Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 407 din 29 decembrie 2005

privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2006


SmartCity3

 
   
    Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.
    Art. 2. - (1) Prin prezenta lege se declara de utilitate publica toate lucrarile de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul român prin Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." S.A., denumita în continuare C.F.R., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) În sensul prezentei legi, prin lucrari de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice se întelege: lucrari de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, dupa caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice.
    (3) Elementele care compun infrastructura feroviara publica sunt prevazute la art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, republicata, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999.
    Art. 3. - Expropriatorul întocmeste o documentatie tehnico-economica în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economica va cuprinde si date privind încadrarea lucrarii în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatii cadastrale care contin amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu evidentierea suprafetelor si a constructiilor rezultate în urma exproprierii si cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane autorizate în întocmirea documentatiilor cadastrale, precum si a ofertelor de despagubire pe categorii de imobile, stabilite de persoane autorizate în evaluare. Documentatiile cadastrale ale lucrarii se vizeaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara sau de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa caz.
    Art. 4. - (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3 Guvernul aproba prin hotarâre amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor cuprinse în amplasament, suma globala estimata a despagubirilor, termenul în care aceasta se vireaza într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare.
    (2) Suma globala a despagubirilor nu poate fi mai mica decât cuantumul total al ofertelor de despagubire, determinat de o persoana autorizata în evaluare, si se vireaza la dispozitia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1).
    (3) În situatia în care, ca urmare a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
    (4) Suplimentarea sumei prevazute la alin. (2) se poate face prin hotarâre a Guvernului, la cererea motivata a expropriatorului.
    Art. 5. - În termen de 15 zile de la publicarea hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara urmatoarele actiuni:
    a) va depune la consiliul local al comunei, orasului sau municipiului pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate planurile cuprinzând terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum si a ofertelor de despagubire, în vederea consultarii de catre cei interesati;
    b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreuna cu ofertele de despagubire, si va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificarii.
    Art. 6. - (1) În termen de 5 zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 4 alin. (1), se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale.
    (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii este compusa din 3 reprezentanti ai expropriatorului, la care se adauga, în fiecare comuna, oras sau municipiu pe al carui teritoriu sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie expropriate, primarul localitatii si un proprietar de imobile din localitatea respectiva, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
    (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, constituita în conditiile prezentei legi, se întruneste în termen de maximum 30 de zile de la constituire si analizeaza documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale.
    (4) Oferta expropriatorului, pretentiile proprietarilor si ale titularilor altor drepturi reale, precum si sustinerile acestora se vor formula si se vor depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.
    (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii consemneaza în procesul-verbal, daca este cazul, si învoiala dintre parti, sub semnatura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale care nu accepta oferta expropriatorului si al celor care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii.
    Art. 7. - În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul partilor, acesta fiind semnat de ambele parti, expropriatorul efectueaza plata despagubirilor pentru imobilele expropriate, în orice mod convenit între parti.
    Art. 8. - Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricaror alte drepturi reale si de negociere a cuantumului despagubirii, nu s-a ajuns la învoiala între parti asupra cuantumului despagubirii si pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adreseaza instantelor judecatoresti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precadere, iar termenele stabilite în cursul judecatii, de catre instantele învestite, nu pot fi mai mari de 7 zile.
    Art. 9. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor ce urmeaza sa fie expropriate în conditiile prezentei legi nu au obtinut înscrisurile care atesta dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996 expropriatorul va actiona pe seama si în numele posesorilor sau persoanelor îndreptatite, în vederea obtinerii înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dupa obtinerea înscrisurilor care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmeaza sa fie expropriate pentru cauza de utilitate publica, procedura de stabilire a cuantumului despagubirii si de expropriere se desfasoara conform prevederilor prezentei legi.
    Art. 10. - (1) Dupa primirea notificarii si pâna la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii catre alta persoana decât expropriatorul este lovit de nulitate absoluta, indiferent de forma de proprietate, publica sau privata, a vechiului proprietar.
    (2) Dupa primirea notificarii de catre proprietarul ce urmeaza sa fie expropriat, orice constructie aflata în curs de realizare pe terenul respectiv trebuie sa înceteze, daca expropriatorul nu îsi da acordul la continuarea constructiei explicit, în scris. În cazul în care constructia se realizeaza de alta persoana decât proprietarul, acesta trebuie sa anunte expropriatorul cu prilejul primirii notificarii, dar nu mai târziu de data stabilita pentru negocierile referitoare la cuantumul despagubirilor si, pe cheltuiala expropriatorului, sa notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdaunare de catre expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei actiuni disctincte si care nu afecteaza transferul proprietatii. Nerespectarea acestor dispozitii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdaunat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea constructiei, iar demolarea acelei parti va fi facuta pe cheltuiala sa, raspunzând si pentru eventualele prejudicii cauzate de întârzieri sau orice alte asemenea probleme aparute din aceasta cauza.
    Art. 11. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrari, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pe terenurile expropriate este interzisa începerea ori continuarea constructiilor si a instalatiilor, cu sau fara autorizatie, de catre expropriat.
    Art. 12. - (1) Ocuparea definitiva sau temporara a terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucrari de reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, daca terenul este acoperit cu padure, cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia pâna la realizarea starii de masiv, a despagubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum si sumele echivalente garantiilor si chiriilor datorate pentru scoaterea temporara din circuitul agricol sau silvic, dupa caz, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Defrisarea de vegetatie forestiera a terenurilor prevazute la alin. (1) este permisa, prin derogare de la prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploatarii de masa lemnoasa din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioada de 3 ani, în judetele Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman, si în cazul terenurilor forestiere din judetele care fac obiectul Legii nr. 570/2003.
    Art. 13. - Transferul imobilelor din proprietatea privata în proprietatea publica a statului si în administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere.
    Art. 14. - Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmeaza sa fie supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.
    Art. 15. - (1) Serviciile privind avizarea si înregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata.
    (2) Nu sunt scutite de la plata taxele pentru activitatile notariale si activitatile desfasurate de expropriator atunci când se subroga în drepturile proprietarului. Aceste din urma sume vor fi deduse din despagubirile acordate, fara a putea depasi cuantumul total al despagubirii.
    Art. 16. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, în masura în care nu prevad altfel.
    Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora si va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
    LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
    PRESEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU
   


SmartCity5

COMENTARII la Legea 407/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 407 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu