Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 213 din 27 mai 2004

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.
    Art. 2
    (1) Au dreptul sa exercite profesia de psiholog:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire in Romania sau in regim de servicii temporare;
    c) cetatenii din alte tari cu care Romania are conventii bilaterale in domeniu.
    (2) Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. (1), care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 3
    Psihologul cu drept de libera practica se supune, in exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
    Art. 4
    (1) Psihologul cu drept de libera practica isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia.
    (2) Confidentialitatea actului psihologic este protejata prin lege si este o obligatie a oricarui psiholog.
    Art. 5
    Psihologul cu drept de libera practica desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
    a) studiul comportamentului uman si al proceselor mentale;
    b) investigarea si recomandarea cailor de solutionare a problemelor psihologice;
    c) elaborarea si aplicarea de teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane;
    d) testarea psihologica, prevenirea si psihoterapia tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional;
    e) interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandarilor pe care le considera necesare.
    Art. 6
    Exercitarea profesiei de psiholog se desfasoara:
    a) in sectorul privat, in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementari si acte normative in vigoare;
    b) in sectorul public, in care psihologii au, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.

    CAP. 2
    Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    SECTIUNEA 1
    Dobandirea si exercitarea dreptului de libera practica

    Art. 7
    (1) Dreptul de libera practica implica exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 si asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea actului profesional in raport cu beneficiarii serviciilor psihologice, cu respectarea reglementarilor specifice in domeniu.
    (2) Dreptul de libera practica se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, concomitent cu aplicarea parafei proprii.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) dobandesc atestatul de libera practica in conditiile prezentei legi. Dobandirea atestatului atrage inscrierea in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    (2) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca psihologi de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte state din Spatiul Economic European, dobandesc dreptul de libera practica in urma recunoasterii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legii speciale si ale normelor europene in domeniu.
    (3) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), care presteaza servicii temporare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Psihologilor din Romania, acestea fiind exceptate de la procedura atestarii, precum si de la obligativitatea inscrierii in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania sau de la plata unei taxe administrative. In acest caz se aplica o procedura simplificata, stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 9
    Atestatul de libera practica se elibereaza pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si a starii de sanatate certificate.
    Art. 10
    In functie de competenta si experienta profesionala ale solicitantului, se poate acorda una dintre urmatoarele forme de atestare:
    a) atestatul de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru psihologii fara experienta in domeniul respectiv;
    b) atestatul de libera practica in regim de asociere, pentru psihologii care lucreaza in colective profesionale;
    c) atestatul de libera practica autonoma, pentru psihologii care intrunesc criteriile de competenta si experienta profesionala stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 11
    Atestatele prevazute la art. 10 lit. a) si b) pot fi revizuite, la cerere, dupa minimum un an.
    Art. 12
    Controlul si supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica se fac in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    SECTIUNEA a 2-a
    Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    Art. 13
    (1) Pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot infiinta, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca, potrivit legii.
    (2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot angaja salariati, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Cabinetele individuale de psihologie, constituite potrivit legii, se declara la Colegiul Psihologilor din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre psihologul cu drept de libera practica si beneficiarul serviciilor oferite de acesta.
    (2) Cabinetele individuale se pot asocia prin contract si se declara la Colegiul Psihologilor din Romania.
    (3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul Psihologilor din Romania, sunt inregistrate in mod obligatoriu in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    Art. 15
    (1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, prin contract de societate civila incheiat intre 2 sau mai multi psihologi cu drept de libera practica, si sunt declarate la Colegiul Psihologilor din Romania.
    (2) Raporturile contractuale se nasc intre beneficiar si societatea civila profesionala, indiferent care dintre psihologii cu drept de libera practica asociati indeplineste serviciul profesional.
    (3) In cadrul societatilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatiilor in cotele-parti stabilite prin contractul de societate civila.

    SECTIUNEA a 3-a
    Drepturile si obligatiile psihologilor cu drept de libera practica

    Art. 16
    Psihologul cu drept de libera practica are urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5, in conformitate cu tipul de atestat detinut;
    b) sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in mod liber cu beneficiarul.
    Art. 17
    Psihologul cu drept de libera practica are urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    b) sa se conformeze si sa respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    c) sa exercite dreptul de libera practica in limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;
    d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
    e) sa isi asume intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
    f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Suspendarea si incetarea dreptului de libera practica. Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania

    Art. 18
    Dreptul de libera practica se suspenda:
    a) temporar, la cererea persoanei inscrise;
    b) dupa 6 luni de neplata, fara justificare, a cotizatiei anuale catre Colegiul Psihologilor din Romania, pana la achitarea ei integrala;
    c) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii;
    d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva.
    Art. 19
    (1) Dreptul de libera practica inceteaza:
    a) prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de libera practica;
    b) daca persoana inscrisa a fost condamnata pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura cu exercitarea dreptului de libera practica, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
    (2) Incetarea dreptului de libera practica atrage radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

    SECTIUNEA a 5-a
    Interdictii si incompatibilitati in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    Art. 20
    Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de libera practica:
    a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de psiholog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    b) psihologul caruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca;
    c) psihologul caruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
    Art. 21
    Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica este incompatibila cu:
    a) desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri;
    b) starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii;
    c) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.
    Art. 22
    Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa faca dovada ca nu se afla intr-o situatie definita la art. 20 si 21, prin documente provenite de la autoritatile competente din tarile respective.

    CAP. 3
    Colegiul Psihologilor din Romania

    SECTIUNEA 1
    Organizare si atributii

    Art. 23
    (1) Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de psiholog cu drept de libera practica.
    (2) Colegiul are sediul central in municipiul Bucuresti.
    (3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    (4) Psihologii cu drept de libera practica au dreptul, fara nici o ingradire, sa adere la alte forme de asociere profesionala.
    (5) Colegiul are obligatia de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    Art. 24
    Atributiile Colegiului sunt urmatoarele:
    a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi;
    b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;
    c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;
    d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
    f) atesta dreptul de libera practica al psihologilor si gestioneaza Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

    SECTIUNEA a 2-a
    Forurile de conducere

    Art. 25
    (1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:
    a) Conventia nationala;
    b) Consiliul Colegiului;
    c) Comitetul director;
    d) presedintele Colegiului.
    (2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.
    (3) Persoanele alese in forurile de conducere exercita un mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.
    (4) Forurile de conducere colectiva iau hotarari prin vot deschis, daca nu hotarasc altfel.
    Art. 26
    (1) Conventia nationala este constituita din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numarul membrilor din fiecare filiala.
    (2) Conventia se intruneste, de regula, o data la 4 ani. Ea se poate intruni in sesiune extraordinara la solicitarea majoritatii simple a membrilor Consiliului Colegiului.
    (3) Convocarea Conventiei nationale se face prin mass-media, cu cel putin 3 luni inainte de data fixata.
    (4) Conventia nationala este precedata de conventii teritoriale, care aproba reprezentantii in conformitate cu norma de reprezentare.
    (5) Conventia nationala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor delegati. Daca la prima convocare conditia de cvorum nu este indeplinita, Comitetul director stabileste o noua data, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. In aceasta situatie, Conventia nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor delegati si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.
    Art. 27
    Conventia nationala are urmatoarele atributii:
    a) aproba Regulamentul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si modificarile la acestea;
    b) alege si revoca presedintele Colegiului si membrii Comitetului director;
    c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte documente.
    Art. 28
    Consiliul Colegiului este constituit din presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.
    Art. 29
    (1) Consiliul Colegiului se intruneste anual, la convocarea presedintelui Colegiului.
    (2) Consiliul Colegiului se poate intruni si in mod exceptional, la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai.
    Art. 30
    Atributiile Consiliului Colegiului sunt urmatoarele:
    a) stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica si ale activitatii Colegiului;
    b) analizeaza si aproba raportul de activitate al Comitetului director;
    c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;
    d) aproba structurile administrative ale Comitetului director, infiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
    e) aproba raportul de audit financiar, efectuat de o firma independenta;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.
    Art. 31
    Comitetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevazute la art. 35 si membrii acestora.
    Art. 32
    Inlocuitorul de drept al presedintelui Comitetului director, in caz de indisponibilitate, este presedintele Comisiei de deontologie si disciplina sau alt presedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.
    Art. 33
    Comitetul director are urmatoarele atributii:
    a) elibereaza atestatul de psiholog cu drept de libera practica;
    b) elibereaza avizul pentru metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica, precum si modul de utilizare a acestora;
    c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanenta in domeniul psihologiei, in conformitate cu prevederile legale;
    d) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare interna;
    e) elaboreaza Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
    g) elaboreaza Codul de procedura disciplinara si urmareste aplicarea acestuia;
    h) elaboreaza Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica;
    i) intocmeste, reactualizeaza si face public Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania;
    j) mediaza litigiile dintre psihologi cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor psihologice, precum si dintre psihologi si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    k) sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.
    Art. 34
    Comitetul director functioneaza prin sedinte in plen si pe comisii, ale caror competente si periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
    Art. 35
    (1) In cadrul Comitetului director functioneaza urmatoarele comisii:
    a) comisii aplicative: Comisia de psihologie clinica si psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor si serviciilor; Comisia de psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; Comisia de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    b) Comisia metodologica;
    c) Comisia de deontologie si disciplina.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale caror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
    (3) In functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura comisiile existente.
    Art. 36
    Comisiile au urmatoarele atributii:
    a) comisiile aplicative desfasoara procedurile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propun Comitetului director eliberarea atestatului in domeniile de specializare corespunzatoare;
    b) Comisia metodologica avizeaza metodele si tehnicile de asistenta psihologica in conformitate cu Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica;
    c) Comisia de deontologie si disciplina urmareste respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, conform prezentei legi.
    Art. 37
    Fiecare comisie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.
    Art. 38
    Comisiile elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii, aprobate de catre Consiliul Colegiului, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.
    Art. 39
    Membrii Comitetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.
    Art. 40
    Presedintele Colegiului si presedintii comisiilor prevazute la art. 35 asigura conducerea operativa a Colegiului.
    Art. 41
    Presedintele Colegiului are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Colegiul in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
    b) incheie conventii si contracte in numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;
    c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;
    d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

    SECTIUNEA a 3-a
    Filialele teritoriale ale Colegiului

    Art. 42
    (1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de judet si in municipiul Bucuresti.
    (2) Daca intr-un judet exista mai putin de 50 de psihologi cu drept de libera practica, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din judete limitrofe.
    Art. 43
    Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
    a) conventia filialei;
    b) comitetul filialei;
    c) presedintele filialei.
    Art. 44
    Conventia filialei reprezinta forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul in zona respectiva, si are urmatoarele atributii:
    a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
    b) aproba raportul anual de activitate al comitetului filialei;
    c) alege si revoca presedintele si membrii comitetului filialei;
    d) alege reprezentantii pentru Conventia nationala;
    e) propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de membru al Comitetului director.
    Art. 45
    Conventia filialei se intruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea majoritatii membrilor filialei.
    Art. 46
    (1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Comitetului director.
    (2) Comitetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr-un numar impar de membri.
    (3) Atributiile comitetului filialei:
    a) elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de conventia filialei, il inainteaza Comitetului director;
    b) informeaza membrii cu privire la hotararile Colegiului;
    c) poate face propuneri de reprezentare la Conventia nationala;
    d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;
    e) controleaza activitatea profesionala a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizeaza dosarele psihologilor cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control;
    f) primeste dosarele de atestare, verifica conformitatea lor si le transmite Comitetului director.
    Art. 47
    Inlocuitorul de drept al presedintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesionala cea mai mare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania

    Art. 48
    (1) Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania cuprinde lista psihologilor cu drept de libera practica, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Registrul este un document public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor psihologice, cu scopul de a certifica dreptul de libera practica si domeniile de competenta ale membrilor Colegiului.
    (3) Comitetul director are obligatia sa asigure publicitatea Registrului unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, prin mijloace electronice si prin editarea anuala a acestuia.

    CAP. 4
    Finantarea activitatii Colegiului

    Art. 49
    Sursele de finantare ale Colegiului sunt urmatoarele:
    a) cotizatii;
    b) taxe;
    c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice;
    d) alte surse, conform legilor in vigoare.
    Art. 50
    Repartizarea bugetului pentru Comitetul director si comitetele filialelor se aproba de catre Consiliul Colegiului.
    Art. 51
    Fondurile banesti se utilizeaza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investitii si dotari, precum si pentru alte scopuri apartinand domeniului specific de activitate.
    Art. 52
    Activitatea financiara se supune controlului organelor in drept.

    CAP. 5
    Raspunderea disciplinara

    Art. 53
    Comitetul director al Colegiului judeca litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale psihologilor, in conformitate cu Codul de procedura disciplinara.
    Art. 54
    (1) Psihologii cu drept de libera practica care incalca prevederile prezentei legi si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respecta Codul deontologic raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii, putand fi sanctionati cu:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) suspendarea temporara, pe un interval de 6 - 12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
    d) retragerea definitiva a atestatului.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se comunica in termen de 10 zile inspectoratului teritorial de munca, precum si institutiei sau unitatii cu care psihologul sanctionat a incheiat contractul de munca.
    Art. 55
    Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre Comisia de deontologie si disciplina, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), de catre Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie si disciplina.
    Art. 56
    Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), la Consiliul Colegiului.
    Art. 57
    Raspunderea disciplinara a psihologilor cu drept de libera practica atestati potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.
    Art. 58
    Practicarea profesiei de psiholog, in conditii de libera practica, de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    Asociatia Psihologilor din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea de constituire a Colegiului, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 60
    Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, presedintele interimar si desemneaza comitete de initiativa teritoriale.
    Art. 61
    Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaboreaza in termen de 6 luni documentele prevazute la art. 33 lit. d), e), g) si h) si, in acelasi termen, convoaca Conventia nationala a Colegiului.
    Art. 62
    Cu 3 luni inaintea Conventiei nationale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizeaza conventiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemneaza reprezentantii la Conventia nationala si aproba propunerile pentru functiile la nivelul Colegiului.
    Art. 63
    Conventia nationala aproba documentele de organizare si functionare prevazute de prezenta lege, alege presedintele si membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.
    Art. 64
    Impunerea de catre Colegiu a unor restrictii privind amplasarea si numarul cabinetelor psihologice de libera practica este strict interzisa.
    Art. 65
    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.
    Art. 66
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             CONSTANTIN NITASmartCity5

COMENTARII la Legea 213/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 213 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu