E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 334 2006 modificat de Legea 202 2020
Legea 334 2006 admite exceptie Decizia 432 2018
Legea 334 2006 a se vedea Decizia 718 2017
Legea 334 2006 modificat de Legea 3 2017
Legea 334 2006 modificat si completat de Legea 183 2016
Legea 334 2006 a se vedea Decizia 17 2016
Legea 334 2006 modificat si completat de OUG 44 2016
Legea 334 2006 modificat de Legea 113 2015
Legea 334 2006 completat de Legea 113 2015
Legea 334 2006 modificat de Legea 187 2012
Legea 334 2006 completat de Legea 124 2011
Legea 334 2006 modificat de OUG 98 2008
Legea 334 2006 completat de OUG 98 2008
Legea 334 2006 modificat de OUG 66 2008
Legea 334 2006 completat de OUG 66 2008
Legea 334 2006 modificat de OUG 32 2008
Legea 334 2006 completat de OUG 32 2008
Legea 334 2006 modificat de OUG 1 2007
Legea 334 2006 republicat de Legea 334 2006
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 334 din 17 iulie 2006

privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 632 din 21 iulie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalităţii de şanse în competiţia politică şi a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

(2) Finanţarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independenţei partidelor politice.

(3) Finanţarea activităţii partidelor politice se realizează numai în condiţiile legii.

Art. 2. - Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţii specifice.

Art. 3. - (1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:

a)  cotizaţii ale membrilor de partid;

b)  donaţii, legate şi alte liberalităţi;

c)  venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 12;

d)  subvenţii de la bugetul de stat.

(2)  Partidele politice nu pot avea şi folosi alte surse de finanţare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3)   Partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4)  Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(5)   Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite şi taxe.

CAPITOLUL II

Finanţarea privată

SECŢIUNEA 1

Cotizaţii

Art. 4. - (1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2)    Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate.

(3)  Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4)   Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii până la data de 31 martie a anului următor, precum şi lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.

(5)   Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi prenumele membrului de partid, cetăţenia, codul numeric personal, valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia.

SECŢIUNEA a 2-a

Donaţii

Art. 5. - (1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2)  In anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3)   Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4)  Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(5)   Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).

(6)  Valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele prevăzute la alin. (1) -(4).

(7)   Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(8)   La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7).

(9)   Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).

Art. 6. - Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.

(2)   La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

(3)   Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Art. 8. - (1) Toate donaţiile vor fi evidenţiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare.

(2)  Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea justă şi stabilită în condiţiile legii.

(3)   Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în condiţiile legii.

Art. 9. - (1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale primite până la data de 31 martie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele membrului de partid, codul numeric personal, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată donaţia.

Art. 10. - (1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.

(2)   Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.

(3)   Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

(4)  Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(5)    Prevederile alin. (1) -(4) se aplică în mod corespunzător alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.

Art. 11. - (1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă.

(2)   Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.

(3)   Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor.

(4)   Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia mijloacelor de transport.

(5)  Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 3-a

Alte surse de venituri

Art. 12. - (1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:

a)  editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii;

b)   organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;

c)  acţiunile culturale, sportive şi distractive;

d)  serviciile interne;

e)  închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;

f)  înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;

g)  înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ.

(2)   Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.

(3)   Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor.

Art. 13. - (1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2)   Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3)  Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(4)   Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 31 martie a anului următor.

CAPITOLUL III

Finanţarea publică

Subvenţii de la bugetul de stat

Art. 14. - (1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii.

(2)   Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.

(3)  Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:

a)   numărul de voturi primite în alegerile parlamentare;

b)  numărul de voturi primite în alegerile locale.

(4)  In cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi, potrivit înţelegerii, între membrii alianţei sau, în lipsa unei înţelegeri, după numărul de mandate obţinute.

Art. 15. - 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacă au realizat pragul electoral.

Art. 16. - 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.

Art. 17. - Formaţiunile politice şi alianţele politice sau electorale primesc anual subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile legii.

Art. 18. - (1) Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar în contul fiecărui partid politic, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, şi se reflectă distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autorităţii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.

Art. 19. - (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerinţelor legale.

(2)   Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.

(3)    Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4)   Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ compententă, care trebuie să se pronunţe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5)   In termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă asupra ridicării suspendării tranşelor lunare.

Art. 20. - (1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:

a)  cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;

b)  cheltuieli de personal;

c)  cheltuieli pentru presă şi propagandă;

d)  cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;

e)  cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;

f)  cheltuieli pentru telecomunicaţii;

g)  cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;

h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;

i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;

j) cheltuieli de protocol;

k) cheltuieli de birotică;

l) cheltuieli pentru campania electorală.

(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.

Art. 21. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.

(2)  Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.

(3)   Inchirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.

(4)   Partidele politice care îşi încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronunţate prin hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti sunt obligate să predea autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spaţiile deţinute în proprietate vor fi transmise în condiţiile legii.

(5)   In termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureşti va comunica Ministerului Administraţiei şi Internelor încetarea activităţii partidului politic.

(6)   In termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administraţiei şi Internelor va transmite respectivele hotărâri către instituţia prefectului din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, în vederea preluării sediilor închiriate de autorităţile publice, prin executorii judecătoreşti, dacă nu au fost predate în termenul legal.

Art. 22. - Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia şi se face la tariful spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.

CAPITOLUL IV

Finanţarea în timpul campaniilor electorale

SECŢIUNEA 1

Contribuţiile pentru campania electorală

Art. 23. - (1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorală a unui partid numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 24. - (1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice străine.

(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 25. - (1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei  electorale a  unui  partid,  a unei  alianţe  a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.

(2)   Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate.

(3)   Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 2-a

Mandatarul financiar

Art. 26. - (1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului.

(2)   Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, după cum urmează:

a)  la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României şi pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European;

b)   pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;

c)   pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru funcţiile de consilieri judeţeni;

d)   pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor pentru funcţiile de primar şi consilieri locali.

(3)  Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:

a)   organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b)  verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei electorale;

c)  înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(4)   Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 23-25.

(5)   Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(6)  Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora şi se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(7)   Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.

(8)   Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă şi se aduce la cunoştinţă publică prin presă sau prin publicarea pe pagina de internet a partidului.

Art. 27. - Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor independenţi.

Art. 28. - Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene, potrivit dispoziţiilor legilor electorale.

Art. 29. - (1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum şi la locurile speciale de afişaj electoral este garantat şi se asigură potrivit dispoziţiilor legilor electorale.

(2)   Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:

a)  numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori electorale care Ie-a comandat, după caz;

b)   denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3)   Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice ori electorale.

(4)   Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii.

(5)   Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)   se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b)  este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c)  are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

d)   depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

(6)   Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utlilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d).

SECŢIUNEA a 3-a

Limitele maxime ale cheltuielilor

Art. 30. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2)  Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează:

a)  350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator;

b)   2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

c)  50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

d)  30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;

e)   25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;

f)   20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile comunale;

g)   10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;

h) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş;

i) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unei comune.

(3)   Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candidaţilor independenţi.

Art. 31. - (1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.

(2) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

Art. 32. - (1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau, după caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (2).

(2) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianţă politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe ţară.

(2)  Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 şi 47 se aplică în mod corespunzător.

(3)   In cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi timp cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care propun un candidat la funcţia de Preşedinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză.

Art. 34. - Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

CAPITOLUL V

Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

Art. 35. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor politice sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale.

(2)  Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   In cadrul Autorităţii Electorale Permanente se înfiinţează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.

(4)   Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5)  Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)  poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a) - h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;

b)  are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;

c)   nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.

(6)   Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. (4) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.

(7)  Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs şi va desemna candidatul câştigător al concursului, care va fi numit în funcţie de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.

(8)   Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii exclusive:

a)   organizează activitatea de control al finanţării partidelor politice;

b)   coordonează activitatea personalului din subordine;

c)  propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - (1) Anual şi ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.

(2)   Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.

(3)   Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmaţii mincinoase cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

(4)   Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 martie a anului următor.

(5)   Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(6)   Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.

Art. 37. - Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finanţării partidelor politice.

Art. 38. - (1) In termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid   politic sau candidat independent.

(2)   Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(3)   Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.

Art. 39. - (1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2)   Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente   documentele solicitate.

(3)  In termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va pronunţa, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute.

(4)   Dacă se constată nereguli se vor aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege.

(5)   Hotărârea pronunţată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanţa competentă în condiţiile legii.

Art. 40. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (2), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 23.

(2) Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

Art. 41. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), (2) şi (7), art. 29 alin. (2)-(4) şi (6), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, 38 şi art. 39 alin. (2).

(2) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 42. - (1) In situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.

(2) In acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţionează în baza statutului modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului.

Art. 43. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.

(2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile legii.

Art. 44. - Prevederile art. 41 şi 43 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 45. - (1) In termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanţare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 46. - (1) In cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obţinut, care este anulat.

(2)   Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judeţean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic respectiv.

(3)   Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 47. - Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 46.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 48. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care sunt asimilate partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în condiţiile legii electorale.

Art. 49. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi la sancţiunile aplicate.

(2) In termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă va prelua pe bază de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.

Art. 50. - Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.   La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul Autorităţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea şi funcţionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare."

2.   La articolul 29, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri şi instrucţiuni, care se semnează de preşedinte şi se contrasemnează de vicepreşedinţi. Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale."

Art. 51. - Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente, în vederea asigurării funcţionării Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.

Art. 52. - (1) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora şi supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:

a)  contabilitatea curentă a partidelor politice;

b)   modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice;

c)   acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat;

d)   modalităţile şi formatul specifice de înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală;

e)  atribuţiile mandatarului financiar;

f)  procedura şi metodologia controlului.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor dispoziţii, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, referitoare la:

a)  acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat;

b)   Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepţia art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României,  Partea  I,  nr.  54 din 30  ianuarie 2003,  cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 334/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 334 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 334/2006
Legea 202 2020
Decizia 432 2018
Decizia 718 2017
Legea 3 2017
Legea 183 2016
Decizia 17 2016
OUG 44 2016
Legea 113 2015
Legea 187 2012
Legea 124 2011
pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
OUG 98 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
OUG 66 2008
pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
OUG 32 2008
privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
OUG 1 2007
privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Legea 334 2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu