Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.202 din 16.09.2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 16 septembrie 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfăşoară şi pe parcursul zilei de sâmbătă imediat anterioare datei votării.
2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În străinătate, în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. 3. La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum şi cu reprezentantul desemnat de Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale membre ale acestuia, comunicaţi în scris de către acestea. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de mandate obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor, în limita numărului maxim de 12 reprezentanţi prevăzut la alin. (1). Stabilirea listei partidelor politice parlamentare şi a numărului cumulat de mandate obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor se face pe baza comunicării Autorităţii Electorale Permanente către preşedintele Biroului Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În această organizare, Biroul Electoral Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi.
(4) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
4. La articolul 13, alineatele (1), (5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de circumscripţie format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripţia electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării are sediul în municipiul Bucureşti......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripţie, partidele politice parlamentare, precum şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripţie numele şi prenumele reprezentanţilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(7) Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare şi cu reprezentantul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, ale căror date privind identitatea au fost comunicate conform alin. (5), se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), în ordinea numărului cumulat de mandate obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(9) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale membre ale acestuia.
5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt de regulă magistraţi sau jurişti, şi cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale membre ale acestuia care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
6. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Dacă birourile electorale ale secţiilor de votare nu ating pragul de 8 reprezentanţi prevăzut la alin. (1), numărul acestora se completează cu reprezentanţi ai celorlalte partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale participante la alegeri, prin tragere la sorţi. 7. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale membre ale acestuia care participă la alegeri comunică biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. 8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale membre ale acestuia care participă la alegeri. Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, dintre care unul este preşedinte.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate, prin care se declară şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), transmise prin poştă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora se comunică biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea datei votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secţiilor de votare din străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării operaţiunilor de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, formaţiunile politice prevăzute la alin. (1) care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor lor în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate respective, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale titularului şi ale supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi ai acestuia pentru fiecare secţie de votare. Supleanţii pot înlocui temporar titularii când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării completează birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ai căror preşedinţi şi locţiitori au fost desemnaţi. În această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei votării.
(6) În urma învestirii într-un birou electoral al secţiei de votare din străinătate, preşedintele, locţiitorul şi ceilalţi membri sunt obligaţi să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform legii, aceştia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfăşurarea procesului electoral.
(7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formaţiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.
(8) În situaţia în care birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) şi (7), acestea se completează de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de alte autorităţi publice, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării şi cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secţiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către formaţiunile politice prevăzute la alin. (1) sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetăţean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.
(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.
(11) Atunci când numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanţii propuşi de aceeaşi formaţiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării, iar dacă aceştia nu confirmă prezenţa, se completează, inclusiv în ziua votării, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
(12) În cazul în care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locţiitorii acestora. În cazul în care ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc contravenţii prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiţi, de îndată, de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetăţeni români cu drept de vot propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare.
(13) Cetăţenii români cu drept de vot prevăzuţi la alin. (8), (9) şi (11) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1), dovedite prin declaraţie pe propria răspundere.
9. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă . 10. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării." 11. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)persoanele care se prezintă la vot la secţiile de votare organizate în străinătate şi care fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 12. La articolul 51, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(6) În situaţia disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie şi cuprind rubrici pentru numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa alegătorului, precum şi semnătura acestuia.
13. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dosarele de candidatură prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un exemplar original al listei susţinătorilor sau de dovada depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central. 14. La articolul 54, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 54
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun la Biroul Electoral Central o listă de susţinători cuprinzând cel puţin 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral la nivel naţional pot depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(2) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care optează să depună listele de susţinători la birourile electorale de circumscripţie pot depune liste de candidaţi numai dacă acestea sunt susţinute de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători.
(3) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 500 de alegători......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(5) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori numele şi prenumele candidatului independent, după caz, numele şi prenumele susţinătorului, data naşterii susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia. În cazul listei susţinătorilor pentru alianţele electorale se poate menţiona numai denumirea partidului politic, alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care face parte din alianţa electorală şi care prelucrează datele susţinătorilor. În lista susţinătorilor se vor menţiona, de asemenea, numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor.
15. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins: Articolul 561
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi pot opta să întocmească şi să depună pe suport hârtie sau electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 52-56. Listele de susţinători pot fi semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
16. La articolul 61 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)în prima etapă se trag la sorţi partidele politice parlamentare; 17. La articolul 63, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 63
(1) Pentru fiecare circumscripţie electorală, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul electoral cu un supliment de 10%. Pentru secţiile de votare organizate în străinătate, numărul de buletine de vot este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija prefecţilor, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de vot pentru secţiile de votare din străinătate se realizează de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija prefectului municipiului Bucureşti. Buletinele de vot se tipăresc cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor. Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale se realizează prin grija prefecţilor, iar ştampila Biroului Electoral Central se confecţionează de către Ministerul Afacerilor Interne. Ştampilele cu menţiunea «VOTAT» se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Interne de Regia Autonomă «Monetăria Statului» până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării. Ştampilele cu menţiunea «VOTAT» se distribuie birourilor electorale prin intermediul prefecţilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru secţiile de votare din străinătate.
18. La articolul 68, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform alin. (1) şi (2), partidele politice parlamentare primesc timpi de antenă proporţional cu numărul mandatelor obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 19. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 821, cu următorul cuprins: Articolul 821
(1) În ziua de sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (11), preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, iau următoarele măsuri:a)sigilează urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control; b)introduc ştampilele cu menţiunea «VOTAT» într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică ştampila de control; c)încheie un proces-verbal în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenţi la vot.
(2) La plecarea din localul de vot, după realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.
(3) În ziua de duminică, la începerea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (11), ridicarea sigiliilor se va face de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea sigiliilor, a listelor electorale şi a buletinelor de vot nefolosite.
(4) Localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
20. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 88
(1) La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot, în condiţiile prezentei legi.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.
(4) Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (2) pot vota până cel mult la ora 23,59.
(5) 2 membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot.
21. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 921, cu următorul cuprins: Articolul 921
(1) Operatorii de calculator asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi a informaţiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator, şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condiţiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1).
22. La articolul 101, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins: (111) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea 2 secretari generali adjuncţi, numiţi de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, în condiţiile prezentei legi. 23. La articolul 102, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 102
(1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate, în cadrul căruia funcţionează o structură centrală şi structuri teritoriale. În cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente funcţionează departamente împărţite pe următoarele domenii principale de activitate:a)legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană; b)informatizarea proceselor electorale; c)controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; d)logistică electorală; e)coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu; f)suportul organismelor electorale; g)cooperare internaţională.
24. La articolul 102, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate , alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) În afara departamentelor prevăzute la alin. (1), în cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente sunt organizate compartimente funcţionale cu rol de suport în domeniile financiar, juridic, administrativ, registratură, audit intern şi protecţia informaţiilor clasificate, la nivel de direcţie generală, direcţie, serviciu, birou sau compartiment, după caz. (12) În cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) şi (11) pot fi organizate direcţii, servicii, birouri sau compartimente cu atribuţii conexe. (13) În cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente pot fi înfiinţate, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, cel mult 3 funcţii de reprezentant permanent pe lângă organizaţii internaţionale, ce activează în domeniul de competenţă al Autorităţii Electorale Permanente, salarizate la nivelul funcţiei publice parlamentare de director general. 25. La articolul 102, după alineatul (9) se introduc şapte noi alineate , alineatele (10)-(16), cu următorul cuprins :
(10) Personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente este format din funcţionari publici asimilaţi funcţionarilor publici parlamentari şi din personal contractual, care se încadrează prin examen sau concurs, în condiţiile legii. Condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente sunt stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente.
(11) Pot ocupa funcţii de conducere în cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite conform alin. (10) şi au o vechime de cel puţin 5 ani în funcţia publică parlamentară sau în funcţia publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
(12) Pot ocupa funcţii de şef departament sau director general în cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite conform alin. (10) şi au o vechime de cel puţin 10 ani în funcţia publică parlamentară sau în funcţia publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
(13) Pot ocupa funcţia de secretar general sau de secretar general adjunct în cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite conform alin. (10) şi au o vechime de cel puţin 15 ani în funcţia publică parlamentară sau în funcţia publică asimilată funcţiei publice parlamentare.
(14) Atribuţiile compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii Electorale Permanente se stabilesc prin fişele posturilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
(15) Activitatea desfăşurată de personalul cu studii juridice în cadrul Autorităţii Electorale Permanente constituie vechime în specialitate juridică. Personalul de conducere şi execuţie de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorităţii Electorale Permanente beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite. Perioada de exercitare a mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente constituie vechime în muncă şi în specialitate, cu toate drepturile prevăzute de lege.
(16) Avizul prevăzut la alin. (8) este consultativ, acesta trebuind să fie solicitat în cel mult 5 zile de la data finalizării examenului sau concursului, după caz. Avizul prevăzut la alin. (8) se emite în cel mult 15 zile de la data primirii solicitării Autorităţii Electorale Permanente.
26. La articolul 1021, alineatul (4) se abrogă . 27. La articolul 103 alineatul (1), literele b)-e) şi q)-u) se modifică şi vor avea următorul cuprins : b)urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale; propune înfiinţarea secţiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secţiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-221; c)urmăreşte realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale şi poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi; d)urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente; e)monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... q)coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; r)organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot; s)propune şi avizează, prin preşedintele său, proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de competenţă; pentru elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile sale de competenţă poate folosi colaboratori externi în condiţiile legii; ş)elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor şi a referendumurilor; t)elaborează propuneri şi proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului şi/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă; ţ)elaborează strategii şi planuri de acţiune pentru consolidarea integrităţii şi a rezilienţei sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz; u)certifică aplicaţiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora; 28. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 1031, cu următorul cuprins: Articolul 1031
(1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplineşte următoarele obiective:a)asigură funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b)asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a jurnalelor maşinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenţei acestora.
(2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică şi cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicaţii şi de securitate, precum şi licenţe şi aplicaţii informatice, asigurate, instalate şi configurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform cerinţelor operaţionale ale Autorităţii Electorale Permanente, fiind destinată exclusiv aplicării dispoziţiilor prezentei legi.
(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanţii Biroului Electoral Central şi cei ai Autorităţii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură asistenţa şi suportul tehnic pentru funcţionarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice prevăzute la alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură aplicaţiile şi/sau serviciile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcţiona în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundanţei în centrul de date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
(6) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certificate de Autoritatea Electorală Permanentă şi puse de către aceasta la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.
(7) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul zilei votării şi al zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenţi la vot, respectiv a informaţiilor rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obţinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
29. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Primarii pot asigura personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. 30. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins: Articolul 1091
(1) Pe durata funcţionării birourilor şi a oficiilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 109 le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
(2) Primirea indemnizaţiei stabilite conform art. 109 alin. (2) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
(3) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(4) La cerere, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc adeverinţe de la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care atestă activitatea desfăşurată în secţia de votare.
(5) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ale locţiitorilor acestora, precum şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate propuşi de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
31. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 113
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot, precum şi transportul acesteia la Regia Autonomă «Monitorul Oficial».
(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
(3) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, precum şi a transportului hârtiei restituite conform alin. (2) se face de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
32. După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 1181, cu următorul cuprins: Articolul 1181
(1) În sensul prezentei legi, prin partide politice parlamentare se înţelege partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care, la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor, au întrunit, individual sau într-o alianţă, pragul electoral şi au obţinut mandate de deputat sau de senator sau care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare, dar la data declanşării calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputaţi.
(2) Alianţele politice şi alianţele electorale care au în componenţă cel puţin un partid politic parlamentar sunt asimilate partidelor politice parlamentare.
33. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Articolul IILegea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondenţă începe la data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile şi expiră cu 45 de zile înainte de data votării. 2. La articolul 10 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: d)instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul îşi poate descărca buletinele de vot şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege. 3. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abrogă . 4. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13Autoritatea Electorală Permanentă asigură postarea machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondenţă pentru Senat şi Camera Deputaţilor sau pentru Preşedintele României, după caz, pe site-ul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d), până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor." 5. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) Alegătorul descarcă buletinele de vot pentru Senat şi Camera Deputaţilor sau pentru Preşedintele României, după caz, de pe site-ul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d), le imprimă, aplică pe opţiunile sale din cadrul acestora timbrele autocolante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi introduce ambele buletine de vot în plicul interior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b).
Articolul IIILa articolul 30 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2), contribuţiile prevăzute de alin. (1) şi (2) pot proveni din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (3)-(5), fiind utilizat un cont bancar distinct.
Articolul IV
(1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi, operatorii de calculator, personalul de pază şi alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecţie sanitară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
(2) Achiziţia materialelor de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1) se face de Ministerul Afacerilor Interne, iar transportul şi distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.
(3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, primarii asigură, cu sprijinul prefecţilor, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, igiena şi dezinfecţia localurilor de vot.
Articolul VPrevederile art. 102 alin. (11)-(13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, nu se aplică funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt numiţi definitiv în funcţiile publice ocupate. Articolul VIÎn termen de 5 zile, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. Articolul VII
(1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorităţile competente din ţara de reşedinţă nu permit, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, înfiinţarea de secţii de votare atât în sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, cât şi în afara acestora, nu se organizează secţii de votare în ţara respectivă.
(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorităţile competente din ţara de reşedinţă retrag, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind înfiinţarea de secţii de votare în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi/sau în afara acestora, nu se mai desfăşoară operaţiunile de votare în cadrul secţiilor de votare în cauză.
(3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorităţile competente din ţara de reşedinţă retrag pe parcursul procesului de votare, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind desfăşurarea operaţiunilor de votare în secţiile de votare organizate în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi/sau în afara acestora, nu se mai desfăşoară operaţiunile de votare în cauză. În acest caz, prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(4) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care nu pot fi asigurate măsurile de securitate impuse de autorităţile statului de reşedinţă în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în nicio secţie de votare, nu se organizează secţii de votare în ţara respectivă.
(5) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care în sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular nu pot fi asigurate măsurile de protecţie sanitară în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 impuse de autorităţile competente din România sau ţara de reşedinţă pentru funcţionarea secţiei de votare, aceasta poate fi organizată în orice altă locaţie din aceeaşi localitate.
(6) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care materialele necesare desfăşurării votării nu pot fi transmise în termen util înaintea zilei votării, acestea vor fi tipărite, respectiv confecţionate pe plan local, prin grija misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
(7) Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoştinţă publică, de îndată, situaţiile apărute ca urmare a aplicării alin. (1)-(5).
Articolul VIII Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION-MARCEL CIOLACUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUCBucureşti, 16 septembrie 2020.Nr. 202.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015) Modelul listei susţinătorilor ........ ............... Denumirea partidului politic sau alianţei politice (ori menţiunea „Candidat independent", după caz) Semnul electoral al partidului politic sau alianţei politice LISTA SUSŢINĂTORILOR pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor ........ ................ .............. (data alegerilor)

Nr. crt. Prenume Nume Data naşterii Act de identitate Semnătura
Denumire Seria Numărul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Subsemnatul, ................, cod numeric personal ........ ..............., domiciliat în ........ .........., născut la data de ........ ........, în comuna/oraşul/municipiul ........ .........., judeţul ............., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... poziţii, corespund realităţii. Data ........... Localitatea ........ ........ Semnătura ..............SmartCity5

COMENTARII la Legea 202/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 202 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu