Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 202 din 22 mai 2006

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca*)

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din 6 mai 2009CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2)  Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează în temeiul principiului tripartitismului.

(3) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 2. -   Agenţia Naţională asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. - Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

b) prevenirea şomajului;

c)  participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii;

e) creşterea incluziunii sociale;

f)  protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;

g) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

h) sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

Art. 4. - (1) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. - (1) Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică:

a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale;

b)  centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2)   Agenţia Naţională are în subordine unităţi fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea şi funcţionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenţiei Naţionale.

(4) Icepând cu data de 1 ianuarie 2007, unităţile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se finanţează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;

c)  asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri;

d)  urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă;

e) organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă;

f) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g)  consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatori;

h) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul său de execuţie bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează şi asigură servicii de stabilire, plată şi evidenţă a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;

n) elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forţa de muncă şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

s) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

t) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul reţelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte instituţii competente, în vederea asigurării posibilităţii cetăţenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condiţiile legii.

*) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 271/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 41/2007, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 271/2007.

(2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) In vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, între ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Agenţiei Naţionale se încheie un contract anual de performanţă managerială, valabil atât pentru Agenţia Naţională, cât şi pentru agenţiile teritoriale.

(2)  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială.

(3)   Preşedintele Agenţiei Naţionale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă managerială.

(4)   Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei Naţionale ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru aprobare.

Art. 8. - (1) Personalul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9. - (1) Patrimoniul Agenţiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a acesteia.

(2)  Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenţiei Naţionale, pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în condiţiile legii.

(3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale se constituie din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. - Pentru dezvoltarea activităţilor Agenţiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.

Art. 11. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.

(2) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Conducerea Agenţiei Naţionale

SECŢIUNEA 1

Consiliul de administraţie

Art. 12. - (1) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie, format din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

(2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederaţiile sindicale şi patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Art. 13. - (1) In consiliul de administraţie poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are cetăţenie română şi domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.

Art. 14. - (1) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2)   In timpul mandatului lor, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit.

(3) In cazul vacantării locurilor în consiliul de administraţie, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, la iniţiativa preşedintelui.

(2) Consiliul de administraţie se poate întruni ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 7 din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3)  Convocarea consiliului de administraţie se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4)  Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului de administraţie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

Art. 16. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2)  La şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate invita persoane ce deţin funcţii de conducere în cadrul Agenţiei Naţionale, precum şi specialişti.

(3) In cazul în care nu poate participa la şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcţia de preşedinte de şedinţă.

(4)  Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administraţie, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din indemnizaţia preşedintelui Agenţiei Naţionale.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administraţie pentru participarea la şedinţe este de maximum 20% din indemnizaţia preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 18. - (1) In exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Agenţiei Naţionale;

b)  aprobă programele naţionale anuale privind ocuparea şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c)  aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine;

d)  aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurărilor pentru şomaj;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;

f)  aprobă situaţia financiară anuală, contul de execuţie bugetară şi raportul anual de activitate;

g) aprobă programul anual de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

h) stabileşte măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale;

i) analizează activitatea unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

j) aprobă organizarea compartimentelor funcţionale ale Agenţiei Naţionale în cadrul structurii organizatorice aprobate;

k) aprobă statul de funcţii al Agenţiei Naţionale;

l) aprobă înfiinţarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum şi judeţele arondate acestora;

m) aprobă înfiinţarea de agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum şi de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate;

n) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale;

o) aprobă structurile organizatorice ale unităţilor aflate în subordine, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al acestora;

p) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu unităţile din subordine.

(2) Alte atribuţii ale consiliului de administraţie pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

(3)  In exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de administraţie adoptă hotărâri.

(4) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcţie de votul exprimat, în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Preşedintele

Art. 19. - (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie, fiind numit prin decizie a primului-ministru, din rândul reprezentanţilor Guvernului în consiliul de administraţie, la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2)  Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică.

(3)  Preşedintele are rang de secretar de stat şi beneficiază de drepturile salariale, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.

(4)  In cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 20. - (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale.

(2) In situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi în situaţia în care preşedintele Agenţiei Naţionale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale secretarului general sau înlocuitorului acestuia.

Art. 21. - (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, sau prin deces.

Art. 22. - (1) In exercitarea actului de conducere, preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea curentă a Agenţiei Naţionale;

b)  reprezintă Agenţia Naţională în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate;

c)  asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie;

d) conduce şedinţele consiliului de administraţie;

e)  aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale;

f) dispune controale asupra activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate;

g) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;

h) asigură promovarea imaginii Agenţiei Naţionale;

i) îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;

j) aprobă numirea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condiţiile legii;

k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performanţă specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanţă managerială cu conducătorii unităţilor din subordine.

(2) Alte atribuţii ale preşedintelui pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, precum şi în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele emite ordine.

SECŢIUNEA a 3-a

Secretarul general

Art. 23. - (1) Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale este coordonată de un secretar general.

(2) Secretarul general al Agenţiei Naţionale face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.

Art. 24. - (1) In exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale, potrivit statutului acesteia;

b)  coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale;

c)  asigură implementarea de către Agenţia Naţională şi unităţile din subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

d)   urmăreşte realizarea programelor de ocupare şi de formare profesională la nivel naţional şi teritorial;

e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agenţia Naţională pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj;

f)  asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi bilanţurilor de ocupare elaborate de Agenţia Naţională în vederea evaluării măsurilor privind ocuparea forţei de muncă;

g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţă a Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine.

(2) Alte atribuţii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale şi se prevăd în fişa postului.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ.

(4) înlocuitorul de drept al secretarului general se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.

Art. 25. - (1) Secretarul general poate delega o parte din atribuţiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

CAPITOLUL IV

Unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale

SECŢIUNEA 1

Agenţiile teritoriale

Art. 26. - (1) Agenţiile teritoriale asigură implementarea la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.

Art. 27. - (1) In vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administraţie, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale, centre proprii de formare profesională, precum şi puncte de lucru, unităţi fără personalitate juridică.

(2) Agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agenţiilor teritoriale şi la nivelul agenţiilor locale.

(4)  Punctele de lucru se organizează şi funcţionează în subordinea agenţiilor locale.

Art. 28. - (1) Conducerea agenţiilor teritoriale se exercită de directori executivi şi directori executivi adjuncţi.

(2) Conducerea agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se exercită de directori executivi adjuncţi.

Art. 29. - (1) Ocuparea posturilor de directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.

(2) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

Art. 30. -Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor executivi adjuncţi prevăzuţi la art. 28, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale şi se prevăd în fişa postului.

Art. 31. - (1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum şi o parte din atribuţii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

Art. 32. -In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.

Art. 33. - Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, numiţi de prefect, cu consultarea agenţiilor teritoriale. Entităţile de mai sus pot desemna câte o singură persoană în componenţa consiliului consultativ;

b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 34. - Membrii consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale reprezentând sindicatele şi patronatele vor fi stabiliţi prin negocieri între confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 35. - Dispoziţiile art. 13, 14 şi art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale.

Art. 36. - (1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora.

(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 37. - (1) Pentru participarea la şedinţele consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.

(2) In timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocaţi de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată şi la propunerea agenţiilor teritoriale, în situaţia înregistrării unui număr de 3 absenţe succesive la întrunirile desfăşurate.

(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului executiv al agenţiei teritoriale.

Art. 38. - (1) Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:

A.  consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:

a)  măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă managerială;

b) repartizarea între subunităţi a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanţă managerială;

B. analizează:

a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială;

b)  raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a)  programele de activitate ale subunităţilor din subordinea agenţiilor teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare profesională la nivelul judeţului;

c) proiectul de buget;

d) înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor de lucru.

(2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

SECŢIUNEA a 2-a

Centrele regionale

Art. 39. - Centrele regionale organizează şi realizează, la nivelul judeţelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administraţie, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 40. - Conducerea centrelor regionale se exercită de directori şi directori adjuncţi.

Art. 41. - (1) Ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii.

(2) Directorii şi directorii adjuncţi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

Art. 42. -Atribuţiile directorilor centrelor regionale, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale şi se prevăd în fişa postului.

Art. 43. - (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

(2)  Directorii pot delega această calitate, precum şi o parte din atribuţii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

Art. 44. -In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite.

Art. 45. - Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează:

a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenţii teritoriale, numit de directorul executiv al agenţiei, agenţie care este arondată centrului regional;

b)  un membru reprezentant al agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localităţii în care îşi are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia;

c)  un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 46. - (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod excepţional, la cererea directorilor.

(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 47. - Dispoziţiile art. 13, 14 şi art. 16 alin. (1), precum şi ale art. 37 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

Art. 48. - (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atribuţii:

A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulţilor, corelată cu cerinţele pieţei muncii din regiunea pe care o deservesc;

b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională şi indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuţi în contractele de performanţă;

B. analizează:

a) execuţia bugetară lunară şi situaţia financiară trimestrială;

b)  raportul anual de activitate, situaţia financiară anuală şi execuţia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) proiectul planului anual de formare profesională;

b) fundamentarea bugetului;

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Alte atribuţii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale.

SECŢIUNEA a 3-a

Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu

Art. 49. - Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administraţie, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi ale personalului din unităţile aflate în subordine.

Art. 50. - (1) Conducerea Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.

(2) Conducerea activităţii financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.

Art. 51. - Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Art. 52. - Atribuţiile directorului executiv şi, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum şi înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi se prevăd în fişa postului.

Art. 53. - (1) Directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2)  Directorul executiv poate delega o parte din atribuţii înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 54. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Agenţia Naţională va elabora statutul propriu**) şi îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 55. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)  Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1);

b) orice alte dispoziţii contrare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

„Art. II. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă în structura bugetului asigurărilor pentru şomaj aprobat pe anul 2006, precum şi în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi.";

- art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională:

„Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat la Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi la Direcţia evidenţă şi monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse***) se preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(2)  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse***), trece în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(3) In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă şi cele două direcţii preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse***) se reorganizează.

(4)  Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) îşi menţine drepturile salariale.

(5) In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu şi îl va supune spre aprobare Guvernului.

Art. III. - Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor***) să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul şi în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru şomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse***), precum şi în anexele la acesta."

*) Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, denumirea „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" s-a înlocuit cu denumirea „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", iar denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea „Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, şi cu denumirea „Ministerul Finanţelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanţe.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 202/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 202 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu