Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.311 din 08.07.2003

muzeelor şi a colecţiilor publice(republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 24 martie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dânduse textelor o nouă numerotare.Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel: a)muzeu - instituţia de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător; b)colecţie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat. Articolul 3 (1) În sensul prezentei legi, colecţiile publice sunt colecţiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, ştiinţifică, culturală şi memorialistică.(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinătorilor. Articolul 4Funcţiile principale ale muzeului sunt: a)constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; b)cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; c)punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. Articolul 5Funcţiile principale ale colecţiilor publice sunt: a)constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu; b)cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu; c)punerea în valoare a patrimoniului propriu. Articolul 6Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, protejează muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale. Articolul 7Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IIPatrimoniul muzeal Articolul 8 (1) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi/sau privată.(2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 9Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii: a)bunurile imobile de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, ştiinţifică şi tehnică; b)siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente; c)bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potenţialului creator uman; d)alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale. Articolul 10(1) Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinută prin Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.(2) Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Articolul 11(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii:a)să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal; b)să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal; c)să pună în valoare patrimoniul muzeal; d)să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal; e)să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal; f)să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare; g)să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; h)să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor; i)să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente; j)să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat. (2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit. Articolul 12Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic. Capitolul IIIClasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice Secţiunea 1Clasificarea Articolul 13 (1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.(4) După forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridică; prin excepţie de la regulă, se pot organiza muzee şi colecţii publice fără personalitate juridică. Articolul 14În funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasifică astfel: a)muzee şi colecţii publice de importanţă naţională; b)muzee şi colecţii publice de importanţă regională; c)muzee şi colecţii publice de importanţă judeţeană; d)muzee şi colecţii publice de importanţă locală. Articolul 15(1) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.(2) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă regională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional.(3) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă judeţeană sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan judeţean.(4) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă locală sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orăşenesc sau comunal. Articolul 16 (1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.(2) Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autorităţii în subordinea căreia se află muzeul sau colecţia publică.(3) Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanţă cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii. Secţiunea a 2-aÎnfiinţarea şi acreditarea Articolul 17(1) Înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.(2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.(3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice. Articolul 18 (1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.(2) Autorităţile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.(4) Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii.(5) Acreditarea temporară poate conţine condiţii sau recomandări în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 19(1) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.(2) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal. Articolul 20(1) Ordinul ministrului culturii de revocare a acreditării muzeelor şi colecţiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii.(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţia prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 21(1) În subordinea muzeelor şi a colecţiilor publice pot funcţiona, ca unităţi fără personalitate juridică, secţii şi filiale, organizate în aceeaşi localitate sau în alte localităţi decât cea în care îşi au sediul muzeele şi colecţiile publice respective.(2) Secţiile şi filialele muzeelor şi colecţiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizării muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2) şi a acreditării prevăzute la art. 18.(3) Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colecţiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află. Capitolul IVFinanţarea muzeelor şi a colecţiilor publice Articolul 22(1) Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.(3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 23(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecţie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai dacă persoanele respective îşi asumă obligaţia, printr-o convenţie încheiată cu direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, să menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.(2) În cazul în care moştenitorii nu îndeplinesc obligaţia asumată prin convenţia prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcţia generală regională a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(3) Se consideră neîndeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile. Articolul 24(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.(2) În cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Capitolul VConducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public Articolul 25Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 26(1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecţiei publice, potrivit legii.(2) Atribuţiile personalului din muzee şi colecţii publice se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.(3) Pregătirea şi formarea profesională continuă a personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se asigură prin instituţii de specialitate acreditate: învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională. Articolul 27(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 28(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.(2) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public de importanţă naţională, regională şi judeţeană funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.(3) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.(4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public. Articolul 29(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public funcţionează comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.(2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public. Articolul 30(1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Capitolul VIInstituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Articolul 31(1) Ministerul Culturii elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.(2) Ministerul Culturii reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice. Articolul 32În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii: a)organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu; b)aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; c)aprobă criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; d)acordă şi revocă, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionării muzeelor şi a colecţiilor publice; e)propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională; f)aprobă clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice; g)verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; h)acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu; i)colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; j)colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile şi catastrofe naturale; k)avizează programele de dezvoltare muzeală; l)sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice; m)finanţează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură*).*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014. Articolul 33Direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, următoarele atribuţii: a)propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept privat; b)verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat; c)constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de competenţă teritorială, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 34 (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii.(2) În domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii:a)propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare; b)acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice; c)elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice; d)emite avize prealabile în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice; e)elaborează normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice; f)propune Ministerului Culturii clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice; g)propune revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice; h)avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională; i)avizează priorităţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii; j)avizează programele de pregătire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice; k)propune Ministerului Culturii acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal. Capitolul VIIContravenţii şi sancţiuni Articolul 35Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală. Articolul 36(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal; b)înfiinţarea de muzee şi colecţii publice fără obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fără obţinerea acreditării; c)împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile; d)schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2); e)neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 37Contravenţiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii. Articolul 38Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta lege. Capitolul VIIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 39Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), să încheie aceste contracte. Articolul 40(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 311/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 311 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 311/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu