E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 44 din 19 martie 2010

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:

1.  La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) compensaţie - suma pe care Fondul o plăteşte fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă;".

2.  La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In situaţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Naţională a României poate institui măsura de administrare specială a instituţiei de credit în cauză, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător."

3.   La articolul I punctul 7, după alineatul (4) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituţia de credit în cauză pentru valuta respectivă, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile."

4.  La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Dacă un deponent garantat se află sub urmărire penală pentru infracţiunea de spălare a banilor sau pentru o infracţiune legată de spălarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspendă plata compensaţiei până la data la care primeşte dovada scoaterii de sub urmărire penală, a încetării urmăririi penale, a achitării sau, după caz, a încetării procesului penal referitor la dosarul în cauză."

5. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărui semestru, instituţiile de credit participante raportează Fondului informaţiile prevăzute la alin. (1), pe structura stabilită în reglementările emise de acesta."

6.   La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Suplimentar faţă de raportările menţionate la alin. (2), Fondul, în exercitarea competenţelor sale legale, poate solicita unei institutii de credit participante informaţiile prevăzute la alin. (1)."

7. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prima contribuţie anuală datorată Fondului de către o instituţie de credit nou-participantă se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţională a României, respectiv de la data acceptării ca participant în cazul sucursalelor din state membre, până la sfârşitul anului. Prin excepţie de la această regulă, instituţiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziţionează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contribuţie anuală determinată conform prevederilor alin. (1). In cazul în care pentru o instituţie de credit a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de declanşare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituţiei de credit la iniţiativa acţionarilor/membrilor acesteia potrivit dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ori ca urmare a hotărârii Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, baza de calcul al contribuţiei pentru acel an se stabileşte potrivit evidenţelor instituţiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia. Contribuţia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilită în condiţiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronunţată hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Naţională a României a confirmat încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit sau a hotărât retragerea autorizaţiei acesteia. Contribuţiile datorate şi neachitate Fondului de către instituţiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea respectivelor instituţii de credit."

8.   La articolul I punctul 24, după alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In situaţia în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituită măsura administrării speciale şi, ulterior, Banca Naţională a României a dispus încetarea administrării speciale şi reluarea activităţii instituţiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor încetează de la data la care Banca Naţională a României a dispus reluarea activităţii instituţiei de credit, aceasta, prin excepţie de la prevederile alin. (1), fiind obligată faţă de Fond la plata imediată a sumei corespunzătoare plăţilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate."

9.  La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

„251. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 25. - Creanţele deponenţilor, altele decât cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea instituţiei de credit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004.»"

10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie disponibile la toate sediile instituţiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie să fie formulată clar, fluent şi uşor de înţeles, fără pasaje echivoce, potrivit reglementărilor elaborate de Fond."

11. La articolul I punctul 28, după alineatul (4) al articolului 43 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) In scopul aplicării prevederilor alin. (4), la iniţierea unei relaţii de afaceri sau a unei tranzacţii ocazionale din care ar rezulta un depozit, instituţiile de credit participante trebuie să obţină, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informaţii relevante pentru a putea stabili dacă respectiva persoană juridică se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Orice modificări în situaţia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea încadrării menţionate la alin. (5) trebuie notificate în cel mai scurt timp posibil instituţiei de credit de persoana juridică în cauză."

12.  La articolul I punctul 29, articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Instituţiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispoziţia deponenţilor existenţi şi potenţiali informaţii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonanţe, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscută/recunoscute la care participă."

13.  La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

„301. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 46. - Instituţia de credit căreia i s-au aplicat sancţiunile prevăzute la art. 45 nu este exceptată de la plata obligaţiilor corespunzătoare pentru exerciţiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sancţiuni.»"

14.  La articolul I punctul 31, articolul 462 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 462. - (1) Incălcarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligaţia notificării incapacităţii de rambursare, şi/sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligaţia transmiterii informaţiilor către Fond, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(2) Fapta persoanei fizice care deţinea atribuţii în asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi/sau la art. 19 alin. (1) şi care nu le-a îndeplinit sau le-a îndeplinit defectuos constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă."

15. La articolul I punctul 33, după alineatul (2) al articolului 471 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 61 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice."

16.  La articolul I, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins:

„331. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 53, cu următorul cuprins:

«Art. 53. - (1) Orice intenţie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispoziţiilor anexei cuprinzând lista depozitelor negarantate trebuie notificată Băncii Naţionale a României, care informează Comisia Europeană şi Comitetul Bancar European referitor la aceste intenţii.

(2) Banca Naţională a României informează Comisia Europeană şi Comitetul Bancar European despre dificultăţile întâmpinate de România în cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.»"

17.  La articolul I punctul 34, punctele 11 şi 14 din anexă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„11. Depozitele la instituţia de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituţia de credit

........................................................................................................................................................................ .........................................................

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare".

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 44/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 44 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu