Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.236 din 05.12.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14 decembrie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice de către un avocat în situaţiile reglementate de art. 90 alin. (3), art. 104 alin. (21) şi (22) sunt suportate de către persoana solicitată. 2. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Hotărârea pronunţată cu privire la cererea de extrădare este supusă contestaţiei, în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (8) şi art. 53. 3. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Notiţa roşie sau difuziunea de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – Interpol echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării dacă se prevede expres în tratatul aplicabil ori există reciprocitate. Lipsa reciprocităţii nu împiedică să se dea curs cererii de arestare provizorie dacă măsura se dovedeşte necesară având în vedere nevoia de a lupta împotriva formelor grave ale criminalităţii. 4. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 841 , cu următorul cuprins: Articolul 841 Aplicarea în relaţia cu alte state Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi în cazurile în care între România statul solicitat, respectiv solicitant, este aplicabilă o convenţie care conţine dispoziţii similare Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene. 5. La articolul 88 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) , cu următorul cuprins: a^1) judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară; 6. La articolul 88, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Pentru evidenţa activităţii instanţei se întocmeşte şi se păstrează Registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare. În registru se fac următoarele menţiuni: numărul curent; numele, prenumele şi cetăţenia persoanei solicitate; faza procesuală în care a fost emis mandatul european de arestare, infracţiunea, pedeapsa aplicată sau aplicabilă, numărul şi data adresei parchetului ori a instanţei pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanţei de executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare; informaţii asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicităţii. 7. La articolul 90, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5) , cu următorul cuprins:(3) În cazul în care persoana solicitată, aflată în stare de arest în statul de executare, îşi exercită dreptul de a-şi desemna un avocat în România, instanţa română emitentă a mandatului european de arestare transmite, la cerere şi fără întârzieri nejustificate, autorităţii de executare informaţiile privind tabloul avocaţilor cu drept de a profesa în unul dintre barourile membre ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Informaţiile pot fi transmise inclusiv în formă electronică.(4) Rolul avocatului din România, desemnat conform alin. (3), este de a oferi asistenţă avocatului din statul membru de executare, furnizându-i informaţii şi consultanţă, pentru a permite persoanei solicitate să îşi formuleze apărările în procedura de executare a mandatului european de arestare.(5) Toate comunicările dintre avocatul desemnat în România şi avocatul din statul de executare urmează a avea loc pe cale directă, acestea fiind confidenţiale. 8. La articolul 95 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)informează, cu privire la data preluării şi locul unde a fost depusă persoana predată, instanţa emitentă, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi instanţa de executare sau instanţa pe rolul căreia se află cauza, dacă acestea din urmă sunt altele decât instanţa emitentă şi parchetul din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. 9. La articolul 104, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21 ) - (23 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Procurorul sau, după caz, instanţa de executare aduce la cunoştinţa persoanei reţinute sau arestate că are dreptul de aşi desemna un avocat în statul membru emitent al mandatului european de arestare şi de a comunica cu acesta, în mod direct sau prin intermediul avocatului ales sau desemnat din oficiu în România, în condiţiile prevăzute de legea română şi cu asigurarea confidenţialităţii. (22 ) În cazul în care persoana reţinută sau arestată arată că înţelege să îşi exercite acest drept, procurorul sau instanţa de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă a mandatului european de arestare. Informaţiile transmise de către autoritatea emitentă, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, îi sunt comunicate fără întârziere persoanei solicitate prin intermediul administraţiei locului de deţinere. (23 ) Dispoziţiile art. 90 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. 10. La articolul 110, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins: (6) Derularea procedurii prevăzute la art. 104 alin. (21) şi (22) nu afectează termenele prevăzute de prezentul articol. 11. La articolul 131 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) , cu următorul cuprins: a^1) informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la persoanele condamnate cărora li se pot aplica dispoziţiile prezentului titlu şi cărora li s-a aplicat măsura expulzării prin hotărârea judecătorească de condamnare; 12. La articolul 132, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)durata totală a pedepsei, data începerii executării pedepsei, data la care pedeapsa ar fi executată în întregime sau ar urma să fie considerată ca executată, perioada deja executată, dacă este cazul, numărul de zile care urmează să fie deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislaţiei statului emitent; 13. La articolul 135 alineatul (9), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) va deduce integral din pedeapsa aplicată perioada executată de persoana condamnată în statul emitent, numărul de zile care urmează să fie deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislaţiei statului emitent;".

14. La articolul 135, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:(11) Sentinţa prevăzută la alin. (6) se redactează în cel mult 5 zile de la pronunţare şi se transmite direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei în vederea comunicării persoanei condamnate. Sentinţa poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile, de procuror, precum şi de către persoana condamnată. Pentru procuror, termenul curge de la pronunţare. Pentru persoana condamnată, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Dosarul va fi înaintat instanţei de apel în termen de 3 zile, iar apelul se judecă în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie. 15. La articolul 135 alineatul (13), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)informează că transferarea nu mai poate avea loc, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Anularea se dispune prin sentinţă definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate, cu participarea procurorului. În acest caz, sentinţa de recunoaştere a hotărârii penale străine urmează să producă efecte juridice numai sub aspectul stării de recidivă, în afară de cazul în care transferarea nu mai este posibilă pe motiv de acordare a amnistiei ori ca urmare a faptului că s-a stabilit ulterior că persoana nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii ori ca urmare a decesului persoanei condamnate în statul emitent; 16. La articolul 135, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17) , cu următorul cuprins:(17) În cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunţat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la contestaţia la executare se aplică în mod corespunzător. 17. La articolul 1401 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea deducerii perioadei executate în detenţie pe teritoriul altui stat, se face dacă pedeapsa a fost executată în întregime sau a fost considerată ca fiind executată în statul străin, iar aceste aspecte au fost confirmate de statul străin, urmând a fi dedusă perioada executată efectiv. 18. La articolul 1402 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În cazul persoanelor condamnate în România, care sunt cetăţeni ai unui stat terţ sau trăiesc pe teritoriul unui alt stat decât cel de cetăţenie, procedura de transferare poate fi iniţiată în lipsa acordului persoanei condamnate, dacă împotriva sa a fost dispusă măsura expulzării şi dacă această posibilitate este prevăzută în tratatul aplicabil între România şi statul de executare. 19. La articolul 1403 , după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) În cazul prevăzut la art. 1402 alin. (21), judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate efectuează verificările prevăzute la alin. (1) ca urmare a informării transmise de conducerea unităţii în care persoana condamnată execută pedeapsa sau măsura privativă de libertate. 20. La articolul 144, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În cazul în care România este stat de executare, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicate printr-o hotărâre judecătorească, recunoscută de instanţa română, este guvernată de legea română. Din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau graţierea acordată anterior, precum şi, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislaţiei statului emitent. 21. La articolul 144, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Amnistia sau graţierea poate fi aplicată atât de statul român, cât şi de statul emitent. 22. La articolul 154 alineatul (13), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)îşi retrage certificatul, instanţa dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Anularea se dispune prin sentinţă definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citarea persoanei condamnate, cu participarea procurorului. În acest caz, sentinţa de recunoaştere a hotărârii penale străine urmează să producă efecte juridice numai sub aspectul stării de recidivă, în afară de cazul în care transferarea nu mai este posibilă pe motiv de acordare a amnistiei ori ca urmare a faptului că s-a stabilit ulterior că persoana nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunii ori ca urmare a decesului persoanei condamnate în statul emitent; 23. La articolul 154, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16) , cu următorul cuprins:(16) În cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunţat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispoziţiile din Codul de procedură penală referitoare la contestaţia la executare se aplică în mod corespunzător. 24. După articolul 167 se introduce un nou articol, articolul 1671 , cu următorul cuprins: Articolul 1671 Recunoaşterea parţială şi adaptarea pedepsei în statul de executare(1) În cazul în care statul de executare informează autorităţile române că urmează să recunoască sau a recunoscut parţial hotărârea judecătorească pronunţată în România sau că va adapta sau a adaptat pedeapsa, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, sesizează judecătorul delegat cu supravegherea pedepselor privative de libertate desemnat pentru penitenciarul în care se află persoana condamnată.(2) Judecătorul delegat cu supravegherea pedepselor privative de libertate se pronunţă prin încheiere motivată, în termen de 5 zile de la primirea sesizării prevăzute la alin. (1), putând dispune una dintre următoarele soluţii:a)aprobarea transferării, în cazul în care apreciază că recunoaşterea parţială sau adaptarea pedepsei în statul de executare este de natură să servească scopului executării pedepsei; b)respingerea transferării, în cazul în care apreciază că recunoaşterea parţială sau adaptarea pedepsei în statul de executare nu este de natură să servească scopului executării pedepsei sau dacă pedeapsa care ar urma să fie executată ar fi vădit inferioară celei stabilite în România. (3) Încheierea prevăzută la alin. (2) se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la pronunţare. Împotriva încheierii persoana condamnată poate introduce contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Dosarul va fi înaintat instanţei competente în termen de 3 zile, iar contestaţia se judecă în termen de 10 zile, în camera de consiliu, cu citarea persoanei condamnate. Prezenţa procurorului este obligatorie. Hotărârea judecătorească este definitivă şi se comunică de îndată Ministerului Justiţiei, care va informa în mod corespunzător statul de executare. 25. La articolul 168, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ministerul Justiţiei comunică decizia statului de executare sau, după caz, încheierea prevăzută la art. 1671 alin. (2) sau hotărârea definitivă prevăzută la art. 1671 alin. (3) Centrului de Cooperare Poliţienească din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi persoanei condamnate. 26. La articolul 17017 alineatul (2) litera a), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins: (iii) liberarea condiţionată, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare; 27. La articolul 17031 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins: d)amânarea aplicării pedepsei. 28. La articolul 17031 , alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În ipotezele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) instanţa poate să dispună revocarea numai în situaţia în care hotărârea judecătorească sau decizia de probaţiune străină recunoscută face referire expresă la pedeapsa privativă de libertate care urmează a fi impusă într-o astfel de situaţie. 29. La articolul 17035 alineatul (1) litera a), după punctul (ii) se introduc două noi puncte, punctele (iii) şi (iv) , cu următorul cuprins: (iii) amânarea aplicării pedepsei; (iv) liberarea condiţionată. 30. La articolul 17036 , alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În situaţia în care, la data pronunţării, persoana condamnată declară că intenţionează să se întoarcă sau s-a întors pe teritoriul altui stat membru, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dar anterior transmiterii acesteia serviciului de probaţiune, judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare face aplicarea dispoziţiilor art. 17037 şi informează serviciul de probaţiune cu privire la măsurile luate. 31. La articolul 182, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Echipele comune de anchetă pot fi constituite şi pot funcţiona pe teritoriile României şi ale altor state cu scopul de a facilita efectuarea de cercetări penale. Procedurile care reglementează funcţionarea acestor echipe, precum şi componenţa, durata, locaţia, organizarea, funcţiile, scopul şi condiţiile de participare a membrilor unei echipe la activităţile de anchetă se stabilesc prin acord scris. Membrul naţional la Eurojust sau adjunctul acestuia poate participa la activităţile desfăşurate în cadrul echipei comune de anchetă. În relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele care sunt părţi la Convenţia din 19 iunie 1990 de aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, Schengen, acordul se încheie de către prim-procurorul sau procurorul general al parchetului în care îşi desfăşoară activitatea procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau, în cazul în care nu există nicio procedură penală în desfăşurare pe teritoriul României, indiferent de natura infracţiunii, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurorul desemnat de către acesta. În relaţia cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, acordul se încheie de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către procurorul desemnat de acesta. 32. La articolul 182, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Pentru constituirea echipelor comune de anchetă, în cazul infracţiunilor care, potrivit legii, sunt date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, acordul se încheie de către procurorii şefi ai acestora sau de către procurorul desemnat de către aceştia. 33. După articolul 245 se introduce un nou articol, articolul 2451 , cu următorul cuprins: Articolul 2451 Încetarea executării când România este stat de executare Autorităţile române încetează executarea hotărârii imediat ce sunt informate de autoritatea competentă din statul emitent cu privire la orice hotărâre sau măsură luată conform art. 236. 34. La articolul 246, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Fondurile obţinute din executarea hotărârilor de către autorităţile române de executare se fac venit la bugetul de stat, dacă nu se convine altfel cu statul emitent şi statul român. 35. După articolul 268 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 6-a , cuprinzând articolele 2681 -26825 , cu următorul cuprins: Secţiunea a 6-aDispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală PARAGRAFUL 1 Dispoziţii generale Articolul 2681 Domeniul de aplicare şi înţelesul unor termeni sau expresii(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene care au transpus Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală, în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obţinerii de probe, denumite în cuprinsul prezentei secţiuni state membre. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în relaţia cu Regatul Danemarcei şi cu Republica Irlanda.(2) În sensul prezentei secţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)ordin european de anchetă - o decizie judiciară emisă sau validată de o autoritate judiciară a unui stat membru, în scopul ducerii la îndeplinire a uneia sau mai multor măsuri de anchetă specifice într-un alt stat membru, în vederea obţinerii de probe sau în vederea transmiterii probelor care se află deja în posesia autorităţii competente din statul de executare. Ordinul european de anchetă include orice măsură de anchetă, cu excepţia instituirii unei echipe comune de anchetă şi a strângerii de probe în cadrul unei echipe comune de anchetă, instituită potrivit prevederilor art. 13 din Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi în Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului, cu excepţia cazului în care scopul este aplicarea art. 13 alin. (8) din Convenţie şi, respectiv, art. 1 alin. (8) din Decizia-cadru; b)stat emitent - statul membru în care este emis ordinul european de anchetă; c)stat de executare - statul membru care execută ordinul european de anchetă, în care urmează să fie pusă în aplicare măsura de anchetă; d)autoritate emitentă:1. o autoritate judiciară; 2. orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în legislaţia statului emitent, care acţionează în cauză în calitate de autoritate de anchetă, având competenţa să dispună strângerea de probe în conformitate cu legislaţia naţională. În acest caz, ordinul european de anchetă trebuie să fie validat de o autoritate judiciară, după examinarea conformităţii sale cu dispoziţiile legale ale statului emitent referitoare la emitere. În cazul în care ordinul european de anchetă a fost validat de către o autoritate judiciară, autoritatea respectivă poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în vederea transmiterii ordinului european de anchetă conform prezentei secţiuni; e)autoritate de executare - autoritatea care are competenţa de a recunoaşte un ordin european de anchetă şi de a asigura executarea acestuia în conformitate cu legislaţia naţională. Articolul 2682 Tipurile de proceduri în cadrul cărora poate fi emis ordinul european de anchetă Ordinul european de anchetă poate fi emis: a)în cadrul procedurilor penale iniţiate de o autoritate judiciară sau care pot fi iniţiate în faţa unei autorităţi judiciare cu privire la o infracţiune, în conformitate cu legislaţia statului emitent; b)în cadrul procedurilor iniţiate de autorităţi administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent şi în care decizia poate da naştere unei acţiuni în faţa unei instanţe competente, în special în materie penală; c)în cazul procedurilor iniţiate de autorităţi judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent, în cazul în care decizia autorităţilor menţionate poate da naştere unei acţiuni în faţa unei instanţe competente, în special în materie penală; d)în legătură cu procedurile prevăzute la lit. a), b) şi c), care privesc infracţiuni sau încălcări ale legii, ce pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridice în statul emitent. Articolul 2683 Autorităţile competente române pentru emiterea şi executarea unui ordin european de anchetă(1) Când România este stat emitent, ordinul european de anchetă este emis, în cursul procesului penal, de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de judecătorul competent, potrivit fazei procesuale, din oficiu sau la cererea părţilor sau subiecţilor procesuali principali, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.(2) Când România este stat de executare, recunoaşterea şi executarea unui ordin european de anchetă sunt de competenţa parchetului sau instanţei competente material şi după calitatea persoanei, potrivit legii române. Competenţa teritorială este determinată în funcţie de locul unde urmează să fie dusă la îndeplinire măsura de anchetă. Ordinele europene de anchetă care privesc fapte care, potrivit legii, sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se recunosc şi se execută de către acestea.(3) Competenţa îndeplinirii atribuţiilor de autoritate centrală se exercită de către Ministerul Justiţiei, în cazul ordinelor europene de anchetă care se referă la activitatea de judecată ori de executare a hotărârilor, şi de către Ministerul Public, prin structurile de specialitate, în cazul ordinelor europene de anchetă care se referă la activitatea de cercetare şi urmărire penală.(4) În îndeplinirea atribuţiilor, autorităţile centrale prevăzute la alin. (3) acordă asistenţă autorităţilor judiciare naţionale şi străine în cazurile prevăzute la art. 2684 alin. (5). Articolul 2684 Emiterea şi transmiterea ordinului european de anchetă de către autorităţile române(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis cu îndeplinirea următoarelor condiţii, care vor fi evaluate în fiecare caz de către autoritatea emitentă:a)emiterea ordinului european de anchetă este necesară şi proporţională în cauză, faţă de scopul procesului penal, ţinând cont de drepturile suspectului sau inculpatului; b)măsura sau măsurile indicate în ordinul european de anchetă ar putea fi dispuse în aceleaşi condiţii într-o cauză internă similară. (2) Ordinul european de anchetă este emis în forma prevăzută în anexa nr. 11, este completat şi semnat de autoritatea emitentă, conţinutul său fiind certificat pentru conformitate şi corectitudine. Ordinul european de anchetă va cuprinde în special următoarele informaţii:a)date privind autoritatea emitentă; b)obiectul şi motivele emiterii ordinului european de anchetă; c)informaţiile necesare disponibile privind persoana sau persoanele în cauză; d)descrierea faptei care face obiectul procesului penal, precum şi dispoziţiile legale aplicabile; e)o descriere a măsurii sau măsurilor de anchetă solicitate şi a probelor care urmează să fie obţinute. (3) Ordinul european de anchetă se traduce, prin grija autorităţii emitente, şi se transmite direct autorităţii competente din statul de executare, prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă şi care să permită statului de executare să stabilească autenticitatea acestuia.(4) Autoritatea emitentă poate transmite ordinul european de anchetă şi prin intermediul sistemului de comunicaţii al Reţelei Judiciare Europene.(5) În cazul în care autoritatea emitentă nu deţine nicio informaţie cu privire la coordonatele autorităţii străine de executare, aceasta poate face toate investigaţiile necesare, prin utilizarea atlasului judiciar al Reţelei Judiciare Europene şi, în subsidiar, cu asistenţa autorităţii centrale sau a punctelor de contact la Reţeaua Judiciară Europeană.(6) Orice comunicări ulterioare între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare vor avea loc direct între acestea. Toate dificultăţile legate de transmiterea sau autenticitatea oricăror documente necesare pentru executarea ordinului european de anchetă sunt soluţionate prin contact direct între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare sau, când acesta nu este posibil, cu asistenţa autorităţilor centrale competente, după caz. Autoritatea emitentă şi autoritatea de executare se pot consulta între ele, prin orice mijloace adecvate, ori de câte ori consideră necesar, în vederea facilitării executării ordinului european de anchetă.(7) Autoritatea română emitentă, potrivit dispoziţiilor art. 2683 alin. (1), poate solicita ca reprezentanţi ai uneia sau mai multor autorităţi române să asiste la executarea ordinului european de anchetă în sprijinul autorităţilor competente ale statului de executare. Dispoziţiile art. 209 se aplică în mod corespunzător.(8) În cazul în care autoritatea de executare apreciază că, într-un caz concret, la emiterea ordinului european de anchetă, nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), după consultări cu autoritatea de executare, autoritatea emitentă română poate decide să retragă ordinul european de anchetă. Articolul 2685 Ordinul european de anchetă cu referire la un ordin precedent(1) În cazul emiterii unui ordin european de anchetă care completează un ordin precedent, autoritatea emitentă română precizează acest fapt în ordinul european de anchetă, în secţiunea D a formularului prevăzut în anexa nr. 11.(2) În cazul în care asistă la executarea ordinului european de anchetă în statul de executare, potrivit prevederilor art. 2684 alin. (7), reprezentantul autorităţii emitente, pe durata prezenţei pe teritoriul statului de executare, poate emite un ordin de anchetă care îl completează pe cel precedent. Acesta se transmite direct autorităţii de executare.(3) Ordinul european de anchetă care completează un ordin precedent este emis cu respectarea dispoziţiilor art. 2684 alin. (1) şi (2). Articolul 2686 Recunoaşterea şi executarea de către autorităţile române a unui ordin european de anchetă(1) Ordinul european de anchetă este recunoscut, fără a fi necesară nicio altă formalitate, şi executat de către autoritatea competentă potrivit art. 2683 alin. (2), cu excepţia cazurilor în care este incident vreunul dintre motivele prevăzute la art. 2687 alin. (5), art. 2688 sau 26812. Autoritatea competentă română asigură executarea ordinului european de anchetă în acelaşi mod şi cu aceleaşi mijloace ca în situaţia în care măsura de anchetă ar fi fost dispusă de către o autoritate română. În cazul în care ordinul european de anchetă, emis în faza de urmărire penală, are ca obiect luarea unor măsuri care, potrivit legii române, sunt de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, procurorul competent va sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul parchetul, în vederea recunoaşterii ordinului european de anchetă.(2) Dacă autoritatea judiciară română apreciază că nu este competentă să ia măsurile necesare pentru recunoaşterea şi executarea unui ordin european de anchetă, îl trimite de îndată, din oficiu, autorităţii judiciare române competente şi informează despre aceasta autoritatea emitentă.(3) Autoritatea de executare respectă formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de autoritatea emitentă, sub condiţia ca aceste formalităţi şi proceduri să nu contravină principiilor fundamentale ale legii române.(4) În cazul în care autoritatea de executare are motive să creadă că în statul membru emitent, la emiterea ordinului european de anchetă, nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2684 alin. (1), aceasta poate consulta autoritatea emitentă cu privire la relevanţa executării ordinului european de anchetă.(5) Dacă, după consultarea prevăzută la alin. (4), autoritatea emitentă decide să retragă ordinul european de anchetă, procurorul dispune, prin ordonanţă, clasarea, iar instanţa va lua act de retragere, prin încheiere definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citare.(6) În cazul în care autoritatea română de executare primeşte un ordin european de anchetă care nu a fost emis sau validat de o autoritate judiciară, va restitui ordinul european de anchetă în statul emitent. Restituirea se va dispune de către procurorul competent, prin ordonanţă, iar de către instanţă, prin încheiere definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citare.(7) Dispoziţiile art. 14 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător. În relaţia cu statele membre care au declarat că solicită transmiterea ordinelor europene de anchetă şi documentele anexate exclusiv în limba naţională, autorităţile române pot solicita ca ordinul european de anchetă şi documentele anexe să fie traduse în limba română.(8) În cazurile în care autoritatea emitentă indică faptul că măsurile de anchetă au un caracter urgent, ordinul european de anchetă şi documentele anexate vor fi însoţite de o traducere în limba română.(9) Autoritatea română de executare poate fi asistată la executarea unui ordin european de anchetă de reprezentanţi ai uneia sau mai multor autorităţi competente din statul emitent, în baza unei solicitări a autorităţii emitente. Autoritatea de executare română se conformează acestei cereri, cu condiţia ca această asistenţă să nu contravină principiilor fundamentale ale dreptului român şi să nu aducă atingere intereselor fundamentale în materie de siguranţă naţională. Dispoziţiile art. 2685 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Statul român, pe al cărui teritoriu s-au produs prejudiciile, repară aceste prejudicii în condiţiile aplicabile prejudiciilor cauzate de propriii săi funcţionari. Dispoziţiile art. 209 se aplică corespunzător. Reprezentanţii autorităţilor competente din statul emitent respectă legea română pe durata executării ordinului european de anchetă. Acestea nu au niciun fel de competenţe specifice autorităţilor de aplicare a legii pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care executarea unor astfel de competenţe pe teritoriul român este conformă cu legea română, în măsura convenită între autoritatea emitentă şi autoritatea de executare română. (10) Dacă autoritatea de executare competentă constată că autoritatea emitentă nu a menţionat relevanţa măsurilor de anchetă pentru soluţionarea cauzei penale, va putea solicita completarea corespunzătoare a ordinului european de anchetă.(11) Dispoziţiile art. 2684 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. Articolul 2687 Recurgerea la măsuri de anchetă alternative(1) Autoritatea română de executare recurge, ori de câte ori este posibil, la o altă măsură decât cea prevăzută în ordinul european de anchetă, atunci când:a)măsura de anchetă indicată în ordinul european de anchetă nu este prevăzută de legea română; b)măsura de anchetă nu ar putea fi dispusă într-o cauză internă similară, potrivit legii române. (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2688, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică următoarelor măsuri de anchetă:a)obţinerea de informaţii sau de probe aflate deja în posesia autorităţii române de executare şi informaţii sau probe care ar fi putut fi obţinute, în conformitate cu legea română, în cadrul unor proceduri penale sau în scopurile ordinului european de anchetă; b)obţinerea de informaţii cuprinse în baze de date deţinute de poliţie sau autorităţile judiciare care sunt direct accesibile autorităţii de executare în cadrul unor proceduri penale; c)audierea unui martor, a unui expert, a unei victime, a unei persoane suspectate sau acuzate sau a unei părţi terţe pe teritoriul României; d)orice măsură de anchetă fără caracter coercitiv, astfel cum este definită în legea română; e)identificarea persoanelor abonate la un număr de telefon sau o adresă IP anume, în condiţiile legii române. (3) Când măsura alternativă ar avea acelaşi rezultat, prin mijloace mai puţin intruzive, autoritatea de executare poate recurge, de asemenea, la o altă măsură de anchetă faţă de cea indicată în ordinul european de anchetă.(4) Înainte de a dispune vreo măsură potrivit alin. (1) şi (3) autoritatea de executare informează autoritatea emitentă.(5) În cazul în care, în conformitate cu alin. (1), măsura indicată în ordinul european de anchetă nu există în dreptul român sau nu ar putea fi dispusă într-o cauză similară potrivit legii române şi nu există nicio altă măsură care ar avea acelaşi rezultat ca măsura solicitată, autoritatea de executare notifică autoritatea emitentă că nu a fost posibil să se acorde asistenţa solicitată. Procurorul dispune clasarea, prin ordonanţă motivată, iar instanţa de judecată va respinge cererea, prin încheiere definitivă, pronunţată în camera de consiliu, fără citare, cu participarea procurorului.(6) În cazul în care autoritatea emitentă, ca urmare a informării prevăzute la alin. (4) şi (5), decide să retragă ordinul european de anchetă, dispoziţiile art. 2686 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Dacă autoritatea emitentă completează sau modifică ordinul european de anchetă iniţial sau emite un nou ordin european de anchetă, dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător. Articolul 2688 Motive de nerecunoaştere şi neexecutare(1) Recunoaşterea sau executarea unui ordin european de anchetă poate fi refuzată în următoarele cazuri:a)există o imunitate sau un privilegiu, cum ar fi imunitatea diplomatică, sau principiul specialităţii sau orice alte circumstanţe prevăzute de legea română sau există norme privind determinarea sau limitarea răspunderii penale legate de libertatea presei şi de libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, care fac imposibilă executarea ordinului european de anchetă; b)executarea ordinului european de anchetă, într-un caz specific, ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de securitate naţională, ar pune în pericol sursa informaţiei sau ar implica utilizarea de informaţii clasificate cu privire la activităţi specifice ale serviciilor de informaţii; c)ordinul european de anchetă a fost emis în cadrul procedurilor prevăzute la art. 2682 lit. b) sau c) şi măsura de anchetă nu ar fi fost autorizată, conform legii române, într-o cauză similară; d)executarea ordinului european de anchetă ar fi contrară principiului ne bis in idem; e)ordinul european de anchetă se referă la o infracţiune care este prezumată a fi fost comisă în afara teritoriului statului emitent şi integral sau parţial pe teritoriul României, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul european de anchetă nu este incriminată în legea română; f)există motive temeinice pentru a considera că executarea unei măsuri de anchetă ar fi incompatibilă cu obligaţiile asumate de statul român potrivit art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; g)fapta pentru care a fost emis ordinul european de anchetă nu este incriminată în legea română, cu excepţia cazului în care se referă la una dintre infracţiunile din anexa nr. 14, astfel cum este indicată de autoritatea emitentă, dacă fapta respectivă este sancţionabilă în statul emitent cu o pedeapsă cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puţin 3 ani; h)măsura indicată în ordinul european de anchetă nu este prevăzută în legea română decât pentru anumite infracţiuni sau limite de pedeapsă, care nu cuprind infracţiunea la care face referire ordinul european de anchetă. (2) Prevederile alin. (1) lit. g) şi h) nu se aplică în cazul măsurilor prevăzute la art. 2687 alin. (2).(3) În cazul în care ordinul european de anchetă se referă la o infracţiune în materie vamală, de impozite sau taxe şi schimb valutar, autoritatea de executare nu poate refuza recunoaşterea sau executarea pe motiv că legislaţia română nu impune acelaşi tip de impozite sau taxe sau nu cuprinde acelaşi tip de reglementări în materie vamală, de impozite, taxe sau schimb valutar ca dreptul statului emitent.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), înainte de a decide nerecunoaşterea sau neexecutarea unui ordin european de anchetă, în tot sau în parte, autoritatea judiciară de executare se consultă cu autoritatea emitentă, prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă, şi solicită autorităţii emitente să furnizeze fără întârziere orice informaţii necesare, după caz.(5) În cazul menţionat la alin. (1) lit. a) şi în cazul în care competenţa de a ridica privilegiul sau imunitatea revine unei autorităţi a statului român, autoritatea română de executare îi transmite o cerere în acest sens, fără întârziere. În cazul în care competenţa de a ridica privilegiul sau imunitatea revine unei autorităţi a altui stat sau unei organizaţii internaţionale, autoritatea străină emitentă transmite o cerere în acest sens autorităţii în cauză. Autoritatea competentă română se poate consulta cu autoritatea competentă străină anterior transmiterii ordinului european de anchetă. Articolul 2689 Termene pentru recunoaştere şi executare(1) Decizia privind recunoaşterea şi executarea este luată şi măsura este dusă la îndeplinire cu aceeaşi celeritate şi în aceleaşi condiţii ca într-o cauză internă similară şi, în orice caz, în cadrul termenelor prevăzute de prezentul articol.(2) În cazul în care autoritatea emitentă a indicat în cuprinsul ordinului european de anchetă faptul că, din cauza termenelor procedurale, a gravităţii infracţiunii sau a altor împrejurări urgente, este necesar un termen mai scurt decât cele prevăzute în prezentul articol sau dacă autoritatea emitentă a indicat în ordinul european de anchetă că măsura de anchetă trebuie dusă la îndeplinire la o dată specifică, autoritatea de executare va lua în considerare, în măsura posibilităţilor, aceste împrejurări.(3) Autoritatea de executare competentă dispune cu privire la recunoaşterea şi executarea măsurii din cuprinsul ordinului european de anchetă de îndată ce este posibil şi, fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), în termen de cel mult 30 de zile de la primirea ordinului european de anchetă.(4) Dacă nu este incident vreunul dintre motivele de amânare prevăzute la art. 26812 alin. (1) sau probele solicitate prin ordinul european de anchetă se află deja în posesia autorităţilor române, autoritatea de executare duce la îndeplinire măsura de anchetă, în condiţiile prezentei secţiuni, fără întârziere şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), în cel mult 90 de zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (3).(5) Dacă autoritatea de executare competentă nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alin. (3) sau data specifică prevăzută la alin. (2), aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace, indicând motivele amânării şi timpul estimativ necesar pentru luarea deciziei. În asemenea cazuri, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu maximum 30 de zile.(6) Dacă, într-un caz determinat, autoritatea română de executare nu poate respecta termenul prevăzut la alin. (4), aceasta informează fără întârziere autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace, indicând motivele amânării, şi se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la o dată adecvată pentru executarea măsurii de anchetă. Articolul 26810 Transferul mijloacelor de probă(1) Autoritatea judiciară de executare transferă statului emitent, fără întârziere nejustificată, mijloacele de probă obţinute ca urmare a executării ordinului european de anchetă sau care se află deja în posesia autorităţilor competente române.(2) Transferul mijloacelor de probă poate fi suspendat până la soluţionarea unei căi de atac, cu excepţia cazului în care, în cuprinsul ordinului european de anchetă sunt indicate motive suficiente pentru care transferul imediat al mijloacelor de probă este esenţial pentru desfăşurarea, în condiţii adecvate, a unor anchete sau pentru ocrotirea unor drepturi individuale. În orice caz, transferul mijloacelor de probă se suspendă dacă ar fi de natură să cauzeze prejudicii grave şi ireversibile persoanei vizate de ordinul european de anchetă.(3) În momentul transferului mijloacelor de probă, autoritatea de executare precizează dacă solicită ca acestea să fie returnate de îndată ce nu mai sunt necesare în statul emitent.(4) În cazul în care obiectele, documentele sau informaţiile obţinute în cauză sunt deja relevante pentru alte proceduri penale desfăşurate în România, autoritatea de executare poate, la cererea explicită a autorităţii emitente şi după consultarea acesteia, să transfere temporar mijloacele de probă, cu condiţia ca acestea să fie returnate de îndată ce nu mai sunt necesare în statul emitent sau în orice alt moment convenit prin acord de către autoritatea de executare şi autoritatea emitentă.(5) În cazul în care se solicită în ordinul european de anchetă şi dacă este posibil conform legii române, mijloacele de probă sunt imediat transferate autorităţilor competente ale statului emitent care participă la executarea ordinului european de anchetă potrivit prevederilor art. 2686 alin. (9).(6) Dispoziţiile art. 186 se aplică în mod corespunzător. Articolul 26811 Căi de atac(1) Actele emise şi măsurile luate de autorităţile judiciare române în executarea ordinului european de anchetă sunt supuse căilor de atac prevăzute de Codul de procedură penală, în aceleaşi condiţii şi în aceleaşi termene.(2) Motivele de fond pentru emiterea ordinului european de anchetă pot fi contestate numai în faţa autorităţii emitente.(3) Declararea unei căi de atac nu suspendă executarea măsurii de anchetă, cu excepţia cazului în care acest lucru este prevăzut de legea română în cauze interne similare.(4) Autoritatea judiciară română de executare informează autoritatea emitentă cu privire la orice cale de atac declarată potrivit alin. (1), precum şi cu privire la efectele exercitării acesteia asupra executării măsurii de anchetă.(5) Când România este stat emitent, autoritatea judiciară emitentă ia în considerare efectele admiterii căii de atac în statul de executare, împotriva măsurilor luate în executarea ordinului european de anchetă, în condiţiile legii române. Dispoziţiile art. 102 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător. Articolul 26812 Temeiuri pentru amânarea recunoaşterii şi executării(1) Recunoaşterea sau executarea ordinului european de anchetă poate fi amânată în următoarele cazuri:a)executarea acestuia ar putea aduce atingere cercetărilor penale sau unui proces penal în curs, atât timp cât autorităţile române consideră necesar; b)obiectele, documentele sau datele vizate de ordinul european de anchetă sunt deja utilizate în cadrul altor proceduri, până când acestea nu mai sunt necesare în acest scop. (2) De îndată ce temeiul pentru amânare încetează să existe, autoritatea de executare ia imediat măsurile necesare în vederea recunoaşterii sau executării ordinului european de anchetă şi informează autoritatea emitentă prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă. Articolul 26813 Obligaţia de informare(1) Autoritatea română competentă confirmă primirea ordinului european de anchetă, fără întârziere, dar nu mai târziu de o săptămână de la primirea acestuia, prin completarea şi trimiterea formularului prevăzut în anexa nr. 12.(2) În cazul prevăzut la art. 2686 alin. (2), obligaţia de confirmare îi revine atât autorităţii care a primit ordinul european de anchetă, cât şi celei căreia îi este transmis ordinul european de anchetă.(3) În cazul în care ordinul european de anchetă a fost transmis prin intermediul autorităţii centrale competente, obligaţia de confirmare a primirii revine atât acesteia, cât şi autorităţii de executare căreia îi este transmis ordinul european de anchetă de către autoritatea centrală. (4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2687 alin. (4) şi (5), autoritatea de executare informează de îndată autoritatea emitentă, prin orice mijloace, informaţii care, la cererea autorităţii emitente, sunt confirmate fără întârziere prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă:a)dacă este imposibil să ia o decizie privind recunoaşterea sau executarea întrucât formularul prevăzut în anexa nr. 11 este incomplet sau în mod vădit incorect; b)dacă, în timpul executării ordinului european de anchetă, autoritatea de executare consideră, fără alte cercetări ulterioare, că ar putea fi oportun să desfăşoare măsuri de investigare care nu au fost prevăzute iniţial sau care nu au putut fi specificate în momentul emiterii ordinului european de anchetă, pentru a permite autorităţii emitente să ia măsuri suplimentare în cazul respectiv; sau c)dacă autoritatea de executare stabileşte că în cazul respectiv nu poate respecta formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de autoritatea emitentă, potrivit prevederilor art. 2686 alin. (3). (5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2687 alin. (4) şi (5), autoritatea de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă, prin orice mijloace care permit o înregistrare scrisă, cu privire la:a)orice decizie luată în temeiul art. 2687 şi 2688; b)orice decizie de amânare a executării ordinului european de anchetă, motivele amânării şi, dacă este posibil, durata preconizată a amânării. Articolul 26814 Confidenţialitate(1) Atât în cazul în care România este stat emitent, cât şi în cazul în care este stat de executare, autorităţile române vor respecta caracterul confidenţial al anchetei, conform legii române, în limita necesară pentru executarea măsurii de anchetă. Această obligaţie are în vedere atât existenţa, cât şi conţinutul unui ordin european de anchetă.(2) Dacă autoritatea de executare, într-un caz anume, nu poate respecta cerinţa de confidenţialitate, va informa de îndată autoritatea emitentă.(3) În conformitate cu legea română şi dacă autoritatea străină de executare nu a indicat altfel, autorităţile române păstrează confidenţialitatea cu privire la orice probe sau informaţii furnizate de autoritatea de executare, cu excepţia cazurilor în care divulgarea acestora este necesară în vederea executării măsurilor care au fost indicate în ordinul european de anchetă. Articolul 26815 Cheltuieli(1) În executarea ordinului european de anchetă, dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător. Autoritatea română de executare informează autoritatea emitentă cu privire la specificaţiile detaliate ale acelor cheltuieli considerate drept extraordinare.(2) În cazul în care România este stat emitent şi nu se poate ajunge la un acord cu autoritatea de executare cu privire la suportarea cheltuielilor, autoritatea română emitentă poate decide:a)fie să retragă, în tot sau în parte, ordinul european de anchetă; b)fie să menţină ordinul european de anchetă, cu suportarea de către statul român a acelei părţi a cheltuielilor considerate extraordinare, conform art. 16.PARAGRAFUL 2 Dispoziţii speciale Articolul 26816 Transferul temporar către statul emitent al persoanelor supuse unei măsuri privative de libertate în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare în scopul aplicării unei măsuri de anchetă în vederea strângerii de probe pentru care este necesară prezenţa respectivei persoane pe teritoriul statului emitent, cu condiţia ca aceasta să fie returnată în termenul stabilit de statul de executare. Dispoziţiile art. 193 alin. (2), alin. (4), (5) şi alin. (7)-(10) se aplică în mod corespunzător. Modalităţile practice privind transferul temporar al persoanei, inclusiv detaliile condiţiilor sale de detenţie şi datele până la care aceasta trebuie să fie transferată şi returnată pe teritoriul statului de executare, sunt convenite între statul emitent şi statul de executare, asigurându-se că sunt luate în considerare starea fizică şi mentală a persoanei în cauză, precum şi nivelul de securitate necesar în statul emitent.(2) Executarea unui ordin european de anchetă, emis în vederea transferului temporar către statul emitent al persoanelor private de libertate, în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă, poate fi refuzată în următoarele situaţii:a)este incident unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. 2688; b)persoana supusă unei măsuri privative de libertate nu îşi dă consimţământul; c)transferul este de natură să prelungească detenţia persoanei. (3) Dacă instanţa consideră că este necesar, având în vedere vârsta sau starea fizică ori mentală a persoanei, reprezentantului legal al persoanei deţinute i se oferă ocazia de a-şi exprima opinia cu privire la transfer(4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 193 alin. (7), o persoană transferată nu este urmărită penal sau deţinută ori supusă niciunei alte restrângeri a libertăţii sale personale în statul emitent pentru fapte comise sau condamnări pronunţate anterior părăsirii teritoriului statului de executare.(5) Imunitatea prevăzută la alin. (4) încetează dacă persoana transferată, care a avut posibilitatea de a pleca în termen de 15 zile consecutive de la data la care prezenţa sa nu mai era solicitată de autorităţile emitente:a)a rămas totuşi pe teritoriul respectiv; sau b)a revenit după ce a plecat. (6) Perioada de detenţie pe teritoriul statului emitent se scade din perioada de detenţie pe care persoana vizată este sau va fi obligată să o execute pe teritoriul statului de executare. Articolul 26817 Transferul temporar către statul de executare al persoanelor supuse unor măsuri privative de libertate în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru transferul temporar al unei persoane deţinute în statul emitent, în scopul ducerii la îndeplinire a unei măsuri de anchetă în vederea strângerii de probe pentru care este necesară prezenţa sa pe teritoriul statului de executare. Dispoziţiile art. 194 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.(2) Modalităţile de transfer temporar al persoanei şi termenul până la care va trebui să fie trimisă pe teritoriul României vor fi stabilite prin acord între autorităţile române şi autorităţile statului de executare.(3) Dispoziţiile art. 26816 alin. (2) lit. a) şi alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător. Articolul 26818 Audierea prin videoconferinţă(1) În cazul în care o persoană se află pe teritoriul României şi trebuie audiată ca martor sau expert de către autorităţile competente ale statului emitent, autoritatea competentă poate să emită un ordin european de anchetă pentru a audia martorul sau expertul prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală. Dispoziţiile art. 178 alin. (4)-(6), alin. (8) şi (10) se aplică în mod corespunzător. Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul audierii suspecţilor sau inculpaţilor.(2) Pe lângă motivele de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la art. 2688, executarea ordinului european de anchetă poate fi, de asemenea, refuzată dacă:a)suspectul sau inculpatul nu îşi dă consimţământul; sau b)executarea unei asemenea măsuri de investigare într-un caz particular ar fi contrară principiilor fundamentale de drept ale statului român. (3) Autoritatea emitentă şi autoritatea de executare convin modalităţile practice. Dacă într-o anumită cauză autoritatea de executare nu dispune de mijloacele tehnice pentru o audiere prin realizarea unei videoconferinţe, statul emitent poate pune la dispoziţie astfel de mijloace, de comun acord.(4) Fără a aduce atingere eventualelor măsuri convenite în ceea ce priveşte protecţia persoanelor, autoritatea de executare întocmeşte, la sfârşitul audierii, un proces-verbal în care consemnează data şi locul audierii, identitatea persoanei audiate, identitatea şi calitatea tuturor celorlalte persoane din statul de executare care au participat la audiere, eventualele depuneri de jurământ şi condiţiile tehnice în care s-a desfăşurat audierea. Documentul este trimis autorităţii emitente de către autoritatea de executare.(5) În cazul în care persoana care este audiată pe teritoriul statului român, potrivit prevederilor prezentului articol, refuză să depună mărturie atunci când are obligaţia să o facă sau depune mărturii false, se aplică legea română în acelaşi mod în care sar fi aplicat dacă audierea ar fi avut loc în cadrul unei proceduri la nivel intern.(6) Un ordin european de anchetă poate fi emis, în vederea audierii persoanelor indicate la alin. (1), de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau de către instanţa pe rolul căreia se află cauza. Articolul 26819 Informaţii privind conturile bancare şi alte conturi deţinute în instituţii de credit ori alte entităţi financiare(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru a se stabili dacă o persoană fizică sau juridică care face obiectul procedurilor penale în cauză deţine sau controlează unul sau mai multe conturi, de orice tip, în orice instituţie de credit localizată pe teritoriul statului de executare şi, în acest caz, pentru a obţine toate detaliile conturilor identificate. Dispoziţiile art. 153 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.(2) Un ordin european de anchetă poate fi emis, de asemenea, pentru a stabili dacă o persoană fizică sau juridică care face obiectul procedurilor penale în cauză deţine unul sau mai multe conturi în orice altă entitate financiară, localizată pe teritoriul statului de executare.(3) În cazul în care se solicită în ordinul european de anchetă, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) includ, de asemenea, conturi pentru care persoana care face obiectul procedurilor penale are împuternicire.(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi dispoziţiile art. 210 alin. (2), (4) şi (6) se aplică în mod corespunzător, când România este stat de executare. La cererea autorităţilor unui stat membru al Uniunii Europene, autorităţile române vor dispune luarea tuturor măsurilor necesare în vederea identificării conturilor bancare, indiferent de natura acestora, care sunt controlate sau deţinute într-o unitate bancară din România de către o persoană fizică ori juridică care face obiectul unei anchete penale, şi vor furniza acestora numerele conturilor bancare, precum şi orice alte detalii. Informaţiile vor include totodată şi date privind conturile pentru care persoana care face obiectul procedurilor are procură, în măsura în care acestea au fost solicitate în mod expres.(5) Instituţiile de credit ori alte entităţi financiare nu vor divulga clientului în cauză sau altor terţe persoane faptul că:a)au fost transmise informaţii statului emitent potrivit prevederilor prezentului articol şi ale art. 26820; b)este în curs de desfăşurare o anchetă. (6) În cazul prevăzut la alin. (2), când România este stat de executare, în plus faţă de motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 2688, executarea ordinului european de anchetă poate fi refuzată şi în cazul în care executarea măsurii de investigare nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară. Articolul 26820 Informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis pentru a se obţine detaliile unor conturi bancare determinate şi ale operaţiunilor bancare ce au fost efectuate pe parcursul unei anumite perioade în unul sau mai multe conturi precizate în ordinul european de anchetă, inclusiv detaliile privind orice cont emitent sau beneficiar. Dispoziţiile art. 1461 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.(2) În sensul prezentului articol, prin detaliile unor conturi se înţelege cel puţin numele şi adresa titularului de cont, detalii privind eventualii împuterniciţi asociaţi contului respectiv şi orice alte detalii sau documente furnizate de titularul de cont în momentul deschiderii contului, care se află încă în posesia instituţiei de credit sau a entităţii financiare.(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) şi ale art. 211 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător când România este stat de executare.(4) Un ordin european de anchetă poate fi emis, de asemenea, cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1) referitoare la operaţiunile financiare realizate de orice alte entităţi financiare. În astfel de cazuri, când România este stat de executare, pe lângă motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 2688, executarea ordinului european de anchetă poate fi refuzată şi în cazul în care executarea măsurii de investigare nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară. Articolul 26821 Măsuri de anchetă care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în scopul executării unei măsuri de anchetă care necesită strângerea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi:a)monitorizarea operaţiunilor bancare sau a altor operaţiuni financiare efectuate în unul sau mai multe conturi specificate; b)livrările supravegheate efectuate pe teritoriul statului de executare. Dispoziţiile art. 180 se aplică în mod corespunzător. (2) Executarea sa poate fi refuzată în următoarele situaţii:a)în cazul în care devine incident unul dintre motivele de nerecunoaştere şi de neexecutare prevăzute la art. 2688; b)dacă executarea măsurii de anchetă respective nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară, potrivit legii române. (3) Autoritatea emitentă precizează în ordinul european de anchetă motivele pentru care consideră că informaţiile solicitate sunt relevante în scopul procedurilor penale în cauză.(4) Autorităţii judiciare române îi revine competenţa exclusivă de a acţiona, de a conduce şi controla operaţiunile referitoare la executarea ordinului european de anchetă.(5) Statul emitent şi statul de executare convin modalităţile practice referitoare la măsura de investigare menţionată la alin. (1) lit. b), precum şi orice alte măsuri necesare. Articolul 26822 Desfăşurarea unor anchete de către investigatori sub acoperire(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis cu scopul de a solicita statului de executare să acorde asistenţă statului emitent la desfăşurarea unor anchete de către investigatori sub acoperire.(2) Autoritatea emitentă indică în ordinul european de anchetă motivele pentru care consideră că desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire poate fi relevantă pentru scopul procedurilor penale. Autoritatea română competentă va decide, de la caz la caz, dacă măsura este admisibilă, potrivit legii române. Dispoziţiile art. 181 se aplică în mod corespunzător.(3) Autoritatea română competentă poate refuza recunoaşterea şi executarea unui ordin european de anchetă prin care se solicită desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire în următoarele cazuri:a)este incident unul dintre motivele de nerecunoaştere sau de neexecutare prevăzute la art. 2688; b)desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară potrivit legii române; c)nu s-a ajuns la un acord cu privire la aranjamentele necesare pentru desfăşurarea unei anchete de către investigatori sub acoperire în temeiul alin. (4). (4) Desfăşurarea anchetelor de către investigatori sub acoperire pe teritoriul României are loc în conformitate cu legea română. Autorităţilor judiciare române le revine competenţa exclusivă de a acţiona, de a conduce şi de a controla operaţiuni referitoare la investigaţia sub acoperire. Durata investigaţiei sub acoperire, condiţiile detaliate şi statutul juridic al agenţilor în cauză în timpul investigaţiei sub acoperire sunt convenite între statul emitent şi statul de executare, cu respectarea dreptului şi a procedurilor interne ale acestora. Articolul 26823 Interceptarea telecomunicaţiilor cu asistenţă tehnică din partea unui alt stat membru(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în vederea interceptării telecomunicaţiilor în statul membru din partea căruia este necesar să se primească asistenţă tehnică. Dispoziţiile art. 184 se aplică în mod corespunzător.(2) În situaţia în care România este stat de executare, asistenţa solicitată va fi acordată cu respectarea legii române.(3) În cazul în care mai multe state membre sunt în măsură să asigure integral asistenţa tehnică necesară pentru aceeaşi interceptare a telecomunicaţiilor, ordinul european de anchetă este trimis numai unuia dintre acestea. Prioritatea se acordă întotdeauna statului membru în care se află sau se va afla subiectul interceptării.(4) Ordinul european de anchetă trebuie să menţioneze motivul pentru care se consideră că măsura de anchetă este relevantă pentru clarificarea scopului procedurilor penale în cauză.(5) În plus faţă de motivele de nerecunoaştere şi neexecutare prevăzute la art. 2688, executarea ordinului european de anchetă poate fi refuzată de către autorităţile române dacă măsura de anchetă nu ar fi fost autorizată într-o cauză similară, potrivit legii române.(6) Ordinul european de anchetă menţionat la alin. (1) poate fi executat prin transmiterea imediată a telecomunicaţiilor către statul emitent sau interceptarea, înregistrarea şi transmiterea ulterioară a rezultatului interceptării telecomunicaţiilor către statul emitent. Autoritatea română de executare îşi poate condiţiona acordul de acceptarea de către statul emitent al ordinului european de anchetă a oricărei condiţii impuse de legea română într-o cauză internă similară.(7) Autoritatea emitentă şi autoritatea de executare vor stabili de comun acord dacă ordinul european de anchetă se va executa prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (6).(8) La emiterea ordinului european de anchetă menţionat la alin. (1) sau în timpul interceptării, autoritatea emitentă poate cere de asemenea, în cazul în care are un motiv întemeiat, o transcriere, o decodare sau o decriptare a înregistrării, sub rezerva acordului autorităţii de executare.(9) Costurile aferente aplicării prezentului articol sunt suportate potrivit prevederilor art. 16, cu excepţia costurilor aferente transcrierii, decodării şi decriptării comunicaţiilor interceptate, care sunt suportate de către statul emitent. Articolul 26824 Notificarea statelor membre în care se află subiectul interceptării şi cărora nu li se solicită asistenţă tehnică(1) În cazul în care, în vederea executării unei măsuri de anchetă, interceptarea telecomunicaţiilor este autorizată de autoritatea competentă română şi adresa de contact a subiectului interceptării, specificat în ordinul de interceptare, este utilizată pe teritoriul unui alt stat membru, «statul membru notificat», din partea căruia nu este necesară asistenţă tehnică pentru realizarea interceptării, autorităţile române informează autoritatea competentă a statului membru notificat cu privire la interceptare:a)înainte de interceptare, în cazurile în care autoritatea română care realizează interceptarea cunoaşte, în momentul în care solicită interceptarea, faptul că subiectul interceptării se află sau se va afla pe teritoriul statului membru notificat; b)în timpul interceptării sau după finalizarea interceptării, de îndată ce ia cunoştinţă de faptul că subiectul interceptării se află sau s-a aflat, pe durata interceptării, pe teritoriul statului membru notificat. (2) Notificarea menţionată la alin. (1) se transmite utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 13.(3) Când România este statul membru notificat şi dacă interceptarea nu ar fi autorizată într-o cauză internă similară, potrivit legii române, autoritatea română competentă notifică autorităţii competente a statului membru care realizează interceptarea, fără întârziere şi în cel mult 96 de ore de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), următoarele:a)faptul că interceptarea respectivă nu poate fi realizată sau că i se va pune capăt; şi b)dacă este cazul, faptul că materialele deja interceptate în perioada în care subiectul interceptării se află pe teritoriul statului român nu pot fi utilizate sau pot fi utilizate doar în condiţiile pe care le specifică. Autoritatea competentă română informează autoritatea competentă a statului membru care realizează interceptarea cu privire la motivele care justifică condiţiile respective. (4) În sensul alin. (3), autoritatea competentă română este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.(5) Dispoziţiile art. 2686 alin. (7) se aplică în mod corespunzător notificării prevăzute la alin. (1).(6) Comunicărilor prevăzute de prezentul articol li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 2686 alin. (7) şi (8). Articolul 26825 Măsuri provizorii(1) Un ordin european de anchetă poate fi emis în scopul luării oricărei măsuri de anchetă pentru a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea, transformarea sau mutarea elementelor care pot fi utilizate ca mijloace de probă. Când România este stat de executare, dispoziţiile art. 187 se aplică în mod corespunzător. Autoritatea română de executare procedează la recunoaşterea ordinului european de anchetă şi dispune cu privire la transferul mijloacelor de probă conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.(2) Când România este stat de executare, autoritatea competentă decide cu privire la măsura provizorie şi comunică decizia sa statului emitent, de îndată, dacă este posibil în termen de 24 de ore de la primirea ordinului european de anchetă. Dispoziţiile art. 222 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.(3) În cazul în care este solicitată luarea unei măsuri provizorii conform alin. (1), autoritatea emitentă precizează în ordinul european de anchetă dacă mijloacele de probă urmează să fie transferate statului emitent sau rămân în statul de executare.(4) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (3), ordinul european de anchetă este însoţit de instrucţiunea ca mijloacele de probă să rămână în statul de executare, autoritatea emitentă precizează data la care urmează a fi ridicată măsura provizorie menţionată la alin. (1) sau data estimată pentru transmiterea cererii de transferare a probelor către statul emitent.(5) După consultarea autorităţii emitente, autoritatea română de executare poate, în conformitate cu legea română, să impună condiţii corespunzătoare, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru a limita durata aplicării măsurii provizorii prevăzute la alin. (1). Dacă, în conformitate cu aceste condiţii, autoritatea de executare intenţionează să ridice măsura provizorie, aceasta informează autoritatea emitentă, care are posibilitatea de a transmite observaţii.(6) În situaţia în care România este stat emitent, autoritatea judiciară competentă informează, de îndată, autoritatea competentă din statul de executare că măsura provizorie prevăzută la alin. (1) a fost ridicată.(7) Când România este stat de executare, la primirea notificării referitoare la ridicarea măsurii provizorii în statul emitent, autoritatea română competentă va lua măsuri în consecinţă. 36. La menţiunea privind transpunerea dispoziţiilor deciziilor-cadru ale Uniunii Europene, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 10 şi 11 , cu următorul cuprins: 10. dispoziţiile art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2013/48/UE din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013; 11. Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 130 din 1 mai 2014. 37. Articolul 271 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 271Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta lege. 38. După anexa nr. 10 se introduc patru noi anexe , anexele nr. 11 - 14 , cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 11ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ Prezentul ordin de anchetă a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea prezentului ordin european de anchetă este necesară şi proporţională faţă de scopul procedurilor specificate în cadrul acestuia, ţinând cont de drepturile persoanei suspectate sau acuzate, şi că măsurile de investigare solicitate ar fi putut fi dispuse în aceleaşi condiţii într-o cauză internă similară. Solicit ca măsura sau măsurile de investigare precizate mai jos să fie aplicate ţinând seama în mod corespunzător de confidenţialitatea anchetei, iar probele obţinute ca rezultat al executării ordinului european de anchetă să fie transferate.

SECŢIUNEA A Statul emitent: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Statul de executare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........
SECŢIUNEA B: Urgenţa Vă rugăm să precizaţi dacă există vreo urgenţă justificată de următoarele motive:  ascunderea sau distrugerea probelor  data iminentă a procesului  orice alt motiv Vă rugăm să precizaţi în continuare: Termenele pentru executarea ordinului european de anchetă sunt stabilite în Directiva 2014/41/UE. Totuşi, dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizaţi şi să explicaţi motivul acestuia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
SECŢIUNEA C: Măsura sau măsurile de anchetă care urmează a fi puse în aplicare 1. Descrieţi măsura sau măsurile de anchetă/asistenţă necesare şi indicaţi, dacă este cazul, dacă este una dintre măsurile de anchetă următoare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............  Obţinerea de informaţii sau de probe care sunt deja în posesia autorităţii de executare  Obţinerea de informaţii incluse în baze de date deţinute de poliţie sau autorităţile judiciare  Audiere  Martor  Expert  Persoană suspectată sau acuzată  Victimă  Parte terţă  Identificarea persoanelor care deţin un abonament la un număr de telefon ori o adresă IP specificate  Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul emitent  Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare  Audiere prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală  Martor  Expert  Persoană suspectată sau acuzată  Audiere prin teleconferinţă  Martor  Expert  Informaţii privind conturile bancare şi alte conturi financiare  Informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare  Măsuri de anchetă care presupun strângerea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp  Monitorizarea operaţiunilor bancare sau a altor operaţiuni financiare  Livrări supravegheate  Altele  Investigaţii sub acoperire  Interceptarea telecomunicaţiilor  Măsură sau măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă
SECŢIUNEA D: Legătura cu un ordin european de anchetă anterior Precizaţi dacă prezentul ordin european de anchetă completează un ordin european de anchetă anterior. După caz, furnizaţi informaţii relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia ia fost transmis şi, după caz, data transmiterii ordinului european de anchetă şi numerele de referinţă alocate de autorităţile emitentă şi de executare): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Dacă este necesar, indicaţi dacă a mai fost adresat un ordin european de anchetă în aceeaşi cauză unui alt stat membru: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
SECŢIUNEA E: Identitatea persoanei în cauză 1. Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor: (i) fizice; sau (ii) juridice vizate de măsura de anchetă (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizaţi informaţiile pentru fiecare persoană): (i) în cazul persoanelor fizice Numele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Nume fals, după caz: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Sexul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Cetăţenia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ........ ................ ................ ........ ......... Tipul şi numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, paşaport), dacă este cazul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data naşterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Locul naşterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
(ii) în cazul persoanei sau persoanelor juridice Nume: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Forma juridică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, dacă este cazul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Sediu social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Număr de înregistrare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa persoanei juridice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Numele reprezentantului persoanei juridice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Vă rugăm să descrieţi statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor:  Persoană suspectată sau acuzată  Victimă  Martor  Expert  Parte terţă  Altul (vă rugăm să precizaţi): ........ ................ ................ ................ ........ .............. 2. Dacă este diferit de adresa menţionată mai sus, vă rugăm să precizaţi locul în care măsura de anchetă urmează să fie pusă în aplicare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 3. Furnizaţi alte informaţii care vor facilita executarea ordinului european de anchetă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
SECŢIUNEA F: Tipul de proceduri pentru care este emis ordinul european de anchetă  (a) În cadrul procedurilor penale iniţiate de o autoritate judiciară sau care pot fi iniţiate în faţa unei autorităţi judiciare cu privire la o infracţiune, în conformitate cu legislaţia statului emitent  (b) În cadrul procedurilor iniţiate de autorităţi administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent şi în care decizia poate da naştere unei acţiuni în faţa unei instanţe competente, în special în materie penală  (c) În cazul procedurilor iniţiate de autorităţi judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent, în cazul în care decizia autorităţilor menţionate poate da naştere unei acţiuni în faţa unei instanţe competente, în special în materie penală  (d) În legătură cu procedurile menţionate la lit. (a), (b) şi (c), care privesc infracţiuni sau încălcări ale legii, ce pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridice în statul emitent
SECŢIUNEA G: Motivele emiterii ordinului european de anchetă 1. Rezumatul situaţiei de fapt Precizaţi motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situaţiei de fapt, o descriere a infracţiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc şi orice alte informaţii relevante: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de anchetă şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 3. Infracţiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenţie a cărui durată maximă este de cel puţin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, şi este inclusă în lista infracţiunilor care figurează mai jos (vă rugăm să bifaţi căsuţa potrivită):  participarea la un grup infracţional organizat  terorismul  traficul de fiinţe umane  exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă  traficul ilicit de stupefiante şi de substanţe psihotrope  traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozibile  corupţia  frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995  spălarea produselor infracţiunii  falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro  criminalitatea informatică
 infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie  facilitarea intrării şi a şederii neautorizate  omorul, vătămarea corporală gravă  traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane  răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici  rasismul şi xenofobia  jaful organizat sau armat  traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă  înşelăciunea  racketul şi extorcarea de fonduri  contrafacerea şi pirateria produselor  falsificarea de documente administrative şi uzul de fals  falsificarea de mijloace de plată  traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere  traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive  traficul de autovehicule furate  violul  incendierea cu intenţie  infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale  sechestrarea ilegală de nave sau aeronave  sabotajul
SECŢIUNEA H: Cerinţe suplimentare pentru anumite măsuri Completaţi secţiunile relevante pentru măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate):
SECŢIUNEA H1: Transferul unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate 1. Dacă se solicită un transfer temporar către statul emitent al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de această măsură:  Da  Nu  Solicit obţinerea acordului persoanei în cauză 2. Dacă se solicită un transfer temporar către statul de executare al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de această măsură:  Da  Nu
SECŢIUNEA H2: Videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală Dacă se solicită audierea prin videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală: Vă rugăm să menţionaţi numele autorităţii care va organiza audierea (detalii de contact/limbă): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Vă rugăm să menţionaţi motivele solicitării acestei măsuri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............  (a) audierea prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală:  persoana suspectată sau acuzată şi-a exprimat acordul  (b) audiere prin teleconferinţă
SECŢIUNEA H3: Măsuri provizorii Dacă se solicită o măsură provizorie pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă, vă rugăm să precizaţi dacă:  elementul urmează să fie transferat statului emitent  elementul urmează să rămână în statul de executare; vă rugăm să menţionaţi o dată estimată: pentru ridicarea măsurii provizorii: pentru prezentarea unei cereri ulterioare privind elementul:
SECŢIUNEA H4: Informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare 1. Dacă se solicită informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau le controlează, vă rugăm să precizaţi, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale şi pe ce motive vă întemeiaţi prezumţia că bănci din statul de executare deţin contul:  informaţii privind conturi bancare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are împuternicire ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........  informaţii privind alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are împuternicire ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
2. Dacă se solicită informaţii privind operaţiuni bancare sau alte operaţiuni financiare, vă rugăm să precizaţi, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale:  informaţii privind operaţiuni bancare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........  informaţii privind alte operaţiuni financiare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Indicaţi perioada de timp relevantă şi conturile în cauză ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
SECŢIUNEA H5: Măsuri de investigare care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp Dacă se solicită o astfel de măsură de investigare, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că informaţiile solicitate sunt relevante în sensul procedurilor penale: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
SECŢIUNEA H6: Investigaţia sub acoperire Dacă se solicită o investigaţie sub acoperire, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că măsura de investigare poate să fie relevantă în sensul procedurilor penale: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
SECŢIUNEA H7: Interceptarea telecomunicaţiilor 1. Dacă se solicită interceptarea telecomunicaţiilor, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că măsura de investigare este relevantă în sensul procedurilor penale: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 2. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: (a) informaţii în scopul identificării subiectului interceptării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. (b) durata dorită a interceptării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (c) date tehnice (în special identificarea ţintei - precum telefonul mobil, telefonul fix, adresa de e-mail, conexiunea la internet), astfel încât ordinul european de anchetă să poată fi executat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. Vă rugăm să precizaţi ce metodă de executare preferaţi  Transmiterea imediată  Înregistrarea şi transmiterea ulterioară Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi nevoie, de asemenea, de transcrierea, decodarea sau decriptarea materialului interceptat*: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... * Vă rugăm să reţineţi că eventualele costuri ale transcrierii, decodării sau decriptării trebuie suportate de statul emitent.
SECŢIUNEA I: Formalităţi şi proceduri necesare în vederea executării 1. Bifaţi şi completaţi, după caz  Autoritatea de executare trebuie să respecte următoarele formalităţi şi proceduri: (...): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Bifaţi şi completaţi, după caz  Unul sau mai mulţi funcţionari ai statului emitent trebuie să fie prezenţi la executarea ordinului european de anchetă pentru a sprijini autorităţile competente ale statului de executare. Detalii de contact ale funcţionarilor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
SECŢIUNEA J: Căi de atac 1. Vă rugăm să precizaţi dacă a fost deja introdusă o acţiune împotriva emiterii unui ordin european de anchetă şi, dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii suplimentare (descrierea acţiunii, inclusiv măsurile necesare care trebuie luate şi termenele): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedurile pentru introducerea unei acţiuni în statul emitent şi care poate preciza dacă serviciile de asistenţă juridică, interpretare şi traducere sunt disponibile: Denumirea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Persoana de contact (dacă este cazul): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
SECŢIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul european de anchetă Bifaţi tipul autorităţii care a emis ordinul european de anchetă:  autoritate judiciară  *orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în dreptul statului executant Denumirea autorităţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Numele reprezentantului/persoanei de contact: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Dosar nr.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei sau persoanelor care trebuie contactate pentru informaţii suplimentare sau pentru hotărârea modalităţilor practice pentru transferul probelor: Nume/Titlu/Organizaţie: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... E-mail/Tel. de contact: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Semnătura autorităţii emitente şi/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea şi corectitudinea conţinutului ordinului european de anchetă: Nume: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Ştampila oficială (dacă este cazul): * Vă rugăm să completaţi şi secţiunea (L).
SECŢIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de anchetă Vă rugăm să indicaţi tipul autorităţii judiciare care a validat acest ordin european de anchetă:  (a) judecător sau instanţă judecătorească  (b) judecător de instrucţie  (c) procuror Denumirea oficială a autorităţii de validare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Numele reprezentantului acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Dosar nr.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Vă rugăm să precizaţi dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie:  autoritatea emitentă  autoritatea de validare Semnătura şi detaliile cu privire la autoritatea de validare Nume: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Ştampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA Nr. 12 CONFIRMAREA PRIMIRII UNUI ORDIN EUROPEAN DE ANCHETĂ Prezentul formular trebuie completat de autoritatea statului de executare care a primit ordinul european de anchetă.

A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ VIZAT Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numărul de referinţă al dosarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Data emiterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Data primirii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ1 Denumirea oficială a autorităţii competente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Numele reprezentantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Numărul de referinţă al dosarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...............
C. (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ CĂREIA AUTORITATEA MENŢIONATĂ LA SECŢIUNEA B ÎI TRANSMITE ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ Denumirea oficială a autorităţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Numele reprezentantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Data transmiterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numărul de referinţă al dosarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Limba sau limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
D. ORICE ALTE INFORMAŢII CARE POT FI RELEVANTE PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
E. SEMNĂTURA ŞI DATA Semnătura: Data: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Ştampila oficială (dacă este cazul):

1 Această secţiune trebuie completată de fiecare autoritate care a primit ordinul european de anchetă. Obligaţia revine autorităţii competente responsabile cu recunoaşterea şi executarea ordinului european de anchetă şi, după caz, autorităţii centrale sau autorităţii care a transmis autorităţii competente ordinul european de anchetă. ANEXA Nr. 13NOTIFICARE Acest formular este utilizat pentru a trimite unui stat membru o notificare cu privire la interceptarea telecomunicaţiei care va avea, are sau a avut loc pe teritoriul său fără asistenţă tehnică din partea sa. Prin prezenta, informez ........ ................ ........ .......... (statul membru notificat) cu privire la interceptare.

A. AUTORITATEA COMPETENTĂ Numele oficial al autorităţii competente din statul membru care realizează interceptarea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Numele reprezentantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Funcţia deţinută (titlu/grad): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. E-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numărul de referinţă al dosarului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data emiterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................
B. INFORMAŢII PRIVIND INTERCEPTAREA I. Informaţii privind situaţia actuală: această notificare este trimisă (vă rugăm să bifaţi):  înaintea interceptării  în timpul interceptării  după interceptare II. Durata (anticipată) a interceptării (conform informaţiilor deţinute de autoritatea emitentă): ........ ................ ................ ................ ................ .........., începând cu ........ ................ ................ ................ ................ ............... III. Ţinta interceptării: (numărul de telefon, adresa IP sau adresa de e-mail): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ IV. Identitatea persoanelor vizate: Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice; sau (ii) juridice împotriva cărora au fost/pot fi declanşate procedurile: (i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice Numele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nume fals, după caz: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Sexul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Cetăţenia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Data naşterii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Locul naşterii:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi ultima adresă cunoscută: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice Nume: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Forma juridică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Sediu social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Numărul de înregistrare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Adresa persoanei juridice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Numele şi detaliile de contact ale reprezentantului persoanei juridice: ........ ................ ................ ................ ................ ..............
V. Informaţii privind scopul interceptării: Furnizaţi toate informaţiile necesare, inclusiv o descriere a cauzei, încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile, pentru a permite autorităţii care primeşte notificarea să evalueze:  dacă interceptarea ar fi autorizată într-o cauză internă similară; şi dacă materialul obţinut poate fi utilizat în proceduri judiciare;  în cazul în care interceptarea a avut loc deja, dacă materialul poate fi utilizat în proceduri judiciare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Vă rugăm să reţineţi că orice obiecţie la adresa interceptării sau a utilizării de material deja interceptat trebuie formulată în cel mult 96 de ore de la primirea acestei notificări.
C. SEMNĂTURA ŞI DATA Semnătura: Data: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Ştampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA Nr. 14Categorii de infracţiuni menţionate la art. 2688: participarea la un grup infracţional organizat;

terorismul;

traficul de fiinţe umane;

exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;

traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozive;

corupţia;

frauda, inclusiv frauda care aduce at

ingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995;

spălarea produselor infracţiunii;

falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;

criminalitatea informatică;

infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;

facilitarea intrării şi a şederii neautorizate;

omorul, vătămarea corporală gravă;

traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;

răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;

rasismul şi xenofobia;

jaful organizat sau armat;

traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;

înşelăciunea;

racketul şi extorcarea de fonduri;

contrafacerea şi pirateria produselor;

falsificarea de documente administrative şi uzul de fals;

falsificarea de mijloace de plată;

traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;

traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

traficul de autovehicule furate;

violul;

incendierea cu intenţie;

infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale;

sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;

sabotajul. Articolul II Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PETRU-GABRIEL VLASEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 236/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 236 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu