E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Legea 301 2002 abrogă Legea 486 2001
Articolul 2 din actul Legea 301 2002 abrogă OUG 225 2000
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 aproba Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 1 din actul Legea 301 2002 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 119 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 301 din 17 mai 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 22 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, adoptata in temeiul art. 1 lit. D pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind auditul public intern si controlul financiar preventiv"
    2. Litera o) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "o) inspectie - verificare efectuata la fata locului in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;"
    3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Compartimentul de audit public intern trebuie sa exercite urmatoarele atributii:
    a) certificarea anuala a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;
    b) examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele si, pe aceasta baza, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
    c) examinarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;
    d) examinarea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    e) evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si executie din cadrul institutiei publice si la nivelul unui program/proiect utilizeaza resursele financiare, umane sau materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
    f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz."
    4. Dupa alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Compartimentul de audit public intern este obligat sa auditeze, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele activitati si operatiuni:
    a) deschiderea si repartizarea creditelor bugetare;
    b) angajamentele bugetare si legale din care deriva, direct sau indirect, obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) platile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeana;
    f) constituirea veniturilor publice in legatura cu autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si facilitatile acordate la incasarea titlurilor de creanta.
    (5) Activitatile si operatiunile prevazute la alin. (4) vor fi auditate cel putin o data la 3 ani."
    5. Dupa alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (6^1) cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) In situatiile in care s-a constatat savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va intocmi proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiilor."
    6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Institutiile publice, prin conducatorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul compartimentului contabil."
    7. Dupa alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu."
    8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Inainte de a emite un refuz de viza controlorul delegat are obligatia sa il informeze in scris, in legatura cu intentia sa, pe ordonatorul de credite, precizand motivele refuzului. Daca ordonatorul de credite prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra a altor controlori financiari asupra cazului. Opinia neutra se motiveaza si se formuleaza in scris si are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat. In cazul consultarii neutre se constituie ad-hoc o comisie, prin decizia controlorului financiar sef. Comisia este formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, dintre care 2 controlori delegati, altii decat cei care exercita viza la institutia publica de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operatiunii, precum si controlorul financiar sef sau unul dintre adjunctii acestuia."
    9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Perioada prevazuta la alin. (2) este suspendata de la inregistrarea informarii prevazute la art. 17 alin. (3) pana la primirea raspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplica si pentru intervalul necesar in vederea formularii opiniei neutre, care insa nu poate depasi 3 zile lucratoare."
    10. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar sef cu privire la situatia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate si situatiile intentiilor si refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum si aspectele deosebite ale derularii operatiunilor financiare;"
    11. Alineatul (4) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent. El il poate informa in mod direct pe ministrul finantelor publice asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa si nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat."
    12. Dupa alineatul (3) al articolului 22 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pana la aplicarea legii privind salarizarea functionarilor publici salariile de baza, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se mentin la nivelul stabilit anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) si evaluarii performantelor profesionale individuale."
    13. Alineatele (4) si (5) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Controlorul financiar sef are 2 adjuncti ale caror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.
    (5) Tot in structura Ministerului Finantelor Publice, pe langa Corpul controlorilor delegati si in subordinea controlorului financiar sef, functioneaza o directie de specialitate care asigura suportul metodologic si informational necesar in activitatea Corpului controlorilor delegati si ale carei atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef."
    14. La articolul 23 alineatul (8), dupa litera b) se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) prezinta ministrului finantelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegati, situatia intentiilor si refuzurilor de viza, precum si aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;"
    15. Alineatele (1), (4), (5) si (7) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua daca este autorizata prin hotarare a Guvernului, la propunerea institutiei publice din cadrul administratiei publice centrale in care se exercita functia de ordonator de credite. In sedinta Guvernului controlorul financiar sef prezinta punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum si opinia neutra. Guvernul se pronunta in maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii proiectului hotararii la Secretariatul General al Guvernului. Initiatorul proiectului hotararii are obligatia sa transmita si controlorului financiar sef o copie de pe proiectul hotararii si de pe nota de fundamentare o data cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, in vederea includerii in ordinea de zi a sedintelor de Guvern. Controlorul financiar sef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de discutarea proiectului de hotarare in sedinta Guvernului, refuzul de viza si opinia neutra.
    ...........................................................................
    (4) In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducatorii persoanelor juridice prevazute la art. 16 alin. (2), art. 30 si la art. 37 alin. (1) dispun, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, efectuarea operatiunii pe propria raspundere, contabilul-sef al persoanei juridice aflate in aceasta situatie avand obligatia sa informeze in scris Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice.
    (5) Documentele privind proiecte de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate si efectuate.
    ...........................................................................
    (7) Operatiunile efectuate in conditiile prevederilor alin. (6) se inregistreaza si intr-un cont in afara bilantului."
    16. Dupa alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Finantelor Publice va declansa inspectia in toate institutiile publice atunci cand este sesizat de seful structurii de audit public intern al acestora in legatura cu efectuarea de operatiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situatie rezultata in urma efectuarii unei misiuni de audit public intern."
    17. Alineatul (7) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul in care in urma inspectiei efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va intocmi proces-verbal de inspectie. Impotriva procesului-verbal de inspectie se poate formula contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii acestuia. Contestatia se va depune la structura care a efectuat inspectia. Contestatiile vor fi solutionate prin decizie motivata, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Decizia este definitiva. Daca prin solutionare contestatia a fost respinsa, procesul-verbal de inspectie devine titlu executoriu si va fi transmis spre executare organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contestatorul. Impotriva deciziei se poate formula actiune in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, la curtea de apel in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul."
    18. Alineatul (8) al articolului 26 se abroga.
    19. Dupa alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) In situatiile in care s-a constatat savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va intocmi proces-verbal de contraventie."
    20. Alineatul (2) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutia publica cu un numar de posturi mai mic de 25, care nu este in subordinea unei alte institutii publice, poate decide sa nu organizeze distinct activitatea de audit public intern. Conducatorul institutiei publice care a decis neorganizarea activitatii de audit are obligatia sa solicite efectuarea certificarii anuale a bilantului contabil si a contului de executie bugetara de catre persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice ori pe baza de contract incheiat de institutia publica in cauza cu persoane fizice sau juridice agreate potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."
    21. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Contraventii
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) incalcarea obligatiei de a avea, la nivelul institutiei publice, structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform cerintelor art. 6;
    b) neorganizarea structurii functionale de audit public intern in termen de 90 de zile de la data infiintarii institutiei publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
    c) aprobarea bilantului contabil si a contului de executie bugetara fara certificare si raport de certificare;
    d) neelaborarea planului de audit, conform prevederilor art. 8 alin. (1) - (3);
    e) refuzul de a prezenta auditorilor si persoanelor cu atributii de inspectie documentele solicitate cu ocazia efectuarii misiunilor de audit si a inspectiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) si ale art. 26 alin. (5);
    f) neindeplinirea obligatiei, de catre conducatorul institutiei, de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
    g) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) si (3);
    h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fara viza de control financiar preventiv;
    i) depasirea termenului prevazut la art. 18 alin. (2) - (4);
    j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
    k) emiterea unui refuz de viza fara motivare, conform art. 24 alin. (2);
    l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
    m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4);
    n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7)."
    22. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Sanctionarea contraventiilor
    Contraventiile prevazute la art. 32 lit. a) - c), e) - g) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. d), h) - j) si l) - n), cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei."
    23. Titlul articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor"
    24. Alineatele (1) si (4) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se vor face de catre:
    a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), b) - g), i) - l) si n);
    b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecarei institutii publice, pe criteriul de competenta a acestora, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. a), c) - h) si l) - n);
    c) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. e), f), h), l) si m);
    d) controlorii financiari din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevazute la art. 32 lit. f) si l).
    ...........................................................................
    (4) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, intocmit conform competentelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicarii acestuia. Plangerea, insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Plangerea, impreuna cu dosarul cauzei, se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia."
    25. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevazut la alin. (1), se asimileaza reglementarile cuprinse in prezenta ordonanta, aplicabile institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (3) si la art. 25 alin. (1)."
    26. In tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finantelor se va inlocui cu denumirea Ministerul Finantelor Publice, sintagma ministrul finantelor, cu sintagma ministrul finantelor publice, iar expresia audit intern, cu expresia audit public intern.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, si Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 301/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 301 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu