Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 15 din 20 decembrie 2004

privind principiile supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1276 din 30 decembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 68^1 - 68^4 si ale art. 83^6 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) si ale art. 19 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 alin. 2, ale art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 17 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2003 privind supravegherea pe baza individuala si consolidata a fondurilor proprii, ale art. 3 pct. 3, ale art. 10 si ale art. 11 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 6 pct. 2 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit,
    in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si stabilesc urmatoarele:
    a) institutiile de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei;
    b) perimetrul de consolidare prudentiala;
    c) metodele de consolidare prudentiala;
    d) aplicarea la nivel consolidat a cerintelor prudentiale;
    e) informatiile care trebuie furnizate in scopul realizarii supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. control - relatia existenta intre o societate-mama si o filiala a acesteia ori o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o entitate;
    2. control comun - impartirea convenita prin contract a controlului asupra unei activitati economice;
    3. detinere semnificativa - detinerea, direct sau indirect, a 10% ori mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale unei entitati ori detinerea care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra conducerii entitatii in care exista detinerea;
    4. filiala - o filiala in sensul prevazut de Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice entitate asupra careia, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, o societate-mama exercita efectiv o influenta dominanta. Toate filialele entitatilor filiale vor fi, de asemenea, considerate filiale ale entitatii care este societatea-mama de origine a entitatilor filiale;
    5. holding financiar - un holding financiar in sensul prevazut de Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau un holding financiar in intelesul definitiei prevazute la art. 1 pct. 21 din Directiva nr. 2000/12/CE privind conditiile de acces si exercitare a activitatii bancare de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 126 din 26 mai 2000;
    6. influenta semnificativa - autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activitati economice, dar care nu reprezinta controlul sau controlul comun asupra politicilor respective;
    7. institutie de credit - o institutie de credit, persoana juridica romana, in intelesul definitiei prevazute in Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o institutie de credit din Uniunea Europeana, in intelesul definitiei prevazute la art. 1 pct. 1 primul subparagraf din Directiva nr. 2000/12/CE, ori o societate privata sau publica care satisface definitia institutiei de credit din legislatia mentionata si care a fost autorizata intr-o tara terta Uniunii Europene si Romaniei;
    8. institutie financiara - o institutie financiara, persoana juridica romana, in intelesul definitiei prevazute in Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o institutie, persoana juridica straina, care satisface definitia prevazuta la art. 1 pct. 5 din Directiva nr. 2000/12/CE;
    9. participatie - detinerea, direct sau indirect, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
    10. perimetru de consolidare prudentiala - grup de entitati de consolidat, format din societatea-mama/entitatea consolidanta si entitatile consolidabile stabilite potrivit prevederilor prezentelor norme;
    11. perimetru de consolidare contabila - grup de entitati de consolidat, format din societatea-mama/entitatea consolidanta si entitatile consolidabile stabilite potrivit prevederilor reglementarilor contabile;
    12. societate de asigurari - un asigurator, persoana juridica romana, in sensul Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o companie de asigurare, persoana juridica straina, in sensul definitiei prevazute in Directiva nr. 73/239/CEE privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare directa, altele decat asigurarea de viata, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 228 din 16 august 1973, si in Directiva nr. 2002/83/CE privind asigurarea de viata, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 345 din 19 decembrie 2002, ori o companie de reasigurare, persoana juridica straina, in sensul definitiei prevazute in Directiva nr. 98/78/CE privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 330 din 5 decembrie 1998;
    13. societate de investitii - o societate de servicii de investitii financiare, persoana juridica romana, in sensul prevazut de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, ori o persoana juridica straina care satisface definitia prevazuta la art. 1 pct. 2 din Directiva nr. 93/22/CEE privind serviciile de investitii in domeniul valorilor mobiliare, cu modificarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 141 din 11 iunie 1993;
    14. societate-mama - o societate-mama in sensul prevazut de Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice entitate care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, exercita efectiv o influenta dominanta asupra altei entitati;
    15. societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe - o societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, persoana juridica romana, in intelesul definitiei din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate, persoana juridica straina, care satisface definitia prevazuta la art. 1 pct. 23 din Directiva nr. 2000/12/CE;
    16. societate tip holding - o societate tip holding, persoana juridica romana, in intelesul definitiei din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate-mama, persoana juridica straina, care satisface definitia prevazuta la art. 1 pct. 22 din Directiva nr. 2000/12/CE.

    CAP. 2
    Institutiile de credit care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei

    Art. 3
    Orice institutie de credit, persoana juridica romana, care are filiale alte institutii de credit si/sau institutii financiare, cu sediul in Romania ori in strainatate, sau detine o participatie in astfel de institutii, va fi supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, in ceea ce priveste aspectele prevazute la art. 68^1 alin. 5 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza situatiei financiare consolidate a respectivei institutii de credit la nivelul perimetrului de consolidare prudentiala din care face parte, potrivit metodelor prevazute la cap. IV.
    Art. 4
    In conditiile respectarii prevederilor art. 68^2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, orice institutie de credit, persoana juridica romana, care este o filiala a unui holding financiar cu sediul in Romania sau in strainatate, va fi supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, in ceea ce priveste aspectele prevazute la art. 68^1 alin. 5 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza situatiei financiare consolidate a holdingului financiar la nivelul perimetrului de consolidare prudentiala din care face parte, potrivit metodelor prevazute la cap. IV.
    Art. 5
    In cazul unei institutii de credit, persoana juridica romana, care este filiala a unei institutii de credit autorizate si avand sediul in Romania sau a unui holding financiar cu sediul in Romania, cerintele prudentiale prevazute la art. 68^1 alin. 5 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica pe baza subconsolidata, daca respectiva institutie de credit, persoana juridica romana, are drept filiale alte institutii de credit si/sau institutii financiare, cu sediul in Romania ori in strainatate, sau detine o participatie in astfel de institutii.

    CAP. 3
    Perimetrul de consolidare prudentiala

    Art. 6
    Perimetrul de consolidare prudentiala prevazut la art. 3 si 4 include:
    a) societatea-mama, institutie de credit, persoana juridica romana, sau holding financiar, persoana juridica romana ori straina;
    b) institutiile de credit, institutiile financiare si societatile prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, persoane juridice romane si/sau straine, filiale ale societatii-mama prevazute la lit. a) si entitati in care societatea-mama si filialele mentionate detin participatii.
    Art. 7
    (1) O institutie de credit, o institutie financiara sau o societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care este filiala ori in care se detine o participatie, nu va fi inclusa in perimetrul de consolidare prudentiala in urmatoarele situatii:
    a) entitatea este situata pe teritoriul unei tari unde exista impedimente legale pentru transmiterea informatiilor necesare realizarii supravegherii pe baza consolidata;
    b) in opinia Bancii Nationale a Romaniei, includerea entitatii nu prezinta relevanta pentru supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit. O entitate nu va fi inclusa in perimetrul de consolidare prudentiala daca totalul sau bilantier este mai mic decat minimul dintre echivalentul a 10 milioane euro si 1% din totalul bilantier al societatii-mama sau al societatii care detine participatia in entitatea respectiva. Daca mai multe entitati indeplinesc criteriile mentionate, acestea trebuie incluse in consolidare daca, luate impreuna, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, prezinta relevanta in raport cu obiectivele supravegherii institutiilor de credit;
    c) in opinia Bancii Nationale a Romaniei, consolidarea situatiei financiare a entitatii respective ar fi inadecvata sau ar induce in eroare in raport cu obiectivele supravegherii institutiilor de credit.
    (2) Pentru excluderea unei entitati din perimetrul de consolidare prudentiala la initiativa institutiei de credit este necesara aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.

    CAP. 4
    Metodele de consolidare prudentiala

    Art. 8
    (1) In scopul supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit, toate institutiile de credit, institutiile financiare si societatile prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care sunt filiale ale societatii-mama, vor fi consolidate prin metoda consolidarii globale.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se va folosi metoda consolidarii proportionale in situatia in care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, obligatia societatii-mama este limitata la cota-parte din capital detinuta in filiala, ca urmare a obligatiei ce revine celorlalti actionari sau membri, in conditiile in care solvabilitatea acestora este satisfacatoare. Obligatia ce revine celorlalti actionari sau membri trebuie sa fie in mod clar stabilita in baza unor angajamente incheiate in forma scrisa.
    (3) Utilizarea metodei consolidarii proportionale la initiativa institutiei de credit, pentru situatia prevazuta la alin. (2), este conditionata de obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 9
    (1) In scopul supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit se va folosi metoda consolidarii proportionale in cazul participatiilor detinute in institutii de credit, institutii financiare si societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care sunt conduse de o entitate inclusa in perimetrul de consolidare prudentiala, impreuna cu una sau mai multe entitati care nu sunt incluse in acest perimetru, atunci cand obligatia acestor entitati este limitata la cota-parte de capital pe care o detin.
    (2) In cazul in care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, obligatia entitatilor incluse in perimetrul de consolidare prudentiala este superioara cotei-parti de capital detinute, se va folosi metoda consolidarii globale.
    Art. 10
    In scopul supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit se va folosi metoda consolidarii proportionale pentru toate participatiile in entitati incluse in perimetrul de consolidare prudentiala, altele decat cele prevazute la art. 8 si 9.
    Art. 11
    (1) Se va folosi metoda punerii in echivalenta pentru toate participatiile si detinerile semnificative in institutii de credit, institutii financiare si societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care nu sunt incluse in perimetrul de consolidare prudentiala.
    (2) Se va folosi metoda punerii in echivalenta pentru toate entitatile, altele decat institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurari ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care sunt filiale ale societatii-mama sau in care aceasta detine participatii ori detineri semnificative.
    Art. 12
    Fara a prejudicia aplicarea prevederilor art. 8 - 11, Banca Nationala a Romaniei va stabili daca este necesara consolidarea si in ce mod se va efectua aceasta in urmatoarele situatii:
    a) in opinia Bancii Nationale a Romaniei, o institutie de credit exercita o influenta semnificativa asupra uneia sau mai multor institutii de credit, institutii financiare ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, fara a detine o participatie in acestea sau a avea alte legaturi de capital cu respectivele entitati;
    b) doua sau mai multe institutii de credit, institutii financiare ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe se afla sub o conducere unica, fara ca acest fapt sa fie stabilit pe baze contractuale sau statutare;
    c) doua sau mai multe institutii de credit, institutii financiare ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe au organe de administrare, de conducere sau de supraveghere in care aceleasi persoane reprezinta majoritatea.
    Art. 13
    Metoda consolidarii globale, metoda consolidarii proportionale si metoda punerii in echivalenta la care se face referire la art. 8 - 11 sunt cele reglementate in domeniul contabil.

    CAP. 5
    Aplicarea la nivel consolidat a cerintelor prudentiale

    Art. 14
    (1) Pentru verificarea indeplinirii la nivel consolidat a conditiilor prevazute la art. 3 pct. 7 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit, trading book-ul (portofoliul de tranzactionare) la nivel consolidat va include elementele din trading book-urile institutiilor de credit si ale societatilor de investitii din perimetrul de consolidare prudentiala, prin aplicarea metodelor corespunzatoare prevazute la cap. IV.
    (2) In scopul calcularii nivelului consolidat al trading book-ului, prevederile art. 6 pct. 3 si 4 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004 se aplica in mod corespunzator.
    (3) Elementele incluse in trading book-ul societatilor de investitii sunt cele prevazute de art. 2 pct. 6 din Directiva nr. 93/6/CEE privind adecvarea capitalului societatilor de investitii si institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 141 din 11 iunie 1993, asa cum a fost modificata prin Directiva nr. 98/31/CE si Directiva nr. 98/33/CE, sau de reglementarile nationale echivalente.
    Art. 15
    (1) La nivel consolidat si, dupa caz, subconsolidat, valoarea detinerilor semnificative intr-o entitate, alta decat o institutie de credit, institutie financiara, societate de asigurari ori o societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, nu poate depasi 15% din fondurile proprii.
    (2) La nivel consolidat si, dupa caz, subconsolidat, valoarea totala a detinerilor semnificative in entitati, altele decat institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurari ori societati prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, nu poate depasi 60% din fondurile proprii.
    (3) Valoarea detinerilor semnificative prevazute la alin. (1) si (2) este cea inscrisa in situatia financiara consolidata si/sau subconsolidata a institutiei de credit.
    (4) Actiunile si partile sociale detinute temporar in cursul unei operatiuni de reorganizare financiara a unei entitati sau ca urmare a subscrierii in cadrul ofertelor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm in scopul plasamentului acestora ori detinute in nume propriu, dar in contul tertilor, nu sunt incluse in detinerile semnificative la calculul limitelor prevazute la alin. (1) si (2). Actiunile si partile sociale care nu sunt imobilizari financiare potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile persoanelor juridice romane sau in intelesul art. 35 paragraful (2) din Directiva nr. 86/635/CEE privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial, nr. L 372 din 31 decembrie 1986, nu sunt incluse la calculul limitelor respective.
    Art. 16
    Cerintele prudentiale prevazute la art. 68^1 alin. 5 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementate prin Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2004, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2003 privind organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor de credit, precum si metodologia de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat, prevazuta de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2003, se vor aplica la nivelul perimetrului de consolidare prudentiala potrivit prevederilor prezentelor norme.
    Art. 17
    Institutiile de credit care, potrivit prevederilor prezentelor norme, fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei vor transmite semestrial acesteia raportarile intocmite la nivelul perimetrului de consolidare prudentiala.

    CAP. 6
    Furnizarea de informatii

    Art. 18
    (1) In situatia in care o institutie de credit, persoana juridica romana, este o filiala a unei institutii de credit sau a unui holding financiar, persoana juridica straina, si nu este inclusa in perimetrul de consolidare prudentiala al societatii-mama, intrucat, in opinia autoritatii competente, institutia de credit, persoana juridica romana, se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c), Banca Nationala a Romaniei poate solicita societatii-mama informatii care pot facilita supravegherea respectivei institutii de credit, persoana juridica romana.
    (2) Institutia de credit, persoana juridica romana, prevazuta la alin. (1), va notifica Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere faptul ca nu a fost inclusa in perimetrul de consolidare al societatii-mama, in termen de cel mult 10 zile de la data la care a fost adoptata hotararea respectiva, comunicand motivul acestei excluderi.
    Art. 19
    (1) Institutiile de credit, persoane juridice romane, vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, politicile si procedurile de control intern, aprobate de organele competente, aplicate la nivelul entitatilor care fac parte din perimetrul de consolidare prudentiala, referitoare la obtinerea oricaror date si informatii necesare pentru realizarea supravegherii pe baza consolidata.
    (2) Orice modificare a politicilor si procedurilor de control intern prevazute la alin. (1) va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere de catre institutiile de credit care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata, in termen de cel mult 10 zile de la data aprobarii acestora de catre organele competente.
    Art. 20
    Institutiile de credit, persoane juridice romane, vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in termen de cel mult 10 zile de la data la care, in baza prevederilor art. 3 si 4, fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, o diagrama a structurii perimetrului de consolidare contabila din care fac parte, insotita de o diagrama a structurii de conducere a grupului, cu mentionarea modului de delegare a responsabilitatilor in cadrul acesteia. Pentru fiecare dintre entitatile incluse in perimetrul de consolidare contabila se vor transmite urmatoarele informatii:
    a) denumirea si nationalitatea;
    b) domeniul principal de activitate;
    c) capitalul social subscris si varsat;
    d) cota-parte din capitalul entitatii si din drepturile de vot ale acesteia, detinuta direct sau indirect de catre societatea-mama si alte entitati din cadrul grupului. In cazul in care controlul sau influenta semnificativa nu se exercita prin detinere de capital ori de drepturi de vot, se vor furniza orice informatii necesare descrierii relatiilor stabilite intre entitati;
    e) cota-parte din capitalul entitatii si din drepturile de vot ale acesteia, detinuta direct sau indirect de fiecare dintre actionarii entitatii care nu sunt inclusi in perimetrul de consolidare contabila;
    f) metoda utilizata la consolidarea situatiilor financiare ale entitatii respective cu cele ale societatii-mama;
    g) detinerile de natura imobilizarilor financiare in capitalul altor entitati decat al celor incluse in perimetrul de consolidare contabila sau prudentiala.
    Art. 21
    (1) De asemenea, institutiile de credit care, in baza prevederilor art. 3 si 4, fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, in termenul prevazut la art. 20, o diagrama a structurii perimetrului de consolidare prudentiala din care fac parte. Pentru fiecare dintre entitatile incluse in acest perimetru se vor transmite, dupa caz, urmatoarele informatii si documente:
    a) autoritatea insarcinata cu supravegherea pe baza individuala a entitatii, precum si atributiile si competentele legale ce ii revin;
    b) standardele internationale aplicabile in supravegherea pe baza individuala a entitatii;
    c) descrierea institutiilor de credit, institutiilor financiare si a societatilor prestatoare de servicii auxiliare sau conexe cu care entitatea respectiva se afla in una dintre relatiile descrise la art. 12 lit. b) si c), prin indicarea denumirii, nationalitatii, domeniului principal de activitate, capitalului social subscris si varsat al acestora, precum si a filialelor si participatiilor detinute de acestea in alte entitati;
    d) in cazul institutiilor de credit, descrierea institutiilor de credit, institutiilor financiare si a societatilor prestatoare de servicii auxiliare sau conexe asupra carora institutia de credit exercita o influenta semnificativa, fara a detine o participatie in acestea sau a avea alte legaturi de capital cu respectivele entitati, prin indicarea denumirii, nationalitatii, domeniului principal de activitate, capitalului social subscris si varsat, precum si a filialelor si participatiilor acestora. Se vor furniza orice informatii necesare descrierii relatiilor stabilite dintre institutiile de credit incluse in perimetrul de consolidare prudentiala si entitatile mentionate asupra carora acestea exercita o influenta semnificativa.
    (2) Pentru fiecare dintre entitatile incluse in perimetrul de consolidare prudentiala, dar care nu se regasesc in perimetrul de consolidare contabila, se vor transmite si informatiile prevazute la art. 20.
    Art. 22
    Institutiile de credit care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere orice modificare a informatiilor furnizate potrivit art. 20 si 21, in termen de cel mult 10 zile de la data producerii acesteia.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 23
    (1) In vederea obtinerii aprobarilor prevazute la art. 7 alin. (2) si art. 8 alin. (3), institutiile de credit, persoane juridice romane, vor adresa Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de fundamentarea solicitarii, care va include, daca este cazul, si dovada indeplinirii conditiilor prevazute la respectivele articole.
    (2) In vederea obtinerii aprobarii prevazute la art. 8 alin. (3), cererea mentionata la alin. (1) va fi insotita de raportul unui auditor financiar, persoana juridica, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta, asupra solvabilitatii actionarilor sau membrilor din afara perimetrului de consolidare prudentiala. Raportul va fi intocmit pe baza celor mai recente situatii financiare/situatii financiare interimare ale respectivelor entitati.
    Art. 24
    In scopul aplicarii prezentelor norme, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul Directiei supraveghere, va exercita urmatoarele atributii:
    a) solutionarea cererilor adresate in conformitate cu prevederile art. 23, in termen de cel mult doua luni de la data depunerii acestora;
    b) identificarea metodei de consolidare prudentiala care raspunde cel mai bine scopurilor supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit si impunerea utilizarii acesteia, in aplicarea prevederilor art. 8 si 9. Cel putin anual se va verifica daca metodele de consolidare utilizate raspund scopului supravegherii pe baza consolidata, inclusiv daca sunt indeplinite conditiile prevazute de norme pentru utilizarea acestora;
    c) identificarea situatiilor in care este necesara consolidarea si indicarea metodei ce trebuie utilizata, in aplicarea prevederilor art. 12;
    d) identificarea situatiilor in care o institutie de credit, o institutie financiara ori o societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, care este filiala ori in care se detine o participatie, nu trebuie inclusa in perimetrul de consolidare prudentiala, in aplicarea prevederilor art. 7, si adoptarea deciziei de excludere a acesteia;
    e) exprimarea opiniei in baza competentelor prevazute la art. 2 pct. 4 si 14.
    Art. 25
    Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, ori de cate ori este necesar, poate solicita institutiilor de credit orice informatii suplimentare pe care le considera relevante pentru realizarea supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit.
    Art. 26
    (1) In termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, institutiile de credit, persoane juridice romane, care de la aceasta data fac obiectul supravegherii pe baza consolidata in baza prevederilor art. 3 si 4, trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere informatiile prevazute la art. 19.
    (2) In termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, institutiile de credit, persoane juridice romane, care de la aceasta data fac obiectul supravegherii pe baza consolidata in baza prevederilor art. 3 si 4, trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere informatiile prevazute la art. 20 si 21.
    Art. 27
    Institutiile de credit, persoane juridice romane, care sunt societati-mama ale unor filiale, institutii de credit, ce nu sunt incluse in perimetrul de consolidare prudentiala in baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) si c), vor furniza, la cererea autoritatilor competente insarcinate cu supravegherea respectivelor filiale, informatii care sa faciliteze supravegherea acestora.
    Art. 28
    (1) Atunci cand o institutie de credit, persoana juridica romana, este o filiala a unei societati-mama, persoana juridica situata intr-un stat membru, Banca Nationala a Romaniei va asigura schimbul de informatii cu autoritatea competenta din respectivul stat membru, in vederea permiterii sau facilitarii exercitarii supravegherii pe baza consolidata.
    (2) La solicitarea autoritatilor competente din statele membre, responsabile cu supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit, filiale ale unui holding financiar cu sediul in Romania, Banca Nationala a Romaniei este imputernicita sa ceara holdingului orice informatii relevante pentru realizarea supravegherii pe baza consolidata, pe care le va transmite autoritatilor solicitante.
    Art. 29
    Prezentele norme transpun prevederile titlului V "Principii si instrumente tehnice pentru supravegherea prudentiala" cap. 3 "Supravegherea pe baza consolidata" art. 52 paragrafele 1 - 4 si 6 - 9, art. 53 paragraful 1, paragraful 2 primul subparagraf, art. 54 si art. 56 paragraful 2 din Directiva nr. 2000/12/CE.
    Art. 30
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69 si/sau a masurilor/masurilor de remediere prevazute la art. 70, respectiv la art. 70^1 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, a sanctiunilor prevazute la art. 34 din Legea nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a sanctiunilor prevazute la art. 189 alin. 2 si a masurilor prevazute la art. 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 31
    (1) Prezentele norme intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 28, care intra in vigoare incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentelor norme, prevazuta la alin. (1), si data de 1 ianuarie 2006 va fi considerata perioada de testare in cadrul careia Banca Nationala a Romaniei va evalua modul in care institutiile de credit se conformeaza prevederilor prezentelor norme.
    (3) Pe durata perioadei de testare, sanctiunile prevazute la art. 30 nu se vor aplica in legatura cu nerespectarea cerintelor prudentiale prevazute la art. 16 si cu modul de intocmire a raportarilor prevazute la art. 17.

                 Presedintele Consiliului de administratie
                      al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 15/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 15 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu