E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.243 din 30.10.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 02 noiembrie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte , cu următorul cuprins: La articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, fiind o resursă strategică de care depinde siguranţa naţională. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Aparţin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine hidrografice care nu depăşesc suprafaţa de 10 km2, sectoarele amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes naţional şi amplasate în zona de confluenţă a cursului de apă principal. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcţionează: Consiliul interministerial al apelor, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, Comisia naţională pentru siguranţa digurilor, Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional, organisme cu caracter consultativ.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cele ale Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor, Centrului român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor şi ale Comitetului naţional român pentru Programul hidrologic internaţional, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
2. La articolul I punctul 2, litera d1) a alineatului (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: d1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape; 3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte , punctele 21 şi 22 , cu următorul cuprins: 21. La articolul 16 alineatul (1), după litera d1) se introduce o nouă literă, litera d2), cu următorul cuprins: d2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali; 22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26
(1) Deţinătorii terenurilor din aval şi ai lucrărilor de desecare sunt obligaţi să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte, inclusiv de pe cursurile de apă cadastrate şi necadastrate, permanente sau nepermanente atât în regim de exploatare normal, cât şi de ape mari şi să asigure tranzitarea acestora până în emisarul final.
4. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte , punctele 41-43, cu următorul cuprins: 41. La articolul 33, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2.000 m3/an, se acordă, gratuit, pe baza avizului de gospodărire a apelor, emis de autorităţile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora. 42. La articolul 35, alineatele (51) şi (52) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (51) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", prevăzute la art. 3. (52) Costurile pentru întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale, precum şi a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (51) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor sau din veniturile proprii ale administratorului, în limita bugetului aprobat, urmând să fie recuperate de la bugetul de stat. 43. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39 Delimitarea albiilor minore care aparţin domeniului public al statului se realizează de Administraţia Naţională „Apele Române" împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi cu informarea deţinătorilor/ administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidenţa terenurilor ocupate de ape care aparţin domeniului public sau privat al statului sau al unei entităţi administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în cărţi funciare speciale, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuire de număr cadastral în baza documentaţiei cadastrale întocmite în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte , punctele 61 şi 62, cu următorul cuprins: 61. La articolul 48 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins: o)lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate. 62. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentaţiile elaborate pentru lucrările prevăzute la alin. (1) vor conţine prevederi care să asigure siguranţa în funcţionare şi exploatare a acestora, să asigure atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, precum şi respectarea prevederilor în vigoare ale Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României şi planurilor de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României.
6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (1) noile obiective socioeconomice care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi lucrările de supratraversare şi subtraversare ale cursurilor de apă, dimensionate, cu respectarea prevederilor Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii. Lucrările şi/sau măsurile de reducere a riscului la inundaţii pentru noile obiective socioeconomice se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii. 7. La articolul I, după punctul 7 se introduc patru noi puncte , punctele 71-74, cu următorul cuprins: 71. La articolul 49, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:(32) Avizul de amplasament prevăzut la alin. (2), obţinut în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, nu exclude obligaţia obţinerii pentru noile obiective socioeconomice a avizului de gospodărire a apelor şi a celorlalte avize necesare, potrivit legii. 72. La articolul 50, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emise de Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la art. 9 alin. (2).
(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrărilor, prevăzute la art. 48 şi 54, se percep tarife care se stabilesc în condiţiile legii.
73. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclud obligativitatea obţinerii actelor de reglementare din domeniul mediului, potrivit legii.
74. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor include evaluarea impactului lucrărilor asupra corpurilor de apă, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.
(2) Elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea avizului de gospodărire a apelor se bazează pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice sau pe studii de gospodărire a apelor, după caz. Aceste studii şi documentaţii vor fi întocmite de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene. Documentaţiile de fundamentare trebuie să demonstreze că titularul proiectului se poate conforma cerinţelor legale.
(3) Elaboratorii care întocmesc studiile de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Elaboratorii care întocmesc studiile prevăzute la alin. (2) pot elabora studii de impact asupra corpurilor de apă până la atestarea de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor.
8. La articolul I, după punctul 8 se introduc şapte noi puncte , punctele 81-87, cu următorul cuprins: 81. La articolul 54 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 54
(1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări: a)lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)instalaţiile de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare cu caracter provizoriu;
82. La articolul 54 alineatul (1), literele d)-g) se abrogă . 83. La articolul 54, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:(11) În cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantităţii maxime de 2.000 m3, avizul de gospodărire a apelor se va emite în regim de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea execuţiei. 84. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă. 85. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Punerea în funcţiune a lucrărilor şi instalaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (11) se face în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române".
86. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Programele de golire pentru lacurile de acumulare în vederea realizării lucrărilor de intervenţii şi reparaţii la construcţiile şi instalaţiile aferente, indiferent de deţinător, se aprobă de către Administraţia Naţională „Apele Române" cu avizul Comisiei naţionale de siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
87. La articolul 68, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a digurilor, în vederea exploatării în siguranţă a acestora, se realizează de către Comisia naţională pentru siguranţa digurilor constituită din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale competente, ai deţinătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare şi proiectare, ai societăţilor de construcţii din domeniu, ai învăţământului superior tehnic de construcţii hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare.
(5) Structura, atribuţiile specifice, competenţele şi dotarea Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 91. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în baza programelor multianuale de investiţii aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
10. La articolul I punctul 10, articolul 87, punctele 39) şi 40) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 39) inexistenţa la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalaţiilor şi construcţiilor care să asigure în aval debitele de servitute, precum şi migrarea ihtiofaunei, în condiţiile art. 53 alin. (4); 40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi neasigurarea debitelor de servitute, în condiţiile art. 53 alin. (4); 11. La articolul I, după punctul 10 se introduc cinci noi puncte , punctele 101-105, cu următorul cuprins: 101. La articolul 93, alineatul (1) şi partea introductivă şi litera a) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 93
(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte:a)utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizaţia de gospodărire a apelor;
102. La articolul 110, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)procedura şi competenţele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi conţinutul-cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; 103. La articolul 110, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:a1) procedura şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor; 104. La articolul 110, litera d) se abrogă. 105. La articolul 110, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p)îndrumare, instrucţiuni şi metodologii privind activitatea de hidrologie şi hidrogeologie.
12. La articolul I punctul 13, la anexa nr. 1, punctul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins: 171. aviz de amplasament: act administrativ ce reglementează amplasarea unor obiective socioeconomice şi realizarea anticipată a lucrărilor şi/sau măsurilor de reducere a riscului la inundaţii, cu respectarea prevederilor art. 37. 13. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte , punctele 131 şi 132, cu următorul cuprins: 131. La anexa nr. 1, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:311. evaluarea de impact asupra corpurilor de apă este un proces care constă în:elaborarea studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă;

desfăşurarea consultărilor cu publicul, conform prevederilor legale privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

examinarea de către Administraţia Naţională „Apele Române" şi/sau unităţile aflate în subordine a informaţiilor prezentate în studiu, a oricăror informaţii suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului şi a oricăror informaţii relevante obţinute în urma consultărilor cu publicul;

decizia privind emiterea/respingerea motivată a avizului de gospodărire a apelor, ţinând seama de rezultatele examinării sus-menţionate şi, după caz, de propria examinare suplimentară. 132. La anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:„351. impactul asupra corpului de apă: efectul produs ca urmare a desfăşurării unei activităţi asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, precum şi asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană. Acesta poate fi:impact semnificativ: deteriorează/compromite atingerea stării ecologice bune/potenţialului ecologic bun şi stării chimice bune a corpului de apă de suprafaţă, stării cantitative bune şi stării chimice bune a corpului de apă subterană;

impact nesemnificativ: nu modifică starea ecologică/ potenţialul ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă, respectiv starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă subterană şi nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu;

impact permanent: produce efecte negative pe termen lung asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, respectiv asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană;

impact temporar: produce efecte negative pentru o perioadă scurtă de timp asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, respectiv asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană, fiind de aşteptat o redresare/refacere într-un interval de timp scurt, fie în mod natural, fie ca rezultat al măsurilor de reducere a impactului. 14. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul III În termen de patru ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, titularii autorizaţiilor de gospodărire a apelor care deţin lucrări de barare sau de captare a apei, amplasate pe cursurile de apă, au obligaţia să notifice autoritatea competentă de gospodărire a apelor cu privire la aplicarea prevederilor art. 53 alin. (4); în caz contrar, autorizaţia de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 243/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 243 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 243/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu