Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.360 din 02.09.2003

privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 12 martie 2014SmartCity1


_____*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:

Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005;

Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 8 decembrie 2011. Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul normativ general pentru controlul efectiv şi supravegherea eficientă a regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului împotriva acţiunii negative a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 2Principiile care stau la baza activităţilor ce implică substanţe şi preparate chimice periculoase sunt: a)principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu; b)principiul transparenţei faţă de consumatori, asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele chimice periculoase; c)principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 3Substanţele şi preparatele chimice periculoase, în înţelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000**) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.____**) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 213/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 11 iunie 2009. Articolul 4Lista substanţelor şi preparatelor chimice periculoase este prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.***)____***) Normele metodologice de aplicarea a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, au fost abrogate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 4 decembrie 2008. Articolul 5Prevederile prezentei legi se referă la: a)evaluarea şi controlul riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; b)restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; c)controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; d)substanţele care epuizează stratul de ozon; e)introducerea pe piaţă a biocidelor; f)aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Articolul 6În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase****) are atribuţii în următoarele domenii: clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, notificarea substanţelor chimice periculoase şi aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).____****) A se vedea art. 5 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 (1) În scopul asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, anumite substanţe şi preparate chimice periculoase se restricţionează la introducerea pe piaţă şi la utilizare.(2) Substanţele şi preparatele chimice periculoase care sunt restricţionate la introducerea pe piaţă şi la utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Producătorii, importatorii, distribuitorii şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte toate restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase prevăzute în actele normative specifice acestui domeniu. Articolul 8Principiile evaluării riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase existente îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, evaluarea riscului acestor substanţe, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autorităţile responsabile de evaluarea şi controlul riscului şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu se efectuează cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.). Articolul 10În scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, unele substanţe şi preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere şi utilizare sau a căror utilizare este sever restricţionată de către unele ţări sunt supuse unui control special atunci când sunt importate sau exportate de România. Articolul 11(1) Controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase se face în conformitate cu prevederile Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum şi cu prevederile comunitare din acest domeniu.
(2) Procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, denumită în continuare procedura PIC, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 12Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă, utilizarea, recuperarea, distrugerea şi prevenirea emisiilor în atmosferă ale substanţelor care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu. Articolul 13Cerinţele care trebuie îndeplinite pentru autorizarea introducerii pe piaţă a biocidelor şi recunoaşterea mutuală a acestei autorizări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.____*) A se vedea
Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14În domeniul reglementării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase au responsabilităţi următoarele ministere şi instituţii: a)Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; b)Ministerul Sănătăţii; c)Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; d)Ministerul Economiei**), prin Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.____**) A se vedea art. 1 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, prin care Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu preiau atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Articolul 15Pentru evaluarea efectelor pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului se înfiinţează Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, prin hotărâre a Guvernului***), în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.____***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996 din 28 octombrie 2004. Articolul 16Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are următoarele atribuţii: a)este autoritatea naţională competentă pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; b)iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la restricţionarea introducerii pe piaţă a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evaluează controlul riscului pentru om şi mediu, reprezentat de substanţele chimice existente, controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evaluează introducerea pe piaţă a biocidelor, cu excepţia produselor utilizate în profilaxia sanitar-umană şi la activităţile referitoare la substanţele care epuizează stratul de ozon; c)depozitează, deţine şi difuzează informaţiile specifice referitoare la substanţele care epuizează stratul de ozon; controlează şi supraveghează modul de aplicare pe teritoriul României a prevederilor Convenţiei privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificările ulterioare, precum şi aplicarea legislaţiei interne specifice acestui domeniu; d)inspectează, prin personalul împuternicit din subordinea sa, modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile legale referitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase, în vederea prevenirii şi combaterii poluării mediului; e)constată şi sancţionează nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; f)organizează, separat sau împreună cu alte autorităţi competente, pregătirea personalului din subordine sau din alte ministere şi instituţii implicat în aplicarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele chimice periculoase. Articolul 17Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: a)este autoritatea naţională competentă în colectarea datelor, stabilirea priorităţilor şi estimarea riscului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în relaţie cu sănătatea omului; b)stabileşte strategiile prin care se îndeplinesc măsurile de limitare a riscurilor pentru populaţia expusă la substanţe şi preparate chimice periculoase care afectează ireversibil sănătatea omului; c)monitorizează starea de sănătate a populaţiei expuse la substanţe şi preparate chimice periculoase din mediul înconjurător sau profesional; d)realizează baza de date privind proprietăţile toxicologice ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; e)identifică şi evaluează substanţele şi preparatele chimice periculoase care afectează sănătatea umană; f)asigură secretariatul Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 15; g)participă la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezintă substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; h)participă la elaborarea şi promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; i)exercită controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în scopul prevenirii afectării sănătăţii populaţiei; j)participă la stabilirea concentraţiilor maxime admise de substanţe chimice periculoase în sol, apă, aer şi produse alimentare; k)coordonează, împreună cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, formarea specialiştilor care realizează evaluarea de risc pentru sănătate în relaţie cu substanţele şi preparatele chimice periculoase; l)inspectează respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) în cazul testării aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor şi a pesticidelor, a produselor biologice, contaminanţilor şi a biocidelor; m)iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piaţă a biocidelor din categoria celor utilizate în profilaxia sanitar-umană, dezinfectante şi sanitizante, microbiocide şi prezervative. Articolul 18Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii: a)iniţiază şi promovează, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la protecţia sănătăţii şi securitatea angajaţilor care desfăşoară activităţi sau se află în locurile de muncă în care sunt prezente substanţe ori preparate chimice periculoase, precum şi la evaluarea şi controlul riscului pe care îl reprezintă pentru om şi mediu substanţele şi preparatele chimice periculoase; b)stabileşte, împreună cu celelalte autorităţi competente, reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, politicile de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale datorate substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; c)controlează, prin Inspecţia Muncii, modul în care angajatorii aplică şi respectă măsurile de prevenire necesare în cazul prezenţei în mediul de muncă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Articolul 19Producătorii şi importatorii au, în principal, următoarele atribuţii şi răspunderi: a)se documentează şi/sau efectuează testări privind proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substanţe îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; b)clasifică, etichetează şi ambalează substanţele şi preparatele chimice periculoase existente, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementează aceste activităţi; c)furnizează Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populaţiei şi mediul. Articolul 20Producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă substanţe şi preparate chimice periculoase, restricţionate la producere şi utilizare în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au următoarele obligaţii: a)să nu producă sau să nu importe, în vederea introducerii pe piaţă şi a utilizării, substanţele şi preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice; b)să nu producă substanţe şi preparate chimice periculoase, ale căror introducere pe piaţă şi utilizare sunt restricţionate, decât pentru acele utilizări pentru care sunt prevăzute condiţiile de restricţionare în actele normative specifice. Articolul 21Introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea şi procedura de notificare nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată. Articolul 22Utilizatorii au obligaţia să folosească substanţele şi preparatele chimice periculoase restricţionate la utilizare numai cu respectarea condiţiilor de restricţionare stabilite de actele normative specifice. Articolul 23Importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase al căror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligaţi să efectueze importul/exportul numai pe bază de notificare, conform acestei proceduri. Articolul 24(1) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii au obligaţia să permită personalului împuternicit conform prezentei legi să efectueze inspecţii asupra modului în care aplică şi respectă reglementările privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.(2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă. Articolul 25Activitatea de inspecţie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne şi al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora. Articolul 26Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului, precum şi pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanţe şi preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal. Articolul 27Modul în care se realizează activitatea de inspecţie la nivel teritorial şi prezentarea rezultatelor inspecţiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului economiei. Articolul 28 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:a)furnizarea de către producători, importatori, distribuitori şi utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substanţele şi preparatele chimice periculoase care sunt avute în vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu sau a căror introducere pe piaţă ori utilizare este interzisă sau restricţionată; b)netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către producători, distribuitori şi utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu; c)împiedicarea accesului personalului împuternicit, conform prevederilor art. 25, în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice ori refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control datele şi documentele solicitate, referitoare la operaţiunile cu acestea. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:a)pentru persoanele fizice, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b)pentru persoanele juridice, cu amendă de la 20.000 lei la 60.000 lei. Articolul 29Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 28 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 360/2003 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare: Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 360/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 360 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu