Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 54 din 24 ianuarie 2003

Legea sindicatelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din  5 februarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Sindicatele, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in contractele colective de munca si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora.
    (2) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate.
    Art. 2
    (1) Persoanele incadrate in munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si sa adere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele in curs de calificare au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala.
    (2) Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti.
    (3) Nici o persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie sindicala.
    (4) O persoana poate face parte in acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala.
    Art. 3
    Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.
    Art. 4
    Persoanele care detin functii de conducere, functii de demnitate publica, conform legii, magistratii, personalul militar din aparatul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si din unitatile aflate in subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale.

    CAP. 2
    Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale

    SECTIUNEA 1
    Statutele organizatiilor sindicale

    Art. 5
    Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prezentei legi. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.
    Art. 6
    (1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind prevederi cel putin cu privire la:
    a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
    b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
    c) drepturile si indatoririle membrilor;
    d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;
    e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
    f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;
    g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
    h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.
    (2) Statutele nu pot sa contina prevederi contrare Constitutiei si legilor.
    Art. 7
    (1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.
    (2) Este interzisa autoritatilor publice si patronatelor orice interventie de natura sa limiteze ori sa intrerupa exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).

    SECTIUNEA a 2-a
    Conducerea organizatiilor sindicale

    Art. 8
    Pot fi alesi in organele de conducere membri ai organizatiei sindicale care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii.
    Art. 9
    Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.
    Art. 10
    (1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.
    (2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca, atat ale reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cat si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
    (3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.
    (4) Dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.
    Art. 11
    (1) Pe perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala contractul sau individual de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu se suspenda, iar aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca, respectiv in specialitate sau in functia publica detinuta, in conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana numai cu contract individual de munca pe durata determinata.
    (2) La revenirea in postul avut anterior persoanei aflate in situatia prevazuta la alin. (1) i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in acel post.
    Art. 12
    Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acorduri privind raporturile de serviciu se pot stabili, in conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 alin. (1), (2) si (4) si la art. 11, pentru cei alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
    Art. 13
    Organul de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine o evidenta a numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dobandirea personalitatii juridice

    Art. 14
    (1) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia sindicala, imputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta.
    (2) La cererea de inscriere a organizatiei sindicale se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal de pe urmatoarele acte:
    a) procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale, semnat de cel putin 15 membri fondatori;
    b) statutul organizatiei sindicale;
    c) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului;
    d) procura autentica a imputernicitului special, data prin procesul-verbal de constituire prevazut la lit. a).
    Art. 15
    (1) Judecatoria competenta, potrivit art. 14 alin. (1), la primirea cererii de inscriere este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:
    a) daca s-au depus actele prevazute la art. 14 alin. (2);
    b) daca actul constitutiv si statutul organizatiei sindicale sunt conforme prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei sindicale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 14 alin. (1), caruia il solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.
    (3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale.
    (4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.
    (5) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.
    Art. 16
    (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai recursului.
    (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare.
    (3) Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, in termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.
    Art. 17
    (1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special, in care se inscriu: denumirea si sediul organizatiei sindicale, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.
    (2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie.
    Art. 18
    Organizatia sindicala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii.
    Art. 19
    Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 14 alin. (2), in copii certificate de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.
    Art. 20
    (1) Organizatia sindicala este obligata sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
    (2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 14 - 19.
    (3) Judecatoria este obligata sa mentioneze in registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Patrimoniul organizatiei sindicale

    Art. 21
    Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fara a putea fi impartite intre acestia.
    Art. 22
    (1) Organizatia sindicala poate dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintata.
    (2) Pentru imobilele din fondul locativ de stat folosite de organizatiile sindicale ca sedii se va plati chirie corespunzatoare sediilor partidelor.
    (3) Unitatile in care sunt constituite organizatii sindicale care au dobandit reprezentativitatea, in conditiile legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.
    (4) Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, in conditiile prevazute de lege, in concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.
    Art. 23
    Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala in conditiile prevazute de lege, necesare intrunirilor acesteia, bibliotecii sau cursurilor de pregatire si perfectionare a membrilor organizatiilor sindicale, nu pot fi urmarite, cu exceptia celor necesare pentru plata datoriilor catre stat.
    Art. 24
    Cotizatia platita de membrii organizatiei sindicale, in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.
    Art. 25
    (1) Organizatia sindicala poate, in conditiile prevazute de statut:
    a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii;
    b) sa constituie case de ajutor proprii;
    c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii, in vederea cresterii nivelului de cunoastere al membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora;
    d) sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, de asigurari, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta;
    e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
    f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitatea sportiva in asociatii si in cluburi sportive, precum si activitati cultural-artistice.
    (2) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), sindicatele au dreptul, in conditiile legii, la obtinerea de credite.
    Art. 26
    (1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale, precum si a unitatilor economico-sociale ale acestora se realizeaza prin comisia de cenzori care functioneaza potrivit statutului.
    (2) Controlul asupra activitatii economico-financiare desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 5-a
    Atributiile organizatiilor sindicale

    Art. 27
    In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petitia, protestul, mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutelor proprii si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 28
    (1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor in cauza. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata.
    Art. 29
    Organizatiile sindicale pot adresa autoritatilor publice competente, potrivit art. 73 din Constitutie, propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.
    Art. 30
    (1) Angajatorii au obligatia de a invita delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative sa participe in consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
    (2) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca sau, dupa caz, pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
    (3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.
    Art. 31
    Organizatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), la cererea organizatiilor sindicale din compunerea lor, pot delega reprezentanti care sa trateze cu conducerile administrative ale unitatilor sa le asiste sau sa le reprezinte interesele acestora in toate situatiile.

    SECTIUNEA a 6-a
    Raporturile organizatiilor sindicale cu membrii lor

    Art. 32
    Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin prezenta lege si prin statutele acestora.
    Art. 33
    (1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia de a arata motivele.
    (2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor ori bunurilor donate.
    Art. 34
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale sau in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.
    (2) In functiile de specialitate care necesita o calificare superioara pot fi angajati si salariati ai altor unitati, urmand ca acestia sa isi desfasoare activitatea in afara programului de munca, precum si pensionari.
    (3) Persoanele incadrate potrivit alin. (2) pot cumula, in conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz, pensia cu veniturile obtinute din activitatea prestata la organizatia sindicala.
    Art. 35
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3 - 5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.
    (2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

    CAP. 3
    Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale

    Art. 36
    Organizatiile sindicale se pot dizolva prin hotararea membrilor sau a delegatilor acestora, adoptata conform statutelor proprii.
    Art. 37
    (1) In cazul dizolvarii patrimoniul organizatiei sindicale se imparte conform dispozitiilor din statut sau, in lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotararii adunarii de dizolvare.
    (2) Daca statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotarare in aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al organizatiei sindicale, hotaraste asupra distribuirii patrimoniului, atribuindu-l unei organizatii din care face parte sindicatul sau, daca nu face parte din nici o organizatie, unei alte organizatii sindicale cu specific asemanator.
    Art. 38
    (1) In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii organizatiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente, care a operat inscrierea ei in registrul special ca persoana juridica, sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale.
    (2) Dupa implinirea termenului de 5 zile orice persoana interesata din randul membrilor organizatiei sindicale poate sa ceara instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).
    (3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special.
    Art. 39
    Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.
    Art. 40
    In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotararile asupra patrimoniului se iau de catre organele de conducere ale acesteia, daca statutul nu prevede altfel.

    CAP. 4
    Forme de asociere a organizatiilor sindicale

    Art. 41
    (1) Organizatiile sindicale legal constituite se pot asocia dupa criteriul ramurii de activitate, al profesiunii sau dupa criteriul teritorial.
    (2) Doua sau mai multe organizatii sindicale constituite la nivelul unor unitati diferite din aceeasi ramura de activitate sau profesiune se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale.
    (3) Doua sau mai multe federatii sindicale din ramuri de activitate sau profesiuni diferite se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.
    (4) Federatiile sindicale si confederatiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale.
    Art. 42
    (1) Federatiile si confederatiile constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), dobandesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei va depune la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are sediul o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, insotita de urmatoarele acte:
    a) hotararea de constituire a federatiei sau confederatiei;
    b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;
    c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, ale organizatiilor sindicale care se asociaza;
    d) statutul federatiei sau confederatiei constituite;
    e) lista membrilor din organul de conducere, continand numele, prenumele, codul numeric personal si functia.
    Art. 43
    Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop imputernicitul special al federatiei sau confederatiei va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea, insotita de hotararea federatiei sau a confederatiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federatiilor si/sau confederatiilor si de copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive.
    Art. 44
    (1) Tribunalul competent prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, dupa caz, este obligat ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, sa examineze:
    a) daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, dupa caz;
    b) daca actul constitutiv si statutul organizatiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiilor sindicale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, caruia ii solicita, in scris, remedierea, in termen de cel mult 7 zile, a neregularitatilor constatate.
    (3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special.
    (4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau respingere a cererii.
    (5) Hotararea tribunalului se comunica semnatarului cererii de inscriere in registrul special, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.
    Art. 45
    (1) Hotararea tribunalului este supusa numai recursului.
    (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare.
    (3) Recursul se judeca, cu citarea imputernicitului special, in termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul tribunalului, in termen de 5 zile de la pronuntare.
    Art. 46
    (1) Tribunalele sunt obligate sa tina un registru special, in care vor consemna: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.
    (2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunal.
    Art. 47
    Organizatia sindicala constituita prin asociere dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere in registrul special.
    Art. 48
    Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifica inscrierea, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, in copii certificate de imputernicitul special si vizate de tribunal, se va pastra in arhiva acestuia.
    Art. 49
    (1) Organizatia sindicala constituita prin asociere este obligata sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
    (2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 42 - 48.
    (3) Instanta este obligata sa mentioneze in registrul special modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.
    Art. 50
    Organizatiile sindicale se pot afilia la organizatii similare internationale.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 51
    Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) incalcarea de catre membrii alesi in organul de conducere al organizatiei sindicale a obligatiei prevazute la art. 38 alin. (1), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) incalcarea dispozitiilor art. 30 alin. (1), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 52
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de ministrul muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 51 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 53
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, in scopurile si in limitele prevazute de prezenta lege;
    b) conditionarea sau constrangerea, in orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale;
    c) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobandirea personalitatii juridice a organizatiei sindicale, precum si in timpul fiintarii acesteia.
    (2) Actiunea penala este pusa in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala, cu exceptia infractiunii prevazute la alin. (1) lit. c).

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 54
    Cererile si actele de procedura ale organizatiilor sindicale in fata instantelor judecatoresti sau actele de procedura intocmite pentru acestea sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 55
    In termen de 90 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile sindicale existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor pune de acord statutele proprii cu prevederile acesteia.
    Art. 56
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 54/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 54 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu