele plasate la alte banci;
    e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate in functie de serviciul datoriei si de initierea procedurilor judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum si al structurarii, dupa caz, in principal si dobanda, astfel:
    1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane
       specifice de risc de credit:
       1.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar
          1.1.1. principal
          90311 - Garantii imobiliare
          90312 - Deschideri de credite documentare
          90319 - Alte deschideri de credite confirmate
          9032  - Acceptari sau angajamente de plata
          9039  - Alte angajamente in favoarea clientelei
          91311 - Cautiuni imobiliare
          91312 - Cautiuni administrative si fiscale
          91313 - Garantii financiare
          91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte banci
          9139  - Alte garantii date pentru clientela
          9591  - Alte angajamente date (extras)
          981   - Angajamente indoielnice (extras)

       1.2. credite acordate bancilor
          1.2.1. principal
          901   - Angajamente in favoarea altor banci
          9111  - Confirmari de deschideri de credite documentare
          9112  - Acceptari de plata
          9119  - Alte garantii date altor banci
          9591  - Alte angajamente date (extras)
          981   - Angajamente indoielnice (extras)

    2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit:
     2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar
        2.1.1. principal
          20111 - Scont si operatiuni asimilate
          20112 - Factoring
          20119 - Alte creante comerciale
          20211 - Vanzari in rate
          20212 - Credite acordate persoanelor fizice
          20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea
                  cartilor de plata
          20214 - Utilizari din deschideri de credite permanente
          20215 - Credit global de exploatare
          20216 - Credite pentru finantarea stocurilor
          20217 - Credite garantate cu valori financiare
          20218 - Credite acordate importatorilor
          20219 - Alte credite de trezorerie
          20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii
          20312 - Credite furnizori
          20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor
          20319 - Alte credite pentru export
          2041  - Credite pentru echipament
          2051  - Credite investitori
          2052  - Credite promotori
          2061  - Alte credite acordate clientelei
          2311  - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare
          2312  - Credite la termen acordate clientelei financiare
          2411  - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
          2412  - Valori primite in pensiune la termen
          2511  - Conturi curente (sold debitor)
          2811  - Creante restante (extras)
          2821  - Creante indoielnice (extras)
        2.1.2. dobanda
          2017  - Creante atasate
          2027  - Creante atasate
          2037  - Creante atasate
          2047  - Creante atasate
          2057  - Creante atasate
          2067  - Creante atasate
          2317  - Creante atasate
          2417  - Creante atasate
          25171 - Creante atasate
          2812  - Dobanzi restante (extras)
          2817  - Creante atasate (extras)
          2822  - Dobanzi indoielnice (extras)
          2827  - Creante atasate (extras)
     2.2. credite acordate bancilor
        2.2.1. principal
          1411  - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor
          1412  - Credite la termen acordate bancilor
          1413  - Credite financiare acordate bancilor
          1511  - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
          1512  - Valori primite in pensiune la termen
          1811  - Creante restante (extras)
          1821  - Creante indoielnice (extras)
        2.2.2. dobanda
          1417 - Creante atasate
          1517 - Creante atasate
          1812 - Dobanzi restante (extras)
          1817 - Creante atasate (extras)
          1822 - Dobanzi indoielnice (extras)
          1827 - Creante atasate (extras);

    f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi clasificate in functie de serviciul datoriei si de initierea procedurilor judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitatii de risc la sectorul bancar, precum si al structurarii, dupa caz, in principal si dobanda, astfel:
    1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit:
     1.1. plasamente constituite la banci
        1.1.1. principal
          1311 - Depozite la vedere la banci
          1312 - Depozite la termen la banci
          1811 - Creante restante (extras)
          1821 - Creante indoielnice (extras)

        1.1.2. dobanda
          1317 - Creante atasate (extras)
          1812 - Dobanzi restante (extras)
          1817 - Creante atasate (extras)
          1822 - Dobanzi indoielnice (extras)
          1827 - Creante atasate (extras);

    g) garantii - urmatoarele categorii de garantii care, in conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999, pot diminua expunerea bruta:
    1. garantii personale - se refera la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.);
    2. garantii reale - se refera la bunuri corporale sau necorporale primite in garantie pentru operatiunile realizate cu alte banci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare inclusiv depozitul colateral, gajul fara deposedare etc.);
    3. garantii intrinseci - se refera la garantii incluse in caracteristicile operatiunii insesi si care nu fac obiectul inregistrarii in posturile din afara bilantului (de exemplu: valori primite in pensiune simpla, titluri primite in pensiune livrata etc.); bancile vor inregistra garantiile intrinseci in contul de evidenta tehnico-operativa 9981 - Alte valori primite;
    4. calitatea entitatii de risc - se refera la drepturile pe care banca le are asupra patrimoniului entitatii de risc, fiind considerata ca garantie implicita pentru orice operatiune (de exemplu: dreptul de gaj general asupra ansamblului bunurilor corporale si necorporale ale unui client in calitate de creditor chirografar, drepturi patrimoniale in calitate de actionar etc.).
    In scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garantiile primite, respectiv de tipul garantiilor reale, personale si intrinseci, operatiunile in urma carora rezulta aceste garantii fiind denumite in continuare operatiuni de acceptare de garantii, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garantii, precum si al modului de evidentiere a acestora, astfel:
    1. garantii personale si reale:
     1.1. din bilant
          1323  - Depozite colaterale ale bancilor [extras*1)]
          25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
          25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie
          25336 - Alte depozite colaterale [extras*1)]

     1.2. din afara bilantului
          912   - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la banci
          9141  - Garantii primite de la organismele administratiei
                  publice si de la cele asimilate
          9142  - Garantii primite de la societati de asigurare si
                  capitalizare
          9143  - Garantii primite de la clientela financiara
          9144  - Ipoteci imobiliare
          9145  - Gajuri cu deposedare
          9146  - Gajuri fara deposedare
          9149  - Alte garantii primite de la clientela
          952   - Titluri primite in garantie
          9592  - Alte angajamente primite [extras*2)]
------------
    *1) Se refera la depozitele constituite in scop de garantare, asociate operatiunilor de credit, si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate.
    *2) Se refera la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.

    2. garantii intrinseci:
    2.1. din evidenta tehnico-operativa
          9981  - Alte valori primite (extras);

    h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de banci in scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite si plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifica, precum si al structurarii, in principal si dobanda, a categoriei de active rectificate, astfel:
    1. aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar:
     1.1. aferente principalului
          2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

     1.2. aferente dobanzii
          2912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras)

    2. aferente creditelor acordate bancilor:
     2.1. aferente principalului
          1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

     2.2. aferente dobanzii
          1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras)

    3. aferente plasamentelor constituite la banci:
     3.1. aferente principalului
          1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

     3.2. aferente dobanzii
          1912 - Provizioane specifice de risc de dobanda (extras).

    CAP. 2
    Precizari in scopul aplicarii prevederilor Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 pentru credite si plasamente, in calitatea lor de elemente de activ din bilant si/sau din afara bilantului

    Art. 2
    Pentru incadrarea elementelor de activ din bilant sau din afara bilantului [asimilate celor de activ din bilant prin aplicarea prevederilor art. 3 lit. g) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999], intr-o categorie de risc de credit in conformitate cu criteriile prezentate in anexa nr. 1 a) la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 se vor lua in considerare urmatoarele sistematizari ale elementelor informationale prevazute (sau pe baza carora se determina cele prevazute) de criteriile mentionate:
    a) la nivelul unui element de activ din bilant sau din afara bilantului:
    1. categoria in care se incadreaza: numerar/valori din aur, metale si pietre pretioase/cecuri/alte valori/venituri de primit/alte creante (altele decat cecurile, alte valori si veniturile de primit)/alte active (altele decat cele enumerate);
    - pentru categoria "alte creante":
    1.1. caracteristica: creanta respectiva reprezinta/nu reprezinta element de activ dedus din fondurile proprii;
    1.2. caracteristica: creanta respectiva este/nu este credit;
    1.3.*) moneda de exprimare [in functie de aceasta se determina caracteristicile prevazute la pct. 1.6 si la lit. c) pct. 1.4];
    1.4.*) moneda de finantare - moneda in care se face rambursarea de catre debitor [in functie de aceasta se determina caracteristicile prevazute la pct. 1.6 si la lit. c) pct. 1.4];
    1.5.*) data scadentei (pe baza acesteia se determina caracteristica prevazuta la pct. 1.3);
    1.6.*) codul entitatii de risc [prin intermediul acestuia se regasesc caracteristicile prevazute la pct. 1*) liniuta a doua];
    - pentru categoria "alte active":
    1.1. caracteristica: activul respectiv reprezinta/nu reprezinta element de activ dedus din fondurile proprii;
    1*) elemente informationale determinate in functie de cele prevazute la pct. 1:
    - caracteristica calculata pe baza datei scadentei:
    1.3. perioada ramasa pana la data scadentei: maximum un an/mai mare de un an/nedeterminata (valoarea "nedeterminata" corespunde cazului in care data scadentei a fost depasita);
    - caracteristici aferente entitatii de risc:
    1.4. categoria in care se incadreaza: administratie centrala/administratie regionala sau locala/banca centrala/banca comerciala/comunitate europeana/banca de dezvoltare multilaterala/Banca Europeana de Investitii/persoana fizica/alta entitate economica din sectorul nebancar;
    1.5. categoria tarii de origine: tara din categoria A/tara din categoria B/Romania;
    1.6.*) moneda nationala [in functie de aceasta se determina caracteristicile prevazute la pct. 1.6 si la lit. c) pct. 1.4];
    - caracteristica de echivalenta intre monede:
    1.6. urmatoarele monede sunt/nu sunt echivalente:
    - moneda de exprimare;
    - moneda de finantare;
    - moneda nationala a entitatii de risc;
    b) la nivelul unei operatiuni de acceptare de garantii, asociata unuia sau mai multor elemente de activ din bilant si/sau din afara bilantului, care au rezultat din aceeasi operatiune (de exemplu: contract de garantie accesoriu unui contract aferent unei operatiuni de acordare de credit din derularea careia au rezultat sume privind partea neutilizata, partea utilizata, creante atasate, creante restante etc.):
    1. categoria in care se incadreaza: depozite colaterale/titluri/certificate de depozit si instrumente similare/ipoteci/garantii personale/alte garantii (altele decat cele enumerate);
    - pentru categoria "depozite colaterale":
    1.1. caracteristica: depozitul colateral a fost/nu a fost plasat la banca insasi;
    - pentru categoria "titluri":
    1.1.*) codul entitatii de risc potentiale [prin intermediul acestuia se regasesc caracteristicile prevazute la pct. 1*) prima liniuta];
    - pentru categoria "certificate de depozit si instrumente similare":
    1.1. caracteristica: certificatul de depozit sau instrumentul similar a fost/nu a fost emis de banca insasi;
    1.2. caracteristica: certificatul de depozit sau instrumentul similar a fost/nu a fost incredintat bancii insesi;
    - pentru categoria "ipoteci":
    1.1. caracteristica: imobilul ipotecat este/nu este locuinta;
    1.2. caracteristica: rangul ipotecii instituite in favoarea bancii este/nu este superior in raport cu rangurile ipotecilor instituite in favoarea altor creditori;
    1.3. caracteristica: imobilul este/nu este ocupat de debitor;
    1.4. caracteristica: imobilul va fi/nu va fi ocupat de debitor;
    1.5. caracteristica: imobilul este/nu este dat cu chirie de debitor;
    - pentru categoria "garantii personale" (garantiile personale evidentiate in contabilitate au caracter expres si irevocabil):
    1.1.*) codul entitatii de risc potentiale [prin intermediul acestuia se regasesc caracteristicile prevazute la pct. 1*) prima liniuta];
    1.3. caracteristica: garantia are/nu are caracter neconditionat;
    1.*) elemente informationale determinate in functie de cele prevazute la pct. 1:
    - caracteristici aferente entitatii de risc potentiale: sunt identice cu cele aferente entitatii de risc, prevazute la lit. a) pct. 1*) liniuta a doua:
    1.1. categoria in care se incadreaza;
    1.2. categoria tarii de origine;
    1.3.*) moneda nationala [in functie de aceasta se determina caracteristica prevazuta la lit. c) pct. 1.4];
    c) la nivelul unui element de activ din bilant sau din afara bilantului, incadrat in categoria "alte creante" si care are asociata o garantie din categoria "garantii personale":
    - caracteristica de echivalenta intre monede:
    1.4. urmatoarele monede sunt/nu sunt echivalente:
    - moneda de exprimare;
    - moneda de finantare;
    - moneda nationala a entitatii de risc;
    - moneda nationala a entitatii de risc potentiale;
    d) la nivelul tuturor criteriilor prevazute in anexa nr. 1 a) la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 - sistematizarea acestora este prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. In legatura cu anexa mentionata se vor avea in vedere urmatoarele:
    - pentru variantele care nu se regasesc in tabelul prevazut in anexa gradul de risc de credit atribuit va avea valoarea 100%;
    - rubricile marcate cu "X" reprezinta caracteristici ale caror valori nu sunt determinate (in sensul ca, in cazul in speta, caracteristica respectiva fie nu are relevanta si, ca urmare, nu este necesara determinarea unei valori pentru aceasta, fie inregistreaza chiar valoarea "nedeterminat").
------------
    *) Va fi luat in considerare impreuna cu numerotarea si indica o relatie intre elemente informationale numerotate astfel; de asemenea, in cazul elementelor informationale corespunzatoare punctelor al caror format este alcatuit din doua cifre si asterisc, acesta indica faptul ca elementele informationale respective nu se regasesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinarii unora dintre caracteristicile care se regasesc in aceste criterii.

    CAP. 3
    Masuri pentru clasificarea creditelor si a plasamentelor, precum si pentru provizionarea acestora; cerinte de raportare

    Art. 3
    In vederea clasificarii creditelor si a plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit bancile au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care sa le permita:
    a) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. e) si f) (conturi ale operatiunilor de credit si plasament) a unui extras care:
    1 - sa pastreze un element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii de credit sau plasament in urma careia a fost inregistrata suma extrasa, pe baza caruia sa fie posibila selectarea tuturor extraselor aferente operatiunii respective si prin intermediul caruia sa poata fi regasita si pastrata temporar, la nivelul extrasului, valoarea determinata a urmatoarei caracteristici aferente operatiunii respective de credit sau plasament:
    1.1. atribut care sa indice daca au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fata de contractul de credit sau plasament;
    2. sa pastreze valori determinate pentru caracteristicile necesare (sau pe baza carora se determina cele necesare) pentru incadrarea intr-o categorie de risc de credit, respectiv pentru:
    2.1. caracteristicile, dintre cele prevazute la art. 2 lit. a), aplicabile in cazul operatiunilor de credit sau plasament (respectiv cele prevazute pentru categoria "alte creante"), cu respectarea urmatoarelor precizari:
    2.1.1. valorile determinate ale caracteristicilor aferente entitatii de risc, prevazute la art. 2 lit. a) pct. 1*) a doua liniuta, nu vor fi pastrate permanent la nivelul extrasului (vor fi doar regasite prin intermediul codului entitatii de risc si pastrate temporar in vederea incadrarii intr-o categorie de risc de credit);
    2.1.2. valoarea caracteristicii prevazute la art. 2 lit. a) pct. 1.3 va fi determinata, in functie de data scadentei de la pct. 2.1, ori de cate ori este necesara incadrarea intr-o categorie de risc de credit;
    2.1.3. valoarea caracteristicii de echivalenta prevazute la art. 2 lit. a) pct. 1.6 va fi determinata, de asemenea, ori de cate ori este necesara incadrarea intr-o categorie de risc de credit;
------------
    *) Va fi luat in considerare impreuna cu numerotarea si indica o relatie intre elemente informationale numerotate astfel; de asemenea, in cazul elementelor informationale corespunzatoare punctelor al caror format este alcatuit din doua cifre si asterisc, acesta indica faptul ca elementele informationale respective nu se regasesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinarii unora dintre caracteristicile care se regasesc in aceste criterii.

    3. sa pastreze temporar valori determinate ale urmatoarelor caracteristici, necesare in vederea efectuarii operatiunii de clasificare:
    3.1. caracteristici aferente entitatii de risc [acestea vor fi adaugate initial caracteristicilor entitatii de risc, prevazute la art. 2 lit. a) pct. 1*) liniuta a doua, iar in aceasta etapa, vor fi doar regasite prin intermediul codului entitatii de risc si pastrate temporar la nivelul extrasului, in vederea efectuarii operatiunii de clasificare];
    3.1.1. sectorul de activitate (bancar/nebancar);
    3.1.2. atribut care sa indice daca au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fata de entitatea de risc;
------------
    *) Va fi luat in considerare impreuna cu numerotarea si indica o relatie intre elemente informationale numerotate astfel; de asemenea, in cazul elementelor informationale corespunzatoare punctelor al caror format este alcatuit din doua cifre si asterisc, acesta indica faptul ca elementele informationale respective nu se regasesc direct in criteriile cuprinse in anexa nr. 1, ci stau la baza determinarii unora dintre caracteristicile care se regasesc in aceste criterii.

    4. sa pastreze temporar simbolul contului din cadrul caruia este izolata suma extrasa, precum si:
    4.1. valoarea determinata a caracteristicii care indica din ce grupa face parte contul respectiv: conturi bilantiere reprezentand principal/conturi bilantiere reprezentand dobanda/conturi din afara bilantului, reprezentand principal;
    5. sa pastreze elementul informational care permite izolarea, din cadrul contului, a sumei extrase (de exemplu: numarul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);
    6. sa pastreze temporar gradul de risc de transformare in credit, determinat, in cazul in care suma este extrasa dintr-un cont de activ din afara bilantului, prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 3 lit. g) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 (sumele aferente elementelor de activ din afara bilantului, rezultate in urma operatiunilor de credit, extrase din conturile de inregistrare a angajamentelor de finantare, vor avea gradul de risc de transformare in credit 100%, iar cele extrase din conturile de inregistrare a angajamentelor de garantie vor avea gradul de risc de transformare in credit 50%);
    7. sa pastreze temporar gradul de risc de credit de ultim rang - grad de risc de credit stabilit prin interpretarea criteriilor prezentate in anexa nr. 1a) la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999, luand in considerare doar caracteristicile prevazute in cazul operatiunilor de credit sau plasament la pct. 2. Practic stabilirea gradului de risc de credit de ultim rang se realizeaza prin compararea caracteristicilor necesare pentru incadrarea intr-o categorie de risc de credit (dintre cele prevazute la pct. 2) cu fiecare dintre inregistrarile tabelului din anexa nr. 1, pana la intalnirea unei inregistrari echivalente si preluarea gradului de risc de credit aferent acesteia;
    8. sa pastreze temporar rubrici in vederea inregistrarii expunerilor elementare (fiecare dintre sumele aferente celor 4 grade de risc de credit - 0%, 20%, 50% si 100%);
    9. sa pastreze temporar suma extrasa in rubrica corespunzatoare gradului de risc de credit de ultim rang;
    10. sa pastreze temporar un atribut care sa indice serviciul datoriei - acest atribut va fi calculat in functie de data scadentei prevazute la pct. 2.1, astfel: in cazul in care data scadentei este mai mica decat data calendaristica aferenta operatiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egala cu numarul de zile calendaristice scurse de la data scadentei, altfel, va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero in cazul angajamentelor de finantare, angajamentelor de garantie, angajamentelor de finantare si de garantie indoielnice, al creantelor curente si atasate, inclusiv in cazul in care acestea sunt inregistrate la creante indoielnice, al creantelor atasate creantelor restante si indoielnice);
    11. sa pastreze temporar o rubrica de calcul;
    Nota: Avandu-se in vedere necesitatea regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit inregistrate anterior operatiunii de clasificare curente, exista situatii in care este necesara mentinerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, in cazul unei creante pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit si care a fost achitata in perioada scursa intre operatiunile de clasificare).
    In acest context sunt de mentionat si situatiile aparute pe seama transferarii dintr-un cont in altul a unei sume pentru care au fost inregistrate provizioane specifice de risc de credit. In acest sens, in masura in care este posibil, in cazul in care suma respectiva este transferata integral, vor fi actualizate informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferata, iar in cazul in care este transferata numai o parte din suma respectiva vor fi determinate nivelurile provizioanelor specifice de risc de credit aferente fiecareia dintre sumele rezultate, cea ramasa si cea transferata, iar informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferata vor fi actualizate. Altfel, pentru a fi evitata situatia in care provizioanele specifice de risc de credit inregistrate raman fara obiect, pentru primul caz mentionat anterior va fi mentinut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, in cazul transferarii integrale la creante restante a unei creante curente pentru care au fost inregistrate provizioane specifice de risc de credit se va mentine un extras cu valoare zero, urmand ca, in cadrul operatiunii de regularizare a provizioanelor specifice de risc de credit, nivelul acestora sa fie adus la nivelul necesarului (respectiv, la valoarea zero); totodata pentru suma transferata se vor constitui provizioane specifice de risc de credit pana la concurenta nivelului necesar;
    b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al caror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevazut la lit. a) pct. 1, este comun;
    c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1] a tuturor extraselor al caror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevazut la lit. a) pct. 1, este comun;
    d) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 (conturi aferente garantiilor primite) a unui extras, care:
    1. sa pastreze un element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii in urma careia a fost inregistrata suma extrasa;
    2. sa pastreze valori determinate pentru caracteristicile necesare (sau pe baza carora se determina cele necesare) pentru incadrarea intr-o categorie de risc de credit a partii garantate a elementului/elementelor de activ din bilant sau din afara bilantului, respectiv pentru caracteristicile prevazute la art. 2 lit. b), cu respectarea urmatoarelor precizari:
    2.1. valorile determinate ale caracteristicilor aferente entitatii de risc potentiale, prevazute la art. 2 lit. b) pct. 1*) prima liniuta, nu vor fi pastrate permanent la nivelul extrasului (vor fi doar regasite prin intermediul codului entitatii de risc potentiale si pastrate, temporar, in vederea incadrarii intr-o categorie de risc de credit);
    3. sa pastreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;
    4. sa pastreze valori determinate pentru urmatoarele caracteristici care indica daca, prin garantia respectiva:
    4.1. sunt/nu sunt garantate sumele evidentiate in conturi bilantiere reprezentand principal aferent creditului garantat;
    4.2. sunt/nu sunt garantate sumele evidentiate in conturi din afara bilantului, reprezentand principal aferent creditului garantat;
    4.3. sunt/nu sunt garantate sumele reprezentand dobanzi aferente creditului garantat;
    e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespondente, a legaturilor dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, pe de o parte, si elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii, pe de alta parte, astfel incat sa poata fi efectuate urmatoarele selectii:
    1. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit:
    1.1. toate elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii care garanteaza operatiunea de credit prevazuta la pct. 1;
    2. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de acceptare de garantii:
    2.1. toate elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit garantate prin operatiunea de acceptare de garantii prevazuta la pct. 2;
    f) efectuarea in cadrul selectiei prevazute la lit. e) pct. 2 a urmatoarelor operatiuni:
    1. selectarea tuturor extraselor al caror element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii prevazut la lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilantiere [prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] si al contului de evidenta tehnico-operativa [prevazut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];
    2. selectarea unui extras, dintre cele prevazute la pct. 1, iar in cadrul acestuia:
    2.1. selectarea unui element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit, dintre cele prevazute la lit. e) pct. 2.1, iar in cadrul acestuia:
    2.1.1. selectarea tuturor extraselor al caror element informational prevazut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al conturilor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1];
    2.1.2. selectarea, dintre extrasele prevazute la pct. 2.1.1, a celor garantate [prin realizarea corespondentei dintre valorile caracteristicilor prevazute la lit. d) pct. 4.1, 4.2 si 4.3, aferente extrasului de la pct. 2, si valoarea caracteristicii prevazute la lit. a) pct. 4.1, aferenta fiecarui extras prevazut la pct. 2.1.1];
    2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 si retinerea sumei obtinute;
    2.2. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit prevazute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);
    2.3. obtinerea unui total general din sumele prevazute la pct. 2.1.3;
    2.4. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1;
    2.4.1. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1.1;
    2.4.2. reluarea operatiunii prevazute la pct. 2.1.2;
    2.4.3. selectarea unui extras, dintre cele prevazute la pct. 2.4.2, iar in cadrul acestuia:
    2.4.3.1. calcularea ponderii in totalul general obtinut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasului prevazut la pct. 2 si retinerea sumei rezultate in rubrica temporara de calcul [prevazuta pentru extrasul in cauza la lit. a) pct. 11];
    2.4.3.2. determinarea, unde este cazul, a valorii pentru caracteristica de echivalenta prevazuta la art. 2 lit. c) pct. 1.4;
    2.4.3.3. determinarea gradului de risc de credit final - grad de risc de credit aferent partii garantate a elementului de activ din bilant sau din afara bilantului, stabilit prin interpretarea criteriilor prezentate in anexa nr. 1a) la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999, luandu-se in considerare doar acele criterii care se refera la elemente de activ din bilant sau din afara bilantului, garantate. Practic stabilirea gradului de risc de credit final se realizeaza prin compararea caracteristicilor necesare pentru incadrarea intr-o categorie de risc de credit aferenta extrasului de la pct. 2.4.3 [prevazute pentru acesta la lit. a) pct. 2], la care se adauga cele aferente extrasului de la pct. 2 [prevazute pentru acesta la lit. d) pct. 2], cu fiecare dintre inregistrarile tabelului din anexa nr. 1, pana la intalnirea unei inregistrari echivalente si preluarea gradului de risc de credit aferent acesteia;
    2.4.3.4. compararea gradului de risc de credit final cu gradul de risc de credit al rubricii "Grad de risc 100%", iar:
    - in cazul in care acesta este mai mic:
    2.4.3.4.1. determinarea sumei celei mai mici dintre suma inregistrata in rubrica temporara de calcul si suma inregistrata in rubrica "Grad de risc 100%";
    2.4.3.4.2. adaugarea sumei obtinute la pct. 2.4.3.4.1 la rubrica al carei grad de risc de credit este echivalent cu gradul de risc de credit final;
    2.4.3.4.3. diminuarea sumei inregistrate in rubrica temporara de calcul si a sumei inregistrate in rubrica "Grad de risc 100%" cu suma obtinuta la pct. 2.4.3.4.1;
    - altfel:
    2.4.3.4.1. neexecutarea etapei prevazute la pct. 2.4.3.5;
    2.4.3.5. reluarea etapelor prevazute la pct. 2.4.3.4, inlocuind rubrica "Grad de risc 100%", pe rand, cu rubricile "Grad de risc 50%", "Grad de risc 20%" si "Grad de risc 0%";
    2.4.4. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2.4.3 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 2.4.2 (mai putin pentru extrasul deja selectat);
    2.5. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare ale documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevazute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);
    3. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 2 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);
    g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entitatii de risc, prevazuta la lit. a) in cadrul pct. 2.1, este comuna, iar in cadrul acestei selectii:
    1. incadrarea intr-o anumita categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entitatii de risc (bancar/nebancar), prevazuta la lit. a) pct. 3.1.1, si a urmatoarelor criterii aplicate simultan:
    1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;
    1.2. initierea de proceduri judiciare stabilita pe baza a cel putin unuia dintre urmatoarele elemente:
    1.2.1. existenta a cel putin unui extras la care atributul prevazut la lit. a) pct. 1.1 sa indice daca au fost/nu au fost initiate proceduri judiciare fata de contractul de credit sau plasament;
    1.2.2. valoarea caracteristicii prevazute la lit. a) pct. 3.1.2 indica initierea de proceduri judiciare fata de entitatea de risc;
    2. atasarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;
    3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilantiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:
    3.1. atasarea coeficientului de provizionare corespunzator, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000;
------------
    *) In vederea optimizarii metodologiei se va realiza direct incadrarea globala a tuturor extraselor selectate, fara a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

    h) izolarea din soldul fiecarui cont dintre cele prevazute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care sa pastreze:
    1. elementul informational de legatura, comun extraselor selectate la lit. b) [prevazut pentru acestea la lit. a) pct. 1];
    2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevazut pentru acesta la lit. a) pct. 4];
    3. elementele informationale care permit izolarea extrasului rectificat din cadrul contului in care este inregistrat [prevazute pentru acesta la lit. a) pct. 5];
    i) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de pasiv rectificative [prevazute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al caror element informational de legatura, prevazut la lit. a) pct. 1, este comun, iar in cadrul acestei selectii:
    1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilantiere;
    2. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de pasiv rectificative si atasarea de rubrici pentru cele 4 grade de risc de credit (0%, 20%, 50%, 100%), precum si a unei rubrici temporare de calcul;
    3. selectarea unui extras dintre cele prevazute la pct. 1, iar in cadrul acestuia:
    3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:
    3.1.1. utilizarea, ca baza de calcul, a expunerii ajustate [suma obtinuta prin totalizarea expunerilor elementare, inregistrate in cadrul rubricilor aferente gradelor de risc de credit ca urmare a parcurgerii etapelor prevazute la lit. f), ponderate in functie de gradul lor de risc de credit], in cazul urmatoarelor categorii de clasificare: "standard", "in observatie", "substandard" si "indoielnic";
    3.1.2. utilizarea, ca baza de calcul, a expunerii neajustate [suma obtinuta prin totalizarea expunerilor elementare, inregistrate in cadrul rubricilor aferente gradelor de risc de credit ca urmare a parcurgerii etapelor prevazute la lit. f), neponderate in functie de gradul lor de risc de credit], in cazul categoriei de clasificare "pierdere";
    3.2. selectarea unui extras, dintre cele prevazute la pct. 2, pentru care elementele prevazute la lit. h) pct. 2 si 3 sunt identice cu cele prevazute, pentru extrasul de la pct. 3, la lit. a) pct. 4 si 5, iar in cazul in care:
    3.2.1. exista un astfel de extras:
    3.2.1.1. determinarea diferentei de regularizat, prin compararea necesarului de provizionat (prevazut la pct. 3.1) cu nivelul existent, si, in consecinta:
    - in cazul in care suma necesarului de provizionat este mai mare decat suma existenta, determinarea diferentei ce urmeaza sa fie provizionata, prin includere pe cheltuieli;
    - in cazul in care suma existenta este mai mare decat suma necesarului de provizionat, determinarea diferentei ce urmeaza sa fie reluata pe venituri;
    3.2.1.2. regularizarea sumei extrase, prin modificarea acesteia cu diferenta pozitiva sau negativa, dupa caz, determinata la pct. 3.2.1.1;
    3.2.1.3. preluarea in rubrica temporara de calcul a sumei rezultate in urma regularizarii;
    3.2.1.4. aplicarea prevederilor pct. 3.3;
    3.2.2. nu exista un astfel de extras:
    3.2.2.1. crearea unei inregistrari care sa contina urmatoarele informatii:
    - elementul informational de legatura, comun extraselor selectate potrivit lit. i);
    - simbolul contului de origine al extrasului prevazut la pct. 3;
    - elementele informationale care au permis izolarea extrasului prevazut la pct. 3 din cadrul contului sau de origine;
    - suma ce urmeaza sa fie inclusa pe cheltuieli in vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevazut la pct. 3.1);
    3.2.2.2. atasarea de rubrici pentru cele 4 grade de risc de credit (0%, 20%, 50%, 100%) la inregistrarea creata, precum si o rubrica temporara de calcul;
    3.2.2.3. preluarea in rubrica temporara de calcul a sumei prevazute la pct. 3.2.2.1 liniuta a patra;
    3.2.2.4. aplicarea prevederilor pct. 3.3;
    3.3. aplicarea prevederilor art. 3 lit. f) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
    3.3.1. compararea sumei preluate in rubrica temporara de calcul cu expunerea elementara evidentiata la rubrica "Grad de risc 100%" a extrasului prevazut la pct. 3, si, in consecinta:
    - in cazul in care suma preluata in rubrica temporara de calcul este mai mica sau egala, evidentierea acestei sume la rubrica "Grad de risc 100%" aferenta provizionului specific de risc de credit si neexecutarea etapei prevazute la pct. 3.3.2;
    - in cazul in care expunerea elementara evidentiata la rubrica "Grad de risc 100%" a extrasului prevazut la pct. 3 este mai mica, evidentierea acestei sume la rubrica "Grad de risc 100%", aferenta provizionului specific de risc de credit si, concomitent, scaderea acesteia din suma preluata in rubrica temporara de calcul;
    3.3.2. reluarea etapei prevazute la pct. 3.3.1 pentru fiecare dintre rubricile "Grad de risc 50%", "Grad de risc 20%" si "Grad de risc 0%";
    4. reluarea operatiunilor prevazute la pct. 3 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);
    j) selectarea, in cadrul fiecaruia dintre conturile elementelor de activ din bilant [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 2, la art. 1 lit. f) pct. 1], conturile elementelor de activ din afara bilantului [prevazute la art. 1 lit. e) pct. 1] si conturile elementelor de pasiv rectificative [prevazute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor care au in comun acelasi cod al entitatii de risc, precum si acelasi grad de risc de transformare in credit (in cazul elementelor de activ din afara bilantului) si totalizarea expunerilor elementare in cadrul fiecareia dintre rubricile aferente gradelor de risc de credit, in vederea obtinerii evidentelor extracontabile prevazute la art. 2 lit. b) pct. 1 (pentru conturile de activ reprezentand credite si plasamente si pentru cele de pasiv rectificative aferente acestora) si, respectiv, pct. 2 (pentru conturile pe activ in afara bilantului reprezentand credite) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999.
    Art. 4
    Bancile au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care sa permita verificarea respectarii obligatiilor prevazute la art. 3, respectiv verificarea datelor primare, precum si a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificarii creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizarii provizioanelor specifice de risc de credit, pentru fiecare inchidere contabila.
    Art. 5
    Bancile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit, prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potrivit art. 3 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuta a 4-a, in cazul in care acestea exista.
    Art. 6
    Bancile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit, astfel:
    - prin includerea sumelor determinate potrivit art. 3 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniuta pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;
    - prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 3 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuta a doua pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.
    Art. 7
    Bancile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit si pentru alte categorii de active decat cele prevazute la art. 1 lit. e) si f), in conditiile in care dispun de norme interne care respecta urmatoarele principii:
    - activele se incadreaza, in functie de criteriul/criteriile avut/avute in vedere, in categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienti de provizionare, ai caror numar si, respectiv, nivel depind de modul in care banca considera sa reduca impactul realizarii riscului de credit asupra situatiei economico-financiare a bancii. In cadrul categoriilor de clasificare va fi prevazuta categoria "pierdere" al carei coeficient de provizionare va fi "1" (sau 100%);
    - necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabileste in functie de riscul de credit al acestuia, respectiv utilizandu-se ca baza de calcul:
      - expunerea neajustata - in cazul categoriei de clasificare "pierdere";
      - expunerea ajustata - in cazul altor categorii de clasificare prevazute;
    - la determinarea expunerilor elementare garantiile comune se distribuie proportional intre elementele de activ garantate;
    - constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaza utilizandu-se moneda de exprimare a activului pe care il corecteaza;
    - utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizeaza numai in cazul in care sumele pe care le rectifica se scot in afara bilantului. In cazul activelor reprezentand categorii de credite sau plasamente, altele decat cele reglementate prin prezentele norme metodologice, se procedeaza la scoaterea in afara bilantului a sumelor aferente unui credit sau plasament in conditiile respectarii prevederilor art. 12 si 13 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2000.
    Art. 8
    Bancile vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere:
    1. situatia clasificarii creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    2. situatia clasificarii plasamentelor la banci si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Formularele de raportare se vor completa avandu-se in vedere urmatoarele:
    - vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate ale bancii - la nivelul global al bancii "G";
    - vor cuprinde toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei.
    Formularele vor fi transmise lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 9
    La inchiderea contabila a lunii in care prezentele norme metodologice intra in vigoare provizioanele specifice de risc de credit existente in sold vor fi reluate integral pe venituri, indiferent daca constituirea si/sau regularizarea acestora a fost impusa ori permisa prin reglementari sau a fost efectuata pe baza unor decizii sau norme interne. Concomitent bancile vor inregistra in contabilitate provizioanele specifice de risc de credit constituite potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si pe baza normelor interne prevazute la art. 7.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Formularele de raportare prevazute la art. 8 pct. 1 si 2 din prezentele norme metodologice se intocmesc pe baza datelor inscrise in evidenta contabila, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme, si se semneaza de catre conducatorul bancii si de catre seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele imputernicite in acest scop.
    Art. 11
    Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 12
    Prezentele norme metodologice vor intra in vigoare pe data de 1 octombrie 2000.

                              GUVERNATORUL
                       BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                            EMIL IOTA GHIZARI

    ANEXA 1

                             SISTEMATIZAREA
criteriilor de incadrare a elementelor de activ in categorii de risc de credit
______________________________________________________________________________
     \   Caracteristici
Gradul \  prevazute la:   art. 2 lit. a)   art. 2      art. 2   art. 2 lit. a)
de risc  \                   pct. 1        lit. a)     lit. a)     pct. 1.3
de credit  \                              pct. 1.1    pct. 1.2
_____________\________________________________________________________________
      A                         0             1           2            3
______________________________________________________________________________
      0%                    numerar           X           X             X
      0%                    valori din        X           X             X
                            aur, metale
                            si pietre
                            pretioase
      0%                    alte creante     Da           X             X
      0%                    alte active      Da           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
      0%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    cecuri           X            X             X
     20%                    alte valori      X            X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X      maximum 1 an
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X      maximum 1 an
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     20%                    alte creante     Nu           X             X
     50%                    venituri de      X            X             X
                            primit
     50%                    alte creante     Nu           Da            X
     50%                    alte creante     Nu           Da            X
     50%                    alte creante     Nu           Da            X
     50%                    alte creante     Nu           Da            X
     50%                    alte creante     Nu           Da            X
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     \   Caracteristici
Gradul \  prevazute la:
de risc  \                art. 2 lit. a)    art. 2 lit. a)    art. 2 lit. a)
de credit  \                 pct. 1.4          pct. 1.5         pct. 1.6
_____________\________________________________________________________________
      A                         4                  5                6
______________________________________________________________________________
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                  Administratia         Romania             X
                          centrala
      0%                  Administratia         tara din            X
                          centrala              categoria A
      0%                  Administratia         tara din            Da
                          centrala              categoria B
      0%                  Banca                 Romania             X
                          centrala
      0%                  Banca                 tara din
                          centrala              categoria A         X
      0%                  Banca                 tara din
                          centrala              categoria B         Da
      0%                  Comunitatea              X                X
                          Europeana
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                  administratie         Romania             X
                          regionala sau
                          locala
     20%                  administratie         tara din            X
                          regionala sau         categoria A
                          locala
     20%                  banca                 Romania             X
                          comerciala
     20%                  banca                 tara din            X
                          comerciala            categoria A
     20%                  banca                 tara din            X
                          comerciala            categoria B
     20%                  banca de                 X                X
                          dezvoltare
                          multilaterala
     20%                  Banca                    X                X
                          Europeana de
                          Investitii
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     50%                        X                  X                X
     50%                  persoana fizica          X                X
     50%                  persoana fizica          X                X
     50%                  persoana fizica          X                X
     50%                  persoana fizica          X                X
     50%                  persoana fizica          X                X
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     \   Caracteristici
Gradul \  prevazute la:
de risc  \                art. 2 lit. b)    art. 2 lit. b)    art. 2 lit. b)
de credit  \                 pct. 1            pct. 1.1         pct. 1.2
_____________\________________________________________________________________
      A                         7                  8                9
______________________________________________________________________________
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                  garantii           Administratia    Romania
                          personale          centrala
      0%                  garantii           Administratia    tara din
                          personale          centrala         categoria A
      0%                  garantii           Administratia    tara din
                          personale          centrala         categoria B
      0%                  garantii           Banca            Romania
                          personale          centrala
      0%                  garantii           Banca            tara din
                          personale          centrala         categoria A
      0%                  garantii           Banca            tara din
                          personale          centrala         categoria B
      0%                  garantii           Comunitatea            X
                          personale          Europeana
      0%                  titluri            Administratia    Romania
                                             centrala
      0%                  titluri            Administratia    tara din
                                             centrala         categoria A
      0%                  titluri            Banca            Romania
                                             centrala
      0%                  titluri            Banca            tara din
                                             centrala         categoria A
      0%                  titluri            Comunitatea            X
                                             Europeana
      0%                  depozite                 Da               X
                          colaterale
      0%                  certificate de           Da               Da
                          depozit sau
                          instrumente
                          similare
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                  garantii           administratie    Romania
                          personale          regionala sau
                                             locala
     20%                  garantii           administratie    tara din
                          personale          regionala sau    categoria A
                                             locala
     20%                  garantii           banca            Romania
                          personale          comerciala
     20%                  garantii           banca            tara din
                          personale          comerciala       categoria A
     20%                  garantii           banca            tara din
                          personale          comerciala       categoria B
     20%                  garantii           banca de               X
                          personale          dezvoltare
                                             multilaterala
     20%                  garantii           Banca                  X
                          personale          Europeana
                                             de Investitii
     20%                  titluri            banca de               X
                                             dezvoltare
                                             multilaterala
     20%                  titluri            Banca                  X
                                             Europeana
                                             de Investitii
     50%                        X                  X                X
     50%                  ipoteci                  Da               Da
     50%                  ipoteci                  Da               Da
     50%                  ipoteci                  Da               Da
     50%                  ipoteci                  Da               Da
     50%                  ipoteci                  Da               Da
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     \   Caracteristici
Gradul \  prevazute la:
de risc  \                art. 2 lit. b)    art. 2 lit. b)/c) art. 2 lit. b)
de credit  \                 pct. 1.3          pct. 1.4         pct. 1.5
_____________\________________________________________________________________
      A                        10                  11               12
______________________________________________________________________________
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        Da                 X                X
      0%                        Da                 X                X
      0%                        Da                 Da               X
      0%                        Da                 X                X
      0%                        Da                 X                X
      0%                        Da                 Da               X
      0%                        Da                 X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
      0%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        Da                 X                X
     20%                        X                  X                X
     20%                        X                  X                X
     50%                        X                  X                X
     50%                        Da                 X                X
     50%                        X                  Da               X
     50%                        X                  X                Da
     50%                        Da                 Da               X
     50%                        X                  Da               Da
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                                SITUATIA
clasificarii creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [/....../]

    Denumirea bancii ...........................
                                                                  - mii lei -
______________________________________________________________________________
Nr.   Categoria de clasificare   Expuneri          Expuneri         Coeficient:
crt.                             neajustate din    ajustate din               :
                                 _________________ _________________          :
                                 principal dobanda principal dobanda          :
______________________________________________________________________________:
 A                B                 1         2          3       4       5    :
______________________________________________________________________________:
  I. Credite acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care se        :
    constituie provizioane specifice de risc de credit                        :
   1. Standard                                                            0   :
   2. In observatie                                                      0,05 :
   3. Substandard                                                        0,2  :
   4. Indoielnic                                                         0,5  :
   5. Pierdere                                                            1   :
   6. Total (rd. 1 - rd. 5)                                               X   :
______________________________________________________________________________:
 II. Credite acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care nu se     :
     constituie provizioane specifice de risc de credit                       :
   7. Standard                                                                :
   8. In observatie                                                           :
   9. Substandard                                                             :
  10. Indoielnic                                                              :
  11. Pierdere                                                                :
  12. Total (rd. 7 - rd. 11)                                                  : ______________________________________________________________________________:
III. Credite acordate bancilor pentru care se constituie provizioane          :
     specifice de risc de credit                                              :
  13. Standard                                                            0   :
  14. Substandard                                                        0,2  :
  15. Indoielnic                                                         0,5  :
  16. Pierdere                                                            1   :
  17. Total (rd. 13 - rd. 16)                                             X   :
______________________________________________________________________________:
 IV. Credite acordate bancilor pentru care nu se constituie provizioane       :
     specifice de risc de credit                                              :
  18. Standard                                                                :
  19. Substandard                                                             :
  20. Indoielnic                                                              :
  21. Pierdere                                                                :
  22. Total (rd. 18 - rd. 21)                                                 :
______________________________________________________________________________:
  23. TOTAL (rd. 6 + rd. 12 + rd. 17 + rd. 22)                                :
______________________________________________________________________________:
 ______________________________________________________________________________
:    Provizioane specifice de risc
:        de credit calculate la
:____________________________________
:   expuneri             expuneri              Provizioane specifice de risc
:neajustate din        ajustate din              de credit necesare pentru
:__________________  __________________       ______________________________
:principal  dobanda  principal  dobanda        principal          dobanda
:______________________________________________________________________________
: 6=1x5      7=2x5     8=3x5     9=4x5            10*)             11*)
:______________________________________________________________________________
:
:
:
:______________________________________________________________________________
:
:
:
:______________________________________________________________________________
:
:
:
:______________________________________________________________________________
:
:
:
:______________________________________________________________________________ :
:______________________________________________________________________________
    *) col. 10 = col. 6 (pentru rd. 5, rd. 16)
       col. 10 = col. 8 (pentru rd. 1 - rd. 4, rd. 13 - rd. 15)
    *) col. 11 = col. 7 (pentru rd. 5 - rd. 16)
        col. 11 = col. 9 (pentru rd. 1 - rd. 4, rd. 13 - rd. 15)

    CONDUCATORUL BANCII,                   CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
...............................                  FINANCIAR-CONTABIL,
(numele, prenumele, semnatura)            ...............................
                                           (numele, prenumele, semnatura)

                              Intocmit de:
                     Numele si prenumele: ........
                     Telefon/interior: ...........

    ANEXA 3

                                 SITUATIA
clasificarii plasamentelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [/....../]

    Denumirea bancii: ...................
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
Nr.   Categoria de clasificare   Expuneri          Expuneri         Coeficient:
crt.                             neajustate din    ajustate din               :
                                 _________________ _________________          :
                                 principal dobanda principal dobanda          :
______________________________________________________________________________:
 A                B                 1         2          3       4       5    :
______________________________________________________________________________:
  1. Standard                                                            0    :
  2. Substandard                                                        0,2   :
  3. Indoielnic                                                         0,5   :
  4. Pierdere                                                            1    :
______________________________________________________________________________:
  5. Total (rd. 1 - rd. 4)                                               X    :
______________________________________________________________________________:
 ______________________________________________________________________________
:    Provizioane specifice de risc
:        de credit calculate la
:____________________________________
:     expuneri          expuneri               Provizioane specifice de risc
:  neajustate din      ajustate din              de credit necesare pentru
:__________________  __________________       ______________________________
:principal  dobanda  principal  dobanda        principal          dobanda
:______________________________________________________________________________
: 6=1x5      7=2x5     8=3x5     9=4x5            10*)              11*)
:______________________________________________________________________________
:
:
:
:
:
:______________________________________________________________________________
:______________________________________________________________________________
    *) col. 10 = col. 6 (pentru rd. 4)
       col. 10 = col. 8 (pentru rd. 1 - 3)
    *) col. 11 = col. 7 (pentru rd. 4)
        col. 11 = col. 9 (pentru rd. 1 - 3)

    CONDUCATORUL BANCII,                   CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
...............................                  FINANCIAR-CONTABIL,
(numele, prenumele, semnatura)            ...............................
                                           (numele, prenumele, semnatura)

                              Intocmit de:
                     Numele si prenumele: ........
                     Telefon/interior: ...........SmartCity5

COMENTARII la Norma 2/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu