E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Legea 301 2002 abrogă Legea 486 2001
Articolul 2 din actul Legea 301 2002 abrogă OUG 225 2000
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 aproba Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 119 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 301 din 17 mai 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 22 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, adoptata in temeiul art. 1 lit. D pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind auditul public intern si controlul financiar preventiv"
    2. Litera o) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "o) inspectie - verificare efectuata la fata locului in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;"
    3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Compartimentul de audit public intern trebuie sa exercite urmatoarele atributii:
    a) certificarea anuala a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;
    b) examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele si, pe aceasta baza, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
    c) examinarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;
    d) examinarea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    e) evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si executie din cadrul institutiei publice si la nivelul unui program/proiect utilizeaza resursele financiare, umane sau materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
    f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz."
    4. Dupa alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Compartimentul de audit public intern este obligat sa auditeze, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele activitati si operatiuni:
    a) deschiderea si repartizarea creditelor bugetare;
    b) angajamentele bugetare si legale din care deriva, direct sau indirect, obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) platile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeana;
    f) constituirea veniturilor publice in legatura cu autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si facilitatile acordate la incasarea titlurilor de creanta.
    (5) Activitatile si operatiunile prevazute la alin. (4) vor fi auditate cel putin o data la 3 ani."
    5. Dupa alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (6^1) cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) In situatiile in care s-a constatat savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va intocmi proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiilor."
    6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Institutiile publice, prin conducatorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil."
    7. Dupa alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu."
    8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Inainte de a emite un refuz de viza controlorul delegat are obligatia sa il informeze in scris, in legatura cu intentia sa, pe ordonatorul de credite, precizand motivele refuzului. Daca ordonatorul de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra a altor controlori financiari asupra cazului. Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat. In cazul consultarii neutre se constituie ad-hoc o comisie, prin decizia controlorului financiar sef. Comisia este formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, dintre care 2 controlori delegati, altii decat cei care exercita viza la institutia publica de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operatiunii, precum si controlorul financiar sef sau unul dintre adjunctii acestuia."
    9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Perioada prevazuta la alin. (2) este suspendata de la inregistrarea informarii prevazute la art. 17 alin. (3) pana la primirea raspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplica si pentru intervalul necesar in vederea formularii opiniei neutre, care insa nu poate depasi 3 zile lucratoare."
    10. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar sef cu privire la situatia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate si situatiile intentiilor si refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum si aspectele deosebite ale derularii operatiunilor financiare;"
    11. Alineatul (4) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent. El il poate informa in mod direct pe ministrul finantelor publice asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa si nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat."
    12. Dupa alineatul (3) al articolului 22 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pana la aplicarea legii privind salarizarea functionarilor publici salariile de baza, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se mentin la nivelul stabilit anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) si evaluarii performantelor profesionale individuale."
    13. Alineatele (4) si (5) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Controlorul financiar sef are 2 adjuncti ale caror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.
    (5) Tot in structura Ministerului Finantelor Publice, pe langa Corpul controlorilor delegati si in subordinea controlorului financiar sef, functioneaza o directie de specialitate care asigura suportul metodologic si informational necesar in activitatea Corpului controlorilor delegati si ale carei atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef."
    14. La articolul 23 alineatul (8), dupa litera b) se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) prezinta ministrului finantelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegati, situatia intentiilor si refuzurilor de viza, precum si aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;"
    15. Alineatele (1), (4), (5) si (7) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua daca este autorizata prin hotarare a Guvernului, la propunerea institutiei publice din cadrul administratiei publice centrale in care se exercita functia de ordonator de credite. In sedinta Guvernului controlorul financiar sef prezinta punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum si opinia neutra. Guvernul se pronunta in maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii proiectului hotararii la Secretariatul General al Guvernului. Initiatorul proiectului hotararii are obligatia sa transmita si controlorului financiar sef o copie de pe proiectul hotararii si de pe nota de fundamentare o data cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, in vederea includerii in ordinea de zi a sedintelor de Guvern. Controlorul financiar sef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de discutarea proiectului de hotarare in sedinta Guvernului, refuzul de viza si opinia neutra.
    ...........................................................................
    (4) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducatorii persoanelor juridice prevazute la art. 16 alin. (2), art. 30 si la art. 37 alin. (1) dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, contabilul-sef al persoanei juridice aflate in aceasta situatie avand obligatia sa informeze in scris Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice.
    (5) Documentele privind proiecte de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate si efectuate.
    ...........................................................................
    (7) Operatiunile efectuate in conditiile prevederilor alin. (6) se inregistreaza si intr-un cont in afara bilantului."
    16. Dupa alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Finantelor Publice va declansa inspectia in toate institutiile publice atunci cand este sesizat de seful structurii de audit public intern al acestora in legatura cu efectuarea de operatiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situatie rezultata in urma efectuarii unei misiuni de audit public intern."
    17. Alineatul (7) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul in care in urma inspectiei efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va intocmi proces-verbal de inspectie. Impotriva procesului-verbal de inspectie se poate formula contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii acestuia. Contestatia se va depune la structura care a efectuat inspectia. Contestatiile vor fi solutionate prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Decizia este definitiva. Daca prin solutionare contestatia a fost respinsa, procesul-verbal de inspectie devine titlu executoriu si va fi transmis spre executare organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contestatorul. Impotriva deciziei se poate formula actiune in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, la curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul."
    18. Alineatul (8) al articolului 26 se abroga.
    19. Dupa alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) In situatiile in care s-a constatat savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va intocmi proces-verbal de contraventie."
    20. Alineatul (2) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutia publica cu un numar de posturi mai mic de 25, care nu este in subordinea unei alte institutii publice, poate decide sa nu organizeze distinct activitatea de audit public intern. Conducatorul institutiei publice care a decis neorganizarea activitatii de audit are obligatia sa solicite efectuarea certificarii anuale a bilantului contabil si a contului de executie bugetara de catre persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice ori pe baza de contract incheiat de institutia publica in cauza cu persoane fizice sau juridice agreate potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."
    21. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Contraventii
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) incalcarea obligatiei de a avea, la nivelul institutiei publice, structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform cerintelor art. 6;
    b) neorganizarea structurii functionale de audit public intern in termen de 90 de zile de la data infiintarii institutiei publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
    c) aprobarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara fara certificare si raport de certificare;
    d) neelaborarea planului de audit, conform prevederilor art. 8 alin. (1) - (3);
    e) refuzul de a prezenta auditorilor si persoanelor cu atributii de inspectie documentele solicitate cu ocazia efectuarii misiunilor de audit si a inspectiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) si ale art. 26 alin. (5);
    f) neindeplinirea obligatiei, de catre conducatorul institutiei, de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
    g) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) si (3);
    h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fara viza de control financiar preventiv;
    i) depasirea termenului prevazut la art. 18 alin. (2) - (4);
    j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
    k) emiterea unui refuz de viza fara motivare, conform art. 24 alin. (2);
    l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
    m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4);
    n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7)."
    22. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Sanctionarea contraventiilor
    Contraventiile prevazute la art. 32 lit. a) - c), e) - g) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. d), h) - j) si l) - n), cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei."
    23. Titlul articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor"
    24. Alineatele (1) si (4) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se vor face de catre:
    a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), b) - g), i) - l) si n);
    b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecarei institutii publice, pe criteriul de competenta a acestora, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), c) - h) si l) - n);
    c) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. e), f), h), l) si m);
    d) controlorii financiari din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. f) si l).
    ...........................................................................
    (4) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, intocmit conform competentelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii acestuia. Plangerea, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Plangerea, impreuna cu dosarul cauzei, se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia."
    25. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevazut la alin. (1), se asimileaza reglementarile cuprinse in prezenta ordonanta, aplicabile institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (3) si la art. 25 alin. (1)."
    26. In tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finantelor se va inlocui cu denumirea Ministerul Finantelor Publice, sintagma ministrul finantelor, cu sintagma ministrul finantelor publice, iar expresia audit intern, cu expresia audit public intern.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, si Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 301/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 301 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu