E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1873 din 21 decembrie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. I. - Hotărarea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Agenţia este autorizată să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul antidrog, în condiţiile prevăzute de lege."

2.   La alineatul (3) al articolului 3, litera d) se abrogă.

3.   Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4.  -  (1) In structura Agenţiei se constituie şi funcţionează următoarele direcţii şi compartimente:

a) Direcţia de evaluare-coordonare;

b)  Direcţia privind reducerea cererii de droguri;

c)  Direcţia management resurse umane şi logistică;

d)  Direcţia relaţii internaţionale şi afaceri europene;

e)  Direcţia Observatorul roman de droguri şi toxicomanii;

f)  Compartimentul audit;

g)  Compartimentul financiar-contabil;

h) Compartimentul juridic;

i) Compartimentul control, inspecţie şi metodologie;

j) Centrul Naţional de Cercetare şi Formare în Adicţii."

4.   După articolul 41 se introduc patru noi articole, articolele 42-45, cu următorul cuprins:

„Art. 42. - Agenţia poate avea în subordine unităţi finanţate integral de la bugetul de stat, organizate ca instituţii publice, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, precum şi laboratoare de analiză şi cercetare a drogurilor.

Art. 43. - In scopul implementării unui sistem performant de comunicare şi coordonare între Agenţie şi instituţiile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog şi pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5, în cadrul Agenţiei se constituie Consiliul consultativ şi, respectiv, Consiliul ştiinţific şi de cercetare.

Art. 44. - (1) Consiliul consultativ are ca scop analizarea problemelor comune instituţiilor participante la aplicarea Strategiei naţionale antidrog în legătură cu politica de reducere a cererii şi ofertei de droguri.

(2) Consiliul consultativ este constituit din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, nominalizaţi de către conducătorii acestor instituţii. Din Consiliul consultativ fac parte şi un reprezentant al Ministerului Public, nominalizat de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania.

(3)  Consiliul consultativ se întruneşte semestrial sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, care prezidează şedinţele. Deliberarea se face în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărarile se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi.

(4)  La şedinţele Consiliului consultativ pot fi invitaţi şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, precum şi ai societăţii civile.

(5)   Hotărarile Consiliului consultativ pot fundamenta decizii ale preşedintelui Agenţiei sau ordine comune ale ministerelor implicate, după caz.

Art. 45. - (1) Consiliul ştiinţific şi de cercetare asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog şi este alcătuit din 15 specialişti, personalităţi marcante în domeniul ştiinţific sau academic. Preşedintele Agenţiei face parte de drept din Consiliul ştiinţific şi de cercetare.

(2)   Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific şi de cercetare se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

(3)   Preşedintele Consiliului ştiinţific şi de cercetare este ales dintre membrii săi, pe o perioadă de un an, prin rotaţie.

(4)   Consiliul ştiinţific şi de cercetare se întruneşte cel puţin o dată pe an sau de cate ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui Agenţiei, cu acordul preşedintelui Consiliului ştiinţific şi de cercetare. Dezbaterea se face în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărarile se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi. Hotărarile Consiliului ştiinţific şi de cercetare fundamentează, după caz, decizii ale preşedintelui ori proiecte de acte normative.

(5)   Consiliul ştiinţific şi de cercetare poate constitui grupe de lucru de specialitate, cu avizul Consiliului consultativ."

5.   La alineatul (1) al articolului 5, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) elaborează, implementează, finanţează, avizează, acreditează, coordonează, monitorizează şi evaluează, după caz, programe zonale, naţionale şi internaţionale, generale sau sectoriale, aprobate potrivit legii, de reducere a cererii şi a ofertei de droguri; standardele de calitate pentru elaborarea programelor se aprobă prin decizia preşedintelui Agenţiei."

6.   La alineatul (1) al articolului 5, litera d) se abrogă.

7.   La alineatul (1) al articolului 5, după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:

,,e1) elaborează şi fundamentează necesarul de resurse, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează Programul naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi Programul de interes naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, pe care le supune aprobării Guvernului, cu avizul instituţiilor cu atribuţii în domeniu, precum şi alte programe ale Agenţiei Naţionale Antidrog;

e2) avizează materialele educativ-preventive şi campaniile de publicitate în domeniu, cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice, după caz."

8.   La alineatul (1) al articolului 5, litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) centralizează, analizează şi sintetizează toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, potrivit legii, în scopul constituirii şi actualizării lunare a băncilor de date cu privire la producţia, traficul şi consumul ilicit de droguri şi spălarea banilor rezultaţi din traficul ilicit de droguri, precum şi cu privire la operaţiunile cu precursori de droguri, substanţe chimice esenţiale şi inhalanţi chimici toxici;".

9.   La alineatul (1) al articolului 5, după litera i) se introduc opt noi litere, lit. i1)-i8), cu următorul cuprins:

,,i1) monitorizează activităţile din circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri;

i2) furnizează, prin centrele subordonate, servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii de droguri;

i3) autorizează şi acreditează programe de formare şi de formare a formatorilor în domeniul adictiilor, împreună cu instituţiile abilitate, potrivit legii;

i4) gestionează Registrul Central de Investigaţii şi Cercetare în domeniul drogurilor şi stabileşte modalităţile de cooperare între instituţiile implicate în furnizarea datelor necesare, cu excepţia datelor operative;

i5) gestionează, prin Direcţia Observatorul roman de droguri şi toxicomanii, sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;

i6) asigură aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;

i7) participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;

i8) fundamentează şi aprobă tarifele şi condiţiile în care persoana în cauză, familia acesteia sau organismele private pot suporta contravaloarea serviciilor de evaluare şi cheltuielile ocazionate de participarea la programe psihologice şi sociale, potrivit legii;".

10.  La alineatul (1) al articolului 5, litera n) se abrogă.

11.   La alineatul (1) al articolului 5, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

,,p1) elaborează şi implementează, inclusiv prin cooperare cu instituţiile de specialitate, programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului propriu şi a altor categorii de specialişti în dependenţe, prin Centrul Naţional de Cercetare şi Formare în Adicţii;".

12.   După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Instituţiile prevăzute la alin. (1) informează Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la droguri, pe care le dau publicităţii în ţară şi în străinătate."

13.   Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 347, exclusiv demnitarul."

14.   La alineatul (1) al articolului 8, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) structurile specializate în reducerea ofertei şi reducerea cererii de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane;".

15.   La alineatul (1) al articolului 8, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:

,,r) Administraţia Naţională a Penitenciarelor; s) direcţiile de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor."

16.   Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.

17.  In tot cuprinsul hotărarii, denumirea „Centrul de prevenire şi consiliere antidrog" se înlocuieşte cu denumirea „Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog".

Art. II. - (1) Pentru funcţionarea centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, Guvernul va transmite în administrarea Agenţiei imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărari.

(2) In situaţia în care nu este posibilă transmiterea prevăzută la alin. (1), Agenţia poate procura, potrivit legii, imobilele necesare, prevăzand sumele corespunzătoare în bugetul de venituri şi cheltuieli, cu această destinaţie.

Art. III. - In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărari, bunurile, baza de date şi fondul documentar dobandite sau constituite de Comisia interministerială pentru prevenirea consumului ilicit de droguri, înfiinţată prin Ordinul ministrului de interne, ministrului sănătăţii şi familiei, ministrului administraţiei publice, ministrului educaţiei si cercetării si al ministrului tineretului şi sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001 privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri, se predau Agenţiei pe bază de proces-verbal.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărari se abrogă Ordinul ministrului de interne, ministrului sănătăţii şi familiei, ministrului administraţiei publice, ministrului educaţiei si cercetării si al ministrului tineretului şi sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001 privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 581 din 17 septembrie 2001.

Art. V. - Hotărarea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărare, se va republica, dandu-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul justiţiei,

Monica-Luisa Macovei

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ1)

Numărul maxim de posturi = 347 (exclusiv demnitarul)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

*) Se organizează la nivel de serviciu.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1873/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1873 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu