Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2 din 12.01.2012

pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 24 ianuarie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin: Articolul I Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 21 , litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)preţul ajustat (%) al activelor eligibile denominate în lei sau în valută, la data tranzacţiei, rotunjit la 3 zecimale; 2. La articolul 21 , litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)preţul de răscumpărare (%) pentru:(i) activele eligibile denominate în lei, se va calcula după următoarea formulă: (ii) activele eligibile denominate în valută, se va calcula după următoarea formulă: Cursul de schimb folosit este cursul publicat de Banca Naţională a României în ziua bancară anterioară. Valoarea totală de răscumpărare se stabileşte după următoarea formulă: unde: d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa); n = număr de zile; 3. La articolul 26 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) După anunţarea rezultatelor licitaţiei potrivit art. 39 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, cu modificările ulterioare, participanţii eligibili cărora le-au fost acceptate ofertele vor transmite Direcţiei operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României o notificare prin care aceştia consimt să garanteze creditul adjudecat şi dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (conform anexei nr. 6), şi vor iniţia în sistemul SaFIR înregistrarea garanţiilor conform regulilor de sistem. 4. La articolul 26 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru înregistrarea şi decontarea creditelor colateralizate, participanţii eligibili vor aloca codul de operaţiune definit în anexa nr. 6. 5. La articolul 27 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) După constituirea garanţiei, Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României va proceda la acordarea creditului. 6. La articolul 31 , litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)preţul de vânzare/cumpărare (%) al titlurilor de stat denominate în lei sau în valută, la data tranzacţiei, rotunjit la 3 zecimale; 7. La anexa nr. 1 „Contract-cadru pentru tranzacţii repo/reverse repo nr . ..... din .......“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Banca Naţională a României efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu ........ ................ ................ ................ ......... (participantul eligibil) în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de Banca Naţională a României sau, pe baze bilaterale, cu privire la:elementele de identificare a activelor eligibilenumărul de active eligibile tranzacţionate;preţul ajustat (%) al activelor eligibile;rata operaţiunii repo/reverse repo;preţul de răscumpărare (%);datele la care se efectuează vânzările şi, respectiv, răscumpărările de active eligibile. 8. La anexa nr. 1 „Contract-cadru pentru tranzacţii repo/reverse repo nr. ... din ............“, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
(2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
9. Anexa nr. 2 „Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 10. La anexa nr. 3 „Contract-cadru de creditor colateralizat nr. ... din ...“, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
(2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
11. La anexa nr. 4 „Contract de gaj pentru credit colateralizat nr. ... din ...“, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. - (1) Prezentul contract de gaj a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
(2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract de gaj pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.(3) Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
12. Anexa nr. 6 „Notificare pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de .....“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 13. La anexa nr. 7 „Contract-cadru pentru tranzacţii de swap valutar nr. ... din ...“, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
(2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
14. Anexa nr. 8 „Oferta de participare la licitaţia din data de ... pentru swap valutar .....“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 15. La anexa nr. 10 „Contract-cadru de credit lombard nr. .... din .......“, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 9. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător voinţei părţilor, şi este guvernat de legea română.
(2) Părţile vor soluţiona neînţelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile convin să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
Articolul II Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu ANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 8/2006) Antet participant eligibil Nr. .............. data ........ ................ ........ OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ............ PENTRU CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO *) Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului-cadru+L (sau B) X+data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde: L sau B se stabileşte în funcţie de tipul operaţiunii: L în cazul licitaţiei, B în cazul operaţiunilor bilaterale.X = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni repo-reverse repo cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 8/2006) Antet participant eligibil NOTIFICARE pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de ........ ............. Participantul eligibil ........ ................ .............. se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naţionale a României următoarele active eligibile, după cum urmează: Opţiunea nr. 1: ........ ................ ................ .......... RON (suma adjudecată) Cod operaţiune*) ........ ................ ................ ........ ........
Nr. crt. Cod ISIN Data scadenţei emisiunii/ cuponului Număr active eligibile (buc.) Valoare nominală unitară Valuta de emisiune pentru valoarea nominală Valoare nominală totală Preţ ajustat (%) Valoare totală garanţii
0 1 2 3 4 5 6=3*4 7 8=6*7/100
x TOTAL: x x x x

Opţiunea nr. 2: ........ ................ ................ .......... RON (suma adjudecată) Cod operaţiune*) ........ ................ ................ ........ ........

Nr. crt. Cod ISIN Data scadenţei emisiunii/ cuponului Număr active eligibile (buc.) Valoare nominală unitară Valuta de emisiune pentru valoarea nominală Valoare nominală totală Preţ ajustat (%) Valoare totală garanţii
0 1 2 3 4 5 6=3*4 7 8=6*7/100
x TOTAL: x x x x

Opţiunea nr. 3: ........ ................ ................ .......... RON (suma adjudecată) Cod operaţiune*) ........ ................ ................ ........ ........

Nr. crt. Cod ISIN Data scadenţei emisiunii/ cuponului Număr active eligibile (buc.) Valoare nominală unitară Valuta de emisiune pentru valoarea nominală Valoare nominală totală Preţ ajustat (%) Valoare totală garanţii
0 1 2 3 4 5 6=3*4 7 8=6*7/100
x TOTAL: x x x x

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. .../zz.ll.aaaa. *) Codul operaţiunii este referinţa contractului-cadru de credit colateralizat utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului-cadru + L X + data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde: L = licitaţieX = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni de credit colateralizat cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte.PARTICIPANT ELIGIBIL Persoane autorizate: ........ ................ ........... Numele şi prenumele: ........ ................ ......... Funcţia: ........ ................ ................ ............... (Semnăturile autorizate şi stampila conform prevederilor legale) (L.S.) Data ANEXA Nr. 3*) (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 8/2006) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.Antet participant eligibil Nr. .............. data ........ ................ ........ OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE .......... PENTRU SWAP VALUTAR NOTĂ: În cazul licitaţiei la rata fixă se va transmite o singură opţiune.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu