Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 213 din 27 mai 2004

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.
    Art. 2
    (1) Au dreptul sa exercite profesia de psiholog:
    a) cetatenii romani;
    b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire in Romania sau in regim de servicii temporare;
    c) cetatenii din alte tari cu care Romania are conventii bilaterale in domeniu.
    (2) Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. (1), care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 3
    Psihologul cu drept de libera practica se supune, in exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
    Art. 4
    (1) Psihologul cu drept de libera practica isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia.
    (2) Confidentialitatea actului psihologic este protejata prin lege si este o obligatie a oricarui psiholog.
    Art. 5
    Psihologul cu drept de libera practica desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
    a) studiul comportamentului uman si al proceselor mentale;
    b) investigarea si recomandarea cailor de solutionare a problemelor psihologice;
    c) elaborarea si aplicarea de teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane;
    d) testarea psihologica, prevenirea si psihoterapia tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional;
    e) interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandarilor pe care le considera necesare.
    Art. 6
    Exercitarea profesiei de psiholog se desfasoara:
    a) in sectorul privat, in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementari si acte normative in vigoare;
    b) in sectorul public, in care psihologii au, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.

    CAP. 2
    Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    SECTIUNEA 1
    Dobandirea si exercitarea dreptului de libera practica

    Art. 7
    (1) Dreptul de libera practica implica exercitarea activitatilor prevazute la art. 5 si asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea actului profesional in raport cu beneficiarii serviciilor psihologice, cu respectarea reglementarilor specifice in domeniu.
    (2) Dreptul de libera practica se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, concomitent cu aplicarea parafei proprii.
    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) dobandesc atestatul de libera practica in conditiile prezentei legi. Dobandirea atestatului atrage inscrierea in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    (2) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca psihologi de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte state din Spatiul Economic European, dobandesc dreptul de libera practica in urma recunoasterii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legii speciale si ale normelor europene in domeniu.
    (3) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), care presteaza servicii temporare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Psihologilor din Romania, acestea fiind exceptate de la procedura atestarii, precum si de la obligativitatea inscrierii in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania sau de la plata unei taxe administrative. In acest caz se aplica o procedura simplificata, stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 9
    Atestatul de libera practica se elibereaza pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si a starii de sanatate certificate.
    Art. 10
    In functie de competenta si experienta profesionala ale solicitantului, se poate acorda una dintre urmatoarele forme de atestare:
    a) atestatul de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru psihologii fara experienta in domeniul respectiv;
    b) atestatul de libera practica in regim de asociere, pentru psihologii care lucreaza in colective profesionale;
    c) atestatul de libera practica autonoma, pentru psihologii care intrunesc criteriile de competenta si experienta profesionala stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 11
    Atestatele prevazute la art. 10 lit. a) si b) pot fi revizuite, la cerere, dupa minimum un an.
    Art. 12
    Controlul si supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica se fac in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    SECTIUNEA a 2-a
    Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    Art. 13
    (1) Pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot infiinta, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca, potrivit legii.
    (2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot angaja salariati, in conditiile legii.
    Art. 14
    (1) Cabinetele individuale de psihologie, constituite potrivit legii, se declara la Colegiul Psihologilor din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre psihologul cu drept de libera practica si beneficiarul serviciilor oferite de acesta.
    (2) Cabinetele individuale se pot asocia prin contract si se declara la Colegiul Psihologilor din Romania.
    (3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul Psihologilor din Romania, sunt inregistrate in mod obligatoriu in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    Art. 15
    (1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, prin contract de societate civila incheiat intre 2 sau mai multi psihologi cu drept de libera practica, si sunt declarate la Colegiul Psihologilor din Romania.
    (2) Raporturile contractuale se nasc intre beneficiar si societatea civila profesionala, indiferent care dintre psihologii cu drept de libera practica asociati indeplineste serviciul profesional.
    (3) In cadrul societatilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatiilor in cotele-parti stabilite prin contractul de societate civila.

    SECTIUNEA a 3-a
    Drepturile si obligatiile psihologilor cu drept de libera practica

    Art. 16
    Psihologul cu drept de libera practica are urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5, in conformitate cu tipul de atestat detinut;
    b) sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in mod liber cu beneficiarul.
    Art. 17
    Psihologul cu drept de libera practica are urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    b) sa se conformeze si sa respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    c) sa exercite dreptul de libera practica in limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;
    d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
    e) sa isi asume intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
    f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Suspendarea si incetarea dreptului de libera practica. Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania

    Art. 18
    Dreptul de libera practica se suspenda:
    a) temporar, la cererea persoanei inscrise;
    b) dupa 6 luni de neplata, fara justificare, a cotizatiei anuale catre Colegiul Psihologilor din Romania, pana la achitarea ei integrala;
    c) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii;
    d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva.
    Art. 19
    (1) Dreptul de libera practica inceteaza:
    a) prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de libera practica;
    b) daca persoana inscrisa a fost condamnata pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura cu exercitarea dreptului de libera practica, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
    (2) Incetarea dreptului de libera practica atrage radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

    SECTIUNEA a 5-a
    Interdictii si incompatibilitati in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica

    Art. 20
    Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de libera practica:
    a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de psiholog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    b) psihologul caruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca;
    c) psihologul caruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
    Art. 21
    Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica este incompatibila cu:
    a) desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri;
    b) starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii;
    c) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.
    Art. 22
    Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa faca dovada ca nu se afla intr-o situatie definita la art. 20 si 21, prin documente provenite de la autoritatile competente din tarile respective.

    CAP. 3
    Colegiul Psihologilor din Romania

    SECTIUNEA 1
    Organizare si atributii

    Art. 23
    (1) Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de psiholog cu drept de libera practica.
    (2) Colegiul are sediul central in municipiul Bucuresti.
    (3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    (4) Psihologii cu drept de libera practica au dreptul, fara nici o ingradire, sa adere la alte forme de asociere profesionala.
    (5) Colegiul are obligatia de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.
    Art. 24
    Atributiile Colegiului sunt urmatoarele:
    a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi;
    b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;
    c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;
    d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
    f) atesta dreptul de libera practica al psihologilor si gestioneaza Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania.

    SECTIUNEA a 2-a
    Forurile de conducere

    Art. 25
    (1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:
    a) Conventia nationala;
    b) Consiliul Colegiului;
    c) Comitetul director;
    d) presedintele Colegiului.
    (2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.
    (3) Persoanele alese in forurile de conducere exercita un mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.
    (4) Forurile de conducere colectiva iau hotarari prin vot deschis, daca nu hotarasc altfel.
    Art. 26
    (1) Conventia nationala este constituita din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numarul membrilor din fiecare filiala.
    (2) Conventia se intruneste, de regula, o data la 4 ani. Ea se poate intruni in sesiune extraordinara la solicitarea majoritatii simple a membrilor Consiliului Colegiului.
    (3) Convocarea Conventiei nationale se face prin mass-media, cu cel putin 3 luni inainte de data fixata.
    (4) Conventia nationala este precedata de conventii teritoriale, care aproba reprezentantii in conformitate cu norma de reprezentare.
    (5) Conventia nationala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor delegati. Daca la prima convocare conditia de cvorum nu este indeplinita, Comitetul director stabileste o noua data, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. In aceasta situatie, Conventia nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor delegati si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.
    Art. 27
    Conventia nationala are urmatoarele atributii:
    a) aproba Regulamentul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si modificarile la acestea;
    b) alege si revoca presedintele Colegiului si membrii Comitetului director;
    c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte documente.
    Art. 28
    Consiliul Colegiului este constituit din presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.
    Art. 29
    (1) Consiliul Colegiului se intruneste anual, la convocarea presedintelui Colegiului.
    (2) Consiliul Colegiului se poate intruni si in mod exceptional, la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai.
    Art. 30
    Atributiile Consiliului Colegiului sunt urmatoarele:
    a) stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica si ale activitatii Colegiului;
    b) analizeaza si aproba raportul de activitate al Comitetului director;
    c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;
    d) aproba structurile administrative ale Comitetului director, infiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
    e) aproba raportul de audit financiar, efectuat de o firma independenta;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.
    Art. 31
    Comitetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevazute la art. 35 si membrii acestora.
    Art. 32
    Inlocuitorul de drept al presedintelui Comitetului director, in caz de indisponibilitate, este presedintele Comisiei de deontologie si disciplina sau alt presedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.
    Art. 33
    Comitetul director are urmatoarele atributii:
    a) elibereaza atestatul de psiholog cu drept de libera practica;
    b) elibereaza avizul pentru metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica, precum si modul de utilizare a acestora;
    c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanenta in domeniul psihologiei, in conformitate cu prevederile legale;
    d) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare interna;
    e) elaboreaza Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
    g) elaboreaza Codul de procedura disciplinara si urmareste aplicarea acestuia;
    h) elaboreaza Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica;
    i) intocmeste, reactualizeaza si face public Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania;
    j) mediaza litigiile dintre psihologi cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor psihologice, precum si dintre psihologi si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    k) sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
    l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.
    Art. 34
    Comitetul director functioneaza prin sedinte in plen si pe comisii, ale caror competente si periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
    Art. 35
    (1) In cadrul Comitetului director functioneaza urmatoarele comisii:
    a) comisii aplicative: Comisia de psihologie clinica si psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor si serviciilor; Comisia de psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; Comisia de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    b) Comisia metodologica;
    c) Comisia de deontologie si disciplina.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale caror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
    (3) In functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura comisiile existente.
    Art. 36
    Comisiile au urmatoarele atributii:
    a) comisiile aplicative desfasoara procedurile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propun Comitetului director eliberarea atestatului in domeniile de specializare corespunzatoare;
    b) Comisia metodologica avizeaza metodele si tehnicile de asistenta psihologica in conformitate cu Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica;
    c) Comisia de deontologie si disciplina urmareste respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, conform prezentei legi.
    Art. 37
    Fiecare comisie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.
    Art. 38
    Comisiile elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii, aprobate de catre Consiliul Colegiului, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.
    Art. 39
    Membrii Comitetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.
    Art. 40
    Presedintele Colegiului si presedintii comisiilor prevazute la art. 35 asigura conducerea operativa a Colegiului.
    Art. 41
    Presedintele Colegiului are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Colegiul in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
    b) incheie conventii si contracte in numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;
    c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;
    d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

    SECTIUNEA a 3-a
    Filialele teritoriale ale Colegiului

    Art. 42
    (1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de judet si in municipiul Bucuresti.
    (2) Daca intr-un judet exista mai putin de 50 de psihologi cu drept de libera practica, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din judete limitrofe.
    Art. 43
    Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
    a) conventia filialei;
    b) comitetul filialei;
    c) presedintele filialei.
    Art. 44
    Conventia filialei reprezinta forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul in zona respectiva, si are urmatoarele atributii:
    a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
    b) aproba raportul anual de activitate al comitetului filialei;
    c) alege si revoca presedintele si membrii comitetului filialei;
    d) alege reprezentantii pentru Conventia nationala;
    e) propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de membru al Comitetului director.
    Art. 45
    Conventia filialei se intruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea majoritatii membrilor filialei.
    Art. 46
    (1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Comitetului director.
    (2) Comitetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr-un numar impar de membri.
    (3) Atributiile comitetului filialei:
    a) elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de conventia filialei, il inainteaza Comitetului director;
    b) informeaza membrii cu privire la hotararile Colegiului;
    c) poate face propuneri de reprezentare la Conventia nationala;
    d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;
    e) controleaza activitatea profesionala a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizeaza dosarele psihologilor cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control;
    f) primeste dosarele de atestare, verifica conformitatea lor si le transmite Comitetului director.
    Art. 47
    Inlocuitorul de drept al presedintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesionala cea mai mare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania

    Art. 48
    (1) Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania cuprinde lista psihologilor cu drept de libera practica, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) Registrul este un document public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor psihologice, cu scopul de a certifica dreptul de libera practica si domeniile de competenta ale membrilor Colegiului.
    (3) Comitetul director are obligatia sa asigure publicitatea Registrului unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, prin mijloace electronice si prin editarea anuala a acestuia.

    CAP. 4
    Finantarea activitatii Colegiului

    Art. 49
    Sursele de finantare ale Colegiului sunt urmatoarele:
    a) cotizatii;
    b) taxe;
    c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice;
    d) alte surse, conform legilor in vigoare.
    Art. 50
    Repartizarea bugetului pentru Comitetul director si comitetele filialelor se aproba de catre Consiliul Colegiului.
    Art. 51
    Fondurile banesti se utilizeaza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investitii si dotari, precum si pentru alte scopuri apartinand domeniului specific de activitate.
    Art. 52
    Activitatea financiara se supune controlului organelor in drept.

    CAP. 5
    Raspunderea disciplinara

    Art. 53
    Comitetul director al Colegiului judeca litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale psihologilor, in conformitate cu Codul de procedura disciplinara.
    Art. 54
    (1) Psihologii cu drept de libera practica care incalca prevederile prezentei legi si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respecta Codul deontologic raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii, putand fi sanctionati cu:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) suspendarea temporara, pe un interval de 6 - 12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
    d) retragerea definitiva a atestatului.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se comunica in termen de 10 zile inspectoratului teritorial de munca, precum si institutiei sau unitatii cu care psihologul sanctionat a incheiat contractul de munca.
    Art. 55
    Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre Comisia de deontologie si disciplina, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), de catre Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie si disciplina.
    Art. 56
    Sanctiunile prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele mentionate la art. 54 alin. (1) lit. c) si d), la Consiliul Colegiului.
    Art. 57
    Raspunderea disciplinara a psihologilor cu drept de libera practica atestati potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.
    Art. 58
    Practicarea profesiei de psiholog, in conditii de libera practica, de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    Asociatia Psihologilor din Romania desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea de constituire a Colegiului, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 60
    Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, presedintele interimar si desemneaza comitete de initiativa teritoriale.
    Art. 61
    Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaboreaza in termen de 6 luni documentele prevazute la art. 33 lit. d), e), g) si h) si, in acelasi termen, convoaca Conventia nationala a Colegiului.
    Art. 62
    Cu 3 luni inaintea Conventiei nationale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizeaza conventiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemneaza reprezentantii la Conventia nationala si aproba propunerile pentru functiile la nivelul Colegiului.
    Art. 63
    Conventia nationala aproba documentele de organizare si functionare prevazute de prezenta lege, alege presedintele si membrii Comitetului director, pentru un mandat de 4 ani.
    Art. 64
    Impunerea de catre Colegiu a unor restrictii privind amplasarea si numarul cabinetelor psihologice de libera practica este strict interzisa.
    Art. 65
    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.
    Art. 66
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             CONSTANTIN NITASmartCity5

COMENTARII la Legea 213/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 213 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu