Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 407 din 29 decembrie 2005

privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.
    Art. 2. - (1) Prin prezenta lege se declara de utilitate publica toate lucrarile de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul român prin Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." S.A., denumita în continuare C.F.R., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) În sensul prezentei legi, prin lucrari de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice se întelege: lucrari de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, dupa caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice.
    (3) Elementele care compun infrastructura feroviara publica sunt prevazute la art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, republicata, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999.
    Art. 3. - Expropriatorul întocmeste o documentatie tehnico-economica în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica va cuprinde si date privind încadrarea lucrarii în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatii cadastrale care contin amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu evidentierea suprafetelor si a constructiilor rezultate în urma exproprierii si cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane autorizate în întocmirea documentatiilor cadastrale, precum si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile, stabilite de persoane autorizate în evaluare. Documentatiile cadastrale ale lucrarii se vizeaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara sau de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa caz.
    Art. 4. - (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3 Guvernul aproba prin hotarâre amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor cuprinse în amplasament, suma globala estimata a despagubirilor, termenul în care aceasta se vireaza într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare.
    (2) Suma globala a despagubirilor nu poate fi mai mica decât cuantumul total al ofertelor de despagubire, determinat de o persoana autorizata în evaluare, si se vireaza la dispozitia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1).
    (3) În situatia în care, ca urmare a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
    (4) Suplimentarea sumei prevazute la alin. (2) se poate face prin hotarâre a Guvernului, la cererea motivata a expropriatorului.
    Art. 5. - În termen de 15 zile de la publicarea hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara urmatoarele actiuni:
    a) va depune la consiliul local al comunei, orasului sau municipiului pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate planurile cuprinzând terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire, în vederea consultarii de catre cei interesati;
    b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreuna cu ofertele de despagubire, si va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificarii.
    Art. 6. - (1) În termen de 5 zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
    (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii este compusa din 3 reprezentanti ai expropriatorului, la care se adauga, în fiecare comuna, oras sau municipiu pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate, primarul localitatii si un proprietar de imobile din localitatea respectiva, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
    (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, constituita în conditiile prezentei legi, se întruneste în termen de maximum 30 de zile de la constituire si analizeaza documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale.
    (4) Oferta expropriatorului, pretentiile proprietarilor si ale titularilor altor drepturi reale, precum si sustinerile acestora se vor formula si se vor depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.
    (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii consemneaza în procesul-verbal, daca este cazul, si învoiala dintre parti, sub semnatura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale care nu accepta oferta expropriatorului si al celor care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.
    Art. 7. - În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul partilor, acesta fiind semnat de ambele parti, expropriatorul efectueaza plata despagubirilor pentru imobilele expropriate, în orice mod convenit între parti.
    Art. 8. - Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, nu s-a ajuns la învoiala între parti asupra cuantumului despagubirii si pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adreseaza instantelor judecatoresti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precadere, iar termenele stabilite în cursul judecatii, de catre instantele învestite, nu pot fi mai mari de 7 zile.
    Art. 9. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor ce urmeaza sa fie expropriate în conditiile prezentei legi nu au obtinut înscrisurile care atesta dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996 expropriatorul va actiona pe seama si în numele posesorilor sau persoanelor îndreptatite, în vederea obtinerii înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dupa obtinerea înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmeaza sa fie expropriate pentru cauza de utilitate publica, procedura de stabilire a cuantumului despagubirii si de expropriere se desfasoara conform prevederilor prezentei legi.
    Art. 10. - (1) Dupa primirea notificarii si pâna la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii catre alta persoana decât expropriatorul este lovit de nulitate absoluta, indiferent de forma de proprietate, publica sau privata, a vechiului proprietar.
    (2) Dupa primirea notificarii de catre proprietarul ce urmeaza sa fie expropriat, orice constructie aflata în curs de realizare pe terenul respectiv trebuie sa înceteze, daca expropriatorul nu îsi da acordul la continuarea constructiei explicit, în scris. În cazul în care constructia se realizeaza de alta persoana decât proprietarul, acesta trebuie sa anunte expropriatorul cu prilejul primirii notificarii, dar nu mai târziu de data stabilita pentru negocierile referitoare la cuantumul despagubirilor si, pe cheltuiala expropriatorului, sa notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdaunare de catre expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei actiuni disctincte si care nu afecteaza transferul proprietatii. Nerespectarea acestor dispozitii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdaunat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea constructiei, iar demolarea acelei parti va fi facuta pe cheltuiala sa, raspunzând si pentru eventualele prejudicii cauzate de întârzieri sau orice alte asemenea probleme aparute din aceasta cauza.
    Art. 11. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrari, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pe terenurile expropriate este interzisa începerea ori continuarea constructiilor si a instalatiilor, cu sau fara autorizatie, de catre expropriat.
    Art. 12. - (1) Ocuparea definitiva sau temporara a terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucrari de reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia pâna la realizarea starii de masiv, a despagubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum si sumele echivalente garantiilor si chiriilor datorate pentru scoaterea temporara din circuitul agricol sau silvic, dupa caz, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Defrisarea de vegetatie forestiera a terenurilor prevazute la alin. (1) este permisa, prin derogare de la prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploatarii de masa lemnoasa din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioada de 3 ani, în judetele Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman, si în cazul terenurilor forestiere din judetele care fac obiectul Legii nr. 570/2003.
    Art. 13. - Transferul imobilelor din proprietatea privata în proprietatea publica a statului si în administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere.
    Art. 14. - Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.
    Art. 15. - (1) Serviciile privind avizarea si înregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata.
    (2) Nu sunt scutite de la plata taxele pentru activitatile notariale si activitatile desfasurate de expropriator atunci când se subroga în drepturile proprietarului. Aceste din urma sume vor fi deduse din despagubirile acordate, fara a putea depasi cuantumul total al despagubirii.
    Art. 16. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, în masura în care nu prevad altfel.
    Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora si va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
    LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
    PRESEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU
   


SmartCity5

COMENTARII la Legea 407/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 407 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu