E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.277 din 28.12.2017

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 04 ianuarie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 august 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice 2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul I Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 3. La articolul I punctul 1, literele a) şi b) ale punctului 3 al articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)activitate de organizare: combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar; agenţia de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare agenţie de turism organizatoare; b)activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în numele şi pe seama unei agenţii organizatoare, în baza unui contract valabil încheiat; agenţia de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare agenţie de turism intermediară. 4. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte , punctele 11 - 13 , cu următorul cuprins : 11 . La articolul 2, după punctul 4 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 5 - 15 , cu următorul cuprins: 5. creanţă garantată - creanţa consumatorului care rezultă din neexecutarea obligaţiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, şi care reprezintă echivalentul sumelor plătite efectiv de către consumatori în baza acestor contracte; 6. Fondul de garantare a pachetelor turistice, denumit în continuare Fondul - schema de garantare în domeniul turismului, care are drept scop protejarea consumatorilor care au achiziţionat pachete de servicii turistice de consecinţele insolvenţei agenţiei de turism organizatoare; 7. creditor al Fondului - consumator, persoană fizică, care a achiziţionat pachete de servicii turistice şi care, deşi a efectuat plăţile conform contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice, nu a beneficiat sau a beneficiat parţial de serviciile plătite ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare; 8. garanţia de participare la Fond - suma constituită de către un participant la Fond, prin virament bancar şi/sau prin scrisoare de garanţie bancară, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin în calitate de participant la acesta, ale cărei cuantum şi metodă de calcul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, aprobate prin hotărâre a Guvernului; 9. contribuţie iniţială - suma nerambursabilă datorată Fondului de către agenţia de turism organizatoare care solicită şi obţine pentru prima oară o licenţă, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare, al cărei nivel nu poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei, şi care se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice; 10. contribuţie trimestrială - suma nerambursabilă datorată trimestrial Fondului de către agenţia de turism organizatoare, conform prevederilor prezentei ordonanţe; aceasta se calculează trimestrial pentru fiecare agenţie de turism organizatoare prin înmulţirea procentului de contribuţie anuală cu valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent; nivelul contribuţiei anuale, exprimată procentual, se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice; 11. contribuţia de gestiune - suma datorată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, care se plăteşte din sumele disponibile în cadrul Fondului; contribuţia de gestiune se determină trimestrial prin înmulţirea comisionului de gestiune cu valoarea totală garantată raportată trimestrial de agenţia de turism organizatoare; nivelul comisionului de gestiune se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice; 12. participant la Fond - orice agenţie de turism organizatoare astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 lit. a); 13. despăgubire - suma plătită din resursele Fondului fiecărui consumator care a achiziţionat pachete de servicii turistice de la o agenţie de turism organizatoare sau intermediară, reprezentând echivalentul sumelor plătite pentru serviciile neefectuate ca urmare a intrării în insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare ulterior achiziţionării pachetului/pachetelor turistice, dacă nu au fost rambursate dintro altă sursă de garantare; nivelul plafonului de despăgubire se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe; 14. valoarea garantată - valoarea totală a sumelor încasate de către o agenţie de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziţionat pachete de servicii turistice sau printr-o agenţie de turism intermediară cu titlu de contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României; 15. contribuţie rambursabilă - garanţia de participare care se restituie după încetarea activităţii de către agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea calităţii de participant la Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de organizare nu a respectat condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau obligaţiile asumate în calitate de participant la Fond. 12 . La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Agenţia de turism organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă agenţie de turism intermediară sau de către alţi prestatori de servicii mandataţi în acest sens. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) agenţia de turism organizatoare sau intermediară este obligată să acorde prompt asistenţă consumatorului aflat în dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenţii de turism intermediare, obligaţia de acordare a asistenţei este în sarcina ambelor agenţii. 13 . La articolul 20, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) - (6) , cu următorul cuprins:(4) Agenţia de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea contractelor încheiate cu agenţia de turism organizatoare, pentru plata către agenţia de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin contractul încheiat cu agenţia de turism organizatoare cu privire la turiştii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.(5) Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul unei agenţii de turism intermediare beneficiază de garanţia la Fond pentru insolvenţa agenţiei de turism organizatoare.(6) Agenţia de turism organizatoare informează periodic agenţia de turism intermediară şi consumatorii care achiziţionează pachete de servicii turistice asupra plafonului individual de garantare deţinut la Fond. 5. La articolul I punctul 2, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Agenţiile de turism organizatoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional şi care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice au obligaţia de a raporta valoarea garantată şi de a plăti contribuţia aferentă către Fond.(2) Fondul se constituie ca schemă obligatorie de garantare a obligaţiilor de rambursare a tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că împotriva agenţiei de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvenţă, definită conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, iar turiştii se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale asumate în relaţia cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiştilor sunt suportate în procedură de urgenţă din resursele Fondului. În costurile de repatriere se poate include şi contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost plătite de către agenţia de turism organizatoare.(4) Fondul prevăzut la alin. (1) se constituie ca schemă publică de garantare, administrată de către FNGCIMM, în numele statului român, prin Ministerul Turismului.(5) Garanţia este efectivă şi acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.(6) Garanţia se referă la valorile plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor în legătură cu pachetele de servicii turistice, ţinând cont de perioada scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea derulării pachetelor de servicii turistice.(7) Resursele financiare ale Fondului se înregistrează şi se urmăresc distinct în evidenţele contabile ale FNGCIMM.(8) FNGCIMM despăgubeşte consumatorii creditori ai Fondului, iar după plata despăgubirii se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres împotriva agenţiei de turism organizatoare responsabile pentru repararea prejudiciului, în privinţa despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi pentru accesoriile cheltuielilor efectuate. 6. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 21 După articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzând articolele 241-249, cu următorul cuprins: Capitolul III^1 Fondul de garantare a pachetelor turistice Articolul 241 (1) Fondul constituit ca schemă de garantare în domeniul turismului, fără personalitate juridică, are ca scop protejarea consumatorilor care achiziţionează pachete de servicii turistice de consecinţele insolvenţei unui participant la Fond.(2) Fondul garantează plata de despăgubiri echivalente cu plăţile efectuate de consumatori, în limita unui plafon maxim de despăgubire, în cazul nefurnizării de către participanţii la Fond a serviciilor prevăzute în contractele de achiziţie a pachetelor de servicii turistice ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii. În cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite consumatorilor se pot atrage sume suplimentare care să alimenteze Fondul.(3) Resursele financiare ale Fondului pot fi utilizate pentru:a)plata despăgubirilor cuvenite consumatorilor conform prevederilor alin. (2); b)plata sumelor necesare repatrierii turiştilor; c)plata contribuţiei de gestiune datorate FNGCIMM; d)achitarea dobânzilor şi comisioanelor datorate în contul sumelor atrase pentru alimentarea Fondului; e)plata oricăror altor sume stabilite în sarcina acestuia, conform legii. Articolul 242 (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:a)contribuţii de la agenţiile de turism organizatoare prevăzute la art. 2 pct. 3 lit. a); b)dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către participanţii la Fond, calculate la nivelul celor prevăzute pentru neplata obligaţiilor bugetare; c)sume din fructificarea disponibilităţilor; d)sume din recuperarea creanţelor Fondului; e)împrumuturi de la instituţii de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului; f)sume din alte surse, stabilite potrivit legii. (2) Disponibilităţile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite de legislaţia în vigoare.(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiţii de siguranţă, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii în linia politicilor de risc şi prudenţialitate aprobate de administratorul desemnat al FNGCIMM, conform prevederilor legale. Articolul 243 (1) Pentru obţinerea unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, agenţia de turism organizatoare prevăzută la art. 2 pct. 3 lit. a) are obligaţia de a participa la Fond.(2) Pentru a garanta respectarea obligaţiilor care îi revin în relaţia cu Fondul, orice participant la acesta are obligaţia constituirii unei garanţii de participare la Fond.(3) Garanţia de participare se restituie după încetarea activităţii de către agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea calităţii de participant la Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de organizare nu a respectat condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau obligaţiile asumate în calitate de participant la Fond.(4) Agenţia de turism organizatoare care solicită pentru prima dată acordarea licenţei de funcţionare ca agenţie de turism organizatoare are obligaţia de a achita o contribuţie iniţială în vederea participării la Fond.(5) Contribuţiile trimestriale datorate Fondului de către participanţii la acesta se calculează pe baza valorii garantate rezultate din evidenţele contabile ale acestora, aplicându-se cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 2 pct. 10 asupra sumelor aferente angajamentelor directe, asumate de agenţiile de turism organizatoare în legătură cu comercializarea pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României în mod direct sau prin agenţii de turism intermediare. Articolul 244 (1) Contribuţia prevăzută la art. 2 pct. 10 datorată Fondului de către participanţii la acesta se virează trimestrial în contul Fondului, în moneda naţională - leu -, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de raportare.(2) Contribuţiile prevăzute la art. 2 pct. 10 şi 11, datorate şi virate în contul Fondului de către participanţii la acesta, nu se restituie.(3) Participanţii la Fond au obligaţia să întocmească şi să transmită trimestrial Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului, raportările privind valoarea garantabilă, modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate.(4) Odată cu transmiterea raportărilor, participanţii la Fond anexează o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete. Articolul 245 (1) Actul întocmit de Fond prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui participant la Fond constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuţie la Fond de către agenţia de turism organizatoare şi termenul maxim de 10 zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de bunăvoie.(2) Dacă la data scadenţei stabilită potrivit alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt virate în contul Fondului. Articolul 246 Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata despăgubirilor rezultate din contractele de comercializare a pachetelor turistice, încheiate cu agenţiile de turism organizatoare, cu privire la care ulterior încheierii acestor contracte a intervenit procedura insolvenţei, precum şi pentru repatrierea turiştilor în cazul în care se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale asumate. Articolul 247 În cazul lichidării Fondului, garanţiile de participare şi contribuţiile depuse se restituie pro-rata agenţiei de turism organizatoare participante la Fond. Articolul 248 Informaţiile privind plasamentele efectuate de Fond sunt făcute publice, în baza unui raport semestrial publicat pe pagina sa de internet, iar Fondul asigură şi garantează accesul liber la consultarea acestor informaţii tuturor celor interesaţi. Articolul 249 Modalitatea de calcul al contribuţiilor datorate Fondului, precum şi mecanismul de garantare şi raportare, plată şi recuperare a despăgubirilor plătite din Fond se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe. 7. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41 , cu următorul cuprins: 41 . La articolul 31 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) În cazul neplăţii la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 244, de către agenţia de turism organizatoare, Ministerul Turismului aplică sancţiunea suspendării temporare a licenţei de turism până la plata la zi a sumelor datorate Fondului.
8. La articolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 31 se constată şi se sancţionează de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Turismului cu amendă de la 4.000 lei la 50.000 lei.(2) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale, Ministerul Turismului poate aplica sancţiunea contravenţională complementară de retragere a licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.(3) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000 lei la 100.000 lei şi/sau cu retragerea licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.(4) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor de la art. 27-29. 9. La articolul II, alineatele (1), (3) şi (4) se abrogă .
Articolul II(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice:a)nivelul contribuţiei anuale, prevăzut la art. 2 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)nivelul comisionului de gestiune, prevăzut la art. 2 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 6 luni de la data operaţionalizării Fondului de garantare a pachetelor turistice, agenţiile de turism au obligaţia reînnoirii licenţelor, cele emise anterior pierzându-şi valabilitatea.(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) licenţele actuale îşi menţin valabilitatea, în condiţiile legii. Articolul III În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul „touroperatoare" se înlocuieşte cu termenul „organizatoare", iar termenul „detailist/detailistă" se înlocuieşte cu termenul „intermediar/intermediară", după caz.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 277/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 277 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu