Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.286 din 19.11.2015

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 23 noiembrie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile şi sunt monumente de for public. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale construcţiilor ori lucrărilor, realizate din fonduri proprii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse în opere comemorative de război, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de război româneşti din ţară şi străinătate. Transferul bunurilor pe teritoriul României se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite.(4) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea lor. 3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale bilaterale în domeniul comemorativ, precum şi ale protocoalelor încheiate în baza acestor acorduri. 4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Toate mormintele şi operele comemorative de război vor avea asigurată o zonă de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii. 5. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire. 6. La articolul 26, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins: q) organizează manifestări ştiinţifice şi sesiuni de comunicări, editează şi distribuie publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor; 7. La articolul 26, după litera y) se introduc şase noi litere , literele y1)-y6), cu următorul cuprins: y1) avizează regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război; y2) publică Lista mormintelor şi operelor comemorative de război în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o actualizează ori de câte ori apar modificări; y3) execută controlul la morminte şi opere comemorative de război privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul şantierelor având drept obiect mormintele şi operele comemorative de război, indiferent de regimul de proprietate, de natura operaţiunilor şi de sursa de finanţare; y4) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, prin împuterniciţii săi, şi ia măsurile de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracţiunilor; y5) susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a mormintelor/operelor comemorative de război, hotărăşte strategii şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de mormintele şi operele comemorative de război; y6) editează, finanţează şi publică, anual, Buletinul informativ al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport şi în mediul virtual; 8. La articolul 36, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin morminte şi opere comemorative de război. 9. La articolul 37, după litera b) se introduc trei noi litere , literele c)-e), cu următorul cuprins: c)iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război; d)transmit anual Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor date despre starea de conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a acestora; e)elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război şi aprobă planurile urbanistice zonale numai pe baza şi în condiţiile avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 10. La articolul 38, după litera h) se introduc trei noi litere , literele i)-k), cu următorul cuprins: i)să asigure integritatea şi protecţia mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţine/administrează, să ia măsuri pentru apărare împotriva incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora; j)să comunice Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin; k)să notifice viitorul proprietar, chiriaş sau concesionar despre regimul juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin, precum şi obligaţia privind folosinţa mormintelor şi operelor comemorative de război. 11. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei depunerea la Mormântul Ostaşului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevăzuţi la art. 2-4.(2) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostaşului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României.(3) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a)desfăşurarea, în zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război, a manifestărilor care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morţi, precum şi asupra sentimentelor rudelor venite să se reculeagă; b)neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor pentru lucrările propuse la mormintele şi operele comemorative de război sau în zonele de protecţie a acestora. (4) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a)organizarea de activităţi comemorative la Mormântul Ostaşului Necunoscut cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Eroilor şi Zilei Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege; b)interzicerea dreptului de vizitare sau de fotografiere a mormintelor şi operelor comemorative de război de către proprietarii sau titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora. (5) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială următoarele fapte:a)înhumarea persoanelor decedate, altele decât cele prevăzute la art. 2-4, în spaţiile destinate mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora; b)construirea şi amplasarea de noi monumente comemorative, plăci, cenotafuri, cruci sau orice construcţie ridicată pe spaţiul destinat mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (6) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:a)strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale; b)construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenţie asupra operelor comemorative de război fără aprobările şi avizele prevăzute de prezenta lege; c)neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire, conservare şi punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor; d)reamenajarea mormintelor şi operelor comemorative de război prin efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării operelor comemorative de război. Plata cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială se suportă de către cei vinovaţi; e)introducerea animalelor, pentru păscut sau adăpost, în cimitirele de război; f)eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare ale mormintelor şi operelor comemorative de război sau eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări în zonele de protecţie ale mormintelor şi operelor comemorative de război fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. 12. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru contravenţiile săvârşite pe întreg teritoriul naţional de către persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, sau de către primar şi împuterniciţii acestuia, pentru contravenţiile săvârşite pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de către persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele din aparatul propriu de lucru. 13. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50Contravenţiilor prevăzute la art. 48 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.14. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept şi preia tradiţiile istorice ale Societăţii «Mormintele Eroilor Căzuţi în Război», unica instituţie de stat din România cu atribuţii în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, care a funcţionat în perioada 1919-1948, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 286/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 286 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu