Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 4 din 18 martie 1971

privind extradarea

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 35 din 18 martie 1971


SmartCity3


                           EXPUNERE DE MOTIVE

    Pina la 1 ianuarie 1969, data intrarii in vigoare a noii legislatii penale, extradarea a fost reglementata in cuprinsul codului penal si al codului de procedura penala din 1936. In noul cod penal si in noul cod de procedura penala nu sint prevazute norme cu privire la reglementarea extradarii, intrucit s-a considerat ca institutia extradarii trebuie sa fie reglementata printr-o lege speciala, in care sa fie cuprinse normele cu privire la conditiile si procedura extradarii.
    Reglementarea din alaturata Lege privind extradarea, care tine seama de principiile dreptului international, este totodata in concordanta cu normele cuprinse in noul cod penal si in noul cod de procedura penala, precum si cu actuala organizare a instantelor judecatoresti si a procuraturii.
    La elaborarea Legii privind extradarea s-au avut in vedere si conventiile internationale incheiate de tara noastra cu alte state.
    Legea contine trei capitole. In primul capitol sint cuprinse dispozitii preliminare, al doilea capitol cuprinde dispozitii cu privire la conditiile extradarii, iar in cel de-al treilea capitol sint prevazute normele privind procedura de extradare.
    In dispozitiile preliminare din capitolul I se prevede ca normele cuprinse in Legea privind extradarea se aplica numai daca nu se stabileste altfel prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate.
    Aceasta reglementare corespunde dispozitiei prevazute in art. 9 din codul penal, potrivit careia extradarea se acorda sau poate fi solicitata pe baza de conventie internationala, pe baza de reciprocitate si, in lipsa acestora, in temeiul legii.
    Textele din capitolul II prevad norme cu privire la extradarea unei persoane aflate pe teritoriul statului roman si la efectele extradarii, precum si norme cu privire la cererea de extradare adresata de statul roman unui stat strain.
    In ceea ce priveste fapta pentru care se poate cere extradarea, legea prevede conditia ca aceasta sa fie prevazuta atit de legea penala a Republicii Socialiste Romania cit si de legea penala a statului strain, conditie care asigura respectarea ordinii juridice a statului solicitant si a statului solicitat.
    De asemenea, legea mai prevede ca extradarea ceruta in vederea urmaririi penale sau judecarii poate fi admisa numai daca, potrivit legii ambelor state, fapta atrage o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsa mai grea, iar daca este ceruta in vederea executarii pedepsei, numai daca pedeapsa pronuntata este mai mare de un an sau mai grea.
    Referitor la persoanele a caror extradare se cere, in lege se arata ca nu pot fi extradati cetatenii romani, persoanele fara cetatenie domiciliate in tara noastra, precum si persoanele care au obtinut drept de azil. Aceasta dispozitie constituie o aplicare a principiului suveranitatii statului roman.
    In cazul cind persoana a carei extradare se cere este invinuita sau inculpata intr-un proces penal in fata organelor de urmarire penala sau a organelor judecatoresti din Republica Socialista Romania, ori are de executat o pedeapsa, pentru a nu se stinjeni normala desfasurare a procesului penal sau executarea pedepsei, in lege se prevede ca extradarea poate fi aminata; in caz de aminare, extradarea se va face numai dupa ce procesul penal a luat sfirsit, ori dupa ce pedeapsa a fost executata sau considerata ca executata.
    Legea prevede ca cel extradat nu poate fi obligat sa se infatiseze la urmarirea sau judecarea altei infractiuni ori sa fie supus la executarea altei pedepse decit pentru acea fapta sau pedeapsa cu privire la care s-a obtinut extradarea.
    Cererile de extradare se comunica pe cale diplomatica.
    In capitolul III al legii se prevede ca cererea de extradare adresata statului roman si primita de Ministerul Afacerilor Externe este trimisa Procuraturii Generale, care ia masuri pentru efectuarea cercetarilor de catre procuratura judeteana. Procurorul poate dispune arestarea persoanei a carei extradare se cere.
    Daca procurorul constata ca nu au fost primite in termen actele necesare solutionarii cererii de extradare ori ca din actele primite rezulta in mod neindoios ca extradarea nu este admisibila, precum si in cazul cind persoana a carei extradare se cere nu a fost gasita, inceteaza procedura de extradare si dispune punerea in libertate a persoanei arestate, daca a fost luata o asemenea masura. Ordonanta de incetare este supusa confirmarii procurorului general.
    In celelalte cazuri, procurorul, la terminarea lucrarilor efectuate in vederea solutionarii cererii de extradare, sesizeaza tribunalul judetean, care verifica indeplinirea conditiilor extradarii.
    Cind, in urma dezbaterilor, instanta constata ca nu sint indeplinite conditiile extradarii, dispune punerea in libertate a celui arestat. Hotarirea este inaintata Ministerului Justitiei pentru a fi trimisa Ministerului Afacerilor Externe, care comunica statului solicitant cauzele pentru care cererea de extradare nu a fost admisa.
    Daca instanta constata ca sint indeplinite conditiile extradarii dispune arestarea persoanei - daca o asemenea masura nu a fost luata - si da o hotarire care are caracterul unui aviz. Hotarirea se inainteaza Consiliului de Ministri, care decide asupra admiterii sau respingerii cererii de extradare.
    Hotarirea instantei prin care constata daca sint sau nu indeplinite conditiile extradarii nu este supusa recursului.
    Despre admiterea sau respingerea cererii de extradare se face cunoscut statului solicitant prin Ministerul Afacerilor Externe.

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii preliminare

    Art. 1
    Extradarea unei persoane poate fi admisa la cererea unui stat strain sau poate fi ceruta unui alt stat de Republica Socialista Romania.
    Extradarea poate fi admisa sau ceruta in vederea urmaririi sau judecarii intr-o cauza penala ori in vederea executarii pedepsei.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in masura in care nu se stabileste altfel prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate.

    CAP. 2
    Conditiile extradarii

    Art. 3
    Extradarea poate fi admisa numai daca fapta pentru care este invinuita sau pentru care a fost condamnata persoana a carei extradare se cere este prevazuta ca infractiune si de legea penala romana.
    Extradarea ceruta in vederea urmaririi penale sau judecarii poate fi admisa numai daca, potrivit legii statului solicitant cit si legii penale romane, fapta atrage o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsa mai grea, iar daca este ceruta in vederea executarii pedepsei, numai daca pedeapsa pronuntata este mai mare de un an sau mai grea.
    Art. 4
    Nu pot fi extradati:
    a) cetatenii romani;
    b) persoanele fara cetatenie domiciliate in Republica Socialista Romania;
    c) persoanele care au obtinut drept de azil in Republica Socialista Romania.
    Art. 5
    Extradarea nu se admite daca:
    a) fapta a fost savirsita pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sau legea penala romana este aplicabila potrivit art. 5 din codul penal;
    b) potrivit legii statului solicitant cit si legii penale romane, actiunea penala nu poate fi pusa in miscare decit la plingerea prealabila a persoanei vatamate;
    c) fapta pentru care se cere extradarea este, potrivit legii statului solicitant ori legii penale romane, prescrisa sau amnistiata ori exista o alta cauza legala care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii;
    d) fata de persoana a carei extradare se cere, s-a pronuntat o hotarire definitiva de condamnare, de achitare sau de incetare a procesului penal ori s-a dat o ordonanta de scoatere de sub urmarire sau de incetare a urmaririi penale, pentru aceeasi fapta, de organele judecatoresti ori de organele de urmarire penala din Republica Socialista Romania, dupa caz.
    Art. 6
    Extradarea poate fi aminata daca persoana a carei extradare se cere este invinuita sau inculpata in fata organelor de urmarire penala ori a organelor judecatoresti din Republica Socialista Romania, ori are de executat o pedeapsa privativa de libertate pronuntata de o instanta romana. In caz de aminare, extradarea se poate face numai dupa ce procesul penal a luat sfirsit. Cind s-a pronuntat o hotarire de condamnare, extradarea se poate face numai dupa ce pedeapsa a fost executata sau considerata ca executata.
    In cazul in care aminarea extradarii ar putea atrage dupa sine implinirea termenului de prescriptie a actiunii sau ar putea crea mari greutati pentru stabilirea faptelor, se poate admite extradarea temporara, sub conditia expresa ca persoana a carei extradare se cere va fi inapoiata indata dupa efectuarea actelor procesuale pentru care s-a admis extradarea.
    Art. 7
    Persoana extradata nu poate fi obligata sa se infatiseze la urmarire sau judecata pentru o alta infractiune decit aceea pentru care s-a obtinut extradarea.
    De asemenea, persoana extradata nu poate fi supusa la executarea altei pedepse decit aceea pentru care extradarea a fost obtinuta.
    Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica daca exista acordul prealabil al statului roman sau daca persoana extradata, desi a avut posibilitate, nu a parasit teritoriul statului solicitant in termen de o luna de la sfirsitul procesului penal ori de la executarea pedepsei sau daca, parasind acel teritoriu, a revenit ulterior.
    Art. 8
    Persoana care a fost extradata unui stat nu poate fi extradata de acesta altui stat, in afara de cazurile prevazute in art. 7 alin. 3.
    Art. 9
    La cererea de extradare ce se adreseaza statului roman este necesar sa se anexeze:
    a) copie certificata a mandatului de arestare, iar cind extradarea se cere pentru executarea pedepsei, copia certificata a hotaririi de condamnare, ramasa definitiva. In cazul in care in mandatul de arestare nu este mentionata fapta cu indicarea locului si timpului savirsirii, precum si calificarea ei juridica, aceste date vor fi aratate intr-o anexa certificata;
    b) copie a textelor de lege aplicabile in cauza;
    c) date privind durata pedepsei neexecutate, in cazul cererii de extradare a unei persoane condamnate care a executat numai o parte din pedeapsa;
    d) orice date care ar putea servi pentru identificarea persoanei a carei extradare se cere;
    e) o declaratie din partea statului solicitant prin care isi ia obligatia sa solutioneze favorabil o eventuala cerere de extradare de acelasi fel, formulata de statul roman.
    Art. 10
    Cererea de extradare adresata de statul roman unui stat strain se face potrivit dispozitiilor art. 3 si 5 care se aplica in mod corespunzator.
    In cazul extradarii cerute de statul roman, se aplica dispozitiile art. 7 si 8 privitoare la efectele extradarii.
    Art. 11
    Cererile de extradare se transmit si se primesc pe cale diplomatica.

    CAP. 3
    Procedura extradarii

    Art. 12
    Cererea de extradare adresata statului roman este transmisa de Ministerul Afacerilor Externe Procuraturii Generale care o trimite procurorului sef al procuraturii judetene in a carei raza teritoriala isi are domiciliul persoana a carei extradare se cere sau, in cazul cind nu are domiciliul cunoscut, procurorului sef al Procuraturii municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Cind procurorul constata din actele primite ca sint indeplinite conditiile prevazute in art. 9 poate dispune arestarea persoanei a carei extradare se cere, afara de cazul in care din cuprinsul acestor acte rezulta in mod neindoios ca extradarea nu este admisibila.
    Mandatul de arestare emis de procuror se comunica de indata persoanei arestate.
    Art. 14
    Cind din actele care insotesc cererea statului strain nu rezulta cu suficienta datele prevazute in art. 9, procurorul poate dispune, de asemenea, arestarea, cerind totodata completarea actelor si fixind termenul pina la care acestea trebuie trimise. Termenul nu va putea depasi 2 luni, dar se va putea prelungi de procuror cu 15 zile, la cererea motivata a statului solicitant.
    Art. 15
    Cind cererea de extradare scrisa nu este insotita de acte sau cererea este facuta telefonic ori telegrafic, procurorul poate dispune arestarea persoanei a carei extradare se solicita daca in cerere se arata, dupa caz, mandatul de arestare sau hotarirea ramasa definitiva, pe baza carora se cere extradarea si se dau asigurari ca ulterior vor fi trimise copii certificate de pe aceste acte, precum si celelalte acte prevazute in dispozitiile art. 9.
    Cind procurorul a dispus arestarea in conditiile alineatului precedent, masura nu poate dura mai mult de o luna. Acest termen se va putea prelungi de procuror cu 15 zile, la cererea motivata a statului solicitant.
    In cazul cind cererea de extradare a fost facuta telefonic sau telegrafic, la actele pe care se sprijina cererea de extradare, trimise ulterior, se va atasa si cererea de extradare formulata in scris.
    Art. 16
    Procurorul stringe datele necesare pentru a stabili daca sint indeplinite conditiile extradarii si dispune sa fie ridicate obiectele care in mod vadit provin din infractiune ori au servit la savirsirea acesteia.
    Art. 17
    Persoana a carei extradare se solicita este chemata de indata inaintea procurorului pentru a fi ascultata. Declaratia acesteia se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Procurorul este obligat sa administreze probele care sint in tara, daca acestea pot servi la verificarea conditiilor prevazute in art. 3, 4 si 5 sau daca persoana a carei extradare se solicita are motive temeinice sa ceara administrarea acestora.
    Dispozitiile din codul de procedura penala privitoare la continutul ordonantelor, mandatului de arestare si proceselor-verbale, precum si dispozitiilor privitoare la administrarea de probe, conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate, se aplica in mod corespunzator si in procedura extradarii.
    Art. 18
    Procurorul dispune punerea in libertate a persoanei arestate cind constata ca nu s-au primit in termen actele suplimentare prevazute in art. 14 ori actele care trebuie trimise potrivit art. 15. Totodata, procurorul, daca apreciaza ca in lipsa acestor acte cercetarile nu mai pot continua, da ordonanta de incetare a procedurii de extradare.
    Procurorul da ordonanta de incetare a procedurii de extradare si atunci cind constata, potrivit art. 13, ca extradarea nu este admisibila, caz in care dispune si punerea in libertate a persoanei arestate, precum si atunci cind constata ca persoana a carei extradare se cere nu a fost gasita.
    Ordonanta de incetare a procedurii de extradare prevazuta in alineatele 1 si 2 se inainteaza procurorului general care, in cazul cind constata ca cercetarile nu sint complete, o infirma si restituie lucrarile procurorului, indicindu-i completarile ce urmeaza a fi facute.
    Dispozitia privitoare la punerea in libertate a persoanei arestate in cazul aratat in alin. 1 se executa de indata, iar in cazul prevazut in alin. 2, se executa dupa confirmarea ordonantei de catre procurorul general.
    Cind procurorul general confirma ordonanta procurorului, ea va fi trimisa Ministerului Afacerilor Externe pentru ca acesta sa comunice statului solicitant cauzele care au determinat incetarea procedurii de extradare.
    Daca actele ce trebuie sa insoteasca cererea de extradare sau actele suplimentare sint primite dupa incetarea procedurii de extradare ori daca persoana a carei extradare se cere este gasita ulterior, procedura de extradare este reluata, iar persoana a carei extradare se cere poate fi arestata. In cazul cind s-a facut Ministerului Afacerilor Externe comunicarea prevazuta in alineatul precedent, i se va aduce la cunostinta ca procedura de extradare a fost reluata.
    Art. 19
    Procurorul, pe baza actelor pe care se sprijina cererea de extradare, a declaratiei persoanei a carei extradare se solicita si a probelor adunate potrivit art. 17 alin. 2, da o ordonanta motivata, prin care constata ca lucrarile efectuate in vederea solutionarii cererii de extradare au fost terminate si inainteaza dosarul cauzei, dupa caz, tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru a constata daca conditiile extradarii sint indeplinite.
    Art. 20
    Normele de procedura penala privind judecata sint aplicabile si in procedura de extradare, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
    Art. 21
    Tribunalul fixeaza termen de urgenta si ia masuri sa se desemneze un aparator din oficiu persoanei a carei extradare se cere, daca aceasta nu are aparator ales.
    La termenul fixat, in sedinta secreta, tribunalul asculta persoana a carei extradare se cere si, dupa concluziile procurorului si ale aparatorului, constata prin hotarire daca sint sau nu intrunite conditiile extradarii.
    Cind instanta constata ca sint indeplinite conditiile extradarii, dispune arestarea persoanei a carei extradare se cere, daca masura arestarii nu a fost luata de procuror.
    Hotarirea instantei nu este supusa recursului.
    Art. 22
    In cazul cind instanta constata ca nu sint indeplinite conditiile extradarii, dispune punerea in libertate a persoanei arestate.
    Hotarirea instantei este inaintata Ministerului Justitiei pentru a fi trimisa Ministerului Afacerilor Externe, care comunica statului solicitant cauzele pentru care cererea de extradare nu a fost admisa.
    Art. 23
    Hotarirea instantei prin care se constata ca sint indeplinite conditiile extradarii are caracterul unui aviz. Hotarirea se inainteaza Consiliului de Ministri prin Ministerul Justitiei.
    Consiliul de Ministri hotaraste asupra admiterii sau respingerii cererii de extradare. In cazul admiterii cererii, Consiliul de Ministri hotaraste si asupra aminarii extradarii sau extradarii temporare, in situatiile prevazute in art. 6 din prezenta lege.
    Cind Consiliul de Ministri a hotarit ca nu este cazul a se admite extradarea, persoana arestata este pusa in libertate.
    Ministerul Afacerilor Externe comunica statului solicitant rezultatul cererii.
    In cazul admiterii cererii de extradare, se comunica data la care se va face extradarea si locul unde aceasta se va efectua.
    Predarea persoanei a carei extradare s-a dispus si a obiectelor ridicate se efectueaza prin organele Ministerului Afacerilor Interne.
    In cazul cind reprezentantul statului solicitant nu se prezinta la data si locul indicat, pentru a i se preda persoana a carei extradare a fost admisa si nici nu s-a solicitat o aminare a predarii, persoana arestata va fi pusa in libertate. In acest caz, daca cererea de extradare este repetata, poate fi refuzata.
    Aminarea prevazuta in alineatul precedent nu poate depasi 15 zile.
    Art. 24
    Daca extradarea aceleiasi persoane este ceruta de mai multe state si Consiliul de Ministri apreciaza ca cererile sint admisibile, el decide, pe baza elementelor ce rezulta din lucrarile primite, caruia dintre statele solicitante i se da preferinta.
    In lipsa unor elemente de apreciere, ordinea de preferinta se stabileste dupa urmatoarele criterii:
    a) statul pe teritoriul caruia s-a savirsit infractiunea;
    b) statul in contra intereselor caruia infractiunea a fost indreptata;
    c) statul al carui cetatean este infractorul.
    Cind cererile de extradare se incadreaza in aceeasi dispozitie prevazuta la una din literele a - c, se da preferinta statului care a solicitat mai intii extradarea.
    Art. 25
    Daca persoana extradata se sustrage de la urmarirea penala, de la judecata ori de la executarea pedepsei si se intoarce pe teritoriul statului roman, ea va putea fi din nou extradata. In acest caz, la cerere nu se mai anexeaza actele prevazute in art. 9, cu exceptia declaratiei prevazute la lit. e.
    Art. 26
    Solicitarea extradarii se face de catre statul roman unui stat strain la propunerea motivata a procurorului in faza de urmarire penala, iar in faza de judecata sau de punere in executare a hotaririi, la propunerea motivata a instantei.
    Ordonanta procurorului ori incheierea instantei prin care se propune a se cere extradarea, insotita de actele aratate in art. 9, precum si de orice alte acte necesare pentru obtinerea extradarii, este inaintata, dupa caz, procurorului general sau ministrului justitiei, care, daca socoteste ca extradarea propusa a fi ceruta este necesara, intocmeste cererea de extradare si intervine prin Ministerul Afacerilor Externe pentru obtinerea acesteia.
    Daca statul solicitat cere un supliment de acte, acestea se vor trimite pe aceeasi cale.
    Primirea persoanei extradate se face prin organele Ministerului Afacerilor Interne.
    Art. 27
    Conditiile extradarii precum si procedura prevazuta in prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cazul tranzitului pe teritoriul Republicii Socialiste Romania al unei persoane extradate unui stat de catre un alt stat.
    Art. 28
    Cheltuielile de extradare se suporta de statul roman, daca s-au efectuat pe teritoriul sau si exista reciprocitate.
    Cheltuielile de tranzit se suporta de statul solicitant.

    Aceasta lege a fost votata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 18 martie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 442 deputati prezenti la sedinta.

                              Presedintele
                        Marii Adunari Nationale,
                             STEFAN VOITEC

    In conformitate cu articolul 57 din Constitutia Republicii Socialiste Romania, semnam aceasta lege.

                              Presedintele
                           Consiliului de Stat,
                            NICOLAE CEAUSESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 4/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 4 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 4/1971
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu