Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 407 din 29 decembrie 2005

privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.
    Art. 2. - (1) Prin prezenta lege se declara de utilitate publica toate lucrarile de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul român prin Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." S.A., denumita în continuare C.F.R., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) În sensul prezentei legi, prin lucrari de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice se întelege: lucrari de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, dupa caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice.
    (3) Elementele care compun infrastructura feroviara publica sunt prevazute la art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, republicata, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999.
    Art. 3. - Expropriatorul întocmeste o documentatie tehnico-economica în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica va cuprinde si date privind încadrarea lucrarii în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatii cadastrale care contin amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu evidentierea suprafetelor si a constructiilor rezultate în urma exproprierii si cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane autorizate în întocmirea documentatiilor cadastrale, precum si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile, stabilite de persoane autorizate în evaluare. Documentatiile cadastrale ale lucrarii se vizeaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara sau de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa caz.
    Art. 4. - (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3 Guvernul aproba prin hotarâre amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor cuprinse în amplasament, suma globala estimata a despagubirilor, termenul în care aceasta se vireaza într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare.
    (2) Suma globala a despagubirilor nu poate fi mai mica decât cuantumul total al ofertelor de despagubire, determinat de o persoana autorizata în evaluare, si se vireaza la dispozitia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1).
    (3) În situatia în care, ca urmare a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
    (4) Suplimentarea sumei prevazute la alin. (2) se poate face prin hotarâre a Guvernului, la cererea motivata a expropriatorului.
    Art. 5. - În termen de 15 zile de la publicarea hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara urmatoarele actiuni:
    a) va depune la consiliul local al comunei, orasului sau municipiului pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate planurile cuprinzând terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire, în vederea consultarii de catre cei interesati;
    b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreuna cu ofertele de despagubire, si va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificarii.
    Art. 6. - (1) În termen de 5 zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
    (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii este compusa din 3 reprezentanti ai expropriatorului, la care se adauga, în fiecare comuna, oras sau municipiu pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate, primarul localitatii si un proprietar de imobile din localitatea respectiva, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
    (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, constituita în conditiile prezentei legi, se întruneste în termen de maximum 30 de zile de la constituire si analizeaza documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale.
    (4) Oferta expropriatorului, pretentiile proprietarilor si ale titularilor altor drepturi reale, precum si sustinerile acestora se vor formula si se vor depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.
    (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii consemneaza în procesul-verbal, daca este cazul, si învoiala dintre parti, sub semnatura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale care nu accepta oferta expropriatorului si al celor care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.
    Art. 7. - În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul partilor, acesta fiind semnat de ambele parti, expropriatorul efectueaza plata despagubirilor pentru imobilele expropriate, în orice mod convenit între parti.
    Art. 8. - Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, nu s-a ajuns la învoiala între parti asupra cuantumului despagubirii si pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adreseaza instantelor judecatoresti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precadere, iar termenele stabilite în cursul judecatii, de catre instantele învestite, nu pot fi mai mari de 7 zile.
    Art. 9. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor ce urmeaza sa fie expropriate în conditiile prezentei legi nu au obtinut înscrisurile care atesta dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996 expropriatorul va actiona pe seama si în numele posesorilor sau persoanelor îndreptatite, în vederea obtinerii înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dupa obtinerea înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmeaza sa fie expropriate pentru cauza de utilitate publica, procedura de stabilire a cuantumului despagubirii si de expropriere se desfasoara conform prevederilor prezentei legi.
    Art. 10. - (1) Dupa primirea notificarii si pâna la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii catre alta persoana decât expropriatorul este lovit de nulitate absoluta, indiferent de forma de proprietate, publica sau privata, a vechiului proprietar.
    (2) Dupa primirea notificarii de catre proprietarul ce urmeaza sa fie expropriat, orice constructie aflata în curs de realizare pe terenul respectiv trebuie sa înceteze, daca expropriatorul nu îsi da acordul la continuarea constructiei explicit, în scris. În cazul în care constructia se realizeaza de alta persoana decât proprietarul, acesta trebuie sa anunte expropriatorul cu prilejul primirii notificarii, dar nu mai târziu de data stabilita pentru negocierile referitoare la cuantumul despagubirilor si, pe cheltuiala expropriatorului, sa notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdaunare de catre expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei actiuni disctincte si care nu afecteaza transferul proprietatii. Nerespectarea acestor dispozitii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdaunat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea constructiei, iar demolarea acelei parti va fi facuta pe cheltuiala sa, raspunzând si pentru eventualele prejudicii cauzate de întârzieri sau orice alte asemenea probleme aparute din aceasta cauza.
    Art. 11. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrari, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pe terenurile expropriate este interzisa începerea ori continuarea constructiilor si a instalatiilor, cu sau fara autorizatie, de catre expropriat.
    Art. 12. - (1) Ocuparea definitiva sau temporara a terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucrari de reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia pâna la realizarea starii de masiv, a despagubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum si sumele echivalente garantiilor si chiriilor datorate pentru scoaterea temporara din circuitul agricol sau silvic, dupa caz, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Defrisarea de vegetatie forestiera a terenurilor prevazute la alin. (1) este permisa, prin derogare de la prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploatarii de masa lemnoasa din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioada de 3 ani, în judetele Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman, si în cazul terenurilor forestiere din judetele care fac obiectul Legii nr. 570/2003.
    Art. 13. - Transferul imobilelor din proprietatea privata în proprietatea publica a statului si în administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere.
    Art. 14. - Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.
    Art. 15. - (1) Serviciile privind avizarea si înregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata.
    (2) Nu sunt scutite de la plata taxele pentru activitatile notariale si activitatile desfasurate de expropriator atunci când se subroga în drepturile proprietarului. Aceste din urma sume vor fi deduse din despagubirile acordate, fara a putea depasi cuantumul total al despagubirii.
    Art. 16. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, în masura în care nu prevad altfel.
    Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora si va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
    LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
    PRESEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU
   


SmartCity5

COMENTARII la Legea 407/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 407 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu