Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.270 din 15.10.2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 18 octombrie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul I Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal; 3. angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice; 2. La articolul 2, după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 32 şi 33 , cu următorul cuprins: 32 . angajarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare, prin care instituţia publică îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condiţiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi onorarea obligaţiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetară anuală; 33 . acţiuni multianuale - acţiuni a căror perioadă de realizare depăşeşte un an bugetar; 3. La articolul 2, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament şi/sau bugetare aprobate; 4. La articolul 2, punctul 7 se abrogă. 5. La articolul 2, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 71 - 73 , cu următorul cuprins: 71 . bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetele menţionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli; 72 . cadru bugetar - totalitatea dispoziţiilor şi procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, regulilor şi procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific naţional, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare şi analize independente destinate să mărească transparenţa procesului bugetar, care se aplică de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare; 73 . cadru bugetar pe termen mediu - reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual şi care includ definirea priorităţilor în materie de politică şi a obiectivelor bugetare pe termen mediu; 6. La articolul 2, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 şi 82 , cu următorul cuprins: 81 . cheltuieli urgente sau neprevăzute - acele cheltuieli generate de situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care necesită finanţare imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente de voinţa ordonatorilor de credite; 82 . cheltuieli de investiţii - parte a cheltuielilor publice destinate finanţării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii, indiferent de subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se încadrează; 7. La articolul 2, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 9. clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. Clasificaţia bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale şi/sau efectuarea plăţilor; 8. La articolul 2, punctul 12 se abrogă. 9. La articolul 2, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru structura organizatorică - departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz; 10. La articolul 2, punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 15. credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar; 16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare; 11. La articolul 2, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201 , cu următorul cuprins: 201 . deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce măsoară impactul administraţiilor publice asupra restului economiei interne sau internaţionale, astfel:a)excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziţia altor sectoare instituţionale; b)deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituţionale şi utilizate de sectorul administraţiei publice; 12. La articolul 2, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 271 şi 272 , cu următorul cuprins: 271 . fonduri rambursabile - asistenţă financiară rambursabilă primită de la instituţiile financiare interne şi internaţionale şi de la alţi finanţatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanţare încheiate cu acestea; 272 . fonduri externe postaderare şi alţi donatori - totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori; 13. La articolul 2, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 30. instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2); 14. La articolul 2, punctele 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care ordonatorul de credite verifică existenţa dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea şi cuantumul obligaţiei de plată şi verifică condiţiile de exigibilitate ale obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative; 34. ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare; 15. La articolul 2, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371 , cu următorul cuprins: 371 . redistribuire de credite - operaţiunea de realocare de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi între proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condiţiile prezentei legi; 16. La articolul 2, punctul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 39. conducătorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz. În situaţia în care instituţia publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 17. La articolul 2, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401 , cu următorul cuprins: 401 . trimestrializarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare - operaţiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul; 18. La articolul 2, punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: 43. virare de credite - operaţiune prin care se diminuează creditul de angajament şi/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe, care prezintă disponibilităţi, şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite. 19. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) , cu următorul cuprins:(2) Termenii «buget general consolidat», «cadrul fiscal-bugetar» şi «strategie fiscal-bugetară» au înţelesul prevăzut de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
(3) Termenii «economicitate», «eficacitate», «eficienţă», «legalitate», «regularitate» au înţelesul prevăzut de
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 20. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Autorizarea bugetară/ Angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare Art. 4. - (1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate. (4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii. (5) Pentru acţiunile anuale şi multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare. (6) În vederea realizării acţiunilor anuale şi multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.“

21. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3) , cu următorul cuprins:(2) Legile de rectificare bugetară sunt elaborate cu respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul înrăutăţirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovată o rectificare bugetară în primul semestru al anului. 22. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71 , cu următorul cuprins:

„Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi Art. 71. - Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raportează potrivit metodologiei europene de către instituţiile abilitate în acest scop.“

23. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Principiul unităţii Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice. (2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepţia prevederilor art. 67. (3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituţiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obţină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz.“

24. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141 , cu următorul cuprins:

„Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene Art. 141. - Cheltuielile bugetare reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, la valoarea stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene.“

25. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 15(1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va respecta condiţiile prevăzute deLegea nr. 69/2010. În această fişă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:a)schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi următorii 4 ani; b)estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; c)măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar......... ................ ................ ................ ................ .......... (3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/măsuri/politici numai în condiţiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exerciţiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul. 26. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe instituţii şi detalierea acestora la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat se realizează de ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut la alin. (2). 27. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale şi la anexele la acesta, la creditele bugetare şi/sau de angajament prezentate de Guvern în structura prevăzută de art. 36 alin. (1). 28. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Modificarea creditelor bugetare şi/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (21), se face numai prin redistribuiri de sume între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare. 29. La articolul 19, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1) - b^3) , cu următorul cuprins: b^1) elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate şi comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză; b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin organizarea de cursuri în fiecare reşedinţă de judeţ; b^3) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare reprezintă condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligaţia modificării corespunzătoare a fişelor de post respective; 30. La articolul 19, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, activităţile de control intern şi audit intern privind modul de gestionare a acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea acestuia; 31. La articolul 19, litera k) se abrogă. 32. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Categorii de ordonatori de credite Art. 20. - (1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari. (2) Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. (3) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz. (4) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competenţele delegate şi condiţiile delegării acestora. (5) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.“

33. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rolul ordonatorilor de credite Art. 21. - (1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale. (3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament şi bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (4) Ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. (5) Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) următoarele: a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regăsesc în structura altor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; b) cheltuielile acordate în bani, de natura asistenţei sociale şi asigurărilor sociale, precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) cheltuielile cu datoria publică; d) cheltuielile care decurg din obligaţii internaţionale; e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, care vor fi repartizate integral. (7) Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. (8) Ordonatorii de credite prevăzuţi la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a fundamenta, justifica şi utiliza, în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituţiilor subordonate şi altor beneficiari ai acestor fonduri.“

34. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 35. La articolul 22 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21; ........ ................ ................ ................ ................ .......... c)angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 36. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Controlul financiar preventiv propriu Art. 24. - (1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii. (2) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu şi a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispoziţiilor legale.“

37. La articolul 26, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)la cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structură funcţională şi economică a acestora; 38. La articolul 28, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1) , cu următorul cuprins: b^1) legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 18 din Legea nr. 69/2010; 39. Articolul 282 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituţiilor publice Art. 282. - În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituţii fundamentează veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent.“

40. După articolul 282 se introduc trei noi articole, articolele 283 - 285 , cu următorul cuprins:

„Obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an Art. 283. - Obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an trebuie să fie cel mult egale cu creditele bugetare aprobate, cu excepţia serviciilor privind furnizarea de utilităţi şi a drepturilor salariale la care obligaţiile înregistrate pot depăşi creditul bugetar, cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite.
Consecinţe ale neachitării arieratelor Art. 284. - (1) În situaţia în care instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, înregistrează arierate la sfârşitul lunii anterioare lunii pentru care solicită efectuarea de plăţi, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să nu opereze plăţi din conturile acestora, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice. (2) Măsura încetează la data la care instituţiile publice prevăzute la alin. (1) nu mai înregistrează arierate în contabilitate.
Programe bugetare Art. 285. - (1) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. (2) În scopul întăririi calităţii politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.“

41. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi finanţat şi fondul aferent salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depăşit. 42. La articolul 29, alineatul (6) se abrogă. 43. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Prin actele normative prevăzute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare necesare reflectării destinaţiei sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite. 44. După secţiunea 1 a capitolului III se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11 „Cadrul bugetar“, cuprinzând articolele 301 - 305 , cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 11 Cadrul bugetar
Cadrul bugetar al României Art. 301. - Cadrul bugetar al României în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectă cerinţele cadrului bugetar al Uniunii Europene, în vederea întăririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii şi asigurării obligaţiei prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi alte tratate privind Uniunea Europeană, ratificate de România, pentru a evita deficitele publice excesive.
Planificarea bugetară Art. 302. - (1) Planificarea bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice se bazează pe previziuni macroeconomice şi bugetare. (2) Previziunile macroeconomice şi bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene şi, după caz, cu cele ale altor organisme independente internaţionale. (3) Diferenţele semnificative faţă de previziunile Comisiei Europene sunt descrise şi motivate, în special dacă nivelul sau creşterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menţionate în previziunile Comisiei Europene.
Publicarea previziunilor macroeconomice şi bugetare Art. 303. - Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Prognoză publică pe site, conform competenţelor lor legale, previziunile macroeconomice şi bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetară.
Evaluarea previziunilor macroeconomice şi bugetare Art. 304. - (1) Previziunile macroeconomice şi bugetare utilizate pentru planificarea bugetară fac obiectul unor evaluări periodice, imparţiale şi cuprinzătoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluări ulterioare de către Consiliul Fiscal/organele abilitate în acest scop. (2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate în acest scop publică rezultatele evaluărilor pe site-ul propriu al instituţiei. (3) Rezultatele acestei evaluări sunt luate în considerare, în mod adecvat, în viitoarele previziuni macroeconomice şi bugetare.
Cadrul bugetar pe termen mediu Art. 305. - (1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual. (2) Ministerul Finanţelor Publice motivează, în anexă separată la raportul la legea bugetară anuală, orice abatere a previziunilor şi priorităţilor privind veniturile şi cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1). (3) În caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, în cadrul mandatului său, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale priorităţi, şi va evidenţia diferenţele faţă de cadrul bugetar pe termen mediu anterior.“

45. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici Art. 31. - Prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către Comisia Naţională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul desfăşurării procesului bugetar şi vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză.“

46. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Limitele de cheltuieli Art. 32. - Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.“

47. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Scrisoarea-cadru Art. 33. - (1) Ministrul finanţelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern. (2) Limitele de cheltuieli aprobate şi stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislaţiei din domeniu, în funcţie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului.“

48. La articolul 34, alineatele (1) , (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 34 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(4) În situaţia în care ordonatorii principali de credite nu îşi aliniază propunerea de buget la strategia fiscal-bugetară şi metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanţelor Publice va proceda în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.
(5) Proiectele de buget şi anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. 49. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35 (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an. 50. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al bugetului propriu şi proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. 51. La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la alin. (31), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an. 52. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Aprobarea bugetului de către Parlament Art. 36. - (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni anuale şi multianuale. (2) Creditele bugetare şi creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă. (3) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.“

53. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget Art. 38. - (1) Cheltuielile de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. (2) În programele de investiţii publice, ordonatorii principali de credite vor include obiectivele/proiectele de investiţii stabilite pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie a acestora.“

54. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381 , cu următorul cuprins:

„Structura programelor de investiţii publice Art. 381. - (1) În programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii: A. obiective/proiecte de investiţii în continuare; B. obiective/proiecte de investiţii noi; C. alte cheltuieli de investiţii. (2) Poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se detaliază pe următoarele categorii de investiţii: a) achiziţii de imobile, inclusiv terenuri; b) dotări independente; c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiţii; f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. (3) Cheltuielile de investiţii cuprinse la alin. (2) se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.
(4) Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare şi obiectivele/proiectele de investiţii noi cuprinse în programele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii se prevăd în poziţii globale, care se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.“

55. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Informaţii privind programele de investiţii publice Art. 39. - (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice pe surse de finanţare, pe capitole de cheltuieli şi, detaliat, pe clasificaţia economică. (2) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de investiţii inclus în programul de investiţii, informaţii financiare şi nefinanciare, conform formularelor aferente programelor de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.“

56. Articolul 40 se abrogă. 57. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Aprobarea proiectelor de investiţii publice Art. 42. - (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către: a) Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei; c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei. (2) Reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1). (3) Aprobarea sistării execuţiei unui obiectiv/proiect de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, precum şi a unor obiecte sau capacităţi din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentaţia tehnico-economică. (4) Limitele valorice privind competenţele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.“

58. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget Art. 43. - (1) Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de investiţii se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. (2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 şi 25. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d), până la aprobarea documentaţiei de avizare, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric. (4) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (3), decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar. (5) În termen de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor prevăzute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligaţia elaborării documentaţiei tehnico-economice şi aprobării acesteia potrivit competenţelor prevăzute la art. 42 alin. (1). (6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente; b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar următor, în condiţiile prevăzute la alin. (9). (7) În cazuri temeinic justificate, achiziţiile prevăzute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.
(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) şi (7) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile. (9) În programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.“

59. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431 , cu următorul cuprins:

„Obligaţia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare Art. 431. - (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificărilor bugetare anuale. (2) În funcţie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligaţia de a recepţiona servicii, lucrări şi produse, în limita creditelor bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale.“

60. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii Art. 44. - (1) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investiţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, şi vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în structura aprobată potrivit programelor de investiţii publice, anexe la bugetele acestora. (2) În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investiţional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza şi măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru. (3) Pe parcursul întregului an, în situaţia în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele şi categoriile de investiţii înscrise în programul de investiţii anexă la buget, în condiţiile respectării prevederilor alin. (4). (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia «Alte cheltuieli de investiţii», cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau din fonduri externe rambursabile. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investiţional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual. (6) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii şi categoriilor de investiţii incluse în programele de investiţii publice.“

61. Articolul 46 se abrogă. 62. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461 , cu următorul cuprins:

„Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori şi la fonduri rambursabile Art. 461. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum şi fondurilor rambursabile, cu excepţia art. 47 alin. (8)-(10). (2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispoziţii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetară, execuţia şi/sau controlul proiectelor finanţate din fonduri externe postaderare/alţi donatori, precum şi al celor finanţate din fonduri rambursabile.“

63. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Principii în execuţia bugetară Art. 47. - (1) Prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, precum şi structura funcţională şi economică a acestora. (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
(3) Alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite şi, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli. (4) Alocaţiile pentru cheltuielile de investiţii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru alte naturi de cheltuieli. (5) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întreprindă toate măsurile necesare pentru încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale. (6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol. (7) În condiţiile prezentei legi, pentru creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate. (8) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor. (9) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. (10) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influenţa creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situaţia în care creditele bugetare aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeaşi perioadă şi decât plăţile efectuate în limita acestora. (11) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului. (12) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare. (13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situaţia virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instrucţiunilor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. (14) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar. (15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, în cursul întregului an, pentru asigurarea plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. (16) În cursul anului, în funcţie de situaţiile specifice apărute, ordonatorul principal de credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, altele decât cele prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite şi/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.“

64. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471 , cu următorul cuprins:

„Virări de credite de angajament Art. 471. - (1) În condiţiile prezentei legi, sunt permise virări de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost încheiate angajamente legale. (2) Virările de credite de angajament se realizează concomitent cu virările de credite bugetare, dacă nu contravin prevederilor alin. (1) şi legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplică în mod corespunzător şi virărilor de credite de angajament.“

65. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Transferurile între ordonatorii principali de credite Art. 50. - În situaţiile în care, în timpul exerciţiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de unităţi, acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat, inclusiv în execuţia bugetară, fără afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.“

66. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Execuţia bugetară Art. 52. - (1) În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, lichidare, ordonanţare, plată. (2) Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil. (3) Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice. (4) Plata cheltuielilor se efectuează de conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii în baza ordonanţării acestora, în limita creditelor bugetare aprobate şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie. (5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite la ordonatorul de credite de ordonanţarea la plată, la care se anexează documentele privind recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată. (6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate potrivit prevederilor art. 24 şi 25, după caz. (7) Plata cheltuielilor la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi de persoana împuternicită cu atribuţii financiar-contabile. (8) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop. (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale se pot efectua plăţi în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare. (10) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi (9) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituţia publică se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat.
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10): a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare; b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Transport şi a unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut; c) proiectele şi acţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum şi condiţiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (12) În cazurile prevăzute la alin. (11), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit în condiţiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante.“

67. La articolul 53, alineatul (3) se abrogă. 68. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Monitorizarea exercitată de Ministerul Finanţelor Publice Art. 55. - Ministerul Finanţelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, atât în cursul anului, cât şi cu ocazia încheierii execuţiei bugetare, rapoarte de audit intern prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publică pe site-ul ordonatorilor principali de credite.“

69. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. 70. La articolul 57, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)la cheltuieli: credite de angajament iniţiale; credite de angajament definitive; credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate. 71. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale. 72. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exerciţiului bugetar şi cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenţi şi, după caz, datoria publică guvernamentală. 73. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Deficitul bugetului de stat se finanţează temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi definitiv prin împrumuturi de stat. 74. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept. 75. La articolul 61, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8) , cu următorul cuprins:(8) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget. 76. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Excedentele bugetelor instituţiilor publice Art. 66. - (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.“

77. La articolul 68, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. 78. La articolul 70, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, în termen de 10 zile de la aprobare, în condiţiile legii. 79. La articolul 70, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) -( 6 ), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care instituţiile publice nu transmit unităţilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat în termenul prevăzut la alin. (3), pot efectua plăţi în limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu excepţia plăţilor aferente acţiunilor şi obiectivelor de investiţii noi, pentru o perioadă de 45 de zile de la data expirării termenului de depunere.(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentată a instituţiei publice, cu aprobarea ministrului finanţelor publice.(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), (4) sau (5), după caz, unităţile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plată ale instituţiilor publice. 80. La articolul 72 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (13) şi ale art. 63 alin. (2)-(5); b)nerespectarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3) şi (8)–(11), art. 52 alin. (2)-(6) şi (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) şi ale art. 69 alin. (2); 81. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731 , cu următorul cuprins:

„Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/ plăţi nelegale din fonduri publice Art. 731. - Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele.“

82. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751 , cu următorul cuprins:

„Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează Art. 751. - Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează se virează la aceste bugete, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora.“

Articolul II (1) Ministerul Finanţelor Publice va emite norme metodologice, aprobate de Guvern, prin care va stabili condiţii, criterii de acordare/alocare a sumelor din fondurile la dispoziţia Guvernului, tipurile/categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din aceste fonduri, precum şi rolul şi responsabilităţile Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi ordonatorilor principali de credite beneficiari.(2) În aplicarea prevederilor art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) În aplicarea prevederilor art. 284 din
Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul III În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi în funcţie trebuie să obţină certificatul de atestare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul IV Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul V Art. I pct. 20, 37, 40 - referitoare la art. 285, 52 şi 70 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 270/2013

 
27.02.2014 16:33:33  Anonim  a scris :
74. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept. WOW, CATA STIMULARE SPRE ECONOMISIRE! LA PRIVAT SE NUMESTE PROFIT SI I SE ACORDA CEVA MAI MULTA ATENTIE!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu