Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 54 din  1 august 1991

cu privire la sindicate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din  7 august 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Sindicatele sint organizatii fara caracter politic, constituite in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca.
    (2) Sindicatele sint independente fata de organele de stat, fata de partidele politice si fata de oricare alte organizatii.
    Art. 2
    (1) Persoanele care au calitatea de salariat au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa se organizeze in sindicate.
    (2) Pentru formarea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 persoane.
    (3) Nimeni nu poate fi constrins sa faca parte sau nu, ori sa se retraga sau nu dintr-un sindicat.
    (4) O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-un singur sindicat.
    Art. 3
    Salariatii minori pot fi membri ai sindicatelor, fara a fi necesara incuviintarea reprezentantilor lor legali.
    Art. 4
    Persoanele care exercita legal o meserie sau profesie in mod individual sau care sint asociate in cooperative, precum si in alte categorii profesionale decit cele prevazute la art. 2 alin. 1, se pot organiza in sindicate, in conditiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 5
    Salariatii care detin functii de conducere sau care implica exercitarea autoritatii de stat in aparatul Parlamentului, Guvernului, ministerelor, altor organe centrale ale administratiei de stat, prefecturilor si primariilor, functii de procuror sau judecator, personalul militarizat din unitatile aflate in subordinea Ministerului Justitiei, precum si personalul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si al unitatilor din subordinea acestor ministere, cu exceptia personalului civil, nu se pot constitui in sindicate.

    CAP. 2
    Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor

    Sectiunea I
    Statutele

    Art. 6
    Modul de constituire, functionare si dizolvare a unui sindicat se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
    Art. 7
    (1) Statutele sindicatelor vor cuprinde prevederi cel putin cu privire la:
    a) scopul constituirii, denumirea si sediul sindicatului;
    b) modul in care se dobindeste si inceteaza calitatea de membru al sindicatului;
    c) drepturile si indatoririle membrilor;
    d) nivelul cotizatiilor si modul lor de incasare;
    e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
    f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotaririlor;
    g) divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului si distribuirea, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia;
    h) modalitatea de asociere in federatii pe ramura sau confederatii nationale.
    (2) Statutele nu pot contine prevederi contrare Constitutiei si legilor.
    Art. 8
    (1) Sindicatele au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea lor si de a-si formula programe proprii de actiune.
    (2) Este interzisa autoritatilor publice si administrative orice interventie de natura a limita ori intrerupe exercitarea drepturilor prevazute la alin. 1.

    Sectiunea a II-a
    Conducerea sindicatelor

    Art. 9
    Pot fi alesi in organele de conducere cetateni romani, membri ai sindicatului, care au deplina capacitate de exercitiu, lucreaza in unitate si nu executa una din pedepsele complementare prevazute de legea penala.
    Art. 10
    Membrilor organelor de conducere alese ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constringere sau limitare a exercitarii functiilor lor.
    Art. 11
    (1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie, in termen de un an de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decit cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.
    (2) Este interzisa desfacerea contractului de munca din initiativa celui care angajeaza, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
    (3) Sint exceptati de la aplicarea prevederilor alin. 1 cei care au fost revocati din functiile sindicale detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.
    Art. 12
    (1) Pe perioada in care persoana din organul de conducere este salarizata de sindicate, aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca; pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana, numai cu contract de munca pe durata determinata.
    (2) La revenirea in postul avut a celor aflati in situatia prevazuta la alin. 1, li se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decit cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acest loc de munca.
    Art. 13
    Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte drepturi si masuri de protectie, in afara celor prevazute in art. 11 si 12, pentru cei alesi in organele de conducere a sindicatelor.
    Art. 14
    Organul de conducere a sindicatului are obligatia de a detine o evidenta a numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel.

    Sectiunea a III-a
    Dobindirea personalitatii juridice

    Art. 15
    (1) Pentru dobindirea de catre sindicat a personalitatii juridice, imputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria pe a carei raza teritoriala isi are sediul sindicatul.
    (2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul si doua copii ale urmatoarelor acte:
    a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de cel putin 15 membri fondatori;
    b) statutul sindicatului;
    c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului, cu mentionarea profesiei si domiciliului.
    Art. 16
    (1) Judecatoria care a primit cererea de inscriere este obligata ca in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia sa examineze:
    a) daca s-au depus actele prevazute de art. 15 alin. 2;
    b) daca actul constitutiv si statutul sindicatului sint conforme prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care sint intrunite cerintele prevazute la alin. 1, judecatoria va proceda la solutionarea cererii, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai sindicatului.
    (3) Judecatoria pronunta o hotarire motivata, de admitere sau respingere a cererii.
    (4) Hotarirea se comunica in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare semnatarului cererii de inscriere.
    Art. 17
    (1) Hotarirea judecatoriei este supusa recursului.
    (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotaririi. Pentru procuror, termenul de recurs curge de la pronuntare.
    (3) Recursul se judeca, cu precadere, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai sindicatului. Decizia se redacteaza si dosarul se restituie judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.
    Art. 18
    (1) Judecatoriile sint obligate sa tina un registru special in care vor consemna denumirea si sediul sindicatului, numele membrilor organului de conducere si adresele lor, data inscrierii, precum si numarul si data hotaririi judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.
    (2) Inscrierea in registrul prevazut la alin. 1 se va face din oficiu, indata ce hotarirea a ramas definitiva.
    Art. 19
    Sindicatul dobindeste personalitate juridica de la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti de admitere a cererii de inscriere.
    Art. 20
    Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului pe care judecatoria certifica inscrierea, impreuna cu cite un exemplar din celelalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar, in copie, de pe toate actele prevazute la art. 15 alin. 2, certificate de judecatorie, se vor pastra in arhiva acesteia.
    Art. 21
    (1) Sindicatul este obligat sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
    (2) Pentru incuviintarea aprobarii modificarii statutului sint aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 15-20.
    (3) Judecatoria este obligata sa mentioneze in registrul prevazut de art. 18 modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea colectivului de conducere a sindicatului.

    Sectiunea a IV-a
    Patrimoniul

    Art. 22
    Bunurile mobile si imobile apartinind sindicatelor pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, dar nu pot fi impartite intre acestia.
    Art. 23
    (1) Sindicatul poate dobindi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintat.
    (2) Imobilele organizatiilor sindicale, altele decit cele folosite pentru locuinte sau pentru desfasurarea de activitati productive, nu sint supuse nici unui fel de impozit, daca sint folosite efectiv de catre acestea in scopurile prevazute de statut.
    (3) Pentru imobilele din fondul locativ de stat, folosite de organizatiile sindicale ca sedii, se va plati chirie calculata potrivit dispozitiilor legale privitoare la locuinte.
    Art. 24
    Bunurile mobile si imobile dobindite de catre un sindicat, in conditiile prevazute de lege, necesare intrunirilor sindicatului, bibliotecii sau cursurilor de pregatire si perfectionare a membrilor de sindicat nu pot fi urmarite, cu exceptia celor necesare platii datoriilor catre stat.
    Art. 25
    (1) Sindicatul poate, in conditiile prevazute de statut:
    a) sa sprijine material pe membrii sai in exercitarea profesiei;
    b) sa constituie case de ajutor proprii;
    c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii in vederea cresterii nivelului de cunoastere a membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora;
    d) sa infiinteze in conditiile legii si sa administreze in interesul membrilor sai unitati de cultura, invatamint si cercetare in domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatii financiare in lei si in valuta;
    e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
    f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar sportul pentru toti si sportul de performanta in asociatii si in cluburi sportive, precum si formatii cultural-artistice.
    (2) In vederea realizarii activitatilor prevazute in alin. 1, sindicatele au dreptul, in conditiile legii, la obtinerea de credite.
    Art. 26
    (1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale, precum si a unitatilor economico-sociale ale acestora, se realizeaza prin comisia de cenzori, care functioneaza potrivit statutului.
    (2) Organele administratiei de stat exercita controlul activitatii financiare a unitatilor economico-sociale ale sindicatelor.

    Sectiunea a V-a
    Atributiile sindicatelor

    Art. 27
    (1) In vederea realizarii scopului pentru care sint create, sindicatele au dreptul sa foloseasca mijloace specifice cum sint: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere sau conciliere, petitia, protestul, mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutelor proprii si in conditiile prevazute de lege.
    (2) Organizatiile sindicale de tip confederatie, la nivel national, vor fi consultate prin delegati desemnati la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele colective de munca, protectia sociala, precum si a oricaror reglementari referitoare la dreptul de asociere si la activitatea sindicala.
    Art. 28
    Sindicatul apara drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii si din contractele colective de munca in fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat sau obstesti, prin aparatori proprii sau alesi.
    Art. 29
    (1) Consiliile de administratie ale unitatilor au obligatia de a invita delegatii alesi ai sindicatelor sa participe in consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural.
    (2) In scopul apararii intereselor sociale ale membrilor, sindicatele au dreptul de a primi informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
    Art. 30
    Sindicatele persoanelor care exercita legal o meserie sau profesie in mod individual sau care sint asociate in cooperative, precum si cele ale altor categorii profesionale decit cele prevazute la art. 2 alin. 1, apara, in conditiile legii, interesele profesionale, economice si sociale ale membrilor lor, potrivit specificului activitatii acestora.
    Art. 31
    Federatiile si confederatiile, la cererea sindicatelor asociate, pot delega reprezentanti sa trateze cu conducerile administrative, sa le asiste sau sa le reprezinte, in toate situatiile, interesele acestora.

    Sectiunea a VI-a
    Raporturile sindicatelor cu membrii lor

    Art. 32
    Raporturile dintre sindicat si membrii sai sint reglementate prin prevederile prezentei legi si prin statute.
    Art. 33
    (1) Membrii de sindicat au dreptul de a se retrage oricind din sindicat, fara a avea obligatia de a arata motivele.
    (2) Membrii care se retrag din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor si a bunurilor donate.
    (3) Membrii care se retrag dintr-un sindicat, in conditiile prevazute la alin. 1, isi pastreaza drepturile pe care le-au dobindit in virtutea calitatii de membru in unitatile cu caracter economic create de sindicat, la care ei au contribuit prin cotizatie sau altfel.
    Art. 34
    (1) Membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora, precum si din unitatile economico-sociale subordonate, vor fi salarizati din fondurile sindicatelor, potrivit reglementarilor proprii.
    (2) In functiile de specialitate, care necesita o calificare superioara, pot fi angajati si salariati ai altor unitati, urmind ca acestia sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca, precum si pensionari.
    (3) Persoanele incadrate potrivit alin. 2 pot cumula, in conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz, pensia, cu veniturile obtinute din activitatea prestata la sindicat.
    Art. 35
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatelor, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu pina la 5 zile pentru activitati sindicale.
    (2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum si durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 36
    Personalul salarizat de organizatiile sindicale, precum si de unitatile economico-sociale subordonate acestora beneficiaza de drepturile de asigurari sociale de stat. Contributia la asigurarile sociale, contributia la pensia suplimentara si impozitul pe salariu se calculeaza si se platesc potrivit legii.

    CAP. 3
    Reorganizarea si dizolvarea sindicatelor

    Art. 37
    Sindicatele se pot dizolva prin hotarirea adunarii membrilor sau delegatilor acestora statutar constituita, luata corespunzator statutului propriu.
    Art. 38
    (1) In cazul dizolvarii, patrimoniul sindicatului se imparte conform dispozitiilor din statut sau - in lipsa unor astfel de prevederi - potrivit hotaririi adunarii de dizolvare.
    (2) Daca statutul a omis sa prevada modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotarire in aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al sindicatului hotaraste asupra distribuirii patrimoniului, atribuindu-l unei organizatii din care face parte sindicatul sau daca nu face parte din nici o organizatie, unui alt sindicat cu specific asemanator.
    Art. 39
    (1) In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii sindicatului dizolvat sau lichidatorii patrimoniului sint obligati sa ceara judecatoriei care a operat inscrierea ca persoana juridica sa se faca mentiunea despre dizolvarea sindicatului.
    (2) Dupa expirarea termenului de 5 zile orice persoana interesata poate sa ceara judecatoriei efectuarea mentiunii prevazute la alin. 1.
    (3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special.
    Art. 40
    Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale organelor administratiei de stat.
    Art. 41
    In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotaririle asupra patrimoniului se iau de catre organele de conducere ale acesteia, daca statutul nu prevede altfel.

    CAP. 4
    Forme de asociere a sindicatelor

    Art. 42
    (1) Sindicatele au dreptul de a-si constitui structuri proprii pe unitate, ramura, profesie sau teritoriu.
    (2) Doua sau mai multe sindicate din aceeasi ramura de activitate sau profesie se pot asocia in vederea constituirii unei federatii profesionale.
    (3) Doua sau mai multe federatii profesionale din ramuri de activitate diferite se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.
    (4) In cadrul confederatiilor si federatiilor, sindicatele componente se pot constitui in uniuni teritoriale.
    Art. 43
    (1) Organizatiile sindicale asociate conform art. 42 dobindesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) In scopul dobindirii personalitatii juridice, organizatiile sindicale respective convoaca adunarile delegatilor, carora le prezinta spre deliberare si aprobare statutele proprii si lista conducatorilor lor.
    (3) Hotaririle adunarilor de constituire vor fi prezentate tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, unde acestea isi au sediul, insotite de actele prevazute la art. 15.
    (4) Tribunalul va examina daca s-au indeplinit conditiile de art. 15 si daca organizatiile sindicale care se asociaza au personalitate juridica, precum si daca adunarile de asociere au fost legal constituite.
    (5) Hotarirea tribunalului de acordare sau neacordare a personalitatii juridice poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
    (6) Tribunalul va infiinta pentru organizatiile sindicale asociate care au indeplinit formalitatile legale pentru constituirea si functionarea lor, un registru special dupa modelul celui prevazut de art. 18.
    (7) Prevederile art. 18 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 44
    Reglementarile cuprinse in prezenta lege referitoare la sindicate se aplica in mod corespunzator si celorlalte forme de organizare sau asociere sindicala.
    Art. 45
    Organizatiile sindicale se pot afilia la organizatii similare internationale.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 46
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
    a) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobindirea personalitatii juridice a sindicatului, precum si in timpul fiintarii acestuia, cu prilejul efectuarii comunicarilor prevazute la art. 21 alin. 1;
    b) incalcarea de catre membrii organului de conducere a sindicatului a obligatiei prevazute de art. 39.
    Art. 47
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta lege la art. 46.
    Art. 48
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei urmatoarele fapte:
    a) impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, in scopurile si in limitele prevazute de prezenta lege;
    b) conditionarea sau constringerea, in orice mod, avind ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 49
    Cererile si actele de procedura ale organizatiilor sindicale in fata instantelor judecatoresti sau actele de procedura intocmite pentru acestea sint scutite de taxa de timbru.
    Art. 50
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, sindicatele vor pune de acord statutele proprii cu prevederile acesteia.
    Art. 51
    Legea nr. 52/1945 asupra sindicatelor profesionale, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1991.

                     PRESEDINTELE SENATUI
                academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 iulie 1991.

                PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                          MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea cu privire la sindicate si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 54/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 54 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu