Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 6 din 14 martie 1969

privind Statutul personalului didactic din Republica Socialista Romania

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 33 din 14 martie 1969


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Personalul didactic din Republica Socialista Romania are misiunea nobila si de inalta raspundere sociala si patriotica de a realiza telurile invatamantului, contribuind la formarea multilaterala si armonioasa a personalitatii umane, la inflorirea oranduirii si natiunii noastre socialiste.
    Personalul didactic infaptuieste politica Partidului Comunist Roman si a statului roman in domeniul invatamantului; el asigura tinerelor generatii pregatirea de cultura generala si de specialitate in vederea integrarii active in viata sociala, le formeaza conceptia stiintifica despre natura si societate, le cultiva dragostea netarmurita fata de patrie si popor, devotamentul pentru cauza socialismului, pentru idealurile de pace, intelegere intre popoare si progres social.
    In indeplinirea sarcinilor sale, personalul didactic  este chemat sa dea dovada de o inalta constiinta cetateneasca si profesionala, sa aiba o comportare demna in scoala, in familie si in societate, sa se preocupe permanent de ridicarea nivelului pregatirii sale de specialitate, pedagogice si ideologice.
    Art. 2
    Prezentul statut prevede functiile didactice din institutiile de invatamant si reglementeaza ocuparea lor, transferarea, detasarea si  eliberarea din functie, drepturile si indatoririle personalului didactic, perfectionarea, criteriile de salarizare, distinctiile si premiile, raspunderea disciplinara si materiala, precum si trecerea acestuia la pensie.
    Art. 3
    Prevederile statutului de fata se aplica personalului didactic de predare, personalului didactic ajutator, personalului didactic de conducere si personalului didactic de indrumare si control din invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, precum si personalului didactic al catedrelor si personalului didactic de conducere din invatamantul superior.

    CAP. 2

    Art. 4
    Pentru desfasurarea activitatii instructiv- educative din invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, se stabilesc urmatoarele functii didactice:
    a) functii didactice de predare;
    b) functii didactice ajutatoare;
    c) functii didactice de conducere;
    d) functii didactice pentru indrumarea si controlul activitatii de invatamant si educatie.
    Art. 5
    Functiile didactice de predare sunt indeplinite de urmatorul personal didactic:
    - in invatamantul prescolar, de educatoare care desfasoara activitati instructive si educative in gradinitele de copii si in caminele organizate pe langa gradinite;
    - in invatamantul obligatoriu de cultura generala, la clasele 1-4 de invatatori si institutori; la aceste clase predarea se poate face si de catre profesori, pe discipline;
    - in invatamantul obligatoriu de cultura generala, la clasele 5-10, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, de profesori si maistri-instructori, care predau sau instruiesc pe discipline, potrivit cu specialitatea fiecaruia.
    Art. 6
    Functiile didactice ajutatoare in unitatile scolare sunt indeplinite de:
    - pedagogi scolari, pentru sprijinirea muncii de instruire si educare a elevilor in caminele de elevi;
    - bibliotecari, pentru organizarea activitatii bibliotecilor si sprijinirea muncii de indrumare a lecturii particulare a elevilor;
    - laboranti, pentru sprijinirea activitatii desfasurate in laboratoarele disciplinelor de cultura generala;
    - tehnicieni, pentru sprijinirea activitatii desfasurate in laboratoarele disciplinelor de specialitate, in ateliere, la ferme didactice, in unitati scolare organizate pentru copiii cu deficiente senzoriale sau fizice.
    Art. 7
    Pentru conducerea unitatilor de invatamant si educatie sunt  instituite functiile didactice de director si director adjunct.
    Art. 8
    Pentru indrumarea si controlul activitatii de invatamant si educatie, la inspectoratele scolare se stabilesc functiile de inspector scolar general, inspector scolar sef si inspector scolar.
    La Ministerul Invatamantului si celelalte ministere sau alte organe centrale care au in subordine scoli, functiile de indrumare si control al invatamantului se stabilesc potrivit normelor privitoare la personalul de specialitate din organele centrale.

    CAP. 3

    Art. 9
    Pentru ocuparea functiilor didactice se cer urmatoarele studii:
    a) pentru functia de educatoare, absolvirea, cu examen de diploma, a unui liceu pedagogic de educatoare sau a unei scoli pedagogice postliceale;
    b) pentru functia de invatator, absolvirea, cu examen de diploma, a unui liceu pedagogic de invatatori sau a unei scoli pedagogice postliceale;
    c) pentru functia de institutor, studiile cerute pentru invatator si absolvirea, cu examen de diploma, a unei universitati sau a unui institut pedagogic;
    d) pentru functia de profesor in invatamantul obligatoriu de cultura generala, absolvirea, cu examen de diploma a unei universitati sau a unui institut pedagogic;
    f)pentru functia de maistru instructor, absolvirea, cu examen de diploma, a unei scoli de maistri sau absolvirea unei scoli de specializare postliceala ori a unui liceu de specialitate; pentru ocuparea functiei de maistru-instructor se cere si un stagiu de 3 ani ca maistru sau 5 ani ca tehnician;
    g) pentru functia de pedagog scolar, absolvirea, cu examen de diploma, a unui liceu pedagogic sau a unei scoli pedagogice postliceale; in mod exceptional vor putea fi numiti in acesta functie si absolventi ai unui liceu de cultura generala. In invatamantul profesional si in invatamantul tehnic pot fi numiti si absolventi ai unei scoli de specializare postliceala sau ai unui liceu de specialitate;
    h) pentru functia de laborant, absolvirea unei scoli de specializare post liceala, absolvirea unui liceu de specialitate cu profil adecvat sau a unui liceu de cultura generala, urmat de un curs de calificare ca laborant;
    i) pentru functia de bibliotecar, absolvirea unei institutii de invatamant superior sau a unui liceu cu examen de bacalaureat;
    j) pentru functia de tehnician, absolvirea unei scoli de specializare postliceala, a unui liceu de specialitate sau a unei scoli de maistri.
    Pot ocupa functii didactice sau functii didactice ajutatoare si persoanele care au pregatire echivalenta celor indicate in prezentul articol la lit. a-j, potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamantului.
    La scolile sau sectiile in care predarea se face in limbi ale nationalitatilor conlocuitoare, personalul didactic de predare si personalul didactic ajutator trebuie sa cunoasca limba in care se face predarea.
    Art. 10
    Pentru ocuparea functiilor didactice de predare de la unitatile din invatamantul prescolar, unitatile scolare din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal si invatamantul profesional, organizate pentru copiii si tinerii cu deficiente senzoriale, fizice sau intelectuale, se cere absolvirea, cu examen de diploma, a unei facultati(sectii) de defectologie, psihologie, pedagogie sau, dupa caz, a uneia din institutiile de invatamant prevazute la articolul precedent lit. a-f si a unui curs de psihologie sau pedagogie speciala, dispozitiile art. 9 alin. 2 fiind aplicabile.
    Art. 11
    Nu pot ocupa functii didactice persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare definitiva de condamnare penala, cei care sufera de boli contagioase stabilite prin normele sanitare antiepidemice, precum si cei care, din cauza unor boli mintale sau a unor infirmitati, sunt inapti pentru activitatea instructiv-educativa.
    De asemenea, nu pot ocupa functii didactice persoanele care, prin comportarea lor in scoala, familie si societate, se dovedesc necorespunzatoare pentru instruirea si educarea elevilor.
    Art. 12
    Posturile didactice de predare pot fi ocupate prin numire, transferare de la o unitate scolara la alta, detasare sau suplinire.
    Art. 13
    Numirea in invatamant a personalului didactic de predare se face de Ministerul Invatamantului in posturile vacante comunicate de organele competente a face incadrarea, dupa cum urmeaza:
    a) pe baza repartizarii in invatamant a absolventilor institutiilor de invatamant superior, ai liceelor pedagogice si ai scolilor pedagogice postliceale;
    b) la cererea de angajare sau de transferare din alte sectoare de activitate a persoanelor interesate;
    c) pe baza transferarii din alte sectoare de activitate in interesul invatamantului.
    Numirea in posturile pentru ocuparea carora se constituie concurs se face pe baza rezultatelor concursului.
    Incadrarea in posturi a personalului se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin inspectoratele scolare, sau de ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, ori de organele centrale ale organizatiilor cooperatiste, care au in subordine scoli.
    Art. 14
    In vederea repartizarii in invatamant a absolventilor prevazuti la art. 13 lit. a, Ministerul Invatamantului pune la dispozitia comisiilor de repartizare, in fiecare an, pana la 1 iunie, liste de posturi ramase vacante dupa efectuarea operatiilor de transferare si numire la cerere, comunicate de organele care au in subordine scoli.
    Pe baza acestor liste, absolventii isi aleg posturile in care vor fi numiti, in conditiile prevazute de dispozitiile legale privitoare la repartizarea absolventilor.
    Art. 15
    Pentru numirea persoanelor prevazute la art. 13 lit. b, cererile se depun de acele persoane, dupa cum urmeaza:
    - la inspectoratele scolare in a caror raza de activitate functioneaza institutiile de invatamant unde se afla posturile vacante, pentru posturile de educatoare, invatatori (institutori) sau de profesori la disciplinele de cultura generala;
    - la inspectoratele scolare ori la ministerele, celelalte organe centrale ale administratiei de stat sau organele centrale ale organizatiilor cooperatiste in subordinea carora functioneaza unitatile scolare unde se afla posturile vacante, pentru posturile de profesori la disciplinele de specialitate si pentru posturile de maistri-instructori.
    Pentru depunerea cererilor se stabilesc urmatoarele termene:
    - pana la 1 martie, de catre persoanele care au functionat in invatamant si au fost nevoite, pentru motive temeinice, sa intrerupa activitatea didactica avand aprobarea inspectoratelor scolare sau a organelor centrale care au in subordine scoli, precum si de catre persoanele care, dupa terminarea studiilor, au fost repartizate in alt sector de activitate. Aceste cereri se rezolva in acelasi timp cu cererile de transferare de la o unitate scolara la alta, potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 2 si art. 22-27;
    - pana la 15 august, de catre persoanele care au intrerupt activitatea didactica fara motive temeinice. Aceste cereri se rezolva dupa repartizarea in invatamant a absolventilor, inspectoratele scolare facand propunerile de numire in posturile ramase vacante dupa repartizarea absolventilor.
    Art. 16
    Numirea in invatamant, ca urmare a transferarii in interesul invatamantului a unor persoane din alt sector de activitate, se face, conform art. 13, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin inspectoratele scolare, sau a ministerelor ori celorlalte organe centrale in subordinea carora functioneaza unitatea scolara la care se afla postul vacant.
    Art. 17
    Numirile se pot face numai in specialitatile pentru care solicitantii poseda studiile cerute la numirea in invatamantul sau in specialitatile pentru care au fost atestati potrivit  Hotararii Consiliului de Ministri nr. 1390/ 1954.
    Art. 18
    Cei numiti in invatamant in conditiile art. 13 devin angajatii persoanelor juridice in subordinea carora functioneaza unitatile scolare, si anume: ai judetelor ori municipiului Bucuresti, ai ministerelor, ai celorlalte organe centrale ale administratiei centrale cooperatiste, ai intreprinderilor sau altor organizatii socialiste. In cazul unitatilor scolare cu personalitate juridica, cei numiti in invatamant devin angajatii acestor unitati.
    Organele de conducere ale persoanelor juridice, ai caror angajati sunt cei numiti, sunt indreptatite sa indeplineasca toate actele in legatura cu raporturile de munca ale personalului didactic, in afara de numirea si eliberarea din invatamant, precum si de cazurile in care prin lege se dispune altfel.
    Art. 19
    Personalul didactic numit in invatamant potrivit art. 13 este personal titular.
    Pana la definitivarea in invatamant, in conditiile art. 83, personalul didactic numit potrivit art. 13 lit. a, precum si personalul didactic numit potrivit art. 13 lit. b si c, care nu au obtinut definitivarea in invatamant, este considerat stagiar.
    Personalul didactic  titular care nu obtine definitivarea in invatamant pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul de munca al acestuia se desface, aplicandu-se dispozitiile codului muncii, privitoare la desfacerea contractului pentru necorespundere in munca.
    Art. 20
    Personalul didactic de predare titular poate fi transferat, la cerere, de la o unitate scolara la alta, in posturile publicate vacante sau care devin vacante operatiilor de transferare.
    Transferarea de la o unitate scolara la alta, in posturile pentru ocuparea carora se instituie concurs, se face pe baza rezultatelor concursului.
    Posturile vacante se publica in fiecare an, pana la 1 februarie, in Buletinul Ministerului Invatamantului.
    Art. 21
    Poate cere transferarea personalul didactic de predare care, la data de 1 septembrie a anului in care solicita transferarea, are cel putin 3 ani de activitate didactica in postul in care functioneaza.
    De asemenea, poate cere transferarea si personalul didactic de predare titular, care nu indeplineste conditia stabilita in alineatul precedent, daca:
    - functioneaza intr-o localitate contraindicata pentru starea sanatatii sale sau in care nu are posibilitatea - fiind suferind - sa-si ingrijeasca sanatatea;
    - functioneaza in alta localitate decat acea in care domiciliaza sotul (sotia);
    - functioneaza in alta localitate decat acea in care domiciliaza parintii si solicita transferarea in localitatea rurala in care domiciliaza parintii.
    Art. 22
    Cererile de transferare, se depun, pana la 1  martie, la inspectoratul scolar sau la organul central in subordinea caruia se gaseste unitatea scolara la care functioneaza solicitantul. Aceste organe transmit cererile de transferare comisiei de pe langa inspectoratul scolar sau organul central in subordinea caruia se afla unitatea scolara la care figureaza postul vacant, potrivit competentei stabilite la art. 15.
    Art. 23
    Examinarea cererilor de transferare si numire se face de comisii anume instituite, avand urmatoarea componenta:
    - la inspectoratele scolare, dintr-un inspector scolar sef, ca presedinte, trei inspectori scolari si reprezentantul Uniunii sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura, ca membri;
    - la ministere si celelalte organe centrale, din delegatul sefului directiei de invatamant (serviciului sau biroului de invatamant), ca presedinte, si din delegatul sefului directiei de personal (serviciului sau biroului de personal) si reprezentantul uniunii sindicatelor din ramura corespunzatoare, ca membri.
    Art. 24
    In rezolvarea cererilor de transferare se acorda preferinta, potrivit urmatoarei ordini, persoanelor care cer transferarea:
    a) pentru apropierea de sot (sotie) aflat in activitate permanenta si cu domiciliul in localitatea unde se solicita transferarea, avand prioritate apropierea de sot (sotie) care lucreaza in invatamant;
    b) pentru apropierea de parinti domiciliati in comune;
    c) pentru motive de sanatate, cand, potrivit constatarii organului sanitar competent, solicitantul are nevoie de un tratament medical indelungat, pe care nu-l poate urma in localitatea unde functioneaza, sau este necesara schimbarea localitatii sau a zonei geografice in care traieste;
    d) pentru apropiere de parinti domiciliati in orase;
    e) pentru alte motive.
    Daca in aplicarea ordinii de preferinta prevazute in prezentul articol, doua sau mai multe persoane au indreptatire la transferare, pentru rezolvarea cererii se va tine seama de, in ordine, de gradul didactic si de rezultatele obtinute in activitatea instructiv-educativa, durate activitatii in invatamant, situatia materiala si starea sanatatii solicitantilor.
    Art. 25
    Numirea si transferarea educatoarelor, invatatorilor si profesorilor in posturile vacante de la unele unitati scolare din anumite orase si centre aglomerate, de la liceele pedagogice, de la scolile si gradinitele de aplicatie ale acestor licee si de la scolile experimentale se fac pe baza de concurs.
    Localitatile si posturile pentru care se instituie concurs, precum si data tinerii concursului, vor fi stabilite anual de Ministerul Invatamantului si publicate in buletinul acestui minister.
    Solutionarea cererilor de numire si transferare pe baza de concurs  va preceda solutionarea celorlalte cereri de numire si transferare.
    Art. 26
    La concurs se poate inscrie personalul didactic titular definitiv care, la data de 1 septembrie a anului in care solicita transferarea prin concurs, are cel putin 3 ani de activitate didactica in postul in care functioneaza.
    De asemenea, se pot inscrie la concurs, spre a fi numite in invatamant, si persoanele care au functionat in invatamant ca personal didactic titular definitiv si au fost nevoite, pentru motive temeinice, sa intrerupa activitatea didactica, precum si specialisti repartizati in alte sectoare de activitate, cu stagiul legal efectuat.
    Cererile de inscriere se depun la organele prevazute la art. 22, in termen de 15 zile de la publicarea concursului. Cererile vor fi insotite de un memoriu de activitate, precum si de o caracterizare intocmita, dupa caz, de conducerea unitatii didactice la care cel interesat functioneaza sau a functionat pana la intreruperea activitatii didactice, avizata de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti ori la conducerea organizatiei socialiste la care a functionat.
    Concursul consta dintr-o proba scrisa si din aprecierea activitatii candidatului.
    In aprecierea candidatilor care participa la concurs, comisiile vor tine seama de mediile cu care au obtinut gradele didactice, de rezultatele activitatii didactico-educative si metodice, de lucrarile de specialitate realizate, precum si de activitatea obsteasca desfasurata.
    Art. 27
    Comisiile de concurs numite de inspectorate sunt alcatuite dintr-un inspector delegat, ca presedinte, un inspector si trei profesori de specialitate, potrivit cu specialitatea pentru care se tine concursul si avand cel putin acelasi grad cu cei inscrisi la concurs, ca membri. Aceste comisii functioneaza pentru concursurile din invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala si invatamantul liceal de cultura generala.
    Pentru ocuparea posturilor de la disciplinele de cultura generala din invatamantul liceal de specialitate, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, comisia de concurs se completeaza si cu un delegat al ministerului sau al organului central in subordinea caruia se afla unitatea scolara.
    Comisiile de concurs numite de ministere si celelalte organe centrale sunt alcatuite din delegatul sefului directiei (al serviciului sau biroului de invatamant), ca presedinte, si din doi profesori de specialitate, potrivit cu specialitatea pentru care se tine concursul si avand  cel putin acelasi grad didactic cu cei inscrisi la concurs, ca membri. Aceste comisii functioneaza pentru ocuparea posturilor de la disciplinele de specialitate, invatamantul profesional si invatamantul tehnic.
    Din comisiile de concurs prevazute in prezentul articol pot face parte si profesori sau conferentiari universitari de specialitate.
    Art. 28
    Transferarea personalului didactic de la o unitate scolara la alta in interesul invatamantului se poate face pentru imbunatatirea conducerii unor scoli sau in caz de restrangere de activitate, cu acordul celor ce urmeaza a fi transferati.
    Transferarea prevazuta la alineatul precedent se decide, dupa cazde comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin inspectoratele scolare, sau de ministerele sau celelalte organe centrale care au in subordinea lor unitati scolare, luandu-se in considerare nivelul de pregatire al celor in cauza si rezultatele obtinute in activitate.
    In cazul restrangerii de activitate se vor avea in vedere si gradul didactic, vechimea in invatamant si in unitatea scolara, precum si situatia familiala.
    Art. 29
    Rezultatele lucrarilor intocmite de comisiile prevazute la art. 27 se comunica celor interesati.
    Art. 30
    Contestatiile privind modul de solutionare a cererilor de numire si de transferare in invatamant se adreseaza organelor la care s-au depus cererile in termen de 10 zile de la comunicarea prevazuta la art. 29.
    Contestatiile se judeca de comisii avand urmatoarea componenta:
    - la inspectoratele scolare: inspectorul scolar general judetean, ca presedinte, reprezentantul Uniunii sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura si un inspector scolar, ca membri;
    - la ministere si celelalte organe centrale: seful directiei invatamant (serviciului sau biroului de invatamant), ca presedinte, reprezentantul uniunii sindicatelor din ramura corespunzatoare si un inspector de invatamant din cadrul directiei, ca membri.
    Din componenta comisiilor pentru judecarea contestatiilor nu pot  face parte persoanele care au participat in comisiile pentru solutionarea cererilor de transferare si numire.
    Hotararile prin care se rezolva contestatiile sunt definitive.
    Art. 31
    Pe baza hotararilor comisiilor de numiri si transferari si, dupa caz, a hotararilor comisiilor de contestatii, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin inspectoratele scolare, respectiv ministerele si celelalte organe centrale in subordinea carora se afla unitatile scolare de la care se face transferarea, emit actele de transferare.
    Propunerile de numire se inainteaza Ministerului Invatamantului in vederea aprobarii.
    Art. 32
    Operatiile de numire si transferare de la o unitate scolara la alta se efectueaza numai in perioada stabilita de Ministerul Invatamantului, iar actele de numire si transferare intra in vigoare la data de 1 septembrie a anului in care s-au efectuat aceste operatii. Fac exceptie transferarile prevazute la art. 28.
    Art. 33
    Posturile ramase vacante dupa efectuarea operatiilor de numire in invatamant si de transferare de la o unitate scolara la alta, posturile rezervate, precum si posturile titularilor al caror raport de munca este suspendat (concediu pentru incapacitate temporara de munca, scoaterea din productie etc.), pot fi ocupate prin detasare.
    Detasarea personalului didactic titular va putea fi efectuata la o alta unitate scolara, din aceeasi sau din alta localitate, pe cel mult 6 luni sau cu consimtamantul celui in cauza, pe durata unui an scolar, in ambele cazuri cu acordarea drepturilor legale de detasare.
    Art. 34
    Posturile prevazute la art. 33 care nu au fost ocupate prin detasare, precum si posturile devenite vacante in cursul anului scolar, pot fi ocupate prin suplinire de catre persoane care au studiile cerute pentru numire.
    Art. 35
    Numirea suplinitorilor se face, dupa caz, de catre inspectoratele scolare sau de catre organele care au in subordine scoli, pe o durata de cel mult un an scolar in cazul posturilor vacante, sau, pana la prezentarea titularului postului, in celelalte cazuri prevazute la art. 33.
    Pentru numirea suplinitorilor la disciplinele de cultura generala, ministerele si celelalte organe centrale vor obtine, in prealabil, acordul inspectoratului scolar care, potrivit legii, indrumeaza si controleaza activitatea unitatii scolare la care se face numirea. Suplinirile pe o durata care nu depaseste 30 de zile se aproba de directorul unitatii scolare.
    Personalul didactic titular aflat in concediu fara plata nu poate fi numit ca suplinitor intr-un alt post didactic.
    Persoanele care, fara motive temeinice, au intrerupt activitatea didactica nu pot fi numite ca suplinitori decat cu aprobarea Ministerului Invatamantului.
    Art. 36
    In cazul in care unele posturi didactice de invatatori, profesori sau maistrii instructori nu au putut fi ocupate prin numire in invatamant, transferare de la o unitate scolara la alta, detasare sau suplinire, activitatile acestor posturi pot fi indeplinite de persoane care au studiile cerute de prezentul statut, remunerarea facandu-se in conditiile legii.
    Art. 37
    Eliberarea din invatamant a personalului didactic de predare titular, in caz de transferare in alt sector de activitate, precum si in caz de desfacere a contractului de munca, se face de Ministerul Invatamantului la sesizarea organelor care au dispus incadrarea in posturi a celor in cauza, cu respectarea prevederilor codului muncii si a celorlalte dispozitii ale legislatiei muncii.
    Organele care au dispus incadrarea in posturi emit si actele de transferare in alt sector de activitate sau de desfacere a contractului de munca al celor eliberati din invatamant.
    Art. 38
    Numirea personalului didactic ajutator la unitatile scolare cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii, iar la unitatile scolare fara personalitate juridica, dupa caz, de inspectoratele scolare sau de organele centrale in subordinea carora se afla unitatile scolare, cu respecta rea conditiilor prevazute la art. 9 lit. g-j si art. 11.
    Art. 39
    Transferarea si eliberarea din functie a personalului didactic ajutator se fac cu respectarea dispozitiilor prevazute in codul muncii, de catre cei care l-au numit.

    CAP. 4

    Art. 40
    In functiile de director si director adjunct  poate fi numit  personalul didactic de predare titular, care se distinge in activitatea profesionala, dovedeste aptitudini organizatorice si indeplineste conditiile stabilite in prezenta sectiune.
    La scolile sau sectiile cu predarea in limbi ale nationalitatilor conlocuitoare, in functiile de director sau director adjunct se numeste personal didactic din randul nationalitatilor respective sau care cunoaste limba acelor nationalitati.
    Art. 41
    Directoarele gradinitelor de copii sunt numite de inspectoratele scolare, dintre educatoarele care au obtinut grade didactice sau cel putin definitivarea in invatamant. La gradinitele cu un singur post didactic, educatoarea este si directoarea unitatii.
    Art. 42
    Directorii scolilor generale sunt numiti de inspectoratele scolare dintre profesorii care au obtinut grade didactice sau cel putin definitivarea in invatamant si au o vechime de minimum 5 ani. La unitatile scolare care functioneaza numai cu clasele I-IV, unul dintre institutori sau invatatori este numit si director al scolii. Directorii adjuncti ai scolilor generale sunt numiti de inspectoratele scolare dintre profesori, institutori sau invatatori, cu respectarea celorlalte conditii prevazute pentru functia de director.
    Art. 43
    Directorii si directorii adjuncti ai liceelor de cultura generala si ai liceelor pedagogice sunt numiti de inspectoratele scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Invatamantului, dintre profesorii care indeplinesc conditiile de a preda in invatamantul liceal si are cel putin gradul didactic II, pentru functia de director si cel putin definitivarea si cel putin 5 ani vechime in invatamant pentru functia de director adjunct. La liceele care functioneaza si cu clasele I-IV ale scolii generale, unul dintre directorii adjuncti poate fi numit dintre institutori sau invatatori.
    La liceele si scolile generale cu program special, precum si la liceele pedagogice in functia de director vor fi numiti, cu precadere, profesori care predau disciplinele de specialitate corespunzatoare profilului unitatii scolare.
    Art. 44
    Directorii si directorii adjuncti ai liceelor de specialitate, cu exceptia liceelor pedagogice, precum si cei ai unitatilor scolare din invatamantul profesional si din invatamantul tehnic sunt numiti, cu acordul Ministerului Invatamantului, dupa caz, de organele centrale care organizeaza unitatile scolare, sau de inspectoratele scolare, dintre profesorii care indeplinesc conditiile de a preda la aceste unitati si care au obtinut grade didactice sau cel putin definitivarea si o vechime de minimum 5 ani in invatamant.
    In functia de director vor fi numiti, cu precadere, profesori care predau discipline de specialitate.
    In mod exceptional, atunci cand nu exista posibilitatea de a se ocupa posturile de conducere cu personal indeplinind conditiile prevazute in alineatul 1, in aceste posturi vor putea fi numiti specialisti cu studii superioare, care nu au obtinut definitivarea, dar au o experienta in invatamant sau in productie de cel putin 5 ani.
    Art. 45
    Eliberarea din functie a personalului didactic de conducere a unitatilor scolare se face de catre organele si cu procedura prevazuta pentru numire.
    Art. 46
    In functiile de indrumare si control poate fi numit personalul didactic de conducere si personalul didactic de predare titular, care se distinge in activitatea profesionala, da dovada de calitati organizatorice si indeplineste conditiile stabilite in aceasta sectiune.
    In judetele in care functioneaza unitati de invatamant  cu predarea in limbi ale nationalitatilor conlocuitoare, in functiile de indrumare si de control va fi numit si personalul didactic din randul acestor nationalitati.
    Art. 47
    Inspectorii scolari generali de la inspectoratele scolare sunt numiti de consiliile populare judetene sau de Consiliul popular al municipiului Bucuresti, iar intre sesiuni, de catre comitetele executive ale acestora, cu acordul Ministerului Invatamantului, dintre profesorii care indeplinesc conditiile de a preda in invatamantul liceal, au desfasurat o activitate de conducere sau de indrumare si control cu bune rezultate in munca si au cel putin gradul didactic II.
    Inspectorii scolari sefi de la inspectoratele scolare sunt numiti de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Invatamantului, dintre profesorii care indeplinesc conditiile de a preda in invatamantul liceal, avand cel putin gradul didactic II.
    Inspectorii scolari de la inspectoratele scolare sunt numiti de inspectorul scolar general, cu acordul Ministerului Invatamantului, dintre educatoarele, institutorii, invatatorii sau profesorii avand gradul didactic II sau cel putin definitivarea si o activitate in invatamant de minimum 8 ani.
    Art. 48
    Personalul didactic promovat in functii de indrumare si control al invatamantului la Ministerul Invatamantului, precum si la celelalte ministere si organe centrale care au in subordine scoli, este supus, pe timpul cat exercita alte functii, reglementarilor privitoare la personalul de specialitate din organele centrale.
    Art. 49
    Eliberarea din functiile de indrumare si control se face de catre organele si cu procedura prevazute pentru numire.

    CAP. 5

    Art. 50
    Personalul didactic beneficiaza de drepturile prevazute in prezentul statut, precum si de drepturile decurgand din calitatea sa de angajat, prevazute de legislatia muncii.
    Art. 51
    In scopul indeplinirii sarcinilor ce-i revin, personalul didactic are urmatoarele drepturi principale:
    - sa desfasoare o activitate de specialitate in domeniul invatamantului, potrivit pregatirii sale profesionale;
    - sa foloseasca, pentru pregatirea si desfasurarea activitatii didactice si stiintifice, materialele, utilajele si bibliotecile institutiilor de invatamant;
    - sa publice manuale, tratate si alte lucrari;
    - sa beneficieze de formele organizate de perfectionare profesionala, precum si de avantajele pe care legea le acorda ca o consecinta a acestei perfectionari;
    - sa faca parte din organizatii profesionale si asociatii culturale, nationale si internationale, ale caror preocupari sunt legate de dezvoltarea invatamantului, desfasurand activitati in conformitate cu statutele acestor organizatii;
    - sa foloseasca baza materiala a caselor judetene ale personalului didactic, in vederea documentarii stiintifice de specialitate si a tinerii la curent cu noutatile din domeniul stiintei pedagogice sau pentru realizarea de schimburi de experienta si pentru efectuarea de cercetari stiintifice.
    Art. 52
    In scopul stimularii cercetarii stiintifice si metodice, al ridicarii nivelului stiintific si profesional si al valorificarii rezultatelor muncii de cercetare, personalul didactic se poate constitui in societati stiintifice, pe ramuri de stiinta.
    Societatile stiintifice se organizeaza si functioneaza ca persoane juridice pe baza statutelor proprii adoptate in conferintele pe tara ale personalului didactic de specialitate. Ele fac parte din Uniunea societatilor stiintifice ale personalului didactic.
    Societatile stiintifice pot colabora cu alte societati similare din strainatate; de asemenea, societatile stiintifice se pot afilia, in conditiile legii, la organizatiile internationale de specialitate, iar membrii lor pot face parte din aceste organizatii.
    Art. 53
    Personalul didactic cu rezultate meritorii in munca didactica, educativa stiintifica sau artistica poate fi delegat de Ministerul Invatamantului sa participe la congrese, reuniuni de specialitate sau alte manifestari cultural
    - stiintifice nationale sau internationale.
    Art. 54
    Personalul didactic are dreptul sa obtina transferarea de la o  unitate scolara la alta, in conditiile si cu procedura prevazute in prezentul titlu.
    Art. 55
    Personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere a unitatilor scolare beneficiaza de un concediu anual de odihna platit, a carui durata este de 62 zile calendaristice si care se efectueaza, de regula, de la 1 iulie la 31 august.
    Concediul prevazut in alineatul precedent se acorda personalului didactic care a functionat in tot cursul anului scolar. In cazul in care numirea s-a facut dupa inceperea anului scolar, durata concediului va fi proportionala cu timpul efectiv servit in invatamant in acel an, socotindu-se cate 5 zile lucratoare pentru fiecare luna de activitate.
    Art. 56
    Personalul didactic care nu a putut efectua integral concediul de odihna in perioada prevazuta la articolul precedent, fiind retinut in interes de serviciu, si nici nu a putut completa concediul in alte perioade de intrerupere a cursurilor scolare, va putea efectua concediul in cursul anului scolar urmator, in perioadele de intrerupere a cursurilor scolare. Tot astfel, in cazul in care concediul anual de odihna nu a putut fi efectuat in timpul unui an scolar, din motive temeinice, precum: incapacitate temporara de munca, concedii de maternitate sau pentru ingrijirea copiilor bolnavi mai mici de 2 ani, programare la cursurile de perfectionare profesionala, satisfacerea obligatiilor militare, cu exceptia serviciului militar in termen, concediul va putea fi efectuat in anul scolar urmator, in perioadele de intrerupere a cursurilor scolare si, in mod exceptional, chiar in timpul cursurilor.
    Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se va putea face numai in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale privind concediul de odihna al angajatilor.
    Art. 57
    Personalul didactic de indrumare si control beneficiaza de un concediu de odihna anual de 31 zile calendaristice.
    Personalul didactic ajutator beneficiaza de dreptul la concediul de odihna in conditiile stabilite de Legea privind concediul de odihna al angajatilor.
    Art. 58
    Potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamantului, pentru interese personale deosebite si daca nu se aduc prejudicii bunei desfasurari a invatamantului, personalul didactic poate obtine concedii fara plata, pe timp limitat (fara a se putea depasi un an scolar), cu aprobarea, dupa caz, a inspectoratelor scolare sau a ministerelor si a celorlalte organe centrale care au in subordine scoli. Pentru concediul fara plata cu o durata de pana la 6 zile intr-un an scolar, aprobarea se poate da de directorul unitatii scolare.
    Perioadele de concedii fara plata in interes personal prevazute in prezentul articol, care depasesc 60 de zile calendaristice intr-un an scolar, nu se considera vechime in invatamant.
    In aplicara prevederilor din alineatul precedent, numarul de zile care intrece multiplul de 30 se neglijeaza.
    Art. 59
    Personalului didactic de predare trecut in functii de conducere, in functii de indrumare si control, in functii de redactor la Editura didactica si pedagogica sau in presa pedagogica, in aparatul de partid, al sindicatelor din invatamant, in aparatul Uniunii Tineretului Comunist, al Organizatiei pionierilor, al comitetelor de cultura si arta si al consiliilor pentru educatie fizica si sport, precum si directorilor caminelor culturale, li se rezerva postul, in conditiile legii, pe timpul cat indeplinesc aceste functii.
    Art. 60
    Personalul didactic de predare titular ales sau numit intr-una din functiile enumerate mai jos, ori trimis in strainatate cu misiuni de stat, sau care insoteste pe cei trimisi in astfel de misiuni, in caz de eliberare din acele functii ori de revenire in tara, va fi transferat, cu acordul lui, in interesul invatamantului, ori numit, la cererea sa, intr-un post didactic corespunzator, prin grija Ministerului Invatamantului.
    Pentru aplicarea dispozitiei alineatului precedent vor fi luate in considerare urmatoarele functii:
    a) functii elective, salarizate;
    b) functii superioare de conducere in aparatul de stat;
    c) functii la societatile stiintifice ale personalului didactic;
    d) functii in institutiile subordonate comitetelor de cultura si arta.
    Art. 61
    In indeplinirea misiunii sociale ce ii revine in conformitate cu prevederile art. 1, personalul didactic de predare are urmatoarele indatoriri principale privind desfasurarea activitatii didactico-educative si a activitatii de perfectionare: de a instrui si educa pe elevi prin lectii si lucrari practice la laboratoare sau ateliere scolare, potrivit sarcinilor cuprinse in norma didactica de predare, precum si prin organizarea si desfasurarea unor activitati in afara clasei sau extrascolare, in colaborare cu organizatiile de copii si tineret; de a-si perfectiona pregatirea in domeniul specialitatii si al pedagogiei, participand activ la diferite forme de perfectionare organizate in acest scop; de a-si ridica permanent nivelul pregatirii ideologice si de a milita pentru infaptuirea politicii partidului si statului; de a fi un exemplu de conduita morala in scoala, societate si familie si de a avea in toate privintele o tinuta demna, civilizata.
    Art. 62
    In indeplinirea obligatiilor sale de munca, personalul didactic presteaza in medie, 8 ore pe zi. In cadrul acestor obligatii de munca, personalul didactic desfasoara activitatile prevazute la art. 63-66 in scoala (gradinita) si in institutii cultural-educative, precum si in afara acestora.
    Personalul didactic ajutator presteaza 8 ore pe zi, in afara de cazurile in care, prin dispozitii speciale, se prevede altfel.
    Art. 63
    Activitatea didactico-educativa a personalului didactic de predare cuprinde:
    - ore de predare si pregatire a lectiilor (studiul programelor si al manualelor scolare, al literaturii ajutatoare, pregatirea materialelor didactice, a mijloacelor audio-vizuale, a aparatelor si uneltelor, precum si asigurarea documentatiei tehnice);
    - pregatirea lucrarilor practice (a experientelor, demonstratiilor, lucrarilor de laborator si pe lotul experimental);
    - confectionarea unor materiale didactice;
    - verificarea temelor si a altor lucrari efectuate de elevi; controlul si efectuarea instruirii practice in productie;
    - lectii suplimentare, meditatii si consultatii;
    - stringerea datelor si a materialului documentar in legatura cu profesiunile spre care pot fi orientati elevii, tinand seama de specificul economiei locale si de inclinatiile si aptitudinile acestora;
    - organizarea si desfasurarea orelor de dirigentie, colaborarea cu familiile elevilor (adunari cu parintii, lectorate, vizite la domiciliu);
    - organizarea si desfasurarea activitatilor educative cu copiii in cadrul Organizatiei pionierilor si sprijinirea organizatiilor Uniunii Tineretului Comunist in pregatirea si desfasurarea activitatilor in afara clasei si extrascolare (informarea politica a elevilor, concursuri, olimpiade, munca de folos obstesc, pregatirea pentru apararea patriei, actiuni cultural-artistice, sportive, vizite, excursii, tabere, colonii);
    - indrumarea activitatii cercurilor de elevi;
    - supravegherea elevilor in timpul recreatiei.
    Art. 64
    Orele de predare pentru personalul didactic se stabilesc in raport cu functia indeplinita si disciplina predata, dupa cum urmeaza:
    - pentru educatoare, 6 ore pe zi de activitate cu grupa de copii;
    - pentru invatatori si institutori, 4-5 ore de curs pe zi, potrivit planului de invatamant, iar pentru invatatorii din unitatile scolare organizate pentru copiii cu deficiente, 6 ore pe zi;
    - pentru profesori, 18-20 ore de curs pe saptamana, cu exceptia profesorilor care predau muzica, educatia fizica, desenul si caligrafia, pentru care norma este de 20-21 ore de curs pe saptamana. Pentru profesorii care predau aceste discipline in liceele pedagogice si in scoli de specializare pedagogica postliceala, precum si pentru cei care predau aceleasi discipline, ca obiecte de specialitate, in scolile cu program special, se stabilesc 18-20 ore de curs pe saptamana;
    - pentru profesorii care au sarcini speciale in orientarea scolara si profesionala a elevilor se stabilesc 18-20 ore pe saptamana de predare, de asistenta la lectii si de activitate cu elevii in vederea cunoasterii directe a acestora si a adunarii materialului necesar intocmirii fiselor de orientare a elevilor;
    - pentru maistrii-instructori, 24-30 ore de instruire practica in atelierele-scoala.
    In unitatile scolare din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, in care, potrivit planului de invatamant, practica in productie a elevilor se desfasoara numai in anumite perioade ale anului scolar, obligatia de predare va putea fi completata, pana la cel mult jumatate din numarul total al orelor, cu ore de indrumare si control al practicii de productie, in conditiile stabilite de Ministerul Invatamantului, cu acordul Ministerului Muncii.
    In stabilirea obligatiilor de predare la unitatile scolare prevazute la alineatul precedent, numarul de ore din fiecare saptamana poate varia cu conditia ca pe intregul an scolar sa se realizeze o medie saptaminala de 18-20 ore.
    Art. 65
    In cadrul activitatii de perfectionare, personalul didactic de predare este obligat, pe langa participarea la formele de perfectionare organizate in acest scop, sa se pregateasca si sa se prezinte la examenul pentru definitivarea in invatamant, in conditiile art. 83.
    Art. 66
    Personalul didactic de predare contribuie, potrivit cu pregatirea si aptitudinile sale, la raspandirea cunostintelor stiintifice si la promovarea miscarii cultural-artistice in randul maselor.
    Art. 67
    Personalul didactic ajutator desfasoara urmatoarele activitati principale
    - pedagogul scolar ajuta pe directorul scolii si personalul didactic  in munca de instruire si educare a elevilor, participand alaturi de personalul didactic  si organizatiile Uniunii Tineretului Comunist si de pionieri din scoala la formarea unui colectiv unit de elevi, educat in spiritul disciplinei constiente; indrumeaza si ajuta pe elevii din camine la pregatirea lectiilor, se ingrijeste de participarea regulata a elevilor la lectii si la toate celelalte activitati programate in scoala; sprijina organizatiile Uniunii Tineretului Comunist si de pionieri in organizarea timpului liber al elevilor (lectura particulara, vizionarea spectacolelor, manifestari sportive si altele asemenea);
    - laborantul ajuta pe profesor in pregatirea si efectuarea experientelor si a lucrarilor practice de laborator, acorda sprijin cercurilor tehnice de elevi;
    - bibliotecarul scolar organizeaza activitatea bibliotecii si asigura functionarea acesteia in cadrul programului stabilit de conducerea scolii; ajuta pe profesori in indrumarea lecturii elevilor si in alegerea materialelor pentru activitatea cercurilor de elevi;
    - tehnicianul ajuta pe profesor in utilizarea aparatelor, instrumentelor si utilajelor din cabinete, ateliere sau ferme didactice si raspunde de intretinerea acestora.
    Art. 68
    Directorul raspunde de intreaga activitate instructiv-educativa desfasurata in scoala si in afara scolii, de activitatea administrativ-gospodareasca, precum si de pastrarea si folosirea judicioasa a bunurilor scolii. Directorul reprezinta scoala in relatiile cu orice persoana sau organizatie.
    Directorul isi desfasoara activitatea sub indrumarea inspectoratului scolar, a organelor de invatamant din ministerul sau organul central caruia ii este subordonata scoala, precum si a organelor Ministerului Invatamantului.
    Art. 69
    In intreaga sa activitate, directorul se conduce dupa principiul muncii colective.  Pentru buna organizare a activitatii din scoala si indeplinirea sarcinilor ce-i revin, directorul este ajutat de consiliul profesoral, colaboreaza cu organizatia sindicala, precum si cu organizatiile Uniunii Tineretului Comunist si de pionieri din scoala.
    Art. 70
    In comunele cu un numar mai mare de scoli generale, directorul uneia dintre aceste scoli poate primi, din partea inspectoratului scolar judetean, atributii de coordonare a unor activitati in cadrul celorlalte scoli.
    Art. 71
    Directorul adjunct ajuta pe directorul scolii in organizarea si indrumarea activitatii instructiv-educative si a celei administrative-gospodaresti, indeplinind atributiile ce i-au fost delegate de director.
    Art. 72
    Obligatiile de munca ale directorilor si directorilor adjuncti ai unitatilor scolare, precum si activitatile didactico-educative si de conducere pe care le desfasoara, sunt cele prevazute in regulamentele de organizare si functionare a scolilor.
    In cadrul obligatiilor de munca, directorii si directorii adjuncti vor preda un numar de ore saptamanal, stabilit de Ministerul Invatamantului in raport cu marimea unitatilor scolare.
    Art. 73
    Personalul de indrumare si control are urmatoarele indatoriri principale sa controleze si sa indrume activitatea instructiv-educativa din unitatile de invatamant si educatie, sa propuna sau sa ia masuri corespunzatoare pentru buna organizare si desfasurare a procesului de invatamant si a activitatilor in afara de scoala; sa indrume personalul didactic in vederea perfectionarii continue a procesului instructiv-educativ. Constatarile si aprecierile facute cu prilejul controlului efectuat in unitatile scolare vor fi consemnate in procese-verbale de inspectie, care se depun in copie la statutul personal al celor in cauza.
    Art. 74
    Aprecierile asupra modului in care personalul didactic isi indeplineste indatoririle se inscriu in caracterizarile intocmite in acest scop la intervale de 5 ani, tinandu-se seama de rezultatele obtinute in munca si de participarea la cursurile de informare stiintifica de specialitate la care a programat.
    Pentru personalul didactic de predare, caracterizarile se intocmesc de conducerea scolii, cu consultarea organizatiei sindicale, si se discuta in consiliul profesoral.
    Pentru personalul didactic ajutator, caracterizarile se intocmesc de directorul unitatii scolare.
    Pentru personalul didactic de conducere a unitatilor scolare, caracterizarile se intocmesc de inspectoratele scolare, ministerele si celelalte organe centrale care au in subordine scoli.
    Pentru personalul didactic de indrumare si control de la inspectoratele scolare, caracterizarile se intocmesc de inspectorii scolari generali, iar pentru inspectorii scolari generali, de comitetul executiv al consiliului popular, caruia i se vor transmite aprecierile facute de organele de indrumare si control ale Ministerului Invatamantului.
    Caracterizarile privind personalul didactic de predare, de conducere si de indrumare si control se ataseaza la statul personal, iar cele privind personalul didactic ajutator se pastreza in arhiva unitatii scolare.
    Art. 75
    Caracterizarile se aduc la cunostinta celor in cauza.
    In caz de nemultumire, personalul didactic de predare si personalul didactic ajutator pot face contestatii la inspectoratul scolar, ministerul sau organul central in subordinea caruia se afla scoala.
    Personalul didactic de conducere poate face contestatii, dupa cum urmeaza:
    - la comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in cazul caracterizarilor intocmite de inspectoratele scolare
    - la Ministerul Invatamantului, in cazul caracterizarilor intocmite de ministere si celelalte organe care au in subordine scoli.
    Personalul didactic de indrumare si control poate face contestatie la Ministerul Invatamantului.

    CAP. 6

    Art. 76
    Perfectionarea personalului didactic se realizeaza de Ministerul Invatamantului prin institutiile de invatamant superior, Institutul central de perfectionare a personalului didactic si filialele acestuia, Centrul de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, precum si prin inspectoratele scolare.  La activitatea de perfectionare contribuie, potrivit statutelor lor, si societatile stiintifice ale personalului didactic.
    Art. 77
    Sistemul de perfectionare reglementat in prezenta sectiune cuprinde:
    a) studiul individual si documentarea stiintifica;
    b) activitatea pedagogica-metodica in cadrul scolii sau pe grupe de scoli;
    c) sesiuni metodico-stiintifice de comunicari, consfatuiri, simpozioane pe probleme de specialitate si de metodica a predarii;
    d) cursuri periodice de informare stiintifica de specialitate si  alte cursuri speciale de perfectionare pentru personalul didactic de predare, de conducere si indrumare si control;
    e) instructaje si consfatuiri pentru profesorii diriginti;
    f) cursuri si instructaje in problemele organizarii si conducerii stiintifice a activitatii scolare, pentru personalul didactic de conducere si indrumare si control;
    g) pregatirea in vederea examenului pentru definitivarea in invatamant, precum si pentru obtinerea gradelor didactice.
    Perfectionarea personalului didactic se realizeaza si prin activitatea in cadrul societatilor stiintifice, precum si prin calatorii de studii si documentare. In cazul institutorilor si profesorilor, perfectionarea se poate realiza, de asemenea, prin sistemul doctoratului, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 78
    Perfectionarea prin formele prevazute la articolul precedent, lit. b si c se asigura de inspectoratele scolare.
    Art. 79
    Cursurile periodice de informare stiintifica de specialitate se organizeaza la institutiile de invatamant superior care pregatesc personal didactic si la filialele Institutului central de perfectionare a personalului didactic, in conditiile stabilite de Ministerul Invatamantului.
    Personalul didactic va fi programat sa participe la cursurile periodice de informare stiintifica, pana la implinirea vechimii de 25 de ani in invatamant. Participarea personalului didactic la aceste cursuri este obligatorie.
    Pentru personalul didactic cu o vechime de peste 25 de ani in invatamant participarea la aceste cursuri este facultativa.
    Art. 80
    Planul anual de cuprindere a personalului didactic la cursurile periodice de informare stiintifica se intocmeste de Ministerul Invatamantului si se comunica inspectoratelor scolare si institutiilor de invatamant la care se organizeaza aceste cursuri.
    Cursurile periodice de informare stiintifica se desfasoara pe baza planurilor de invatamant si a programelor de curs elaborate de Ministerul Invatamantului.
    Art. 81
    In afara de cursurile periodice de informare stiintifica de specialitate Ministerul Invatamantului poate organiza, dupa necesitati, si alte cursuri speciale de perfectionare a personalului didactic.
    Art. 82
    Cursurile si instructajele prevazute la art. 77 lit. f pentru personalul didactic de conducere de la licee si personalul didactic de indrumare si control de la inspectoratele scolare se organizeaza de Ministerul Invatamantului, prin Institutul central de perfectionare a personalului didactic.
    Pentru personalul didactic de conducere a unitatilor din invatamantul prescolar si invatamantul obligatoriu de cultura generala, cursurile si instructajele prevazute la art. 77 lit. f, precum si instructajele si consfatuirile pentru profesorii diriginti, prevazute la lit. e, se organizeaza prin filialele Institutului central de perfectionare a personalului didactic.
    Art. 83
    Definitivarea in invatamant se obtine, pe baza unei inspectii speciale si a unui examen, de catre personalul didactic care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 9 si are un stagiu efectiv de 3 ani in activitatea didactica de predare. Prezentarea la examenul pentru definitivarea in invatamant este obligatorie la expirarea stagiului de 3 ani. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen in trei sesiuni consecutive.
    Examenul pentru definitivarea in invatamant consta din probe scrise si orale la urmatoarele discipline:
    - pentru educatoare: limba si literatura romana (materna), scris si oral; probleme de psihologia copilului prescolar si pedagogie prescolara (oral);
    - pentru invatatori: limba si literatura romana (materna), scris; aritmetica, probleme de psihologia copilului si pedagogie scolara (oral), socialism stiintific (oral);
    - pentru profesori: obiectul de specialitate, scris si oral; probleme de psihologia copilului si pedagogie scolara (oral); socialism stiintific (oral)
    Invatatorii si educatoarele de la unitatile scolare cu limbi de predare ale nationalitatilor conlocuitoare dau si proba orala la limba si literatura romana.
    Personalul didactic care a obtinut definitivarea in invatamant pentru o anumita functie didactica isi pastreaza definitivarea pentru oricare dintre celelalte functii didactice prevazute la art. 5, in cazul cand a terminat studiile necesare pentru ocuparea acelor functii.
    Art. 84
    Perfectionarea stiintifica si metodica a personalului didactic de predare, de conducere si de indrumare si control se realizeaza si prin pregatirea pentru obtinerea gradelor didactice: gradul II si gradul I.
    In cazul in care profesorii au doua specialitati principale sau o specialitate speciala si alta secundara, gradele didactice pot fi obtinute la una din cele doua specialitati.
    Institutorii pot obtine gradele didactice la una din specialitatile pentru care s-au pregatit in invatamantul superior.
    Gradele didactice se acorda de Ministerul Invatamantului.
    Art. 85
    In pregatirea pentru obtinerea gradelor didactice, personalul didactic este sprijinit de institutiile prevazute la art. 76, prin consultatii individuale sau colective, tematici, indicatii bibliografice, indrumari pentru intocmirea unor lucrari medico-stiintifice, cursuri si alte forme de activitate.
    Art. 86
    Gradul II se obtine, la cerere, pe baza unei inspectii speciale si a unui colocviu in problemele specialitatii, de catre personalul didactic care are o buna pregatire de specialitate si pedagogica, oglindita in rezultatele muncii instructiv-educative, si o vechime de cel putin 5 ani in invatamant.
    Colocviul prevazut la alineatul precedent se desfasoara pe baza unei tematici si bibliografii aprobate de Ministerul Invatamantului la urmatoarele discipline:
    - pentru educatoare: literatura pentru copii si metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar;
    - pentru invatatori: limba romana (materna), aritmetica si metodica predarii acestor discipline;
    - pentru profesori: obiectul de specialitate si metodica predarii acestui obiect.
    Art. 87
    Gradul I se obtine la cerere pe baza unei inspectii speciale si a unei lucrari medico-stiintifice personale de catre personalul didactic care, prin rezultate foarte bune in munca instructiv-educativa, dovedeste o  pregatire deosebita de specialitate si pedagogica si preocupari de cercetare in domeniul pedagogiei sau al specialitatii si care are o vechime in invatamant de cel putin 5 ani de la acordarea gradului II.
    Personalul didactic care a obtinut titlul stiintific de doctor i se acorda de drept gradul I.
    Art. 88
    Inspectiile speciale in vederea obtinerii gradelor didactice se pot efectua de catre personalul de specialitate al Institutului central de perfectionare a personalului didactic si al filialelor acestuia, de inspectorii scolari, precum si de personalul didactic delegat in acest scop.
    Inspectorii scolari si personalul didactic delegat pentru a efectua inspectii speciale trebuie sa aiba un grad didactic cel putin egal cu acela pentru care se face inspectia.
    Art. 89
    Termenele prevazute la art. 86 si 87 se reduc la 4 ani pentru personalul didactic  care a obtinut definitivarea in invatamant sau gradul II cu media 10.
    Beneficiaza de reducerea termenelor de la 5 la 3 ani, pentru obtinerea gradului II sau a gradului I, educatoarele, invatatorii, institutorii de la scolile (gradinitele) de aplicatie ale liceelor pedagogice, daca lucreaza la aceste scoli de cel putin 3 ani.
    Art. 90
    Invatatorii si educatoarele care au obtinut gradele didactice II sau I si au absolvit cu examen de diploma o institutie de invatamant superior, fiind numiti in posturi de profesori, se pot inscrie pentru obtinerea gradelor didactice in aceasta calitate, fara sa li se mai ceara conditia de vechime prevazuta pentru aceste grade.
    Invatatorii care au obtinut in aceasta calitate grade didactice beneficiaza de ele si dupa numirea lor ca institutori.
    Art. 91
    Organizarea si desfasurarea activitatilor privind obtinerea definitivarii in invatamant si a gradelor didactce se stabilesc printr-un regulament emis de Ministerul Invatamantului.
    Art. 92
    In scopul perfectionarii profesionale, personalul didactic poate fi programat la cursuri organizate in tara sau trimis la cursuri ori pentru studii si documentare in strainatate, precum si pentru specializare in tara sau in strainatate, pe o perioada de 1-2 ani, acordindu-i-se in acest scop concediul de studii platit, potrivit dispozitiilor legale speciale.
    De asemenea in scopul perfectionarii profesionale, personalul didactic poate obtine, la cerere, cu precadere si in conditiile prevazute la art. 58, concedii fara plata.
    Art. 93
    Sistemul de perfectionare reglementat in prezenta sectiune cuprinde:
    a) studiul individual si documentarea stiintifica;
    b) activitatea pedagogica-metodica desfasurata in cadrul scolii sau  pe grupuri de scoli;
    c) consfatuiri, schimburi de experienta si cicluri de conferinte pedagogice si de specialitate;
    d) cursuri periodice si cursuri speciale de informare stiintifica de specialitate si pedagogica, pentru personalul didactic de predare, de conducere si de indrumare si control;
    e) instructaje si consfatuiri pentru profesorii diriginti;
    f) cursuri si instructaje in problemele organizarii si conducerii stiintifice a activitatii scolare pentru personalul didactic de conducere si de indrumare si control;
    g) pregatirea pentru definitivarea in invatamant, precum si pentru obtinerea gradelor didactice.
    Perfectionarea personalului didactic cu studii superioare se poate realiza si prin sistemul doctoratului, precum si prin calatorii de studii si documentare.
    Art. 94
    Perfectionarea prin forma prevazuta la art. 93 lit. b se realizeaza prin dezbaterea principalelor probleme ale activitatii instructiv-educative, in vederea imbunatatirii acestei activitati in scoala, ateliere si in productie.
    Perfectionarea prin formele prevazute la art. 93 lit. d, e si f se asigura de Ministerul Invatamantului, prin Centrul de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, care colaboreaza in acest scop cu institutiile de invatamant superior.
    Art. 95
    Cursurile periodice si cursurile speciale de informare stiintifica de specialitate si pedagogica, organizate de Centrul de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, functioneaza pe baza de tematici si alte materiale documentare, dipozitiile art. 79 alin. 2 si 3 fiind aplicabile.
    Art. 96
    Planul anual de cuprindere a personalului didactic la cursurile periodice si cursurile speciale de informare stiintifica de specialitate si pedagogica se intocmeste de Ministerul Invatamantului, cu consultarea ministerelor si a celorlalte organe centrale interesate.
    Art. 97
    Cursurile periodice si cursurile speciale de informare de specialitate si pedagogica se desfasoara pe baza planurilor de invatamant, a tematicilor si a programelor de curs elaborate de Ministerul Invatamantului prin Centrul de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, cu consultarea specialistilor din invatamantul superior si din ministerele interesate, a specialistilor din institutele departamentale de cercetari sau proiectare, precum si din marile intreprinderi.
    Art. 98
    Cursurile si instructajele de perfectionare prevazute in art. 93 lit. e si f se organizeaza de Ministerul Invatamantului prin Centrul de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic.
    Art. 99
    Pentru obtinerea definitivarii in invatamant si pentru perfectionarea stiintifica si metodica prin obtinerea gradelor didactice sau a doctoratului, se aplica dispozitiile art. 83-87, art. 89, art. 91 si art. 92, cu deosebirile stabilite de prezentul articol.
    Inspectiile speciale se pot efectua de catre personalul de specialitate al Centrului de cercetare pedagogica si perfectionare a personalului didactic din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, precum si de personalul didactic sau alti specialisti, delegati in acest scop de catre Ministerul Invatamantului.
    Inscrierea maistrilor-instructori la examenul de definitivare se poate face numai dupa absolvirea unui curs de perfectionare metodica.
    Examenul pentru definitivarea in invatamant a maistrilor-instructori consta din probe scrise si orale la tehnologia meseriei. Dupa caz, una din aceste probe poate fi inlocuita cu o proba practica.
    Colocviul pentru obtinerea gradului II pentru maistri-instructori va cuprinde metodica instruirii practice a elevilor.
    Lucrarea personala medico-stiintifica pentru obtinerea gradului I de catre maistri-instructori poate fi inlocuita cu un colocviu privind contributia personala a acestora la organizarea tehnica si la rationalizarea procese lor de lucru sau la elaborarea unor metodici de instruire practica.
    La cerere, se pot acorda definitivarea in invatamant si grade didactice, in conditiile stabilite de Ministerul Invatamantului, si specialistilor din productie incadrati ca profesori si retribuiti in conformitate cu art. 36.
    Art. 100
    Dispozitiile art. 90 alin. 1 se aplica in mod corespunzator maistrilor-instructori, in cazul in care acestia trec intr-un post de profesor, in urma absolvirii unei institutii de invatamant superior.
    Art. 101
    Pentru desfasurarea activitatii didactice, metodico-educative si de cercetare stiintifica, in invatamantul superior se stabilesc urmatoarele functii didactice la catedre: profesor, conferentiar, sef de lucrari(lector), asistent si asistent stagiar.
    Sarcinile personalului didactic se stabilesc, pentru fiecare catedra, pe posturi, prin statele de functiuni si personal si prin planul de munca al catedrei.
    Profesorii si conferentiarii pot indeplini si functiile didactice de conducere prevazute in cap. 3 din prezentul titlu. La institutele pedagogice aceste functii pot fi indeplinite si de sefii de lucrari (lectori).

    CAP. 7

    Art. 102
    Numarul posturilor pentru functiile didactice din invatamantul superior se stabileste de Ministerul Invatamantului, pe facultati si catedre, la propunerea institutiilor de invatamant superior, in raport cu nevoile de acoperire a sarcinilor didactice prevazute in planurile de invatamant si a sarcinilor stiintifice prevazute in planurile de cercetare, precum si cu numarul studentilor.
    Numarul posturilor de asistenti stagiari se stabileste in functie de necesitati, potrivit normelor emise de Ministerul Invatamantului.
    Art. 103
    Posturile didactice sunt ocupate cu personal titular.
    Este titular in posturile pe care le ocupa personalul didactic care, la data intrarii in vigoare a prezentului statut, functioneaza ca titular definitiv sau titular provizoriu, precum si personalul didactic care va ocupa posturile in conditiile si cu procedura prevazute de statut.
    Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular se considera vacante. In cursul anului universitar in care s-a ivit vacanta, se va deschide in mod obligatoriu, procedura pentru ocuparea acestor posturi.
    Art. 104
    Ocuparea cu personal titular a posturilor didactice vacante de profesor si conferentiar se face prin concurs.
    Posturile de sef de lucrari (lector) si asistent se ocupa cu personal titular prin avansare sau concurs.
    Posturile de asistent stagiar se ocupa prin numire, pe baza repartizarii de absolventi ai institutiilor de invatamant superior pentru efectuarea stagiului legal, sau prin concurs.
    Art. 105
    Publicarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante se face in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania si intr-un ziar de larga raspindire.
    Art. 106
    Avizele sau hotararile privitoare la ocuparea posturilor didactice cu personal titular, prin concurs sau avansare, sa iau de catre senate si celelalte consilii profesorale prin vot deschis, cu majoritatea de cel putin jumatate plus 1 din numarul membrilor lor.
    Cei nemultumiti de hotararile senatelor (consiliilor profesorale) privitoare la ocuparea posturilor didactice pot face contestatie la Ministerul Invatamantului in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.
    Art. 107
    Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator, si pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul superior.
    Art. 108
    Rectorul institutiei de invatamant superior comunica senatului sau in cazul institutiilor de invatamant superior, care nu au senat, Ministerului Invatamantului, posturile de profesor sau conferentiar vacante care urmeaza sa fie ocupate prin concurs si face propuneri privind componenta comisiilor de concurs pentru fiecare post in parte. Senatul sau Ministerul Invatamantului numeste comisiile de concurs in termen de 30 zile de la primirea propunerii.
    Art. 109
    Comisia de concurs este formata dintr-un presedinte, care poate fi decanul facultatii sau un reprezentant al acestuia avand calitatea de membru al senatului (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior) si din trei referenti, numiti dintre profesorii sau conferentiarii titulari, de specialitate.
    Presedintele si membrii comisiei de concurs trebuie sa ocupe posturi cel putin egale cu postul scos la concurs.
    Art. 110
    Rectorul institutiei de invatamant superior dispune publicarea concursului.
    Art. 111
    La concursul pentru postul de profesor pot candida: persoanele care au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare; conferentiarii care au titlul stiintific de doctor si o vechime de cel putin 3 ani ca titulari in functia de conferentiar in ramura de stiinta corespunzatoare sau 10 ani de activitate didactica in invatamantul superior; specialisti din afara invatamantului care au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare si o vechime de cel putin 12 ani in activitatea de cercetare stiintifica, de proiectare, in productie sau in aparatul de stat.
    In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de profesor la disciplinele clinice trebuie sa aiba si titlul de medic primar.
    Pentru specialitatile la care, prin specificul lor, nu se organizeaza doctoratul, Ministerul Invatamantului poate aproba inscrierea la concurs a persoanelor care au o vechime de cel putin 3 ani ca titulari in functia de conferentiar.
    Art. 112
    La concursul pentru postul de conferentiar pot candida: persoanele care au titlul stiintific de doctor-docent in stiinte, precum si persoanele care au titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare si o vechime de cel putin 8 ani in activitatea didactica, de cercetare stiintifica, de proiectare, in productie sau in aparatul de stat.
    In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de conferentiar la disciplinele clinice trebuie sa aiba si titlul de medic primar.
    Pentru specialitatile la care nu se organizeaza doctoratul, Ministerul Invatamantului poate aproba inscrierea la concurs a specialistilor cu studii superioare de specialitate, avand o vechime de cel putin 10 ani si o activitate deosebit de valoroasa in domeniul specialitatii din care face parte disciplina postului scos la concurs.
    Art. 113
    Persoanele care doresc sa participe la concurs inregistreaza cererea de inscriere la institutia de invatamant superior unde se tine concursulin termen de 30 zile de la data publicarii concursului.
    Cererea va fi insotita de lucrarile stiintifice ale candidatului si de actele stabilite prin instructiunile Ministerului Invatamantului.
    Art. 114
    Concursul consta din verificarea facuta de comisia de concurs a activitatii didactico-educative, stiintifice si practice a candidatilor.
    In invatamantul superior artistic activitatea de creatie si de interpretare se echivaleaza cu activitatea stiintifica.
    Persoanele care participa la concursul pentru ocuparea unui post de profesor sau conferentiar si care nu au mai functionat in invatamantul superior in posturi didactice cu sarcini de predare vor tine, in prezenta comisiei, ca proba de concurs, si o prelegere publica, a carei tema, stabilita de comisie va fi comunicata candidatului cu 48 de ore inainte.
    Art. 115
    Dupa expirarea timpului de inscriere la concurs, rectorul institutiei de invatamant superior pune la dispozitia referentilor numiti de comisia de concurs lucrarile stiintifice si celelalte acte depuse de candidati, in vederea intocmirii rapoartelor asupra activitatii acestora.
    Fiecare referent are obligatia sa intocmeasca in termen de 30 zile, un raport asupra tuturor candidatilor inscrisi la concurs, cu aprecieri comparative si cu recomandarea temeinic motivata privind candidatul pe care il considera cel mai corespunzator pentru ocuparea postului.
    Rapoartele vor fi predate presedintelui comisiei care coordoneaza activitatea referentilor si sintetizeaza concluziile rapoartelor, in termen de 30 zile.
    Art. 116
    Rectorul institutiei de invatamant superior stabileste, atunci cand este cazul, data tinerii prelegerii publice prevazute la art. 114 alin. 3. Pe baza analizei continutului stiintific, a informarii in domeniul de specialitate si a nivelului de prezentare a prelegerii, comisia de concurs va aprecia rezultatul acestei probe cu calificativul admis sau respins. Candidatii respinsi la proba de concurs nu pot fi recomandati pentru ocuparea postului scos la concurs.
    Art. 117
    Rapoartele referentilor si concluziile presedintelui comisiei de concurs la care se alatura, cand este cazul, aprecierea comisiei asupra prelegerii publice, se supun spre avizare, de catre decan, consiliului profesoral al facultatii.
    Lucrarile comisiei de concurs, avizate de consiliul profesoral al facultatii, se supun hotararii senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior), in termen de 30 de zile de la avizarea lor.
    Hotararea senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior) asupra rezultatului concursului pentru ocuparea postului se inainteaza de rector Ministerului Invatamantului. Dupa verificarea legalitatii concursului, Ministerul Invatamantului numeste candidatul reusit ca titular in post, pe data inceperii semestrului urmator.
    Profesorii si conferentiarii numiti pe baza de concurs la specialitatile la care nu se organizeaza doctoratul sunt obligati sa obtina, in termen de 3 ani de la numirea in post, atestarea in functie. Atestarea se va face de Comisia superioara de diplome potrivit normelor legale. In caz de neatestare, profesorii si conferentiarii pierd calitatea de titulari, iar posturile didactice pe care le ocupa vor fi declarate vacante si scoase la concurs.
    Art. 118
    Posturile de sef de lucrari (lector) pot fi ocupate de personal titular, prin avansare sau concurs.
    Art. 119
    Pot fi propusi pentru avansare ca sefi de lucrari (lectori) asistenti titulari care au titlul stiintific de doctor si care au obtinut rezultate bune in activitatea didactica, metodico-educativa si stiintifica.
    Propunerea de avansare se face de catre seful catedrei, care prezinta consiliului profesoral al facultatii caracterizarea activitatii didactice, metodico-educative si stiintifice a persoanei propuse spre avansare.
    Consiliul profesoral al facultatii hotaraste asupra avansarii, iar decanul facultatii inainteaza rectorului hotararea de avansare, impreuna cu lucrarile avute in vedere de consiliul profesoral.
    Dupa verificarea respectarii procedurii de avansare, rectorul supune hotararea de avansare confirmarii senatului sau avizarii consiliului profesoral, in cazul institutiilor de invatamant superior care nu au senat.
    Numirea persoanelor avansate in posturi de sefi de lucrari (lectori) titulari se face de rector, in cazul confirmarii hotararii de avansare de catre senat, si de Ministerul Invatamantului, in celelalte cazuri. Numirea se face pe data incheierii procedurii de avansare.
    Art. 120
    Posturile vacante de sefi de lucrari (lectori), la care nu se aplica procedura de avansare, sunt scoase la concurs.
    Art. 121
    Rectorul numeste o comisie de concurs, formata din decanul facultatii sau un reprezentant al acestuia, ca presedinte, din seful catedrei si un profesor sau conferentiar din specialitatea postului pentru care se deschide concursul, ca membri.
    Art. 122
    Procedura de publicare si inscriere la concurs este cea prevazuta pentru ocuparea posturilor de profesor si conferentiar.
    Art. 123
    La concursul pentru ocuparea postului de sef de lucrari (lector) pot participa: sefii de lucrari (lectorii) si asistentii care au titlul stiintific in ramura de stiinta corespunzatoare sau sunt inscrisi la doctorat, au desfasurat o activitate bine apreciata in vederea obtinerii titlului stiintific de doctor si au cel putin 5 ani vechime in specialitatea respectiva, specialistii din productie care au titlul de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare si o  specialitate de cel putin 5 ani. Pot participa la concurs si specialistii din invatamant sau din afara lui, care nu au titlul stiintific de doctor, dar care au o vechime de cel putin 8 ani in activitatea didactica de cercetare stiintifica, artistica, de proiectare, in productie sau in aparatul de stat, de partid, al organizatiilor obstesti, au studii superioare in specialitatea postului scos la concurs si dovedesc, prin lucrarile realizate, perspectivele pentru invatamantul superior.
    In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de sefi de lucrari (lectori) la disciplinele clinice trebuie sa aiba si titlul de medic primar.
    Art. 124
    Concursul consta din verificarea facuta de comisia de concurs a activitatii didactico-educative, stiintifice si practice a candidatilor, dispozitiile art. 114 alin. 2 fiind aplicabile.
    Persoanele din afara invatamantului superior care participa la concurs vor sustine, in prezenta comisiei, si o proba de concurs constand din conducerea unui seminar sau a unei lucrari practice. Pentru posturile care au sarcini de predare, candidatii care nu au mai functionat in invatamantul superior in posturi didactice cu asemenea sarcini vor tine, ca proba de concurs, prelegere publica. Proba de concurs si tema acestei prelegeri vor fi stabilite de comisie si comunicate candidatului cu 48 de ore inainte.
    Art. 125
    In cazul prevazut la art. 124 alin. 2 decanul facultatii stabileste data sustinerii probei de concurs.
    Comisia de concurs va aprecia rezultatul probei cu calificativele admis sau respins.
    Candidatii respinsi la concurs nu pot fi recomandati pentru ocuparea postului scos la concurs.
    Art. 126
    Raportul comisiei de concurs asupra activitatii si pregatirii candidatilor, cu concluzii de recomandare a persoanei celei mai corespunzatoare, se in tocmeste in termen de 60 zile de la expirarea termenului de inscriere si se supune, de catre decan, consiliului profesoral al facultatii, care hotaraste asupra rezultatului concursului. Decanul facultatii inainteaza rectorului hotararea consiliului profesoral impreuna cu lucrarile avute in vedere de consiliu.
    Rectorul va proceda potrivit dispozitiilor art. 119 alin.4.
    Numirea candidatului reusit in postul de sef de lucrari (lector) se face pe data inceperii semestrului urmator de catre organele aratate la art. 119 alin. final.
    Art. 127
    Posturile de asistent pot fi ocupate cu personal titular, prin avansare sau concurs.
    Art. 128
    Pot fi propusi pentru avansare ca asistent, asistentii stagiari care in perioada stagiului legal au obtinut rezultate bune in activitatea didactica, metodico-educativa si stiintifica.
    Procedura de avansare este cea prevazuta in art. 119.
    Art. 129
    Posturile vacante de asistenti la care nu se aplica procedura de avansare sunt scoase la concurs.
    Rectorul dispune publicarea concursului si numeste comisia de concurs conform prevederilor art. 121.
    Art. 130
    La concursul pentru ocuparea posturilor de asistent pot participa persoanele care functioneaza in post de asistent; asistentii stagiari, dupa efectuarea stagiului legal; persoane care functioneaza in invatamantul liceal, invatamantul profesional sau invatamantul tehnic, in institute de cercetare stiintifica sau de proiectare, in productie sau in aparatul de stat, avand studii superioare in specialitatea postului scos la concurs si stagiul legal efectuat dupa repartizare.
    In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de asistenti trebuie sa aiba cel putin titlul de medic specialist.
    Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica in cazul concursurilor care nu au corespondent in reteaua sanitara.
    Art. 131
    Persoanele care doresc sa participe la concurs inregistreaza cererea de inscriere la institutia de invatamant superior, in termen de 15 zile de la data publicarii concursului.
    Cererea va fi insotita de actele stabilite in instructiunile Ministerului Invatamantului.
    Concursul are loc in cel mult 15 zile de la expirarea termenului de inscriere.
    Art. 132
    Concursul consta din verificarea pregatirii candidatilor la disciplina care profileaza postul, pe baza unei probe scrise si a unei probe orale, precum si pe baza unei probe practice de conducere a unui seminar sau a unei lucrari practice.
    Rezultatul probei se apreciaza de comisie prin note de la 10 la 1.
    Comisia de concurs intocmeste, in termen de 5 zile, un raport asupra desfasurarii concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care are cea mai buna notare. Raportul se supune, de catre decan, consiliului profesoral al facultatii, care hotaraste asupra rezultatului concursului. Nu pot fi recomandati cei care n-au obtinut cel putin nota medie 8.
    Hotararea consiliului profesoral al facultatii se supune, de catre rector, confirmarii senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior), care verifica respectarea procedurii de concurs.
    Art. 133
    Pe baza confirmarii de catre senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior), rectorul numeste candidatul reusit in postul de asistent, pe data inceperii semestrului urmator.
    Art. 134
    Posturile de asistent stagiar se ocupa prin numire, pe baza repartizarii de absolventi ai institutiilor de invatamant superior pentru efectuarea stagiului legal sau prin concurs, cu procedura prevazuta de art. 129, art. 131, art. 132.
    La concursul pentru ocuparea posturilor de asistent stagiar pot participa persoanele care functioneaza in invatamantul liceal, invatamantul profesional sau invatamantul tehnic, in institutele de cercetare stiintifica sau de proiectare, in productie sau in aparatul de stat, avand studii superioare in specialitatea postului scos la concurs si stagiul legal efectuat dupa repartizare.
    Numirea in posturile de asistent stagiar pe baza de repartizare se face prin ordin al rectorului, in termen de o luna de la data emiterii dispozitiei de repartizare, iar numirea pe baza de concurs se face pe data inceperii semestrului urmator incheierii procedurii de concurs.
    Art. 135
    Posturile didactice vacante, potrivit art. 103, pana la ocuparea lor cu personal titular, precum si posturile rezervate, potrivit art. 157, pana la reluarea activitatii didactice a postului de catre titular, pot fi ocupate cu suplinitori, numiti anual, care indeplinesc conditiile pentru a candida la ocuparea acelor posturi ca titulari.
    Art. 136
    Activitatile didactice ale posturilor prevazute in articolul precedent, daca aceste posturi n-au putut fi ocupate cu suplinitori, precum si activitatile didactice ale posturilor ocupate de personal titular, in cazurile in care raportul de munca este suspendat, pot fi indeplinite de catre personalul didactic sau specialisti cu pregatire corespunzatoare din cercetarea stiintifica, proiectare, productie, aparatul de stat, de partid sau al organizatiilor obstesti, retribuirea facandu-se in conditiile legii.
    Art. 137
    Eliberarea din functie a personalului didactic al catedrelor, prin desfacerea contractului de munca sau transferarea in alt sector de activitate, se face in conditiile prevazute de legislatia muncii, de catre organele competente sa-l numeasca in functie, cu avizul sau pe baza hotararii acelorasi organe ca si in caz de numire.
    Art. 138
    Asistentii si sefii de lucrari (lectorii) care timp de 6 ani de la numirea lor in invatamantul superior nu fac progrese suficiente in activitatea didactica si stiintifica, invederind ca nu au aptitudinile necesare pentru posturile pe care le ocupa, vor fi eliberati din functie de catre Ministerul Invatamantului, la propunerea motivata a cadrelor, cu avizul consiliului profesoral al facultatii, insusit de rectorul institutiei de invatamant superior.
    Vor fi, de asemenea, eliberati din functie asistentii stagiari care, dupa incheierea stagiului legal, nu au fost avansati si nici nu au reusit la concursul pentru ocuparea postului de asistent.
    Art. 139
    Celor eliberati din posturi, potrivit art. 138, li se asigura transferarea in interesul serviciului, in locuri de munca corespunzatoare studiilor si aptitudinilor pe care le au.
    Daca cei in cauza refuza postul oferit, se vor aplica prevederile corespunzatoare din codul muncii.

    CAP. 8

    Art. 140
    Personalul didactic de conducere din invatamantul superior este format din rectori, prorectori, decani, prodecani, secretari stiintifici ai consiliilor profesorale si sefi de catedra.
    Art. 141
    Rectorul este presedintele senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior) si presedintele biroului acestui senat (consiliu).
    Rectorul asigura conducerea operativa a institutiei de invatamant superior, rezolvind problemele legate de activitatea curenta didactica, educativa, stiintifica si gospodareasca. In acest scop, rectorul colaboreaza cu organizatia sindicala, precum si cu organizatiile de tineret si studentesti din institutia respectiva.
    Procedura de alegere, de numire si atributiile rectorilor sunt stabilite de lege.
    Art. 142
    Prorectorul ajuta rectorul la indeplinirea atributiilor sale in conducerea operativa a institutiei de invatamant superior.
    Prorectorul face parte din biroul senatului (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior).
    Numirea prorectorilor se face potrivit procedurii prevazute de lege, iar atributiile acestora sunt stabilite de rector, prin delegare.
    In cazul institutelor subordonate institutiilor de invatamant superior, potrivit legii, unul din prorectori va fi delegat cu conducerea operativa a activitatii acestora.
    Art. 143
    Decanul este presedintele consiliului profesoral al facultatii si presedintele biroului acestui consiliu.
    Decanul asigura conducerea operativa a facultatii, rezolvind problemele legate de activitatea curenta didactica, educativa si stiintifica.
    Procedura de alegere, de numire si atributiile decanilor sunt stabilite de lege.
    Art. 144
    Prodecanul ajuta decanul la indeplinirea atributiilor sale in conducerea operativa a facultatii.
    Numirea prodecanilor se face potrivit procedurii prevazute de lege, iar atributiile acestora sunt stabilite de decan, prin delegare.
    Art. 145
    Secretarul stiintific este ales pe 4 ani, dupa caz, de senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior) sau de consiliul profesoral al facultatii, din randul membrilor consiliului.
    Secretarul stiintific face parte din biroul senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior) sau din biroul consiliului profesoral al facultatii.
    Atributiile secretarului stiintific se stabilesc de Ministerul Invatamantului.
    Art. 146
    Seful de catedra organizeaza activitatea catedrei si raspunde de realizarea de catre personalul acesteia a personalului de invatamant la disciplina sau disciplinile care fac parte din catedra, precum si de indeplinirea sarcinilor catedrei privind activitatea didactica, educativa si de cercetare stiintifica.
    Delegarea ca sef de catedra se face, pe termen de 4 ani, de senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior), la propunerea consiliului profesoral al facultatii, din randul personalului didactic titular al catedrei, cu acordul Ministerului Invatamantului.
    Criteriile pe baza carora se face delegarea ca sef de catedra sunt: functia didactica indeplinita, experienta didactica, educativa si stiintifica, calitatile de organizare si indrumare, titlul stiintific, durata activitatii in invatamantul superior.
    Delegatia de sef de catedra poate fi retrasa de senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior), inainte de implinirea termenului de 4 ani, cu procedura prevazuta la alin. 2.

    CAP. 9

    Art. 147
    Personalul didactic beneficiaza, in afara de drepturile prevazute de prezentul statut, de toate drepturile prevazute din calitatea sa de angajat, prevazute de legislatia muncii.
    Art. 148
    Personalul didactic are dreptul:
    - sa exercite toate atributiile functiei didactice in care este incadrat;
    - sa foloseasca materialele, utilajul stiintific, bibliotecile institutiilor de invatamant superior, pentru a desfasura activitatea didactica stiintifica sau artistica si metodica;
    - sa publice rezultatele activitatii stiintifice si metodice in periodicele institutiilor de invatamant superior, in alte periodice de specialitate si in volume;
    - sa publice manuale, tratate si alte lucrari;
    - sa efectueze stagii de perfectionare si de specializare in tara si in strainatate, in conformitate cu dispozitiile legale si cu planurile de perfectionare stabilite de Ministerul Invatamantului.
    Art. 149
    Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii profesionale, societati stiintifice si organizatii culturale, nationale si internationale, ale caror preocupari sunt legate de dezvoltarea invatamantului, stiintei si artei, desfasurand activitati in conformitate cu statutele acestor organizatii.
    Art. 150
    Profesorii si conferentiarii pot fi numiti in consiliul profesoral al facultatii sau alesi in senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior).
    Art. 151
    Personalul didactic cu rezultate meritorii in munca didactica, educativa ,stiintifica sau artistica poate fi delegat de Ministerul Invatamantului sa participe la congrese, reuniuni de specialitate sau alte manifestari cultural-stiintifice, nationale sau internationale.
    Art. 152
    Personalul didactic transferat in conditiile prevazute la art. 246 isi pastreaza drepturile dobandite in postul ocupat anterior transferarii.
    Art. 153
    Personalul didactic detasat in conditiile art. 247 isi pastreaza drepturile dobandite in postul ocupat ca titular si beneficiaza, pe perioada detasarii, de drepturile stabilite pentru angajatii detasati.
    Art. 154
    Personalul didactic beneficiaza de un concediu anual de odihna platit, a carui durata este de 62 de zile calendaristice si care se efectueaza, de regula, in vacanta universitara, de la 1 iulie la 31 august.
    Art. 155
    Pentru interese personale deosebite, personalul didactic poate obtine concediu fara plata pe timp limitat, pana la maximum 1 an universitar, daca prin aceasta nu se aduc prejudicii bunei desfasurari a invatamantului. Concediul fara plata cu o durata pana la 30 de zile, in cazul intregului personal didactic, precum si concediul mai mare de 30 de zile solicitat de sefi de lucrari (lectori), numiti de rector, asistenti si asistenti stagiari se aproba de rector. Concediul mai mare de 30 de zile solicitat  de profesori, conferentiari, sefi de lucrari (lectori), numiti de Ministerul Invatamantului, prorectori, decani si prodecani, precum si concediul solicitat de rectori se aproba de Ministerul Invatamantului.
    Art. 156
    Dispozitiile art. 55 alin. 2, art. 56 si art. 58 alin. 2 si 3, se aplica in mod corespunzator si personalului didactic din invatamantul superior.
    Art. 157
    Personalul didactic titular din invatamantul superior transferat in functii de indrumare si control al invatamantului, in aparatul de partid, al sindicatelor din invatamant, aparatul Uniunii Tineretului Comunist, in functii de redactori la Editura didactica si pedagogica ori aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 60 alin. 1 si alin. 2 lit. a si b, are dreptul, in conditiile legii, la rezervarea postului in care a actionat ca titular.
    Art. 158
    In indeplinirea misiunii sociale ce-i revine, in conformitate cu art. 1, personalul didactic din invatamantul superior are indatorirea de a instrui si educa pe studenti in cadrul cursurilor, seminariilor si al lucrarilor practice, potrivit sarcinilor didactice si educative ce-i sunt repartizate, colaborand in acest scop cu organizatiile de tineret si studentesti; de a participa la actiunile educative destinata studentilor; de a acorda studentilor indrumare si sprijin pentru a realiza pregatirea lor ca specialisti de inalta calificare si cetateni devotati patriei socialiste; de a-si ridica necontenit nivelul stiintific, ideologic si politic si de a perfectiona continutul prelegerilor si al celorlalte activitati didactice; de a contribui prin activitatea de creatie stiintifica la progresul economiei, stiintei si culturii nationale; de a fi un exemplu de conduita morala in facultate, societate si familie.
    Art. 159
    In indeplinirea obligatiilor sale de munca, personalul didactic din invatamantul superior va presta, in medie, 8 ore pe zi, in institutia de invatamant superior sau in alte locuri legate de activitatea didactica, stiintifica sau metodico-educativa (biblioteci, laboratoare, statiuni de cercetari si altele asemenea).
    Pentru activitatile didactice (cursuri, seminarii, lucrari practice)repartizate pe posturi in statele de functiuni, conform planului de invatamant numarul de ore saptamanal se stabileste dupa cum urmeaza: profesorii si conferentiarii, 6 ore; sefii de lucrari (lectorii), 8 ore, in cazul in care au si sarcini de predare; sefii de lucrari care nu au sarcini de predare, precum si asistentii, 12 ore; asistentii stagiari, in ultimii 2 ani ai stagiului, 6-12 ore.
    Sefilor de lucrari (lectorilor) fara obligatii de predare, asistentilor si asistentilor stagiari li se pot repartiza sarcini didactice privind cel mult doua discipline apropiate.
    Ministerul Invatamantului poate aproba derogari de la dispozitiile alineatului 2 in cazul unor discipline prevazute cu un numar redus  de ore in planurile de invatamant sau al unor discipline studiate de un numar mic de studenti, urmand sa stabileasca, in completare alte sarcini metodice sau stiintifice.
    Personalul didactic care nu are asigurat, prin planul de invatamant, numarul de ore saptamanal de activitate didactica prevazut in prezentul articol i se repartizeaza in completare sarcini de cercetare stiintifica.
    Art. 160
    Profesorilor si conferentiarilor le revin urmatoarele sarcini didactice si metodico-educative:
    a) elaborarea si expunerea cursului in cadrul prelegerilor sau al lectiilor de sinteza la invatamantul fara frecventa;
    b) conducerea unor seminarii si a unor lucrari practice, indrumarea si examinarea lucrarilor si proiectelor de an;
    c) pregatirea in vederea desfasurarii activitatilor didactice prevazute la lit. a si b;
    d) examinarea si aprecierea pregatirii studentilor in sesiunile de examene;
    e) indrumarea in mod nemijlocit, din punct de vedere profesional, stiintific si educativ, a unui grup de studenti, sprijinindu-i in intreaga lor activitate;
    f) acordarea de consultatii studentilor;
    g) conducerea si recenzarea (avizarea) lucrarilor sau proiectelor de diploma;
    h) indrumarea si controlul practicii pedagogice a studentilor;
    i) verificarea lucrarilor de control ale studentilor de la invatamantul fara frecventa;
    j) indrumarea cercurilor stiintifice studentesti;
    k) organizarea si conducerea excursiilor de documentare;
    l) indrumarea studentilor de la invatamantul fara frecventa, prin cercuri de studii, bibliografii si alte forme de sprijin;
    m) indrumarea si controlul activitatii desfasurate de sefii de lucrari, asistentii si asistentii stagiari;
    n) participarea la actiunile educative destinate studentilor.
    Profesorii si conferentiarii pot primi si sarcina de conducatori stiintifici pentru pregatirea doctoranzilor, sarcini privind perfectionarea personalului didactic din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, precum si sarcina de a participa la comisiile de concurs pentru admitere in invatamantul superior in comisiile pentru admiterea la doctorat, pentru examenele de doctorat si pentru acordarea titlurilor stiintifice, in comisiile de concurs sau de avansare, conform procedurii de ocupare a posturilor didactice, precum si in alte comisii de specialisti.
    Art. 161
    Sefilor de lucrari (lectorilor) le revin urmatoarele sarcini didactice si metodico-educative:
    a) elaborarea si expunerea cursurilor in cadrul prelegerilor sau al lectiilor de sinteza la invatamantul fara frecventa, in cazul in care postul este prevazut cu asemenea sarcini;
    b) conducerea seminariilor si lucrarilor practice, indrumarea, analiza si aprecierea lucrarilor si proiectelor de an;
    c) pregatirea in vederea desfasurarii activitatilor didactice prevazute la lit. a si b;
    d) examinarea si aprecierea pregatirii studentilor in sesiunile de examene;
    e) participarea la examenele studentilor cu care au lucrat in cadrul seminariilor sau al lucrarilor practice, precum si examinarea si aprecierea pregatirii candidatilor la concursurile de admitere;
    f) indrumarea in mod nemijlocit, din punct de vedere profesional, stiintific si educativ, a unui grup de studenti, sprijinindu-i in intreaga lor activitate;
    g) acordarea de consultatii studentilor;
    h) indrumarea si controlul practicii in productie si practicii pedagogice;
    i) verificarea lucrarilor de control ale studentilor de la invatamantul fara frecventa;
    j) indrumarea asistentilor si a asistentilor stagiari in pregatirea si tinerea seminariilor si a lucrarilor practice;
    k) participarea la actiunile educative destinate studentilor;
    l) indrumarea cercurilor stiintifice studentesti;
    m) organizarea si conducerea excursiilor de documentare;
    n) indrumarea studentilor de la invatamantul fara frecventa;
    Sefilor de lucrari (lectorilor) care au o vechime de peste 6 ani in invatamantul superior li se pot repartiza sarcini de conducere si recenzare ( avizare) a lucrarilor sau proiectelor de diploma, precum si sarcini privind perfectionarea personalului didactic din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic.
    Art. 162
    Asistentilor le revin urmatoarele sarcini metodico-educative:
    a) conducerea seminariilor si lucrarilor practice; indrumarea lucrarilor si proiectelor de an;
    b) pregatirea in vederea conducerii seminariilor si lucrarilor practice;
    c) participarea la cursurile profesorilor, conferentiarilor si sefilor de lucrari (lectorilor) pentru care conduc seminarii sau lucrari practice, precum si la seminariile si lucrarile practice conduse de catre acestia;
    d) participarea la examenele studentilor cu care au lucrat in cadrul seminariilor;
    e) verificarea lucrarilor de control ale studentilor de la invatamantul fara frecventa;
    f) participarea la actiunile educative destinate studentilor;
    Asistentii pot primi si sarcini privind:
    - indrumarea practicii in productie si a practicii pedagogice;
    - indrumarea studentilor in timpul excursiilor de documentare;
    - conducerea lucrarilor de laborator si a seminariilor pentru studentii de la invatamantul fara frecventa;
    Asistentilor care au titlul stiintific de doctor li se pot repartiza sarcini de conducere si recenzare (avizare) a lucrarilor sau proiectelor de diploma.
    Art. 163
    Asistentilor stagiari le revin urmatoarele sarcini didactice si metodico-educative:
    a) conducerea seminariilor si lucrarilor practice;
    b) pregatirea in vederea conducerii seminariilor si a lucrarilor practice;
    c) participarea la cursurile profesorilor, conferentiarilor, sefilor de lucrari (lectorilor) pentru care conduc seminarii sau lucrari practice;
    d) participarea la examenele studentilor cu care au lucrat in cadrul seminariilor;
    e) participarea la actiunile educative destinate studentilor;
    Asistentii stagiari vor putea indeplini si alte sarcini incredinate de seful de catedra, in legatura cu activitatea catedrei. De asemenea, in primul an de stagiu, studentilor stagiari li se poate incredinta conducerea unor seminarii si lucrari practice, pana la cel mult 6 ore saptamanal.
    Art. 164
    Sarcinile de cercetare stiintifica ce revin personalului didactic constau din:
    a) realizarea lucrarilor stiintifice inscrise in planurile de cercetare anuale si de perspectiva ale catedrei;
    b) elaborarea de lucrari pe baza conventiilor si contractelor de colaborare cu intreprinderi sau institutii;
    c) elaborarea de recomandari si avize tehnice pentru productie, ca urmare a rezultatelor cercetarilor stiintifice;
    d) participarea la analize si elaborarea de lucrari privind organizarea stiintifica a productiei si a muncii in intreprinderi;
    e) elaborarea de recomandari privind organizarea stiintifica a procesului de instruire practica in atelierele unitatilor scolare din invatamantul profesional si invatamantul tehnic;
    f) elaborarea de studii, cursuri, tratate si monografii;
    g) proiectarea si organizarea de laboratoare, instalatii si statii pilot pentru invatamantul superior;
    h) elaborarea si prezentarea de lucrari la manifestarile stiintifice din tara si din strainatate.
    Activitatea stiintifica se stabileste potrivit cu sarcinile inscrise in planul de cercetare stiintifica al catedrei.
    Personalul didactic are indatorirea de a realiza sarcinile prevazute in planul de cercetare stiintifica, de a prezenta in colectivul de catedra rezultatele obtinute si de a urmari valorificarea lor.
    Art. 165
    Activitatile didactice care nu sunt trecute in statele de functiuni si activitatile metodico-educative se stabilesc, pentru fiecare post, si se cuprind in planurile de munca individuale care se aproba de decanul facultatii.
    Art. 166
    Anual, in cazuri bine justificate, Ministerul Invatamantului poate aproba ca personalul didactic sa efectueze numai activitate de cercetare stiintifica. In acest caz, obligatiile de munca ale personalului didactic constau in indeplinirea temelor repartizate.
    Art. 167
    Profesorilor si conferentiarilor care primesc sarcina de conducatori stiintifici de doctoranzi li se reduc pana la 40% obligatiile didactice si stiintifice, in raport cu numarul doctoranzilor pe care-i indruma.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica si personalului didactic al catedrelor care are sarcini de predare, seminarizare sau lucrari practice la cursurile privind perfectionarea personalului didactic din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional, invatamantul tehnic, tinandu-se seama de volumul acestor sarcini.
    Art. 168
    Personalul didactic de conducere din invatamantul superior are, pe langa indatoririle stabilite pentru functia de conducere, si obligatiile de munca didactica, metodico-educativa si de cercetare stiintifica prevazute pentru postul didactic pe care il ocupa la catedra.
    Art. 169
    Aprecierile asupra modului in care personalul didactic isi indeplineste indatoririle se inscriu in caracterizarile intocmite in acest scop la intervale de 5 ani, cu aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiei art. 74 alin. final.
    Caracterizarea personalului didactic al catedrelor se face de seful de catedra, iar caracterizarea sefilor de catedra, de catre decan. La intocmirea caracterizarilor se va consulta si organizatia sindicala.
    Caracterizarea se prezinta in colectivul de catedra pentru personalul didactic si in consiliul profesoral al facultatii pentru sefii de catedra.
    In caz de nemultumire, personalul didactic poate face contestatie la consiliul profesoral al facultatii, iar sefii de catedra la senat (consiliul profesoral al institutiei de invatamant superior).

    CAP. 10

    Art. 170
    Perfectionarea personalului didactic in vederea ridicarii calificarii profesionale si stiintifice se realizeaza, in principal, prin pregatirea in sistemul doctoratului, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza conferirea titlului stiintific de doctor.
    Art. 171
    Perfectinarea personalului didactic poate fi realizata si prin:
    a) participarea la activitatea metodico-stiintifica organizata de catedra, constand din analiza de lectii si de cursuri, informari cu caracter stiintific, discutarea referatelor elaborate de doctoranzi, analiza rezultatelor activitatii didactice, educative si stiintifice;
    b) schimburi de experienta anuale, constand din trimiterea unor profesori sau conferentiari care au obtinut rezultate deosebite in activitatea didactica, educativa si stiintifica, pentru a impartasi realizarile lor altor colective de catedre, de acelasi profil, de la alte facultati;
    c) efectuarea de stagii de specializare in tara, pe o perioada de 3-6 luni, pe langa catedre, institute de cercetari sau intreprinderi cu un nivel deosebit de dotare materiala si cu personal de inalta calificare;
    d) efectuarea de stagii de documentare si specializare in strainatate;
    e) participarea la manifestari stiintifice de specialitate -sesiuni stiintifice, simpozioane, congrese- organizate in tara sau in strainatate;
    f) participarea la cursurile postuniversitare de specialitate, organizate conform dispozitiilor legale.
    Planurile privind actiunile prevazute la lit. b-f se intocmesc de Ministerul Invatamantului, la propunerea senatelor (consiliilor profesorale ale institutiilor de invatamant superior).

    CAP. 11
    Invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamant profesional

    Art. 172
    Salarizarea personalului didactic de predare din invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic se stabileste in raport cu:
    - functia didactica indeplinita;
    - pregatirea ceruta pentru ocuparea functiei didactice;
    - gradul didactic obtinut;
    - vechimea (stagiul) in invatamant si calitatea activitatii instructiv-educative;
    - conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 173
    Diferentierea salariului tarifar lunar al personalului didactic de predare, potrivit cu vechimea in invatamant si calitatea activitatii instructiv-educative, se face prin acordarea de gradatii.
    Art. 174
    Gradatiile, in numar de 5, se acorda, din 5 in 5 ani de stagiu in invatamant, personalului didactic a carui activitate a fost apreciata drept corespunzatoare in caracterizarile ce i-au fost facute pentru acea perioada, potrivit art. 74.
    Stagiul necesar pentru acordarea gradatiilor se poate reduce de la 5 ani la 4 ani pentru personalul didactic care a obtinut rezultate deosebite in activitatea instructiv-educativa in perioada pentru care se acorda gradatia, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Invatamantului. Reducerea stagiului se aproba, la propunerea consiliului profesoral, dupa caz, de catre inspectoratele scolare sau de catre ministerele si celelalte organe centrale care au in subordine unitatile scolare.
    Stagiul necesar pentru acordarea gradatiilor se poate reduce de la 5 la 3 ani pentru personalul didactic definitiv din invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, daca unitatea scolara in care isi desfasoara activitatea este situata in localitati rurale cu conditii deosebite, stabilite ca atare de Ministerul Invatamantului, cu acordul Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si al Uniunii sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene.
    Specialistii din alte sectoare de activitate, numiti in invatamant, obtin gradatiile corespunzatoare numarului de ani de activitate recunoscuta ca vechime in invatamant, tinandu-se seama si de caracterizarile ce le-au fost facute in organizatiile socialiste in care au functionat.
    Art. 175
    Se considera vechime in invatamant, pe langa timpul servit in unitati scolare sau in functii de indrumare si control al invatamantului, si timpul servit in alte sectoare de munca, daca activitatea desfasurata a avut legatura cu specialitatea predata in invatamant sau, in general, cu invatamantul, precum si timpul cat personalul didactic de predare s-a aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 59 si 60.
    De asemenea, se recunosc ca vechime in invatamant si perioadele determinate de legislatia pensiilor, in care o persoana, datorita unor cauze pe care nu le putea inlatura, a fost impiedicata sa desfasoare vreuna din activitatile prevazute in alineatul precedent.
    In aplicarea prezentului articol, perioadele care se considera vechime in invatamant se stabilesc prin norme emise de Ministerul Invatamantului impreuna cu Ministerul Muncii si cu Uniunea sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura.
    Art. 176
    Pentru rezultatele deosebite obtinute la activitatea de invatamant, personalul didactic definitiv, cu o activitate de cel putin 25 de ani in invatamant, i se poate conferi, la propunerea organelor care au in subordine scoli, de catre Ministerul Invatamantului, gradatia de merit, care da dreptul la un salariu tarifar majorat cu doua clase de salarizare.
    In aplicarea dispozitiei din alineatul precedent, conditiile de acordare a gradatiei de merit se stabilesc de catre Ministerul Invatamantului, impreuna cu Ministerul Muncii si cu Uniunea sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura.
    Art. 177
    Personalul didactic care preda in invatamantul seral, care lucreaza in casele de copii, in scolile speciale pentru copii cu deficiente, in scolile experimentale ale Institului de stiinte pedagogice, precum si personalul didactic de la unitatile prescolare si scolare de aplicatie, care indrumeaza practica pedagogica a elevilor de la liceele pedagogice si de la scolile pedagogice postliceale, sau practica pedagogica a studentilor, beneficiaza de un salariu tarifar lunar majorat cu doua clase de salarizare.
    Drepturile prevazute la alineatul precedent se aplica si personalului didactic cu studii superioare complete de la scolile de specializare postliceale si de la scolile de maistri, precum si personalului didactic  cu studii superioare pentru disciplinele de specialitate de la liceele de specialitate.
    Pentru profesorii cu pregatire de inginer de la scolile profesionale, Ministerul Invatamantului va putea, in conditiile dispozitiilor legale speciale, salarii tarifare majorate cu o clasa de salarizare.
    In aplicarea dispozitiilor din prezentul articol, majorarea salariului tarifar nu va putea depasi trei clase de salarizare.
    Art. 178
    Salariul tarifar lunar al personalului didactic de conducere a unitatilor scolare si al inspectorilor scolari de la inspectoratele scolare este format din salariul functiei didactice, stabilit conform prevederilor art. 172-177, si o indemnizatie lunara care face parte din salariul tarifar.
    De asemenea, primesc o indemnizatie lunara, care face parte din salariul tarifar lunar, profesorii diriginti, precum si invatatorii si institutorii care predau, in acelasi timp, la 2-4 clase in invatamantul obligatoriu de cultura generala, la clasele I-IV.
    Art. 179
    Pentru activitate didactica desfasurata in conditii deosebite de munca (vatamatoare, grele sau periculoase), personalul didactic primeste sporurile prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 180
    Personalul didactic care, in afara de obligatiile de munca ale functiei didactice, indeplineste activitati de comandanti ai unitatilor de pionieri, de indrumare a comitetelor U.T.C. in scoli si altele asemanatoare primeste indemnizatii lunare, prevazute de dispozitiile legale, stabilite in raport cu felul si volumul activitatilor indeplinite.
    Art. 181
    Personalul didactic cu studii complete isi desfasoara activitatea in unitati de invatamant situate in localitati rurale cu conditii deosebite, stabilite conform art. 174, beneficiaza de o indemnizatie lunara, care nu face parte din salariul tarifar.
    Art. 182
    Salariul tarifar lunar al institutorilor se stabileste in raport cu studiile, diferentiat fata de salariile invatatorilor.
    Pedagogii scolari si educatorii din casele de copii si din scolile (gradinitele) pentru copii cu deficiente, care au absolvit, cu examen de diploma liceul pedagogic sau scoala pedagogica postliceala ori au, potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamantului, o pregatire echivalenta, sunt salarizati in conditiile stabilite pentru invatatori.
    Educatorii cu studii superioare din casele de copii si din scolile pentru copii cu deficiente se salarizeaza ca profesori, potrivit pregatirii lor.
    Art. 183
    Cuantumul salariului tarifar lunar al functiilor didactice, cuantumul indemnizatiilor si al sporurilor se stabilesc prin dispozitii legale speciale.
    Art. 184
    Personalului didactic ajutator, cu exceptia pedagogilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 182 alin. 2, li se aplica dispozitiile privitoare la salarizarea functiilor pe care le ocupa.
    Art. 185
    Pentru publicarea de manuale didactice, cursuri, lucrari stiintifice si orice materiale destinate invatamantului, personalul didactic primeste drepturile de autor, conform normelor legale.
    Art. 186
    Personalul didactic beneficiaza, in conditiile legii, de credite si de aprovizionare cu materiale pentru constructia de locuinte proprietate personala.
    Art. 187
    Personalul didactic beneficiaza de orice alte drepturi materiale stabilite de lege pentru angajati.

    CAP. 12

    Art. 188
    Salarizarea personalului didactic din invatamantul superior se stabileste in raport cu:
    - functia indeplinita;
    - pregatirea ceruta pentru ocuparea functiei didactice;
    - vechimea (stagiul) in invatamant si calitatea activitatii instructiv-educative si stiintifice;
    - conditiile specifice de activitate.
    Art. 189
    Diferentierea salariului tarifar lunar al personalului didactic din invatamantul superior, potrivit cu vechimea in invatamant si calitatea activitatii instructiv-educative si stiintifice, se face prin acordarea de gradatii.
    Art. 190
    Gradatiile, in numar de 5, se acorda, din 5 in 5 ani de stagiu in invatamantul superior, personalului didactic a carui activitate a fost apreciata drept corespunzatoare in cuprinsul caracterizarilor ce i-au fost facute potrivit art. 169.
    Specialistii din alte sectoare de activitate numiti in invatamantul superior obtin gradatiile corespunzatoare numarului de ani in activitate recunoscuta ca vechime in invatamantul superior, tinandu-se seama si de caracterizarile ce le-au fost facute in organizatia socialista in care au functionat.
    Art. 191
    Perioadele de activitate in invatamantul superior necesare pentru acordarea gradatiilor se pot reduce de la 5 ani la 4 ani de catre conducerea institutiei de invatamant superior, in cazul personalului didactic care a obtinut rezultate deosebite in activitatea instructiv-educative si stiintifica pentru perioada in care se acorda gradatia, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Invatamantului.
    Art. 192
    Se considera vechime in invatamantul superior timpul servit intr-o functie didactica in invatamantul superior ca personal titular sau suplinitor.
    Se asimilieaza cu vechimea in invatamantul superior timpul servit in munca de cercetare stiintifica sau timpul servit in orice functie didactica din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, in afara de functiile didactice-ajutatoare, precum si timpul servit in alte sectoare de activitate, dupa absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior, daca activitatea desfasurata a avut legatura cu specialitatea postului ocupat sau, in general, cu invatamantul, dispozitiile art. 175 alin. 2 si 3 fiind aplicabile.
    Timpul servit in conditiile alineatului precedent se recunoaste ca vechime in invatamantul superior in raport cu sectorul de activitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamantului, cu acordul Ministerului Muncii.
    Perioada in care personalului didactic titular i s-a rezervat postul potrivit art. 157, precum si perioada in care personalul didactic a indeplinit activitatile unui post didactic fiind retribuit cu ora se considera vechime in invatamantul superior.
    Art. 193
    Pentru rezultate deosebite in activitatea instructiv-educativa si stiintifica, personalului didactic titular cu o vechime de cel putin 25 de ani in invatamantul superior i se va putea conferi gradatia de merit, care da dreptul la un salariu tarifar lunar majorat cu doua clase de salarizare.
    Art. 194
    Gradatia de merit se confera de conducerea Ministerului Invatamantului la propunerea Senatului ( Consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior) si cu recomandarea Comisiei superioare de diplome, dispozitiile art. 176 alin. 2 fiind aplicabile.
    Art. 195
    Rectorii, prorectorii, decanii, prodecanii si sefii de catedra primesc indemnizatii lunare stabilite, prin hotararea Consiliului de Ministri, in raport cu functia de conducere indeplinita si volumul sarcinilor.
    Indemnizatia lunara a sefilor de catedra face parte din salariul tarifar.
    Art. 196
    Pentru activitatea didactica desfasurata in conditii deosebite de munca (vatamatoare, grele sau periculoase), personalul didactic primeste sporurile prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 197
    Personalul didactic care, in afara obligatiilor de munca ale functiei didactice, indeplineste activitati didactice de specialitate, ca: participarea in calitate de presedinte in comisiile pentru examenul de bacalaureat, responsabil al cursurilor internationale postuniversitare organizate in institutiile de invatamant superior, indrumator al unui grup de studenti la lucrarile practice privind aceste cursuri, va primi o indemnizatie stabilita in raport cu felul activitatii si volumul sarcinilor, potrivit dispozitiilor legale.
    Pentru indeplinirea sarcinii de director educativ la caminele studentesti, personalul didactic are dreptul la o indemnizatie lunarastabilita, potrivit dispozitiilor legale, in raport cu volumul activitatii desfasurate.
    Art. 198
    Personalul didactic care efectueaza lucrari de cercetare stiintifica sau asistenta tehnica de specialitate pe baza de contracte incheiate de catre institutiile de invatamant superior cu alte organizatii socialiste va primi o cota din sumele incasate de institutia de invatamant superior pentru aceste lucrari, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 199
    Cuantumul salariului tarifar lunar pentru personalul didactic din invatamantul superior, cuantumul indemnizatiilor, al sporurilor si al cotelor cuvenite din sumele incasate pe baza de contract se stabilesc prin dispozitii legale.
    Art. 200
    Pentru publicarea de tratate, manuale didactice, cursuri, lucrari stiintifice si orice materiale destinate invatamantului, personalul didactic primeste drepturile de autor conform normelor legale.
    Art. 201
    Personalul didactic beneficiaza de orice alte drepturi materiale stabilite de lege pentru angajati.

    CAP. 13

    Art. 202
    Personalul didactic titular care desfasoara activitate meritorie pe tarim didactic, educativ, stiintific si social-cultural poate primi ordine, medalii, titluri precum si premii, in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza conferirea acestora cu prevederile prezentului statut.
    Art. 203
    In invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic se acorda urmatoarele titluri: educatoare evidentiata, invatator sau institutor evidentiat, maistru-instructor evidentiat, profesor evidentiat, precum si educatoare emerita, invatator sau institutor emerit, maistru-instructor emerit si profesor emerit.
    Art. 204
    In invatamantul superior se acorda titlul de conferentiar universitar emerit si profesor universitar emerit.
    Art. 205
    Titlurile de "evidentiat" se confera de Ministerul Invatamantului personalului didactic care a obtinut rezultate deosebite in activitatea profesionala cu o vechime de cel putin 5 ani in invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional sau invatamantul tehnic.
    Titlurile de "emerit" se confera prin decret al Consiliului de Stat personalului didactic cu stagiul indelungat in functii didactice si merite remarcabile in activitatea de invatamant. Personalului didactic de predare, de conducere si de indrumare si control prevazut la titlul II, pentru titlul de emerit, i se cere si gradul didactic I.
    Art. 206
    Personalul didactic beneficiaza, in conditiile legii, pentru rezultatele obtinute in munca, de premii (gratificatii) acordate la sfarsitul anului scolar (universitar), precum si de premii exceptionale, in cursul anului, pentru realizari deosebite in activitatea desfasurata.
    Art. 207
    Pentru realizarea in conditii deosebite a unor sarcini didactice-educative precum  si cu prilejul trecerii la pensii, dupa o activitate indelungata si meritorie in invatamant, personalului didactic i se pot aduce multumiri prin acte oficiale emanand de la Ministerul Invatamantului, alte ministere si institutii centrale care au in subordine scoli, inspectoratele scolare si conducerile institutiilor de invatamant superior.
    Art. 208
    In semn de pretuire a personalului didactic pentru trecerea in revista a realizarilor obtinute in instruirea si educarea elevilor si studentilor si pentru a stimula personalul didactic in activitatea sa, se sarbatoreste, in fiecare an la 30 iunie"ziua invatatorului".

    CAP. 14

    Art. 209
    Pentru incalcarea, cu vina, a indatoririlor ce-i revin, personalul didactic poate fi sanctionat, in functie de gravitatea abaterii, cu:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) retragerea pe 1, 2  sau 3 luni a ultimei gradatii obtinute sau, daca cel in cauza nu a primit inca nici o gradatie, diminuarea salariului cu 5% pe aceleasi perioade;
    d) mutarea disciplinara la alta unitate scolara din aceeasi localitate, pentru personalul didactic de predare, prevazut la titlul II al prezentului statut. Aceasta sanctiune se poate aplica in cazul in care incalcarea a dus la crearea, in cadrul colectivului didactic al scolii, a unor situatii daunatoare invatamantului;
    e) indepartarea din invatamant prin desfacerea contractului de munca, sanctiune care se aplica pentru abateri sistematice sau chiar pentru o singura abatere deosebit de grava, daca prin aceasta abatere cel vinovat devine incompatibil cu misiunea de educator.
    Art. 210
    Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 60 de zile de la constatarea abaterii, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii ei.
    Art. 211
    In invatamantul prescolar, invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, sanctiunile se aplica personalului didactic de predare, dupa cum urmeaza:
    - sanctiunile prevazute la art. 209 lit. a si b, de directorul unitatii scolare sau de inspectoratul care a constatat abaterea;
    - sanctiunile prevazute la art. 209 lit. c si d, de inspectoratul scolar ori de Ministerul Invatamantului sau alt organ central in subordinea caruia se afla scoala;
    - sanctiunea prevazuta la art. 209 lit. e, de Ministerul Invatamantului, la sesizarea organelor aratate la alineatul precedent.
    Sanctiunile prevazute la art. 209 lit. a-d pot fi aplicate si de organul ierarhic superioare celor mentionate in prezentul articol.
    Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului didactic ajutator precum si procedura de aplicare, sunt cele stabilite de legislatia muncii.
    Abaterile savarsite de personalul didactic de conducere si de personalul didactic de indrumare si control se sanctioneaza de organul care numeste acest personal sau de organele superioare acestuia.
    In invatamantul superior, sanctiunile se aplica personalului didactic potrivit art. 217 si art. 218.
    Art. 212
    Exercitarea actiunii disciplinare se va face numai pe baza unei cercetari, in cadrul careia se stabilesc faptele in legatura cu abaterea, imprejurarile in care ele au fost  savarsite si se intocmesc actele de cercetare, la care se ataseaza inscrisurile doveditoare, precum si in mod obligatoriu declaratia scrisa a persoanei careia i se imputa abaterea, cu aratarea probelor invocate in apararea sa.
    Art. 213
    Daca se apreciaza ca gravitatea faptelor justifica aplicarea sanctiunii prevazute la art. 209 lit. e cercetarea abaterii este incredintata unei comisii numite de inspectoratul scolar sau de ministerul ori organul central care a incadrat pe post pe cel in cauza, avand urmatoarea componenta:
    - pentru comisia numita de inspectoratul scolar, un inspector delegat de inspectoratul scolar general, ca presedinte, un director de scoala si un reprezentant al Uniunii sindicatelor din institutiile de invatamant si cultura, ca membrii;
    - pentru comisia numita de un minister sau alte organe centrale, seful directiei (serviciului ori biroului) de invatamant sau delegatul sau, ca presedinte, un delegat al inspectoratului scolar judetean, precum si un reprezentant al uniunii sindicatelor din ramura corespunzatoare, ca membri.
    Comisia intocmeste un raport motivat ale carui concluzii se comunica organului care a dispus cercetarea.
    Art. 214
    La stabilirea sanctiunii, se va tine seama de:
    - imprejurarile in care abaterea a fost savarsita;
    - gradul de vinovatie;
    - urmarile abaterii savarsite;
    - comportarea anterioara in serviciu si orice alte elemente care pot contribui la o justa stabilire a vinovatiei.
    Art. 215
    Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 209 se comunica in scris celui sanctionat, cu aratarea faptelor pentru care au fost aplicate.
    Sanctiunile disciplinare sunt executorii de la comunicare, chiar daca au fost contestate de cei care au savarsit abaterea.
    Toate sanctiunile se noteaza in statutul personal al celui sanctionat si se aduc la cunostinta consiliilor profesorale.
    Art. 216
    Impotriva sanctiunilor disciplinare, cei sanctionati pot face contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.
    Contestatiile se rezolva, dupa caz, de organul ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea sau de instanta judecatoreasca, potrivit normelor legale privind jurisdictia muncii.
    Art. 217
    Actele de cercetare disciplinara privind personalul didactic din invatamantul superior sunt supuse spre examinare unei comisii constituite, pentru fiecare caz in parte, din presedinte si 2 membri, avand cel putin functia didactica a celui care a savarsit abaterea.
    Presedintele comisiei este desemnat de Ministerul Invatamantului, atunci cand cel invinuit de savarsirea abaterii este profesor, conferentiar sau sef de lucrari (lector) numit de Ministerul Invatamantului, si de catre rector, atunci cand cel invinuit de savarsirea abaterii este sef  de lucrari (lector) numit de rector, asistent sau asistent stagiar.
    Membrii comisiei sunt desemnati de consiliul profesoral al facultatii, dintre membrii acestuia.
    Comisia se pronunta asupra sanctiunii prin hotarare motivata, luata in majoritate, care se comunica celui sanctionat.
    Art. 218
    Impotriva hotararii comisiei, cel sanctionat poate face contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.
    Pentru sanctiunile prevazute la art. 209 lit. a-c, contestatia se adreseaza Ministerului Invatamantului, in cazul profesorilor, conferentiarilor si sefilor de lucrari (lectorilor) numiti de rector, al asistentilor si asistentilor stagiari.
    Pentru sanctiunea prevazuta la art. 209 lit. e, contestatia se adreseaza organelor competente, potrivit normelor legale privind jurisdictia muncii.
    Hotararile comisiei necontestate in termen, precum si hotararile asupra contestatiilor sunt definitive. Pentru aducerea la indeplinire a hotararilor sanctiunile prevazute la art. 209 lit. c sau e se aplica de Ministerul Invatamantului in cazul profesorilor, conferentiarilor si sefilor de lucrari (lectorilor) numiti de Ministerul Invatamantului -si de rector, in cazul personalului didactic numit de acesta.
    Sanctiunile prevazute la art. 209 lit. a-b se aplica de rector.
    Art. 219
    Cei sanctionati pot cere revizuirea hotararii de sanctionare, in cazul in care se descopera dovezi noi de natura sa stabileasca nevinovatia lor.
    Cererea de revizuire se face in termen de 30 de zile de la descoperirea noilor dovezi si se solutioneaza de organul care a aplicat sanctiunea.
    Art. 220
    Daca in cursul unui an de la executarea sanctiunii disciplinare, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 209 lit. d si e, cel sanctionat nu a mai savarsit nici o abatere, i se ridica sanctiunea, facandu-se mentiunea corespunzatoare in statutul personal.
    In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare si s-a evidentiat prin comportarea lui in munca, organul care a aplicat sanctiunea va putea dispune ridicarea sanctiunii chiar inainte de expirarea termenului de 1 an, dar nu mai devreme de 6 luni.
    Art. 221
    In cazul sanctiunii prevazute de art. 209 lit. d, daca timp de 2 ani de la aplicarea sanctiunii cel sanctionat nu a mai savarsit nici o abatere si a avut o buna comportare in munca, el va putea fi transferat, la cerere, la unitatea scolara unde a functionat, la ivirea unui post vacant.
    Art. 222
    Raspunderea materiala a personalului didactic din invatamantul de toate gradele este supus prevederilor din codul muncii si celorlalte norme din legislatia muncii.
    Dispozitia de retinere si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor se vor face de catre conducerea persoanei juridice al carei angajat este cel in cauza, in afara de cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.

    CAP. 15

    Art. 223
    Personalul didactic din invatamantul de toate gradele beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, pensie de invaliditate sau ajutor social, precum si de pensie suplimentara, iar membrii de familie beneficiaza de pensie de urmas, in conditiile stabilite de Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara, cu completarile din prezentul statut.
    Art. 224
    Profesorii si conferentiarii din invatamantul superior pot fi mentinuti in functiile didactice pe care le ocupa peste limita de varsta stabilita de legea pensiilor, pana la implinirea varstei de 70 de ani cu aprobarea Ministerului Invatamintuluila propunerea senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior), motivata prin necesitati de invatamant si de cercetare stiintifica.
    Art. 225
    Profesorii si conferentiarii din invatamantul superior cu merite deosebite in munca didactica si stiintifica, trecuti la pensie pentru limita de varsta, pot continua unele activitati didactice si stiintifice ca profesori consultanti sau conferentiari consultanti. Profesorii si conferentiarii consultanti pot primi sarcini de conducere a doctoranzilor, de referenti in comisii de concurs sau de avansare, in comisii de doctorat, precum si orice alte sarcini ce se vor stabili de conducerea facultatii, potrivit normelor Ministerului Invatamantului. Ei pot fi desemnati in senate (consiliile profesorale ale institutiilor de invatamant superior) sau in consiliile profesorale ale facultatilor.
    Art. 226
    Numirea in functiile de profesor consultant si conferentiar consultant se face de Ministerul Invatamantului, la propunerea senatului (consiliului profesoral al institutiei de invatamant superior).
    Profesorii consultanti si conferentiarii consultanti primesc o indemnizatie, stabilita potrivit dispozitiilor legale, in raport cu sarcinile incredintate.
    Art. 227
    Personalul didactic de predare din invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, care implineste in cursul anului scolar varsta prevazuta de lege pentru trecerea la pensie si solicita pensionarea, va fi trecut la pensie numai pe data incheierii anului scolar.

    CAP. 16

    Art. 228
    Personalului didactic din invatamantul de toate gradele, cu exceptia personalului didactic ajutator, i se va intocmi de catre institutia de invatamant un stat personal in care se vor trece datele privind  situatia lor de serviciu, precum si rezultatele obtinute in munca.
    Statutul personal se pastreaza dupa cum urmeaza:
    - la inspectoratele scolare, pentru inspectorii scolari sefi si inspectorii scolari; statutul personal al inspectorului scolar general judetean se pastreaza la Ministerul Invatamantului;
    - la inspectoratele scolare, la ministerele si celelalte organe centrale, pentru directorii si directorii adjuncti ai unitatilor scolare subordonate;
    - la liceele si la unitatile scolare din invatamantul profesional si invatamantul tehnic, pentru personalul didactic de predare din aceste unitati;
    - la anumite scoli stabilite de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru personalul didactic de predare din celelalte unitati scolare;
    - la institutia de invatamant superior, pentru profesori, conferentiari, sefi de lucrari (lectori), asistenti si asistenti stagiari.
    Art. 229
    Interesul invatamantului, potrivit dispozitiilor prezentului statut, constituie interes al serviciului in intelesul codului muncii.
    Art. 230
    Personalul didactic suplinitor numit pe intregul an scolar (universitar) sau care functioneaza pe intregul an scolar (universitar) beneficiaza, potrivit legislatiei muncii, de aceleasi drepturi ca angajatii cu contracte de munca pe durata nedeterminata.
    Art. 231
    Dispozitiile prezentului statut se aplica in mod corespunzator si personalului didactic de la casele de copii din sistemul Ministerului Invatamantului, de la scolile organizate pentru copii cu deficiente, de la centrele logopedice, de la scolile si institutele speciale pentru reeducarea minorilor, precum si invatatorilor si profesorilor de la casele de pionieri, indatoririle acestui personal fiind stabilite prin norme speciale.
    Art. 232
    In mod exceptional, la disciplinele pentru care invatamantul superior nu pregateste personal didactic, pot fi numiti ca profesori in invatamantul prevazut la titlul II absolventi al unui liceu de specialitate sau ai unei scoli de specializare postliceala.
    Art. 233
    In lipsa unor solicitanti cu studii corespunzatoare, prevazute la art. 9 lit. a-f, pentru ocuparea functiilor didactice de predare vor putea fi numiti in mod exceptional, ca suplinitori in posturile vacante si persoane cu studii incomplete.
    Art. 234
    Personalul didactic prevazut la titlul II, cu exceptia personalului didactic de predare, aflat in functie la data intrarii in vigoare a prezentului statut, care nu indeplineste conditiile de studii, stagiu sau grad didactic cerute pentru numire, va putea fi mentinut in posturile ocupate, daca a dovedit ca poate indeplini sarcinile functiei incredintate.
    In mod exceptional, poate fi numit, cu delegatie, in functii didactice de conducere sau in functii de indrumare si control, personal didactic de predare care nu indeplineste unele din conditiile prevazute la art. 41-44 si art. 47.
    Art. 235
    Absolventii institutiilor de invatamant superior, fara examen de diploma, care la data intrarii in vigoare a prezentului statut functioneaza in invatamant isi pastreaza, ca personal didactic, drepturile decurgand din obligatiile legale pentru a preda in invatamantul obligatoriu de cultura generala.
    Nu beneficiaza de prevederile alineatului precedent absolventii, fara examen de diploma, a institutelor pedagogice care au pregatit profesori numai pentru invatamantul obligatoriu de cultura generala.
    Art. 236
    Pentru personalul didactic din invatamantul prevazut la titlul II, care indeplineste functii in cadrul UTC, conditia de vechime prevazuta la art. 83 se va considera indeplinita daca a functionat cel putin un an la catedra, iar pana la completarea vechimii de trei ani, ca activist al acestei organizatii.
    Art. 237
    Sefilor de lucrari (lectorilor) cu o vechime in invatamant de cel putin 8 ani trecuti in invatamantul obligatoriu de cultura generala, invatamantul liceal, invatamantul profesional si invatamantul tehnic  li se acorda gradul didactic II, pe baza unei inspectii de specialitate.
    Asistentilor din invatamantul superior trecuti in invatamantul prevazut la alineatul precedent li se acorda de drept definitivarea pe posturile in care au fost transferati.
    Art. 238
    Absolventii institutiilor de invatamant fara examen de diploma repartizati in invatamant, dupa intrarea in vigoare a prezentului statut, daca nu promoveaza acest examen in termenul stabilit pentru sustinerea lui, pierd calitatea de personal didactic titular.
    In cazul prevazut la alineatul precedent, sunt aplicabile dispozitiile din codul muncii privind desfacerea contractului de munca pentru necorespundere in munca.
    Art. 239
    Personalul didactic de predare, prevazut la titlul II, in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului statut, care nu a obtinut definitivarea in invatamant si nu mai are dreptul, potrivit normelor legale in vigoare, sa se mai prezinte la acest examen, se va putea prezenta, in mod exceptional in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului statut, la o sesiune de lichidare. In caz de neprezentare sau nepromovare, se vor aplica dispozitiile art. 19 alin. 3.
    Art. 240
    Ministerul Invatamantului va putea stabili, pentru unele municipii si orase, o perioada premergatoare operatiilor de numire si transferare in vederea rezolvarii cererilor de transferare in cadrul aceleasi localitati, ale personalului didactic titular definitiv pentru apropiere de domiciliu.
    Art. 241
    Personalul didactic de predare din invatamantul liceal care s-a dovedit, pe baza constatarilor inspectorilor scolari de specialitate, ca nu poate face fata cerintelor invatamantului liceal, va fi trecut, in interesul invatamantului, cu consimtamantul sau la clasele V-X ale invatamantului obligatoriu de cultura generala, la aceeasi scoala sau la alta scoala din localitate.
    In caz de refuz, sunt aplicabile dispozitiile codului muncii privind desfacerea contractului de munca pentru necorespundere in munca.
    Art. 242
    Personalul didactic prevazut la titlul II, care functiona in invatamant la data de 1 august 1959, la implinirea a 10 ani de activitate in invatamant poate solicita acordarea gradului didactic II, fara a avea 5 ani vechime ca personal didactic definitiv, iar la implinirea a 15 ani de activitate in invatamant poate solicita acordarea gradului didactic I, fara a avea 5 ani vechime in gradul didactic II.
    Inginerii, economistii si medicii care la data de 1 august 1959 aveau o vechime de cel putin 3 ani in productie, in specialitate, beneficiaza de prevederile alineatului precedent, daca au lucrat continuu in specialitate si au obtinut definitivarea in invatamant pe baza de examen.
    In cazul maistrilor - instructori, dispozitiile alin. 1 se vor aplica celor aflati in functie la data de 1 septembrie 1968.
    Inginerii, economistii si medicii, incadrati ca profesori sau ca personal didactic in invatamantul liceal de specialitate, invatamantul profesional si invatamantul tehnic, care la data de 1 septembrie 1968 aveau o vechime in productie de cel putin 5 ani, din care cel putin 3 ani in invatamant, dobandesc, la data intrarii in vigoare a prezentului statut, calitatea de personal didactic titular definitiv.
    Maistrii-instructori care, la data intrarii in vigoare a prezentului statut, au o vechime de cel putin 10 ani in productie, din care cel putin 5 ani in invatamant si au promovat cursul special de promovare pedagogica, dobandesc de drept calitatea de personal didactic titular definitiv.
    Art. 243
    Educatoarelor si invatatorilor care au obtinut gradele II si I in invatamant inainte de reforma invatamantului din 1948, li se recunosc aceste grade, iar profesorilor si maistrilor-instructori din invatamantul prevazut la titlul II, cu examen de capacitate dinainte de reforma invatamantului din 1948 li se atribuie gradul didactic II.
    Art. 244
    Titlurile de "invatator fruntas" si "profesor fruntas" conferite pana la intrarea in vigoare a prezentului statut se echivaleaza, de drept, dupa caz, cu titlurile de "educatoare evidentiata""invatator evidentiat" si "profesor evidentiat".
    Art. 245
    Persoanele numite in invatamantul profesional, invatamantul tehnic si in liceele de specialitate, in toate cazurile la disciplinele de specialitate, si care provin din alte sectoare de activitate, daca au o vechime de cel putin 3 ani in invatamant in intelesul art. 175, vor primi salariul stabilit pentru categoria personalului didactic definitiv, avand obligatia sa obtina definitivarea in termen de 3 ani de la numire.
    Art. 246
    Ministerul Invatamantului poate transfera, in interesul invatamantului, personalul didactic din invatamantul superior in aceleasi functii, in cazul in care institutia de invatamant superior se desfiinteaza, isi restrange activitatea in specialitatea postului ocupat de persoana in cauza, sau pentru asigurarea cu personal didactic a unei institutii de invatamant superior nou create, in toate cazurile fiind necesar acordul celui ce urmeaza a fi transferat.
    Art. 247
    In scopul organizarii sau imbunatatirii activitatii didactico-educative si stiintifice, ministerul Invatamantului poate detasa personal didactic din invatamantul superior, cu acordul celor in cauza, pe timp de cel mult un an universitar, la institutiile de invatamant superior din acelasi centru sau din alte centre universitare, cu acordarea drepturilor legate de detasare.
    Art. 248
    Profesorii si conferentiarii din institutiile de invatamant superior fara titlul stiintific de doctor si care nu au fost atestati de Comisia superioara de diplome sunt obligati ca in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentului statut sa obtina titlul stiintific de doctor.
    Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica profesorilor si conferentiarilor neatestati de la specialitatile pentru care nu se organizeaza doctoratul. In acest caz, profesorii si conferentiarii vor fi atestati de Comisia superioara de diplome, potrivit normelor legale, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentului statut.
    Profesorii si conferentiarii care nu vor obtine titlul stiintific de doctor sau nu vor fi atestati in termenul prevazut la alineatele precedente pierd calitatea de titulari, iar posturile didactice pe care le ocupa vor fi declarate vacante si scoase la concurs.
    Art. 249
    Pana la sfarsitul anului universitar 1969/1970, se vor putea inscrie la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de profesor si conferentiar, cu aprobarea Ministerului Invatamantului, si specialisti cu studii superioare, inscrisi la doctorat, daca nu au o vechime de cel putin 10 ani in activitatea didactica, de cercetare stiintifica, de proiectare, in productie sau in aparatul de stat, de partid sau al organizatiilor obstesti si au desfasurat o activitate stiintifica si practica deosebit de valoroasa in domeniul specialitatii din care face parte disciplina postului scos la concurs.
    Cei reusiti la concurs sunt obligati sa obtina titlul stiintific de doctor in termen de 3 ani de al numirea in post, dispozitiile art. 248 alin.  3 fiindu-le aplicabile.
    Art. 250
    Sefii de lucrari (lectorii) si asistentii avand la data intrarii in vigoare a prezentului statut calitatea de suplinitor in invatamantul superior dobandesc de drept calitatea de titular, daca, la aceeasi data, indeplinesc urmatoarele conditii:
    - pentru sefii de lucrari (lectorii), titlul stiintific de doctor si o vechime de 6 ani in invatamantul superior sau calitatea de doctorand, promovarea tuturor examenelor de doctorat si o vechime de 10 ani in invatamantul superior, precum si, in toate cazurile, activitate stiintifica si lucrari publicate;
    - pentru asistenti, titlul stiintific de doctor si o vechime de 5 ani in invatamantul superior sau sa fie inscrisi la doctorat si sa aiba o vechime de 8 ani in invatamantul superior, precum si, in toate cazurile, activitate stiintifica si lucrari publicate.
    Indeplinirea conditiilor prevazute la alineatul precedent se constata de consiliul profesoral al facultatii.
    In cazul in care la unele specialitati nu s-a organizat doctoratul sau nu au existat conditii pentru cuprinderea unui numar mai mare de doctoranzi, personalul didactic suplinitor prevazut in prezentul articol, care are o vechime de 10 ani in invatamantul superior, va putea fi titularizat, folosindu-se, in mod corespunzator, procedura de avansare prevazuta la art. 119 alin. 2-5.
    Art. 251
    Ministerul Invatamantului este autorizat ca, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, sa infiinteze in fiecare judet si in municipiul Bucuresti Casa corpului didactic.
    Art. 252
    In masura in care nu se dispune altfel in prezentul statut, personalului didactic din invatamantul de toate gradele i se aplica prevederile codului muncii si celelalte dispozitii din legislatia muncii.
    Art. 253SmartCity5

COMENTARII la Legea 6/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 6 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 6/1969
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu