E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 aproba Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 124 2000
Articolul 1 din actul Legea 213 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 124 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 213 din 19 aprilie 2002

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 16 mai 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, adoptata in temeiul art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea unor masuri in vederea combaterii producerii, distribuirii, reproducerii sau comercializarii neautorizate a programelor pentru calculator si a videogramelor pe teritoriul Romaniei."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator privind cesiunea unor drepturi catre utilizatorul programului si care insoteste programul;
    b) videograma - orice fixare a unei opere audiovizuale prin orice metoda, inclusiv numerica, pe suporturi tip caseta video, compact disc sau disc numeric versatil;
    c) comercializare sau inchiriere neautorizata - comercializarea sau inchirierea videogramelor ori a programelor pentru calculator cu incalcarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta;
    d) marcaj holografic - eticheta avand un model unic autorizat de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care consta intr-o imagine tridimensionala, inseriata cu un cod alfanumeric reprezentand seria si numarul exemplarului videogramei, realizata pe un suport autoadeziv si autodistructiv;
    e) coperta videogramei sau a programului de calculator - elementul grafic purtator de informatii pentru identificarea videogramei sau a programului de calculator si a continutului acestora, care le insoteste;
    f) producere sau reproducere neautorizata - producerea sau reproducerea operelor audiovizuale fixate pe videograme, a marcajelor holografice ori a programelor pentru calculator, facuta cu incalcarea prevederilor prezentei ordonante."
    3. La articolul 3, partea introductiva a alineatului (1) si alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Persoanele fizice sau juridice care produc in vederea comercializarii, reproduc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei vor comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele:
    ...........................................................................
    (2) Sunt exceptati de la obligatia prevazuta la alin. (1) producatorii de programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor programe, in cazul in care ei insisi produc, distribuie, comercializeaza, reproduc sau inchiriaza programele pentru calculator asupra carora detin drepturile de autor.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandata, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sau, dupa caz, de la inceperea activitatii de producere in scop de comercializare, reproducere, distribuire sau inchiriere a programelor pentru calculator."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc sau reproduc videograme sunt obligate sa solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor eliberarea unei adeverinte in vederea obtinerii marcajelor holografice corespunzatoare numarului de videograme destinate comercializarii sau inchirierii.
    (2) Adeverinta va cuprinde titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, precum si numarul de marcaje holografice care vor fi eliberate."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Marcajul holografic se elibereaza contra cost de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.
    (2) Cheltuielile pentru realizarea si eliberarea marcajelor holografice se finanteaza din bugetul alocat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    (3) La pretul de cost al marcajelor holografice se adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul Cultural National.
    (4) Sumele incasate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, potrivit alin. (1), se varsa la bugetul de stat, cu exceptia sumelor cuvenite Fondului Cultural National, care se vireaza pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) In vederea eliberarii adeverintei prevazute la art. 4 solicitantii vor prezenta Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor urmatoarele documente:
    a) autorizatia de functionare a persoanei fizice sau juridice in domeniul audiovizualului;
    b) certificatul de inmatriculare a operei audiovizuale in Registrul cinematografiei;
    c) titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, destinate comercializarii sau inchirierii, si numarul de marcaje solicitate.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt eliberate de Consiliul National al Cinematografiei potrivit reglementarilor in vigoare cu privire la infiintarea Registrului cinematografiei."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Marcajul holografic se va aplica de catre persoanele fizice sau juridice mentionate la art. 4 alin. (1) pe fiecare exemplar al videogramei, inainte de a fi comercializata sau inchiriata.
    (2) Revanzarea marcajelor holografice sau aplicarea acestora pe videograme cu alte titluri decat cele pentru care au fost solicitate este interzisa.
    (3) In primele 15 zile ale fiecarui trimestru persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor documentele din care sa rezulte numarul videogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, tipul suportului acestora, precum si titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, conform anexelor la facturile fiscale."
    8. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) detinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafacute sau pirat, in spatiile comerciale, in anexele acestora si in mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor susmentionate, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice;
    b) comercializarea sau inchirierea videogramelor fara marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau inchirierea neautorizata a programelor de calculator, cu amenda de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei;
    c) detinerea de videograme, programe de calculator, marcaje holografice sau coperte, fara acte justificative, ori de aparatura ce permite realizarea videogramelor, programelor de calculator, marcajelor holografice sau a copertelor, in scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amenda de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor si a aparatelor;
    d) revanzarea marcajelor holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe alte titluri ale operelor audiovizuale fixate pe videograme decat cele pentru care s-au solicitat marcaje holografice la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu amenda de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei;
    e) producerea sau comercializarea neautorizata a marcajelor holografice, cu amenda de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei si confiscarea marcajelor holografice si a aparaturii pentru producere;
    f) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 7 alin. (2) si (3), cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei."
    9. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (1) se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului de Interne sau de personalul imputernicit prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    ...........................................................................
    (4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social in Romania sau care au filiale, sucursale ori reprezentanti pe teritoriul Romaniei, au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, in termen de 15 zile de la incheierea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor."
    10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Suporturile, materialele, videogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit art. 8 alin. (1) - (3) vor fi distruse dupa data expirarii termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contraventiei ori dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, dupa caz. Distrugerea se va face in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 624/2001."
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum si modelul marcajului holografic si conditiile de eliberare a acestuia."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 213/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 213 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu