E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.243 din 30.10.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 02 noiembrie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte , cu următorul cuprins: La articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, fiind o resursă strategică de care depinde siguranţa naţională. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Aparţin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine hidrografice care nu depăşesc suprafaţa de 10 km2, sectoarele amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes naţional şi amplasate în zona de confluenţă a cursului de apă principal. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcţionează: Consiliul interministerial al apelor, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, Comisia naţională pentru siguranţa digurilor, Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional, organisme cu caracter consultativ.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cele ale Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor, Centrului român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor şi ale Comitetului naţional român pentru Programul hidrologic internaţional, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
2. La articolul I punctul 2, litera d1) a alineatului (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: d1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape; 3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte , punctele 21 şi 22 , cu următorul cuprins: 21. La articolul 16 alineatul (1), după litera d1) se introduce o nouă literă, litera d2), cu următorul cuprins: d2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali; 22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26
(1) Deţinătorii terenurilor din aval şi ai lucrărilor de desecare sunt obligaţi să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte, inclusiv de pe cursurile de apă cadastrate şi necadastrate, permanente sau nepermanente atât în regim de exploatare normal, cât şi de ape mari şi să asigure tranzitarea acestora până în emisarul final.
4. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte , punctele 41-43, cu următorul cuprins: 41. La articolul 33, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins: (41) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2.000 m3/an, se acordă, gratuit, pe baza avizului de gospodărire a apelor, emis de autorităţile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora. 42. La articolul 35, alineatele (51) şi (52) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (51) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", prevăzute la art. 3. (52) Costurile pentru întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale, precum şi a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (51) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor sau din veniturile proprii ale administratorului, în limita bugetului aprobat, urmând să fie recuperate de la bugetul de stat. 43. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39 Delimitarea albiilor minore care aparţin domeniului public al statului se realizează de Administraţia Naţională „Apele Române" împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi cu informarea deţinătorilor/ administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidenţa terenurilor ocupate de ape care aparţin domeniului public sau privat al statului sau al unei entităţi administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în cărţi funciare speciale, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuire de număr cadastral în baza documentaţiei cadastrale întocmite în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte , punctele 61 şi 62, cu următorul cuprins: 61. La articolul 48 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins: o)lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate. 62. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentaţiile elaborate pentru lucrările prevăzute la alin. (1) vor conţine prevederi care să asigure siguranţa în funcţionare şi exploatare a acestora, să asigure atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, precum şi respectarea prevederilor în vigoare ale Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României şi planurilor de management ale bazinelor/spaţiilor hidrografice şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României.
6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (1) noile obiective socioeconomice care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi lucrările de supratraversare şi subtraversare ale cursurilor de apă, dimensionate, cu respectarea prevederilor Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung şi ale planurilor de management al riscului la inundaţii. Lucrările şi/sau măsurile de reducere a riscului la inundaţii pentru noile obiective socioeconomice se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii. 7. La articolul I, după punctul 7 se introduc patru noi puncte , punctele 71-74, cu următorul cuprins: 71. La articolul 49, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:(32) Avizul de amplasament prevăzut la alin. (2), obţinut în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, nu exclude obligaţia obţinerii pentru noile obiective socioeconomice a avizului de gospodărire a apelor şi a celorlalte avize necesare, potrivit legii. 72. La articolul 50, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emise de Administraţia Naţională „Apele Române" şi unităţile aflate în subordine......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la art. 9 alin. (2).
(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrărilor, prevăzute la art. 48 şi 54, se percep tarife care se stabilesc în condiţiile legii.
73. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclud obligativitatea obţinerii actelor de reglementare din domeniul mediului, potrivit legii.
74. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor include evaluarea impactului lucrărilor asupra corpurilor de apă, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.
(2) Elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea avizului de gospodărire a apelor se bazează pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice sau pe studii de gospodărire a apelor, după caz. Aceste studii şi documentaţii vor fi întocmite de instituţii publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spaţiul Uniunii Europene. Documentaţiile de fundamentare trebuie să demonstreze că titularul proiectului se poate conforma cerinţelor legale.
(3) Elaboratorii care întocmesc studiile de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Elaboratorii care întocmesc studiile prevăzute la alin. (2) pot elabora studii de impact asupra corpurilor de apă până la atestarea de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor.
8. La articolul I, după punctul 8 se introduc şapte noi puncte , punctele 81-87, cu următorul cuprins: 81. La articolul 54 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 54
(1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări: a)lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)instalaţiile de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare cu caracter provizoriu;
82. La articolul 54 alineatul (1), literele d)-g) se abrogă . 83. La articolul 54, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:(11) În cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantităţii maxime de 2.000 m3, avizul de gospodărire a apelor se va emite în regim de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea execuţiei. 84. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă. 85. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Punerea în funcţiune a lucrărilor şi instalaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (11) se face în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române".
86. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Programele de golire pentru lacurile de acumulare în vederea realizării lucrărilor de intervenţii şi reparaţii la construcţiile şi instalaţiile aferente, indiferent de deţinător, se aprobă de către Administraţia Naţională „Apele Române" cu avizul Comisiei naţionale de siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
87. La articolul 68, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a digurilor, în vederea exploatării în siguranţă a acestora, se realizează de către Comisia naţională pentru siguranţa digurilor constituită din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale competente, ai deţinătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare şi proiectare, ai societăţilor de construcţii din domeniu, ai învăţământului superior tehnic de construcţii hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare.
(5) Structura, atribuţiile specifice, competenţele şi dotarea Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 91. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în baza programelor multianuale de investiţii aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
10. La articolul I punctul 10, articolul 87, punctele 39) şi 40) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 39) inexistenţa la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalaţiilor şi construcţiilor care să asigure în aval debitele de servitute, precum şi migrarea ihtiofaunei, în condiţiile art. 53 alin. (4); 40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi neasigurarea debitelor de servitute, în condiţiile art. 53 alin. (4); 11. La articolul I, după punctul 10 se introduc cinci noi puncte , punctele 101-105, cu următorul cuprins: 101. La articolul 93, alineatul (1) şi partea introductivă şi litera a) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 93
(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte:a)utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizaţia de gospodărire a apelor;
102. La articolul 110, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)procedura şi competenţele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi conţinutul-cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; 103. La articolul 110, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:a1) procedura şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor; 104. La articolul 110, litera d) se abrogă. 105. La articolul 110, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p)îndrumare, instrucţiuni şi metodologii privind activitatea de hidrologie şi hidrogeologie.
12. La articolul I punctul 13, la anexa nr. 1, punctul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins: 171. aviz de amplasament: act administrativ ce reglementează amplasarea unor obiective socioeconomice şi realizarea anticipată a lucrărilor şi/sau măsurilor de reducere a riscului la inundaţii, cu respectarea prevederilor art. 37. 13. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte , punctele 131 şi 132, cu următorul cuprins: 131. La anexa nr. 1, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:311. evaluarea de impact asupra corpurilor de apă este un proces care constă în:elaborarea studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă;

desfăşurarea consultărilor cu publicul, conform prevederilor legale privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

examinarea de către Administraţia Naţională „Apele Române" şi/sau unităţile aflate în subordine a informaţiilor prezentate în studiu, a oricăror informaţii suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului şi a oricăror informaţii relevante obţinute în urma consultărilor cu publicul;

decizia privind emiterea/respingerea motivată a avizului de gospodărire a apelor, ţinând seama de rezultatele examinării sus-menţionate şi, după caz, de propria examinare suplimentară. 132. La anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:„351. impactul asupra corpului de apă: efectul produs ca urmare a desfăşurării unei activităţi asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, precum şi asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană. Acesta poate fi:impact semnificativ: deteriorează/compromite atingerea stării ecologice bune/potenţialului ecologic bun şi stării chimice bune a corpului de apă de suprafaţă, stării cantitative bune şi stării chimice bune a corpului de apă subterană;

impact nesemnificativ: nu modifică starea ecologică/ potenţialul ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă, respectiv starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă subterană şi nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu;

impact permanent: produce efecte negative pe termen lung asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, respectiv asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană;

impact temporar: produce efecte negative pentru o perioadă scurtă de timp asupra stării ecologice/potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă de suprafaţă, respectiv asupra stării cantitative şi stării chimice a corpului de apă subterană, fiind de aşteptat o redresare/refacere într-un interval de timp scurt, fie în mod natural, fie ca rezultat al măsurilor de reducere a impactului. 14. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul III În termen de patru ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, titularii autorizaţiilor de gospodărire a apelor care deţin lucrări de barare sau de captare a apei, amplasate pe cursurile de apă, au obligaţia să notifice autoritatea competentă de gospodărire a apelor cu privire la aplicarea prevederilor art. 53 alin. (4); în caz contrar, autorizaţia de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 243/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 243 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 243/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu