Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1276 din 12 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finala din Legea sindicatelor nr. 54/2003

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 746 din 9 noiembrie 2010Augustin Zegrean               - presedinte

Aspazia Cojocaru               -judecator

Acsinte Gaspar                  -judecator

Petre Lazaroiu                    -judecator

Mircea Stefan Minea          -judecator

Ion Predescu                      -judecator

Puskas Valentin Zoltan       -judecator

Tudorel Toader                   -judecator

Benke Karoly                      - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Arcelormittal" - S.A. Galati în Dosarul nr. 4.587/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 8 februarie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 4.587/121/2009, Tribunalul Galati - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Arcelormittal" - S.A. Galati într-o cauza având ca obiect, printre altele, obligarea autorului exceptiei de a reduce programul de lucru pentru 34 de angajati alesi membri în organul de conducere al unei organizatii sindicale cu 5 zile pe luna.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se apreciaza ca textul de lege criticat instituie un privilegiu în favoarea membrilor organelor de conducere ale sindicatelor, întrucât acestora li s-a acordat dreptul de a lucra cu 3-5 zile lunar mai putin la locul de munca, fara afectarea drepturilor salariale. Or, salariul este acordat pentru munca efectiv prestata si nu pentru desfasurarea de activitati sindicale. Textul legal criticat încalca si dreptul de proprietate al angajatorului, întrucât impune în sarcina acestuia plata unor drepturi salariale chiar si în situatia în care angajatul nu a prestat munca în favoarea sa. Nici art. 53 din Constitutie nu poate justifica restrângerea dreptului de proprietate al angajatorului, ci, din contra, masura legala criticata este lipsita de proportionalitate.

Tribunalul Galati - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate formulata este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003. In realitate, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca este contestata numai teza finala a acestui text legal, astfel încât, potrivit jurisprudentei sale, Curtea urmeaza sa se pronunte numai asupra acesteia. Dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 au urmatorul cuprins:

„Art- 35. - (1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit în unitate în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale."

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privata si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile constitutionale pretins încalcate, Curtea constata urmatoarele:

Anterior adoptarii Legii nr. 54/2003, cadrul juridic care privea sindicatele era reglementat de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991. Acest din urma act normativ, la art. 35 alin. (1), prevedea ca „(1) Membrii alesi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucreaza nemijlocit în unitate în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu pâna la 5 zile pentru activitati sindicale". Prin urmare, Curtea observa ca, fata de legea în vigoare în momentul de fata, vechea reglementare nu cuprindea teza referitoare la reducerea timpului de lucru „fara afectarea drepturilor salariale".

In lipsa acestei sintagme, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 130 din 4 iulie 2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 22 august 2000, a constatat constitutionalitatea art. 35 alin. (1) din Legea nr. 54/1991, statuând ca „acest text nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie. într-adevar, membrii alesi în organele de conducere ale sindicatelor se afla într-o situatie diferita fata de ceilalti salariati, în sensul ca acestia trebuie sa activeze pentru realizarea rolului sindicatelor, care, potrivit art. 9 teza a doua din Constitutie, «contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor». In jurisprudenta sa constanta Curtea Constitutionala a statuat ca situatia diferita în care se afla anumite categorii de cetateni impune si tratamentul juridic diferentiat al drepturilor si obligatiilor acestora. Astfel, de exemplu, în Decizia nr. 49 din 10 martie 1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, s-a retinut ca «Principiul egalitatii nu înseamna uniformitate, asa încât, daca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, în situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit»."

Curtea Constitutionala a mai retinut ca „textul de lege criticat nu cuprinde dispozitii referitoare la plata salariului membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor pentru perioada reducerii programului de lucru. Reglementarea expresa a acestei probleme presupune modificarea sau completarea dispozitiei legale, ceea ce excedeaza competentei Curtii Constitutionale, deoarece, asa cum prevede art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, «In exercitarea controlului, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului [...]». Aceasta modificare sau completare este o atributie exclusiva a legiuitorului."

Dispozitiile art. 35 din Legea nr. 54/1991 nu prevedeau obligatia angajatorului, pe perioada reducerii programului de lucru cu pâna la 5 zile lunar, de a plati membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor salariul în lipsa prestarii unei munci efective în folosul sau, iar prin decizia sus­mentionata Curtea Constitutionala a constatat ca acest continut normativ al art. 35 din lege este conform cu art. 16 din Constitutie.

Prin adoptarea Legii nr. 54/2003 s-a introdus însa si obligatia angajatorului de a nu afecta salariul membrilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor pe perioada reducerii programului de lucru cu pâna la 5 zile lunar. Este evident ca, pe perioada mentionata, angajatorul sufera o pierdere patrimoniala, întrucât continua sa plateasca drepturi salariale chiar daca angajatul sau nu presteaza efectiv munca la care s-a angajat prin semnarea contractului individual de munca. Astfel, în situatia de fata, cauza contraprestatiei din partea angajatorului lipseste, acesta suferind practic o diminuare a activului sau patrimonial.

Curtea, prin Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat ca „salariul reprezinta o componenta a dreptului la munca si reprezinta contraprestatia angajatorului în raport cu munca prestata de catre angajat în baza unor raporturi de munca. Efectele raporturilor de munca stabilite între angajat si angajator se concretizeaza în obligatii de ambele parti, iar una dintre obligatiile esentiale ale angajatorului este plata salariului angajatului pentru munca prestata."

Astfel, în lipsa muncii prestate, angajatorul nu poate fi obligat la plata unei remuneratii care sa faca abstractie de aceasta situatie concreta si obiectiva. In aceasta situatie, Curtea retine ca textul legal criticat afecteaza în esenta sa dreptul de proprietate al angajatorului, ceea ce contravine art. 44 din Constitutie.

Curtea constata ca restrângerea operata asupra dreptului de proprietate nu poate fi justificata prin dispozitiile art. 53 din Constitutie, din moment ce masura criticata nu este necesara într-o societate democratica. Totodata, Curtea nu poate retine nici faptul ca solutia legislativa criticata a fost promovata pentru apararea unui drept sau unei libertati, întrucât, în lipsa ei, libertatea sindicala, ca forma de manifestare a dreptului la asociere, nu ar fi fost grav afectata (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia Curtii Constitutionale nr. 139/1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 21 decembrie 1994). O atare teza este sustinuta si de dispozitiile art. 34 alin. (1) din lege, care prevad ca „membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca", ceea ce înseamna ca, pe perioada în care aceste persoane desfasoara activitati sindicale, ele pot fi remunerate din fondurile organizatiei sindicale. Astfel, textul de lege criticat creeaza premisele unei duble remunerari a aceleiasi activitati sindicale desfasurate: pe de o parte, din fondurile sindicatului, pe de alta parte, din cele ale angajatorului. Or, dintr-o atare perspectiva, scopul reglementarii, acela de a proteja activitatea sindicala, vine într-o evidenta coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situatia de a suporta o sarcina excesiva, de natura a-i afecta esenta dreptului de proprietate.

In consecinta, Curtea ajunge si la concluzia ca textul legal criticat cuprinde o masura care nu instituie un raport just de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul legitim urmarit (întarirea libertatii sindicale prin limitarea dreptului de proprietate al angajatorului).

Fara a reveni asupra jurisprudentei sale si având în vedere cele de mai sus, Curtea constata ca teza finala a textului art. 35 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 încalca art. 44 si 53 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finala din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicata de Societatea Comerciala „Arcelormittal" - S.A. Galati în Dosarul nr. 4.587/121/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civila, si constata ca acestea sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 octombrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Karoly


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1276/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1276 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1276/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu