Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.71 din 22.04.2019

privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 24 aprilie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare
(1) În vederea desfăşurării activităţii de asigurare în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice, persoanele juridice şi/sau entităţile fără personalitate juridică înfiinţate potrivit legii se pot asocia şi pot constitui pe teritoriul României societăţi mutuale de asigurare, cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Societăţile mutuale dobândesc autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, funcţionează şi sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condiţiile prezentei legi, ale prevederilor legale, aşa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
(3) Prezenta lege reglementează:a)constituirea şi organizarea societăţilor mutuale prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. b), coroborat cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b)cerinţe specifice societăţilor mutuale privind autorizarea, funcţionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice în societăţi de asigurare pe acţiuni, dizolvarea, lichidarea şi alte aspecte privind activitatea acestora.
Articolul 2Definiţii Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele semnificaţii: a)contribuţie fixă sau variabilă - suma fixă sau variabilă datorată de membrii societăţilor mutuale pentru asigurarea riscurilor, cu titlu de primă de asigurare, pentru încheierea contractului de asigurare; b)contribuţie suplimentară - suma suplimentară pe care societăţile mutuale o pot solicita fiecăruia dintre membrii acestora în situaţia în care totalul resurselor financiare disponibile pentru plata despăgubirilor şi a indemnizaţiilor de asigurare nu ar acoperi obligaţiile rezultate din contractele de asigurare, conform prevederilor legale, ori în situaţia nerespectării cerinţelor de solvabilitate şi/sau privind indicatorii de prudenţă în activitatea de asigurare conform prevederilor legale; c)fond iniţial - fond stabilit prin actul constitutiv, constituit la dispoziţia societăţii mutuale prin aporturi în numerar ale membrilor fondatori în vederea constituirii şi finanţării activităţii societăţii; d)fond de echilibrare pentru situaţii nefavorabile - fond constituit prin alocări din excedentul anual al societăţii mutuale, conform prevederilor actului constitutiv, în scopul acoperirii eventualelor pierderi rezultate din activitatea societăţii; e)fond de rezervă liber - suma dintre fondul iniţial şi fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile; f)membru - persoană fizică sau juridică ori entitate fără personalitate juridică înfiinţată potrivit legii care se asociază în societăţi mutuale, fie la data constituirii acestora, ca membru fondator, fie ulterior autorizării societăţilor mutuale, în condiţiile prezentei legi; g)societate mutuală de asigurare - persoană juridică fără scop lucrativ, cu un număr nelimitat şi variabil de membri, constituită conform prezentei legi, având ca obiect desfăşurarea activităţii de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se finanţează, în principal, prin contribuţiile membrilor; h)entitate fără personalitate juridică - formă de organizare constituită în baza unui contract de societate potrivit dreptului comun sau în baza dispoziţiilor unor legi speciale, fără personalitate juridică, având ca scop desfăşurarea de activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, agricole ori exercitarea unor profesii reglementate sau liberale.
Capitolul IIConstituirea şi organizarea societăţilor mutuale Secţiunea 1Scopul, constituirea şi principii generale privind organizarea societăţilor mutuale Articolul 3Scopul societăţilor mutuale
(1) Societăţile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi şi plata de despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare către aceştia, beneficiarii contractelor şi/sau terţii păgubiţi, în cazul producerii riscurilor asigurate.
(2) Societăţile mutuale desfăşoară numai activitate de asigurare şi operaţiuni legate direct de această activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualităţii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), societăţile mutuale pot încheia cu membrii lor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică şi contracte de asigurări de grup pentru angajaţii acestora, fără ca aceştia din urmă să devină membri, obligaţia achitării contribuţiilor prevăzute de prezenta lege, de actul constitutiv şi de contractele în cauză revenind respectivilor membri.
Articolul 4Garantarea obligaţiilor sociale
(1) Obligaţiile sociale ale societăţilor mutuale sunt garantate cu patrimoniile lor sociale.
(2) Membrii nu sunt ţinuţi răspunzători personal faţă de creditorii societăţii mutuale.
Articolul 5Denumirea, sediul social şi sediile secundare
(1) Societăţile mutuale includ în mod obligatoriu în denumire sintagma „societate mutuală de asigurare".
(2) Societăţile mutuale îşi stabilesc sediul social şi, după caz, sediul central, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, pe teritoriul României.
(3) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţii mutuale şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona.
(4) Dacă sucursala este deschisă într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea mutuală, aceasta se înregistrează în acelaşi oficiu al registrului comerţului, însă distinct, ca înregistrare separată.
(5) Celelalte sedii secundare, precum agenţiile, punctele de lucru sau altele asemenea, sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor mutuale şi se menţionează numai în cadrul înregistrării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal.
Articolul 6Actul constitutiv
(1) Actul care stă la baza constituirii societăţilor mutuale îl reprezintă actul constitutiv, care se încheie sub semnătura privată a membrilor fondatori.
(2) Actul constitutiv al societăţii mutuale cuprinde cel puţin următoarele:a)denumirea societăţii mutuale; b)durata societăţii mutuale; c)sediul social şi sediul central ale societăţii mutuale; d)obiectul de activitate al societăţii mutuale; e)clasele de asigurări pe care le practică, riscurile supuse asigurării; f)modul de dobândire şi încetare a calităţii de membru; g)drepturile şi obligaţiile membrilor; h)resursele financiare ale societăţii mutuale, inclusiv prevederi referitoare la constituirea fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile şi, dacă este cazul, a altor fonduri de rezervă statutare conform prevederilor art. 17 alin. (1), cu respectarea prezentei legi, şi tipul de contribuţii, fixe şi/sau variabile, percepute membrilor săi; i)modul de stabilire a contribuţiilor suplimentare şi a cuantumurilor maxime ale acestora, precum şi situaţiile în care pot fi solicitate membrilor; j)prevederi privind fondul iniţial, referitoare la cuantumul acestuia, termenul de vărsare a eventualelor sume rămase nevărsate, modul de utilizare a acestuia, precum şi, dacă este cazul, drepturile membrilor care contribuie la constituirea acestuia, conform prevederilor prezentei legi; k)datele de identificare a membrilor fondatori ai societăţii mutuale, semnatari ai actului constitutiv; l)prevederi privind organizarea adunărilor generale ale membrilor referitoare la atribuţiile acestora, modalitatea şi termenele de convocare, condiţiile de cvorum şi de adoptare a hotărârilor, condiţiile de reprezentare a membrilor; m)clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii mutuale de către organele statutare, respectiv numărul membrilor consiliului de administraţie şi al directorilor sau, după caz, numărul membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului; n)datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere, în funcţie de modul de organizare a conducerii în sistem unitar sau în sistem dualist; o)atribuţiile conferite administratorilor/consiliului de supraveghere şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului; p)prevederi referitoare la auditul financiar; q)condiţiile fuziunii sau divizării societăţii mutuale; r)sediile secundare ale societăţii mutuale, atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; s)condiţiile transferului total sau parţial de portofoliu; ş)condiţiile şi modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii mutuale; t)modalităţile de informare trimestrială a membrilor cu privire la situaţia societăţii mutuale, cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi privind informaţiile minime ce trebuie comunicate; ţ)modul de utilizare a excedentului anual distribuibil al societăţii mutuale; u)organele statutare competente să aprobe condiţiile generale ale contractelor de asigurare şi modificările ulterioare ale acestora, condiţiile de aprobare, precum şi efectele modificărilor aprobate asupra contractelor de asigurare în vigoare; v)alte informaţii prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi; w)alte informaţii considerate relevante de către membri.
(3) Datele de identificare prevăzute la alin. (2) lit. k) şi n) includ:a)pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia; b)pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile.
(4) Modificările ulterioare ale actului constitutiv sunt supuse avizării de către A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
(5) A.S.F. poate respinge avizarea modificărilor aduse actului constitutiv în cazul în care interesele membrilor în calitatea lor de asiguraţi sau de părţi în contractele de asigurare încheiate cu societatea mutuală nu sunt protejate sau modificările propuse ar putea conduce la nerespectarea cerinţelor de solvabilitate şi/sau privind indicatorii de prudenţă conform prevederilor legale.
Articolul 7Înregistrarea în registrul comerţului
(1) Societatea mutuală dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării în registrul comerţului, aceasta fiind considerată data constituirii societăţii.
(2) Societăţile mutuale se pot înregistra la oficiul registrului comerţului numai cu avizul prealabil al A.S.F. prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a).
(3) Societăţile mutuale se supun procedurilor prevăzute de dispoziţiile legale cu privire la înregistrarea în registrul comerţului a societăţilor pe acţiuni, care li se aplică în mod similar, şi de prevederile prezentei legi.
(4) Cererea de înregistrare în registrul comerţului este însoţită de:a)actul constitutiv al societăţii mutuale; b)dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare fondului iniţial, în condiţiile actului constitutiv; c)dovada sediului declarat şi a disponibilităţii denumirii; d)actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii mutuale şi aprobate de membri; e)declaraţia pe propria răspundere a membrilor fondatori, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (3) sau art. 21 alin. (3), după caz; f)avizul prealabil al A.S.F. prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a); g)alte documente prevăzute de dispoziţiile legale prevăzute la alin. (3).
Articolul 8Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii mutuale
(1) Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii mutuale, directorul oficiului registrului comerţului, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie, respinge, prin rezoluţie, motivat, cererea de înregistrare, în afară de cazul în care membrii înlătură asemenea neregularităţi; directorul oficiului registrului comerţului ia act în rezoluţie de regularizările efectuate.
(2) În cazul unor neregularităţi constatate după înregistrare, societatea mutuală ia măsuri pentru înlăturarea acestora în cel mult 10 zile de la data constatării acelor neregularităţi.
(3) Dacă societatea mutuală nu se conformează obligaţiei prevăzute la alin. (2), orice persoană interesată poate cere tribunalului de la sediul societăţii mutuale să oblige organele societăţii mutuale să le regularizeze, sub sancţiunea plăţii de daune-interese potrivit dreptului comun.
Secţiunea a 2-aMembrii societăţilor mutuale Articolul 9Numărul minim de membri şi drepturile de vot
(1) Numărul membrilor fondatori, la constituire, este de minimum 5, aceştia nefiind condiţionaţi de dobândirea calităţii de asigurat la momentul constituirii; aceştia încheie contractul de asigurare ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare.
(2) Numărul membrilor societăţilor mutuale este de minimum 5; în cazul în care societatea mutuală are mai puţin de 5 membri pe o perioadă de 12 luni consecutive, adunarea generală a membrilor săi hotărăşte de îndată dizolvarea şi lichidarea societăţii, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi b), cu informarea în termen de 5 zile lucrătoare a A.S.F. de către conducerea societăţii mutuale în cauză; actul constitutiv prevede modul de organizare a adunării generale a membrilor inclusiv în aceste situaţii.
(3) Societăţile mutuale nu sunt dizolvate dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege este reîntregit.
(4) Fiecare membru are dreptul la un vot.
Articolul 10Răspunderea membrilor faţă de societăţile mutuale
(1) Membrii societăţilor mutuale răspund pentru plata tuturor sumelor datorate acestora cu titlu de contribuţii pentru care obligaţia de plată s-a născut în timpul deţinerii calităţii de membru.
(2) Membrii care aderă la societatea mutuală sau a căror calitate de membri încetează în cursul unui exerciţiu financiar datorează contribuţia suplimentară solicitată în exerciţiul financiar respectiv proporţional cu fracţiunea de timp în care au deţinut această calitate raportată la durata exerciţiului financiar în cauză, cu excepţia cazului în care actul constitutiv prevede altfel.
(3) Membrii nu sunt îndreptăţiţi să compenseze o creanţă proprie împotriva societăţii mutuale cu contribuţiile datorate.
Articolul 11Dobândirea calităţii de membru
(1) Membrii fondatori ai societăţii mutuale sunt semnatarii actului constitutiv.
(2) Ulterior autorizării societăţii mutuale, calitatea de membru se dobândeşte prin încheierea a cel puţin unui contract de asigurare cu societatea mutuală.
(3) Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot deţine calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul bancar şi nebancar, infracţiuni de fals, fraudă sau infracţiuni financiare, spălarea banilor şi finanţarea terorismului, manipularea pieţei de capital, utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, divulgarea neautorizată a informaţiilor privilegiate, infracţiuni contra patrimoniului, camătă şi corupţie, infracţiuni privind regimul fiscal ori pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa sau protecţia consumatorului, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.
(4) Societăţile mutuale informează persoanele care îşi exprimă interesul de a deveni membri, în scris şi înainte de dobândirea calităţii de membru, cu privire la prevederile relevante din actul constitutiv referitoare la funcţionarea societăţii, drepturile şi obligaţiile membrilor, precum şi, dacă este cazul, cu privire la dreptul membrilor care au participat la constituirea fondului iniţial, prevăzut la art. 14 alin. (5), de a încasa o dobândă şi cuantumul ratei anuale de dobândă stabilit, cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi privind informaţiile minime ce trebuie comunicate.
Articolul 12Încetarea calităţii de membru
(1) Calitatea de membru al societăţii mutuale încetează în următoarele situaţii:a)prin decesul membrului persoană fizică; b)prin radierea din registrul comerţului a membrului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică; c)prin încetarea calităţii de asigurat al societăţii mutuale sau de parte într-un contract de asigurare încheiat cu societatea mutuală, conform prevederilor actului constitutiv; d)în alte cazuri prevăzute în actul constitutiv.
(2) Contractul de asigurare poate continua să producă efecte până la data prevăzută în acesta.
Secţiunea a 3-aResurse financiare Articolul 13Prevederi generale
(1) Resursele financiare ale societăţilor mutuale sunt constituite din:a)fondul iniţial; b)fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile; c)contribuţii fixe şi/sau variabile; d)contribuţii suplimentare; e)alte resurse prevăzute în actul constitutiv.
(2) Toate contribuţiile membrilor sunt vărsate exclusiv în numerar, neadmiţându-se contribuţii în natură.
Articolul 14Fondul iniţial
(1) Fondul iniţial se constituie la dispoziţia societăţii mutuale prin aportul în numerar al membrilor fondatori în vederea constituirii societăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de constituire şi finanţarea activităţii acesteia ulterior autorizării de funcţionare, conform prevederilor actului constitutiv.
(2) Fondul iniţial poate fi utilizat, în conformitate cu hotărârea adunării generale a membrilor, şi pentru acoperirea totală sau parţială a pierderilor societăţii mutuale, dacă actul constitutiv prevede astfel, cu condiţia acceptării exprese a acestei operaţiuni de către membrii care au dreptul de restituire a fondului iniţial la acel moment conform prevederilor alin. (4) şi (8) şi ale căror contribuţii la fondul iniţial vărsat reprezintă, cumulat, minimum 51% din valoarea acestuia la momentul exprimării acceptului.
(3) Actul constitutiv prevede termenul pentru vărsarea contribuţiilor rămase de plătit la fondul iniţial, în cazul în care acesta nu a fost depus integral anterior autorizării de funcţionare, precum şi efectele neachitării în termen a sumelor restante datorate.
(4) Dacă actul constitutiv prevede astfel, fondul iniţial va putea fi restituit total sau parţial membrilor care au participat la constituirea acestuia, în cazul în care societatea mutuală respectă cerinţele de solvabilitate şi/sau privind indicatorii de prudenţă, conform prevederilor legale.
(5) Actul constitutiv al societăţii mutuale poate prevedea faptul că, pe durata în care fondul iniţial nu este restituit total sau parţial membrilor care au participat la constituirea lui, aceştia din urmă au dreptul să încaseze o dobândă raportată la valoarea propriei contribuţii vărsate la fondul iniţial sau, în cazul restituirilor parţiale, la valoarea rămasă din contribuţia vărsată la fondul iniţial.
(6) Fondul iniţial poate fi restituit numai din excedentul anual distribuibil al societăţii mutuale; suma restituită într-un an nu poate depăşi suma alocată în acelaşi an fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile prevăzut la art. 15.
(7) Societăţile mutuale solicită aprobarea A.S.F. pentru operaţiunea de restituire a contribuţiilor la fondul iniţial; A.S.F. poate respinge operaţiunea de restituire parţială sau totală a fondului iniţial, dacă prin această operaţiune cerinţele de solvabilitate şi/sau indicatorii de prudenţă ai societăţii mutuale nu mai sunt îndepliniţi sau există posibilitatea să se deterioreze în viitorul apropiat.
(8) Dreptul de restituire a contribuţiei la fondul iniţial prevăzut la alin. (4) poate fi cesionat, integral sau parţial, către alţi membri ai societăţii mutuale, conform reglementărilor A.S.F., împreună cu dreptul conex prevăzut la alin. (5), dacă acesta din urmă există; cesionarul dobândeşte, la rândul său, dreptul de a cesiona prevăzut de prezentul alineat.
(9) Societăţile mutuale informează anual A.S.F. cu privire la identitatea membrilor care au drept de restituire a contribuţiei la fondul iniţial, cu menţionarea cuantumurilor aferente fiecăruia dintre aceştia.
Articolul 15Fondul de echilibrare pentru situaţii nefavorabile
(1) În scopul acoperirii oricăror pierderi rezultate din activitatea desfăşurată, societăţile mutuale constituie un fond de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, prin alocarea unei părţi din excedentul anual realizat.
(2) Actul constitutiv prevede modalitatea de calcul al sumei care se alocă anual fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile, precum şi nivelul minim al acestuia care trebuie atins şi menţinut, nivel care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la art. 23 alin. (4) pentru fondul de rezervă liber vărsat.
Articolul 16Contribuţii fixe, variabile şi suplimentare
(1) Societăţile mutuale prevăd în actul constitutiv situaţiile în care pot solicita membrilor acestora să achite contribuţii suplimentare şi modul de determinare a cuantumurilor maxime ale acestora prin raportare la suma asigurată ori limita de despăgubire şi/sau contribuţia fixă ori variabilă prevăzută de contractele de asigurare.
(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), actul constitutiv descrie modalitatea de solicitare a contribuţiilor suplimentare, de colectare şi termenele de plată.
(3) Cuantumurile contribuţiilor suplimentare şi ale contribuţiilor fixe sau variabile definite la art. 2 lit. a) şi b) se calculează de către un actuar şi sunt stabilite prin hotărâre a conducerii societăţilor mutuale, conform prevederilor actului constitutiv.
Articolul 17Alte resurse financiare
(1) Societăţile mutuale pot prevedea în actul constitutiv şi alte resurse financiare, inclusiv fonduri de rezervă statutare care se constituie din excedentul anual distribuibil şi care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, altele decât cele prevăzute expres de prezenta lege.
(2) Societăţile mutuale pot contracta împrumuturi din surse private sau publice, conform condiţiilor stabilite între părţile contractante; în situaţia contractării de împrumuturi din surse publice, până la data achitării tuturor obligaţiilor de plată aferente împrumutului, societăţile mutuale nu efectuează restituiri ale contribuţiilor la fondul iniţial, nu datorează dobânda aferentă contribuţiilor la fondul iniţial şi nu realizează distribuiri către membri.
(3) Pentru întărirea capacităţii financiare, societăţile mutuale pot obţine resurse de la entităţi private sau publice, de tipul fondurilor locale şi/sau naţionale, inclusiv resurse din capitolele financiare multianuale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Societăţile mutuale pot emite obligaţiuni, în aceleaşi condiţii ca societăţile pe acţiuni, conform prevederilor actului constitutiv şi cu respectarea dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative incidente, referitoare la emisiunea de obligaţiuni şi drepturile deţinătorilor de obligaţiuni.
Articolul 18Utilizarea excedentului anual distribuibil
(1) Excedentul anual distribuibil înregistrat în situaţiile financiare ale societăţilor mutuale rămas după constituirea fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile prevăzut la art. 15 se distribuie membrilor acestora, conform prevederilor actului constitutiv, se utilizează pentru constituirea, dacă este cazul, a altor fonduri de rezervă statutare conform art. 17 alin. (1), se utilizează pentru restituirea de contribuţii la fondul iniţial şi/sau se reportează în exerciţiul financiar următor.
(2) Distribuirea către membri prevăzută la alin. (1) se realizează sub forma reducerii contribuţiilor fixe sau variabile pentru contractul de asigurare următor şi numai cu condiţia ca fondul iniţial să fi fost restituit integral sau să se fi renunţat la dreptul de restituire asupra acestuia.
(3) Actul constitutiv al societăţilor mutuale prevede inclusiv dacă şi în ce măsură distribuirea poate avea loc şi către persoanele şi entităţile a căror calitate de membri a încetat în cursul sau după încheierea exerciţiului financiar pentru care s-a realizat excedentul în cauză; prin excepţie de la prevederile alin. (2), distribuirea către foştii membri poate fi realizată în formă bănească.
(4) Distribuirea către membri poate fi decisă numai în condiţiile în care societăţile mutuale îndeplinesc cerinţele de solvabilitate şi indicatorii de prudenţă, iar operaţiunea nu conduce la nerespectarea acestora sau la posibilitatea deteriorării acestora în viitorul apropiat; prevederile art. 14 alin. (7) se aplică corespunzător şi în ceea ce priveşte operaţiunea de distribuire către membri.
Secţiunea a 4-aAdunarea generală a membrilor Articolul 19 Prevederi generale
(1) Adunărilor generale ale societăţilor mutuale li se aplică, în mod similar, următoarele dispoziţii ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:a)art. 111 şi art. 113 lit. a), b), d), e), i), k), l) şi m); b)prima şi a doua teză ale art. 112 alin. (1), precum şi prima teză a art. 112 alin. (2); c)art. 117 alin. (1), (6) şi (7), art. 118 alin. (1) şi (2), art. 123 alin. (2), art. 125-128, art. 130, art. 131 alin. (2)-(5), art. 132, 133 şi art. 1361; d)art. 117 alin. (3) şi/sau (4), cu excepţia termenului prevăzut la alin. (4), care este acelaşi cu termenul de întrunire a adunării generale, stabilit de societatea mutuală conform prevederilor prezentei secţiuni; societatea mutuală prevede în actul constitutiv dacă aplică prevederile art. 117 alin. (3), ale art. 117 alin. (4) sau ambele prevederi; e)art. 1171, 119 şi 136, cu excepţia menţiunilor privind procentele, care se stabilesc de către societatea mutuală prin actul constitutiv prin raportare la numărul total de voturi al membrilor, precum şi cu excepţia menţiunilor privind termenele, care se stabilesc, de asemenea, de către societatea mutuală, prin actul constitutiv; f)art. 129, cu excepţia menţiunilor din cuprinsul alin. (2) referitoare la indicarea capitalului social pe care îl reprezintă fiecare şi la procesul-verbal pentru constatarea numărului acţiunilor depuse; g)art. 131 alin. (1), cu excepţia menţiunii din cuprinsul alin. (1) referitoare la numărul acţiunilor.
(2) În cuprinsul articolelor prevăzute la alin. (1):a)referirile la „societate" se consideră a fi făcute la „societatea mutuală"; b)referirile la „acţionari" se consideră a fi făcute la „membri"; c)referirile la „capitalul social" se consideră a fi făcute la „fondul de rezervă liber"; d)referirile la „dividend" şi „distribuirea dividendelor" se consideră a fi făcute la „utilizarea excedentului distribuibil"; e)referirile la „adunarea generală ordinară" şi „adunarea generală extraordinară" se consideră a fi făcute la „adunarea generală a membrilor".
(3) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. a), adunarea generală a membrilor se întruneşte şi pentru:a)aprobarea propunerii de a practica noi clase de asigurare, de a subscrie noi riscuri, de a renunţa la practicarea uneia sau mai multor clase de asigurare şi/sau de a renunţa la subscrierea unuia sau mai multor riscuri; b)aprobarea declanşării acţiunii în răspundere, prevăzută la art. 22 alin. (3).
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), hotărârile adunării generale a membrilor privind schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societăţii mutuale, precum şi cele privind operaţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de membrii prezenţi sau reprezentaţi la întrunirea adunării generale.
(5) Societatea mutuală poate prevedea în actul constitutiv cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (4).
(6) Societatea mutuală prevede în actul constitutiv:a)termenul minim de întrunire a adunării generale a membrilor, calculat de la data convocării, care nu poate fi mai mic de 15 zile; b)termenul minim de întrunire a celei de-a doua adunări, convocate pentru deliberarea asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări care nu a îndeplinit cerinţele de cvorum, în cazul în care acest termen nu a fost menţionat în convocarea celei dintâi adunări.
(7) Adunările generale ale membrilor pot fi ţinute şi prin corespondenţă; societatea mutuală stabileşte în actul constitutiv modalitatea de exercitare a acestui drept, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezenta secţiune referitoare la cvorumuri şi majorităţi, drepturile conferite membrilor, termene şi alte aspecte.
Articolul 20Consiliul membrilor Societăţile mutuale pot prevedea în actul constitutiv faptul că membrii pot fi reprezentaţi în adunarea generală de un consiliu al membrilor, format din persoane care sunt, de asemenea, membri ai societăţii; în acest caz, actul constitutiv prevede reguli privind componenţa consiliului şi procedura de numire a reprezentanţilor în acesta, care să asigure respectarea prevederilor prezentei secţiuni în ceea ce priveşte cerinţele de cvorum, majoritate şi respectare a drepturilor.
Secţiunea a 5-aConducerea Articolul 21Prevederi generale
(1) Societăţile mutuale îşi organizează conducerea în mod similar societăţilor de asigurare pe acţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. a) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sistem unitar sau în sistem dualist, dispoziţiile art. 137-158 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicânduse societăţilor mutuale, în măsura în care nu contravin prevederilor legale şi prezentei legi.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, delegarea se realizează către minimum două persoane.
(3) Persoanele care, potrivit art. 11 alin. (3), nu pot fi membri fondatori nu pot fi nici membri ai conducerii societăţilor mutuale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.
(4) Durata mandatului primilor administratori, primilor membri ai consiliului de supraveghere, respectiv al primilor membri ai directoratului este de 4 ani.
(5) Membrii conducerii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţilor mutuale, mai puţin restricţiile menţionate în actul constitutiv şi prezenta lege; aceştia sunt obligaţi să ia parte la toate adunările generale ale membrilor societăţilor mutuale.
(6) Actele de dispoziţie asupra bunurilor societăţilor mutuale pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai acestora, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţilor mutuale, nefiind necesară o procură specială autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică.
(7) Administratorul sau membrul directoratului care are dreptul de a reprezenta societatea mutuală nu îl poate transmite decât dacă această posibilitate i s-a acordat în mod expres.
(8) În cazul încălcării prevederilor alin. (7), societatea mutuală poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.
(9) Administratorul sau membrul directoratului care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii mutuale.
Articolul 22Obligaţii şi răspundere
(1) Obligaţiile şi răspunderea membrilor conducerii societăţilor mutuale sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la mandat şi de cele speciale prevăzute în prezenta lege şi se completează cu dispoziţiile de drept comun în materia societăţilor.
(2) Membrii conducerii sunt solidar răspunzători faţă de societatea mutuală pentru:a)realitatea vărsămintelor efectuate de membrii fondatori la fondul iniţial; b)existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; c)exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale membrilor; d)stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care prezenta lege, reglementările emise în aplicarea acesteia, prevederile legale şi/sau actul constitutiv al societăţii mutuale le impun.
(3) Acţiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administraţie/membrilor consiliului de supraveghere, directorilor/ membrilor directoratului prevăzută la art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIDispoziţii specifice privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor mutuale Articolul 23Procesul de autorizare
(1) A.S.F. autorizează funcţionarea societăţilor mutuale potrivit următoarelor dispoziţii:a)art. 20-22 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 20 alin. (2), (4), (6), alin. (10) lit. b), alin. (13), (15) şi (16), ale art. 21 alin. (1) lit. b) şi h), alin. (2) şi (6), coroborate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi - în cazul societăţilor mutuale supravegheate conform părţii I din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 2 din aceeaşi lege; b)art. 173 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi - în cazul societăţilor mutuale supravegheate conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 172 din aceeaşi lege.
(2) În vederea aprobării membrilor fondatori ale căror vărsăminte la fondul iniţial reprezintă minimum 10% din valoarea totală vărsată, conform reglementărilor emise de A.S.F., societăţile mutuale transmit A.S.F. date şi informaţii despre aceştia.
(3) Procesul de autorizare şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în două etape, astfel:a)avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerţului; b)eliberarea autorizaţiei de funcţionare.
(4) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare prevăzute la alin. (3) lit. b), fondul de rezervă liber vărsat reprezintă minimum 80% din valorile prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru societăţile mutuale prevăzute la alin. (1) lit. a), respectiv din fondul de siguranţă prevăzut la art. 173 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, după caz, pentru societăţile mutuale prevăzute la alin. (1) lit. b).
(5) La data solicitării avizului prealabil prevăzut la alin. (3) lit. a), membrii fondatori fac dovada vărsării a minimum 50% din valoarea fondului de rezervă liber prevăzută la alin. (4); A.S.F. poate actualiza prin reglementări pragul minim prevăzut în prezentul alineat.
(6) Autorizaţia de funcţionare obţinută de societăţile mutuale supravegheate conform prevederilor părţii I din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este valabilă în toate statele membre, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii, şi este publicată de A.S.F. conform regimului publicării stabilit prin reglementări proprii.
(7) A.S.F. nu acordă avizul şi/sau autorizaţia de funcţionare prevăzute la alin. (3):a)în cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite; b)în situaţia în care clauzele actului constitutiv referitoare la conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii mutuale de către organele statutare nu asigură administrarea prudentă şi corectă a societăţii; c)în situaţia neaprobării membrilor fondatori conform prevederilor alin. (2).
(8) În cazul prevăzut la alin. (7) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) A.S.F. înregistrează societăţile mutuale în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor prevăzut la art. 8 alin. (13) şi art. 164 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Taxele privind autorizarea societăţilor mutuale se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.; taxele nu se restituie în situaţia prevăzută la alin. (7).
(11) Este interzisă utilizarea sintagmei „societate mutuală de asigurare" de către persoane juridice care nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepţia cazului în care această utilizare este prevăzută de lege sau acorduri internaţionale.
Articolul 24Dispoziţii specifice privind funcţionarea
(1) Societăţile mutuale transmit A.S.F. modificările documentelor şi informaţiilor pe baza cărora a fost acordată autorizaţia de funcţionare.
(2) Societăţile mutuale ţin evidenţa, pe conturi individuale, a contribuţiilor datorate, plătite şi rămase de plătit de către membrii săi.
(3) Societăţile mutuale eliberează membrilor, la cerere, un înscris care atestă cuantumul contribuţiei lor la fondul iniţial, vărsată şi rămasă de vărsat, suma restituită din acesta, precum şi suma rămasă de restituit.
(4) Conducerea societăţii mutuale este răspunzătoare de corecta întocmire a evidenţelor prevăzute la alin. (2) şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (3).
(5) De la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societăţile mutuale datorează A.S.F. taxele prevăzute la art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În documentele emise de societăţile mutuale, de tipul facturilor, ofertelor, comenzilor, prospectelor, contractelor de asigurare şi altor documente întrebuinţate în comerţ, sunt menţionate denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare ale societăţilor emitente.
(7) Dacă societatea mutuală optează pentru un sistem dualist de administrare, documentele prevăzute la alin. (6) vor conţine şi menţiunea „societate mutuală administrată în sistem dualist".
(8) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (6) sunt emise de o sucursală a societăţii mutuale, acestea menţionează şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.
(9) Societatea mutuală publică pe pagina de internet proprie informaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).
(10) Pe parcursul desfăşurării activităţii, societăţile mutuale se supun în mod corespunzător dispoziţiilor aplicabile societăţilor pe acţiuni în ceea ce priveşte obligaţiile de a solicita înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor survenite, prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte acte normative incidente.
(11) Retragerea autorizaţiei se efectuează conform dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică tuturor societăţilor mutuale prevăzute la art. 23 alin. (1).
(12) Societăţile mutuale includ în contractele de asigurare clauze privind contribuţiile suplimentare pe care le pot solicita membrilor, referitoare, cel puţin, la situaţiile în care pot fi solicitate, modul de stabilire a acestora, cuantumurile lor maxime, termenele de plată şi răspunderea membrilor conform prevederilor art. 10; contractul de asigurare include de asemenea clauze din care să rezulte calitatea de membri ai societăţii mutuale, drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de membri, prin raportare la prevederile actului constitutiv.
(13) La cerere, societăţile mutuale pun la dispoziţia membrilor un exemplar al actului constitutiv actualizat, în format letric şi/sau electronic, conform opţiunilor acestora.
Articolul 25Transferul de portofoliu Societăţile mutuale pot hotărî transferarea totală sau parţială a portofoliului conform prevederilor actului constitutiv; operaţiunea de transfer de portofoliu se realizează numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale. Articolul 26Fuziunea şi divizarea
(1) Societăţile mutuale pot hotărî să fuzioneze, în condiţiile de cvorum prevăzute în actele constitutive, numai cu o altă societate mutuală; operaţiunea de fuziune se realizează potrivit prevederilor actelor constitutive şi numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale.
(2) Societăţile mutuale pot hotărî să se divizeze în condiţiile de cvorum prevăzute în actele constitutive; operaţiunea de divizare se realizează potrivit prevederilor actelor constitutive şi numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale.
(3) Condiţiile fuziunii şi divizării sunt stabilite de către societăţile mutuale în actele lor constitutive, cu respectarea în mod similar a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile societăţilor de asigurare pe acţiuni, şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
Articolul 27Modificarea formei societăţii mutuale în societate pe acţiuni
(1) Societăţile mutuale îşi pot modifica forma juridică într-o societate pe acţiuni, având ca obiect de activitate desfăşurarea activităţii de asigurare, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia de A.S.F., precum şi, în măsura în care nu contravine acestora, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea prealabilă a A.S.F.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), adunarea generală a membrilor societăţii mutuale aprobă modificarea formei juridice a societăţii mutuale, precum şi:a)nivelul capitalului social, care nu poate depăşi valoarea activului net al societăţii mutuale rezultată dintr-o evaluare independentă realizată de un auditor financiar persoană juridică, avizat de A.S.F. să desfăşoare activitate de audit financiar la societăţile de asigurare, conform prevederilor legale; evaluarea în cauză se va efectua conform standardelor internaţionale de contabilitate adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243/1 din 11 septembrie 2002; b)nivelul cotei de participare la capitalul social pentru fiecare membru; c)valoarea nominală a unei acţiuni; şi d)actul constitutiv corespunzător noii forme juridice de societate.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), consiliul de administraţie sau, după caz, directoratul societăţii mutuale prezintă adunării generale a membrilor propunerea de modificare a formei juridice, însoţită de raportul de evaluare independentă realizat de auditorul financiar conform alin. (2) lit. a).
(4) Anterior îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (2) şi (3), adunarea generală a membrilor desemnează auditorul financiar în scopul prevăzut la alin. (2) lit. a) ori mandatează consiliul de administraţie sau, după caz, directoratul societăţii să contracteze un auditor financiar în acest scop şi stabileşte data de referinţă la care se realizează evaluarea; societatea mutuală prevede în actul constitutiv procedura de modificare a formei juridice.
(5) Membrii societăţii mutuale devin acţionari ai societăţii de asigurare pe acţiuni, cu excepţia acelor membri care au votat împotriva modificării formei juridice, şi-au manifestat dreptul de a se retrage din societate şi dreptul de a solicita cumpărarea de către societate a acţiunilor ce le-ar fi revenit în ipoteza în care ar fi rămas acţionari în societate; societatea achită contravaloarea acţiunilor membrilor retraşi la preţul stabilit prin aplicarea cotelor de participare, determinate conform prevederilor alin. (7) teza I, la valoarea capitalului social.
(6) Membrii societăţii mutuale care nu devin acţionari, deoarece contribuţia lor este mai mică decât valoarea nominală a unei acţiuni, vor fi excluşi din societatea pe acţiuni cu condiţia despăgubirii, prin raportarea cotei obţinute în conformitate cu alin. (7) la valoarea capitalului social al societăţii pe acţiuni.
(7) Cotele de participare la capitalul social se stabilesc în funcţie de mărimea tuturor contribuţiilor achitate de către membrii existenţi la data adoptării hotărârii de modificare a formei juridice a societăţii pe durata deţinerii calităţii de membru, din care se scad eventualele contribuţii restituite; cota de participare din care nu rezultă un număr întreg de acţiuni se rotunjeşte în jos, iar totalul sumei rezultate din aceste rotunjiri rămâne la dispoziţia societăţii.
Articolul 28Dizolvarea şi lichidarea societăţilor mutuale
(1) Societăţile mutuale se dizolvă şi intră în lichidare în următoarele situaţii:a)prin hotărârea adunării membrilor; b)prin scăderea numărului membrilor sub limita prevăzută de prezenta lege, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3); c)în cazul neacordării autorizaţiei de funcţionare, conform art. 23 alin. (7); d)în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare; e)la declararea falimentului societăţii mutuale; f)în alte cazuri prevăzute de prezenta lege şi/sau de actul constitutiv.
(2) Societăţile mutuale stabilesc în actul constitutiv situaţiile, condiţiile şi modalitatea de dizolvare şi lichidare, cu respectarea prevederilor legale, a prezentei legi şi reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, a Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi, în măsura în care nu contravin acestora, a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative incidente, aplicabile societăţilor de asigurare pe acţiuni.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actul constitutiv conţine şi prevederi privind drepturile şi obligaţiile membrilor societăţii mutuale pe perioada lichidării, efectele acesteia asupra contractelor de asigurare, ordinea de prioritate a creanţelor şi alte aspecte specifice.
(4) După deschiderea procedurii de lichidare, sunt interzise acceptarea de noi membri, încheierea de noi contracte de asigurare, precum şi creşterea sumei asigurate ori a limitei de despăgubire sau suplimentarea riscurilor asigurate prin contractele de asigurare în vigoare.
Capitolul IVContravenţii şi infracţiuni Articolul 29Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către cele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice a prezentei legi şi a reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi; b)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către cele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice, în orice mod, a actelor administrative individuale emise de A.S.F.; c)nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăţilor mutuale a obligaţiei de informare a A.S.F., prevăzută la art. 9 alin. (2); d)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a obligaţiei de informare în scris a persoanelor care îşi exprimă interesul de a deveni membri, prevăzută la art. 11 alin. (4); e)nerespectarea de către societăţile mutuale a prevederilor art. 14 alin. (6) privind valoarea maximă a sumelor restituite întrun an din contribuţiile la fondul iniţial, ale art. 14 alin. (7) privind obligaţia de solicitare a aprobării A.S.F. pentru operaţiunea de restituire a contribuţiilor la fondul iniţial, precum şi ale art. 14 alin. (9) privind obligaţia de informare a A.S.F. cu privire la identitatea membrilor care au drept de restituire a contribuţiei la fondul iniţial; f)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 15 privind constituirea fondului de echilibrare pentru situaţii nefavorabile; g)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 18 alin. (4) privind distribuirea către membri a excedentului anual distribuibil; h)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 24 alin. (1) privind transmiterea modificărilor documentelor şi informaţiilor pe baza cărora a fost acordată autorizaţia de funcţionare; i)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere şi control sau în urma acestora, emise conform prezentei legi şi reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi; j)nerespectarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 24 alin. (2) privind ţinerea evidenţei contribuţiilor membrilor; k)efectuarea de către societăţile mutuale şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a modificărilor actului constitutiv fără avizul A.S.F., conform prevederilor art. 6 alin. (4); l)nerespectarea de către societăţile mutuale a prevederilor art. 24 alin. (12) privind includerea în contractele de asigurare a prevederilor referitoare la contribuţiile suplimentare; m)efectuarea transferului de portofoliu fără aprobarea A.S.F., conform prevederilor art. 25.
(2) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) de către societăţile mutuale Consiliul A.S.F. poate aplica acestora una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale principale, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare:a)avertisment scris; b)amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c)limitarea operaţiunilor; d)interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii de asigurare parţială sau totală, pentru una sau mai multe categorii de asigurări practicate; e)retragerea autorizaţiei societăţii mutuale.
(3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-k) de către conducerea societăţilor mutuale şi/sau persoanele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora se sancţionează, după caz, cu:a)avertisment scris; b)amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pe lângă sancţiunile contravenţionale principale prevăzute la alin. (3), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica conducerii societăţilor mutuale şi/sau persoanelor care deţin în cadrul acestora funcţii-cheie ori alte funcţii critice una sau ambele dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:a)retragerea aprobării acordate de către A.S.F.; b)interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între unu şi 5 ani de la comunicarea deciziei de sancţionare sau de la o altă dată menţionată expres în aceasta.
(5) Dispoziţiile prevederilor art. 163 alin. (11), (12) şi (14)-(19) şi art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
(6) Decizia prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată întocmită sau emisă de către A.S.F., conform legii, constituie titlu de creanţă; la data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanşează procedura de executare silită, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 30Infracţiuni Utilizarea denumirii „societate mutuală de asigurare" de către persoane juridice care nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepţia cazului în care această utilizare este prevăzută de lege sau acorduri internaţionale, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă constituie infracţiunea de înşelăciune şi se pedepseşte conform dispoziţiilor art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 31Procesul de supraveghere
(1) A.S.F. supraveghează societăţile mutuale astfel încât să asigure protecţia asiguraţilor şi să contribuie la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor.
(2) Procesul de supraveghere este realizat de A.S.F. conform prevederilor legale, prezentei legi şi reglementărilor A.S.F.
(3) În cadrul procesului de supraveghere, A.S.F. verifică raportările periodice şi informaţiile suplimentare transmise de societăţile mutuale şi efectuează controale la sediul acestora.
(4) Prezenta lege se completează cu legislaţia privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu cea privind societăţile, cu legislaţia din domeniul asigurărilor, cu cea privind insolvenţa, cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.
(5) A.S.F. adoptă reglementări în aplicarea prezentei legi.
Articolul 32Intrarea în vigoare Prezenta lege întră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 29, care intră în vigoare la 30 de zile de la publicare. Articolul 33Completarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări La articolul 4 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins: (111) A.S.F. coordonează Institutul de Studii Financiare. Articolul 34 Modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, se modifică după cum urmează: 1. În tot cuprinsul Legii nr. 36/1995, republicată, sintagma „Casa de asigurări a notarilor publici" se înlocuieşte cu sintagma „Casa de răspundere civilă a notarilor publici", sintagma „asigurare de răspundere civilă" se înlocuieşte cu sintagma „contract de răspundere civilă", sintagma „contract de asigurare" se înlocuieşte cu sintagma „contract de răspundere civilă", sintagma „limita minimă a valorii de asigurare" se înlocuieşte cu sintagma „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă", sintagma „primă de asigurare" se înlocuieşte cu sintagma „contribuţie de răspundere civilă", iar sintagma „nivelul primei de asigurare" se înlocuieşte cu sintagma „nivelul cuantumului contribuţiei". 2. Legea nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 71/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 71 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu