Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.297 din 03.12.2018

privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1040 din 07 decembrie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)regulament - Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară; b)operator - persoana fizică sau juridică autorizată să înregistreze avizele de înscriere şi să efectueze căutări certificate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară; c)agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct activitatea de operare în Registru; d)Registru sau RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sistem naţional electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidenţă a priorităţii în caz de executare silită, de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege; e)aviz de înscriere, după caz - avizul de ipotecă, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de ipotecă - creanţe securitizate, avizul ipotecă - obligaţiuni ipotecare; f)condiţii de autorizare - condiţii care califică solicitantul în vederea autorizării, nesupuse aprecierii pe baza unui punctaj; g)operare în Registru - activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere şi certificare a rezultatelor căutărilor în Registru; h)birou teritorial - sediul operatorului, precum şi, după caz, sediile secundare, sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau punctele de lucru ale operatorului ori ale agenţilor împuterniciţi de acesta, unde se desfăşoară activitatea de operare în Registru, înfiinţate şi înregistrate potrivit dispoziţiilor legale specifice.
(2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi poate fi:1. avizul de constituire a ipotecii şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă iniţial; 2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, constituitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite şi alte modificări reglementate de lege; 3. avizul de cesiune a creanţei ipotecare; 4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial; 5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; 6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; 7. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga ipotecă; 8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulităţii contractului de ipotecă; 9. avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei ipoteci; 10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenţiei de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă iniţial; 11. avizul de menţinere a ipotecii; 12. avizul de actualizare a datelor; 13. avizul de executare a bunului ipotecat; 14. avizul de preluare în contul creanţei; 15. avizul de cesiune a ipotecii; 16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor; 17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial; 18. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă şi de înscriere a celorlalte operaţiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în Registru a fiduciei şi poate fi:1. avizul de fiducie iniţial; 2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; 3. avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; 4. avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial; 5. avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; 6. avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial; 7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de fiducie.
(4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege şi poate fi:1. avizul specific iniţial; 2. avizul modificator al avizului specific iniţial; 3. avizul de prelungire a avizului specific iniţial; 4. avizul de stingere a avizului specific iniţial; 5. avizul de nulitate a avizului specific iniţial; 6. avizul de reactivare a avizului specific iniţial; 7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul specific.
(5) Avizul de ipotecă - creanţe securitizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 3. avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate; 4. avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate; 5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; 9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă - creanţe securitizate.
(6) Avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare şi poate fi:1. avizul de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 2. avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 3. avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; 4. avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; 5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 6. avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; 9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de ipotecă - obligaţiuni ipotecare.
(7) Pentru toate categoriile de avize prevăzute la alin. (2)-(6), avizele de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului se pot folosi, în temeiul procedurii prevăzute la art. 41 alin. (1), şi la reactivarea stingerilor efectuate eronat din culpa operatorului/agentului.
Articolul 2
(1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:a)operatorul şi/sau agentul acestuia; b)societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia; c)asociaţia sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.
(2) Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în Registru sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.
(3) Nu pot dobândi calitatea de operator sau agent împuternicit instituţiile de credit, societăţile din domeniul asigurărilor şi formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc.
Articolul 3
(1) Dreptul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor de tip „Autovehicul" nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziţie efectuate cu privire la aceste bunuri şi va greva în continuare bunurile respective, chiar dacă actele de dispoziţie sunt realizate în cursul obişnuit al activităţii unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de acelaşi fel.
(2) În cazul în care obiectul ipotecii îl reprezintă mai multe bunuri prevăzute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, înscrierea în Registru a ipotecii mobiliare se realizează prin identificarea distinctă a fiecărui bun, respectând rubricile prevăzute în formularul de aviz de ipotecă.
(3) În cazul vânzării bunurilor prevăzute la alin. (1), cel ce vinde asemenea bunuri trebuie să îi remită cumpărătorului şi o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la Registru, obţinută de la un operator/agent autorizat, cuprinzând informaţii cu privire la bunurile înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligaţii îndreptăţeşte cumpărătorul bunului ipotecat să solicite daune interese de la vânzător.
Articolul 4
(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condiţiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri.
(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, precum şi privilegiile, în condiţiile legii, în vederea efectuării publicităţii se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.
(3) Titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităţilor de publicitate îndeplinesc această condiţie prin înscrierea în Registru.
(4) Controlul asupra contului satisface cerinţa publicităţii ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în Registru.
(5) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condiţiile art. 2.410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prioritatea menţionată la art. 2.426 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit şi formalităţile de publicitate la Registru.
(6) Înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere se efectuează de operatori şi de agenţii acestora, precum şi de Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.
(7) Accesarea Registrului este permisă numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul Operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere.
Articolul 5
(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară este Ministerul Justiţiei.
(2) Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuţii:a)autorizează operatorii în vederea înregistrării în Registru; b)supraveghează activitatea de operare în Registru desfăşurată de către operatori şi agenţii acestora; c)administrează şi întreţine sistemul computerizat de siguranţă al Registrului, amplasat la sediul Ministerului Justiţiei ce constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informaţiei Registrului şi este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite şi conectate între ele; d)controlează activitatea operatorilor şi a agenţilor acestora, precum şi funcţionarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatorii şi agenţii acestora; e)examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenţii împuterniciţi a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situaţiei, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale regulamentului; f)supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi agenţilor acestora în conformitate cu regulile de concurenţă, sesizează Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea acestora şi poate suspenda sau revoca dreptul de a înregistra în Registru, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective, potrivit prezentei legi; g)suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a înregistra în Registru, în condiţiile prezentei legi; h)cooperează cu Corpul Operatorilor, precum şi, nemijlocit, cu operatorii şi agenţii acestora, în scopul îmbunătăţirii calităţilor şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării Registrului, precum şi a relaţiei dintre Registru şi terminalele care îl deservesc; i)asigură, în condiţiile legii, accesul direct şi gratuit al publicului la citirea informaţiilor înscrise în Registru numai prin intermediul aplicaţiei software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Corpului Operatorilor; j)poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatorii sau agenţii împuterniciţi ai acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată.
Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind obligatorie procedura prealabilă. Articolul 7Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 8
(1) Au dreptul să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere şi să certifice căutările în Registru doar operatorii autorizaţi, agenţii împuterniciţi ai acestora şi Corpul Operatorilor, în condiţiile prevăzute în prezenta lege.
(2) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru şi înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16 alin. (2). Operaţiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităţilor publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu şi gratuit.
Articolul 9
(1) Persoanele juridice autorizate să opereze în Registru vor desemna unul sau mai mulţi directori de Registru care vor exercita drepturile şi vor îndeplini obligaţiile încredinţate de persoana juridică în legătură cu activitatea Registrului.
(2) Directorul/Directorii de Registru reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţii.
(3) Raporturile dintre persoana juridică şi directorul/directorii săi de Registru sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenţia părţilor.
(4) Persoanele fizice autorizate să opereze în Registru, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de Registru, în cazul în care această atribuţie nu va fi îndeplinită de ele însele.
(5) Directorul de Registru trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuţiilor sale domiciliul sau reşedinţa în România.
Articolul 10
(1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuşi.
(2) Faptele licite sau ilicite săvârşite de director obligă operatorul însuşi, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuţiilor acestuia.
(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terţilor, săvârşite de directorul de Registru în exercitarea atribuţiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului şi a operatorului faţă de terţi.
Articolul 11Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele şi pe seama sa de director în absenţa sau cu depăşirea limitelor împuternicirii. Articolul 12Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13
(1) Resortisanţii Uniunii Europene pot să solicite autorizarea ca operator în temeiul dreptului de stabilire sau a dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislaţiei Uniunii Europene şi pe bază de reciprocitate.
(2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de Registru pentru reprezentanţele acestora din România.
Articolul 14
(1) Operatorii sunt constituiţi, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, într-o asociaţie profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere şi cu terţele persoane.
(2) Toţi operatorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere sau operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv, de la data adoptării actului normativ care le conferă această calitate.
(3) Corpul Operatorilor îşi desfăşoară activitatea potrivit următoarelor principii:a)operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii Registrului. Nivelul contribuţiei este stabilit de Corpul Operatorilor prin hotărârea unanimă a operatorilor exprimată în Adunarea generală. Dacă la prima convocare nu este întrunită unanimitatea, hotărârea este adoptată cu votul majorităţii celor prezenţi, la a doua convocare; b)orice venituri suplimentare ale Corpului Operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea Registrului; c)fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor; d)în sarcina Corpului Operatorilor intră şi suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea şi susţinerea reţelei informatice a Registrului, administrarea şi înregistrarea în Registru a actelor şi operaţiunile încredinţate potrivit legii, precum şi îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii; e)adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor se realizează în prezenţa majorităţii absolute a membrilor Corpului Operatorilor, la prima convocare, respectiv, indiferent de numărul membrilor Corpului Operatorilor prezenţi, la a doua convocare, iar hotărârile se iau, în toate cazurile, cu majoritatea celor prezenţi; f)adoptarea deciziilor Consiliului director se realizează în prezenţa majorităţii absolute a membrilor Consiliului director, cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului director.
(4) Statutul Corpului Operatorilor, precum şi modificările acestuia nu pot aduce atingere principiilor enunţate mai sus.
(5) Membrii Consiliului director al Corpului Operatorilor sunt aleşi de Adunarea generală dintre directorii de Registru.
(6) Preşedintele Consiliului director este ales de către Adunarea generală dintre directorii de Registru reprezentanţi ai operatorilor la Corpul Operatorilor.
(7) Fiecare operator desemnează un singur director de Registru ca reprezentant la Corpul Operatorilor.
(8) Consiliul director exercită nemijlocit, prin preşedinte sau membrul Consiliului director desemnat de acesta, activitatea de administrare a Corpului Operatorilor.
(9) Pierderea calităţii de director de Registru antrenează pierderea calităţii de reprezentant al operatorului în Corpul Operatorilor.
(10) Hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.
(11) Corpul Operatorilor propune Autorităţii de Supraveghere reguli pentru administrarea Registrului şi înregistrarea în Registru, cu stricta respectare a dispoziţiilor legii.
Articolul 15
(1) Formarea profesională a personalului salariat al operatorilor/agenţilor împuterniciţi se realizează în condiţiile art. 192 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se dobândirea de către acesta a competenţelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobiliară şi a noţiunilor juridice de bază.
(2) Serviciile de formare profesională pentru personalul salariat al operatorilor/agenţilor împuterniciţi se efectuează de furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza unor programe de formare profesională, întemeiate pe standardele ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, potrivit legii.
(3) Formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesională specifici respectivelor profesii.
(4) Formarea profesională a personalului operatorilor persoane de drept public şi ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementată de legea specifică.
Articolul 16
(1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul Operatorilor.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare: a)formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere; b)formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere; c)formularul de aviz de executare privind Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti; d)formularul de aviz de preluare privind Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii judecătoreşti; e)formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale, precum şi orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorităţii de Supraveghere.
(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (1) şi (2) se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în Registru. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.
Articolul 17
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate înaintează Autorităţii de Supraveghere: a)cerere prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al Registrului, care se semnează de solicitanţi sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru şi ale persoanei solicitante, precum: numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetăţenia/naţionalitatea, contul bancar, numărul de ordine în registrul comerţului/numărul de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alt atribut de identificare echivalent, după caz, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, adresa de e-mail; b)copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei solicitante, copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv întocmit potrivit dispoziţiilor legale specifice, precum şi documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.
(2) În vederea soluţionării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare.
(3) Condiţiile de autorizare, care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitantul autorizării, sunt următoarele:a)să subscrie o poliţă de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor art. 22 şi 23, valabilă cu începere de la data autorizării şi a cărei plată se va face anticipat şi integral; b)să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; condiţia trebuie îndeplinită şi de persoana fizică împuternicită să reprezinte legal persoana juridică; c)să nu fi fost sancţionat definitiv pentru fapte prevăzute de legislaţia privind disciplina fiscală, contabilă şi financiară; d)să nu fie în stare de insolvenţă, făcând dovada acestui fapt printr-o declaraţie pe propria răspundere; e)să nu înregistreze, la data solicitării, debite faţă de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii; f)să facă dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale în cel puţin 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti.
Articolul 18
(1) Autoritatea de Supraveghere soluţionează cererea de acordare a autorizaţiei în termen de 30 de zile.
(2) În situaţia în care documentaţia depusă nu este completă, Autoritatea de Supraveghere comunică solicitantului completările sau clarificările necesare. Solicitantul trebuie să transmită completările/clarificările solicitate de Autoritatea de Supraveghere în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; în caz contrar cererea de autorizare se respinge.
(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării completărilor/clarificărilor, Autoritatea de Supraveghere soluţionează cererea prin acordarea autorizaţiei sau refuzul acordării autorizaţiei.
(4) În situaţia în care se respinge cererea de autorizare, pentru obţinerea autorizaţiei este necesară o nouă solicitare cu îndeplinirea procedurii de autorizare.
(5) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiţiei şi se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reautorizării.
(6) Condiţiile de autorizare trebuie îndeplinite de solicitanţi la momentul solicitării autorizaţiei de operator, pe toată durata funcţionării şi pentru orice birou teritorial înfiinţat ulterior momentului autorizării.
(7) Agenţii împuterniciţi după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.
(8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, dată de operatorii autorizaţi şi agenţii împuterniciţi, că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare care au stat la baza autorizării. În vederea reautorizării, operatorul va depune declaraţiile sale şi ale agenţilor împuterniciţi la Autoritatea de Supraveghere, cu cel puţin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare, aceasta din urmă fiind obligată să emită ordinul de autorizare cu cel puţin o lună înainte de expirarea autorizaţiei curente.
Articolul 19
(1) Operatorii sunt abilitaţi să împuternicească agenţi, care vor acţiona în numele şi pe seama acestora, să opereze direct în Registru.
(2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuţiilor încredinţate.
(3) Agentul împuternicit este obligat să menţioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum şi numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.
(4) Raporturile dintre operatori şi agenţii acestora se stabilesc pe baze contractuale.
Articolul 20
(1) Împuternicirea de către un operator a unui agent îi conferă acestuia dreptul de a desfăşura activitatea de înregistrare în Registru de la data împuternicirii.
(2) Prin grija operatorului, documentaţia care dovedeşte îndeplinirea de către agentul împuternicit a condiţiilor de autorizare este înaintată Autorităţii de Supraveghere, care, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligată să îşi exprime acordul sau dezacordul la împuternicire.
(3) Activitatea de înregistrare în Registru desfăşurată de agentul împuternicit între momentul împuternicirii şi momentul exprimării acordului/dezacordului la împuternicire de către Autoritatea de Supraveghere este asumată de operator.
(4) Fiecare sediu secundar al agenţilor împuterniciţi poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.
(5) Operatorul va comunica Autorităţii de Supraveghere, în termen de 15 zile de la producerea modificării, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (2) sub sancţiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii şi a aplicării sancţiunilor prevăzute de prezenta lege.
(6) Corespondenţa Autorităţii de Supraveghere cu operatorii şi agenţii împuterniciţi se face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorităţii de Supraveghere.
(7) În termen de 30 de zile de la încetarea activităţii agentului împuternicit, operatorul este obligat să transmită Autorităţii de Supraveghere un raport al activităţii agentului.
Articolul 21
(1) Ordinul ministrului justiţiei de revocare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului şi produce efecte începând cu această dată.
(2) Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului şi produce efecte începând cu această dată.
Articolul 22
(1) Operatorii sunt obligaţi să răspundă civil profesional, garantând pentru eventualele prejudicii rezultând din activitatea de operare în Registru.
(2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garanţie bancară emisă de o instituţie de credit.
(3) În cazul în care operatorul, persoană fizică, soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv deţin calitatea de membru în consiliul de administraţie, comitetul de direcţie sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/acţionar la o societate de asigurare sau instituţie de credit, poliţa de asigurare sau, după caz, garanţia bancară va fi subscrisă, respectiv emisă de o altă societate de asigurare şi, respectiv, instituţie de credit.
(4) Asigurarea sau garanţia bancară va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.
(5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptaţi de la obligaţia garantării răspunderii civile profesionale.
Articolul 23
(1) Limita minimă a răspunderii profesionale pe perioada asigurată este de 1.000.000 euro, fiecare operator având posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, în funcţie de activitatea proprie şi riscul calculat.
(2) Poliţa de asigurare sau garanţia bancară trebuie încheiată pe o perioadă de un an, cu reînnoiri succesive anuale pe toată durata autorizării operatorului.
(3) Operatorul are obligaţia de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmând a fi blocat dacă nu se va face dovada constituirii unei noi garanţii. Operatorul va putea accesa Registrul de îndată ce va înştiinţa Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garanţii, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.
(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizaţia dacă în termen de o lună de la data blocării accesului operatorului în Registru acesta nu face dovada corespunzătoare că a constituit garanţia suplimentară.
Articolul 24
(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfăşurată de operator potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prezentei legi şi regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesională.
(2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.
(3) Diligenţa operatorilor/agenţilor vizând exercitarea atribuţiilor care privesc operarea în Registru, în modul prevăzut în prezenta lege şi în regulament, se apreciază in abstracto, în condiţiile prevăzute la art. 1.480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
Articolul 25Termenul de prescripţie extinctivă pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă împotriva operatorului şi/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de aviz de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an şi începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în Registru. Articolul 26
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plăti, la autorizare şi reautorizare, o taxă în cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial înfiinţat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru.
Articolul 27
(1) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial.
(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe:a)20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial; b)10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial; c)10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial; d)20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare; e)20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri; f)20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial; g)20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii; h)20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat; i)20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei; j)40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii; k)40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor; l)30 lei pentru avizul de transformare.
(3) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe:a)40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; b)40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; c)40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; d)40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial.
(5) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz specific iniţial.
(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plăti următoarele taxe:a)30 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial; b)20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific iniţial; c)20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial; d)20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific iniţial.
(7) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanţe securitizate se vor plăti următoarele taxe:a)20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; b)20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate; c)20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate; d)10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; e)10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate; f)10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.
(9) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
(10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligaţiuni ipotecare se vor plăti următoarele taxe:a)20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; b)20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; c)20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare; d)10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; e)10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare; f)10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
(11) Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege.
(12) Pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial, avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial, avizul de reactivare a avizului specific iniţial, avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate şi avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare nu se plăteşte taxă de înscriere în Registru.
Articolul 28
(1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 şi 27 se constituie şi se utilizează ca venituri la bugetul de stat.
(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 şi 27 se constituie şi se utilizează, prin derogare de la alte dispoziţii legale, ca fond special la dispoziţia Ministerului Justiţiei, pentru organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară.
(3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum şi detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei.
(4) Disponibilităţile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.
(5) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (2), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justiţiei.
(6) Cuantumul taxelor prevăzute la art. 26 şi 27 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie.
Articolul 29Modul de încasare şi de plată a sumelor prevăzute la art. 26 şi 27 se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice. Articolul 30În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligaţiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, după înştiinţarea acestuia, fără vreo altă formalitate. Articolul 31
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operaţiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date şi pentru celelalte servicii accesorii se stabileşte în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenţă, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispoziţiilor legale.
(3) Sunt interzise operatorilor, agenţilor împuterniciţi şi Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor şi adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori şi agenţii împuterniciţi pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenţi.
(4) În vederea asigurării unui cadru concurenţial pe piaţă, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat şi Ministerului Justiţiei pentru fiecare tip de aviz de înscriere.
Articolul 32
(1) Operatorii şi agenţii acestora sunt supuşi prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenţei pe piaţa serviciilor respective.
(2) Operatorii şi agenţii acestora sunt, de asemenea, supuşi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 33
(1) Operatorii şi agenţii autorizaţi vor presta contra cost servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în Registru, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant, rezultatele căutării fiind certificate de către aceştia.
(2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea.
(3) Copia certificată a unui aviz de înscriere existent în Registru se eliberează de operator/agent, la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicării numărului de identificare a acestuia.
(4) Operatorii de drept sunt exceptaţi de la aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3).
Articolul 34
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.
(2) Debitorul obligaţiei garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de menţinere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere şi a avizului de extindere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
(4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în Registru, după caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus în Registru la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.
(6) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.
(7) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
(8) Reprezentantul organelor care au competenţa, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat şi potrivit instrucţiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sau pot solicita asistenţa Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16 alin. (3).
(9) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris şi le va prezenta la cererea Autorităţii de Supraveghere.
(10) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.
(11) Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.
(12) Înscrierea în Registru a avizelor de ipotecă, conform Legii nr. 31/2006 şi Legii nr. 304/2015, poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.
(13) Operatorul/Agentul solicită Corpului Operatorilor reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând acestuia împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să îşi exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării din partea Corpului Operatorilor. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiţiei, prin ordin al ministrului, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare şi indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare. Contestaţiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluţionează de tribunal, prin încheiere dată în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, încheierea fiind definitivă.
Articolul 35
(1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
(2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.
(3) Operatorul sau agentul acestuia va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere în sistemul de administrare a informaţiilor, prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit.
(4) Operatorii sau agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
(5) Operatorul sau agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.
(6) Înscrierile introduse în Registru vor respecta formularul avizului de înscriere, completat pe suport hârtie sau electronic, în limba română, în condiţiile prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.
(7) O înscriere introdusă nu va putea fi modificată decât în condiţiile prezentei legi. Orice modificări ale unei înscrieri iniţiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.
(8) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înregistrării.
Articolul 36
(1) Situaţia financiară a Corpului Operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcţionarea bazei de date sunt suficiente şi are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurenţei.
Articolul 37Corpul Operatorilor are obligaţia de a furniza Autorităţii de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informaţiile sau rapoartele cerute de aceasta. Articolul 38Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum şi agenţii împuterniciţi ai acestora răspund în desfăşurarea activităţii lor disciplinar, civil sau penal, după caz. Articolul 39
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de către operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agenţii împuterniciţi ai acestora a următoarelor obligaţii:a)înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere în condiţiile prevăzute în regulament şi în prezenta lege; b)desfăşurarea activităţii în conformitate cu regulile de concurenţă; c)ţinerea evidenţei înscrierilor acoperite de garanţia de răspundere profesională şi constituirea din timp a unei garanţii suplimentare; d)achitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru, la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestei obligaţii, şi a contribuţiilor la Corpul Operatorilor; e)respectarea deciziilor Autorităţii de Supraveghere; f)furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informaţiilor şi documentelor cerute de aceasta; g)menţionarea de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise de el, a calităţii de agent împuternicit, precum şi a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit; h)accesarea Registrului numai prin intermediul aplicaţiei software puse la dispoziţie de Corpul Operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere, într-o manieră care să nu conducă la perturbarea funcţionării Registrului sau la îngreunarea realizării scopului pentru care aceasta a fost creată; i)construirea unei pagini web proprii de prezentare a activităţii de înscriere în RNPM astfel încât să nu inducă în eroare publicul utilizator şi să nu creeze confuzie cu pagina web a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante; j)comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, de îndată ce ia cunoştinţă, a oricăror modificări ale elementelor prevăzute la art. 22; k)transmiterea de către operator a unui raport al activităţii agentului împuternicit, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii acestuia; l)păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoţesc acest formular, a registrului general ţinut corespunzător prevederilor din regulament, precum şi a corespondenţei aferente desfăşurării activităţii de operare în Registru, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată; m)verificarea calităţii de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează şi semnează formularul de aviz de înscriere şi care solicită înregistrarea acestuia în Registru; n)respectarea programului de funcţionare a Registrului; o)comunicarea de către operator Autorităţii de Supraveghere, în termenele prevăzute de regulament, a listei cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei din cauze tehnice; p)refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat valabil sau nu au conţinutul acceptat de Registru şi, atunci când este posibil, înştiinţarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate şi explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenţilor împuterniciţi ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni:a)avertisment scris; b)suspendarea dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 15 zile la un an; c)revocarea dreptului de a efectua înscrieri în Registru.
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile. În cazul în care este necesar, personalul de specialitate al Autorităţii de Supraveghere se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului împuternicit cercetat, împreună cu directorul de Registru. În urma deplasării la sediul operatorului sau al agentului se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate şi care va fi semnat de reprezentantul Autorităţii de Supraveghere şi de directorul de Registru pentru operator sau, după caz, de directorul de Registru şi de reprezentantul agentului împuternicit.
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se aplică prin ordin al ministrului justiţiei, care poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
(5) Sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică prin decizie a conducătorului compartimentului de specialitate al Autorităţii de Supraveghere.
(6) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.
(7) Plângerea prevăzută la alin. (6) se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
Articolul 40Activitatea de înregistrare a formularelor de aviz de înscriere se îndeplineşte, de regulă, în timpul programului de serviciu cu publicul, afişat în mod corespunzător. Articolul 41
(1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura îndreptării erorilor materiale şi procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional Public Mobiliar, întemeiate pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenţionat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară cu respectarea drepturilor înscrise de terţii de bună-credinţă.
(2) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor.
(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică.
Articolul 42În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz şi instrucţiunilor de completare a acestora, iar în termen de 6 luni se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară. Până la data emiterii sau, după caz, adoptării acestora rămân aplicabile, în măsura compatibilităţii cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 43
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
(2) Poliţele de asigurare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data efectuării ultimei înscrieri asigurate prin poliţele respective sau, după caz, până la data expirării valabilităţii poliţelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, EUGEN NICOLICEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 297/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 297 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu