E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 346 din 14 iulie 2004

privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 29 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza masuri destinate crearii cadrului favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
    b) realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro;
    c) respecta criteriul de independenta, astfel cum este acesta definit in alin. (2).
    (2) Sunt considerate independente intreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute in proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de catre o alta intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), este considerata independenta o intreprindere aflata in una dintre urmatoarele situatii:
    a) intreprinderea este detinuta de societati publice de investitii, de societati cu capital de risc, investitori institutionali, universitati sau centre de cercetare nonprofit, cu conditia ca acestia sa nu exercite, in mod individual sau impreuna, controlul asupra intreprinderii;
    b) capitalul este divizat de asa natura incat detinatorii nu pot fi identificati, intreprinderea declara cu buna-credinta, pe propria raspundere, ca este in masura sa presupuna ca nu este detinuta in proportie de 25% sau mai mult de o alta intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreuna, care nu fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    (4) Indeplinirea criteriului de independenta se stabileste pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii interesate in atestarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Plafonul cifrei de afaceri prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 4
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati, in urmatoarele categorii:
    a) pana la 9 salariati - microintreprinderi;
    b) intre 10 si 40 de salariati - intreprinderi mici;
    c) intre 50 si 249 de salariati - intreprinderi mijlocii.
    (2) Termenii microintreprindere, intreprindere mica si intreprindere mijlocie, precum si termenul derivat intreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati in toate reglementarile, statisticile si alte documente oficiale emise de catre autoritati sau institutii publice.
    Art. 5
    (1) Numarul mediu de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat pe baza lunara.
    (2) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva - inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale -, impartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.
    (3) In efectivele zilnice de salariati avute in vedere la calcularea numarului mediu de salariati se includ salariatii temporari care lucreaza in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat intre intreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract.
    (4) Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca cu timp partial.
    (5) La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se au in vedere salariatii pentru perioada in care contractul individual de munca al acestora este suspendat conform prevederilor legale.
    (6) Nu vor fi introduse in numarul mediu scriptic salariatele aflate in concediu de maternitate.
    Art. 6
    (1) Datele in functie de care se calculeaza incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu de salariati si la cifra de afaceri sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar, raportate in situatiile financiare anuale.
    (2) Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea intreprinderilor mici si mijlocii se raporteaza la cifra de afaceri reflectata de situatiile financiare anuale.
    (3) In cazul intreprinderilor infiintate de mai putin de un an, plafonul cifrei de afaceri se stabileste fie pe baza situatiilor financiare depuse la organul competent, in cazul intreprinderilor care aveau obligatia sa depuna situatiile financiare pana in momentul eliberarii dovezii, fie pe baza unei declaratii pe propria raspundere a acestora, in cazul in care nu aveau obligatia depunerii situatiilor financiare.
    Art. 7
    (1) Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, utilizate la definirea intreprinderilor mici si mijlocii, se stabileste pe baza de declaratii pe propria raspundere ale reprezentantilor legali ai intreprinderilor interesate in atestarea incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, intocmit si completat conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati se raporteaza la numarul mediu de salariati din anul anterior celui in care se intocmesc declaratiile pe propria raspundere, fiind valabile intregul an in curs.
    (4) In cazul intreprinderilor nou-infiintate, se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data intocmirii declaratiilor pe propria raspundere.
    (5) In cazul in care intreprinderea nu are salariati, aceasta va emite o declaratie pe propria raspundere care sa ateste acest fapt.
    (6) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se elibereaza de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la cererea intreprinderii interesate.
    (7) Unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt obligate sa elibereze dovada prevazuta la alin. (6), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii.
    Art. 8
    (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numarului mediu de salariati va fi exercitat de Inspectia Muncii pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor si a evidentelor proprii.
    (2) In cazul descoperirii nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la stabilirea plafoanelor privind numarul mediu de salariati si la intocmirea declaratiilor pe propria raspundere, organele de control incheie procese-verbale de constatare a faptelor care incalca dispozitiile legale, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni.

    CAP. 2
    Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

    SECTIUNEA 1
    Proceduri administrative

    Art. 9
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia intreprinderilor mici si mijlocii in raporturile lor cu statul, in special prin simplificarea procedurilor administrative si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora fata de reglementarile in vigoare.
    (2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatori, inainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.
    (3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fara personalitate juridica, care se infiinteaza si functioneaza sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si din care fac parte membrii desemnati de asociatiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii si membre in Consiliul Economic si Social, cadre universitare, cercetatori, economisti si reprezentanti ai institutiilor initiatoare ale actelor normative respective.
    (4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise institutiei initiatoare, insotite de analize cost-beneficiu si comparatii cu optiunea de nonreglementare.
    (5) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, in termen de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 10
    Sub sanctiunea nulitatii absolute, sunt interzise orice actiuni sau acte avand ca obiect ori putand avea ca efect discriminarea in defavoarea intreprinderilor mici si mijlocii sau a intreprinderilor nou-infiintate, pe criterii de marime ori vechime.

    SECTIUNEA a 2-a
    Accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat

    Art. 11
    (1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile nationale de reglementare si autoritatile locale sunt obligate sa adopte masuri concrete in vederea facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice necesare activitatii acestora, fara a distorsiona competitia libera de pe piata.
    (2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la alin. (1), autoritatile publice competente au obligatia ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa elaboreze si sa promoveze proiecte de acte normative continand masuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, pe care le va prezenta spre analiza Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.
    (3) Masurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, dupa caz, vor viza in principal:
    a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul intreprinderilor mici si mijlocii la retelele de utilitati publice;
    b) simplificarea si unificarea documentatiilor solicitate intreprinderilor mici si mijlocii in vederea obtinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordarii si accesului la retelele de utilitati publice;
    c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare si al tarifelor ce pot fi percepute intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea documentatiilor si executarea lucrarii de bransare-racordare a acestora la retelele de utilitati publice;
    d) reglementarea posibilitatii achitarii in mod esalonat a acestor taxe sau tarife de catre intreprinderile mici si mijlocii;
    e) reducerea sau renuntarea la garantiile solicitate si la modalitatile de plata anticipata pentru consumurile de utilitati si servicii publice furnizate intreprinderilor mici si mijlocii;
    f) elaborarea si implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia ajutorului de stat.
    Art. 12
    (1) Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a drepturilor contractuale ale creditorilor ale caror creante sunt garantate cu ipoteca, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra carora este instituit sechestru asigurator, in urmatoarele conditii:
    a) intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in conditiile art. 13, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    b) activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune, incheiate cu regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si cu societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vandute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti, dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre locatar/asociat. In cazul contractelor de locatie de gestiune si asociere in participatiune, asociatul/locatarul, intreprindere mica sau mijlocie, poate solicita si incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, in aceleasi conditii. In cazul depunerii unei solicitari exprese privind cumpararea activului sau incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare de catre beneficiarii prezentelor dispozitii, care utilizau activul in baza unui contract de inchiriere, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului de inchiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de inchiriere cu o perioada considerata de parti suficienta pentru rezolvarea formalitatilor legate de incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare;
    c) contractul de inchiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat in contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti;
    d) intreprinderile mici si mijlocii au drept de preferinta la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in vecinatatea imediata a activelor pe care le detin in proprietate. Dreptul de preferinta se poate exercita prin depunerea unei solicitari in acest sens, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inscrierii activului pe listele cuprinzand activele disponibile prevazute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute, transferul, in orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fara acordarea dreptului de preferinta;
    e) intreprinderile mici si mijlocii au prioritate la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. In termen de 30 de zile de la primirea unei solicitari in acest sens, regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o prima licitatie deschisa cu strigare doar pentru intreprinderile mici si mijlocii. Oferta de vanzare va specifica faptul ca este adresata doar intreprinderilor mici si mijlocii. Prevederile privind vanzarea de active cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii se vor aplica in mod corespunzator. In situatia neadjudecarii licitatiei, se poate organiza o alta licitatie, cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de catre intreprinderile mici si mijlocii, sa incheie contractele de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) lit. b) si d), contractele de leasing cu clauza irevocabila de vanzare prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sau sa asigure accesul prioritar la inchirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, in conditiile alin. (1) lit. a).
    (3) Vanzarea de active, in conditiile alin. (1), se poate face si cu plata in rate esalonate pe o perioada de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20% .
    Art. 13
    (1) In contextul prezentei legi, prin active se intelege unitati de productie, subunitati, sectii, spatii comerciale, spatii de cazare ori alte bunuri de acelasi gen din patrimoniul unei regii autonome, societati/companii nationale, precum si al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate sa functioneze independent.
    (2) In intelesul prezentei legi, se considera active disponibile activele care indeplinesc oricare dintre urmatoarele conditii:
    a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societatile/companiile nationale sau de societatile comerciale cu capital majoritar de stat care le detin pentru o perioada de cel putin 3 luni;
    b) se afla in conservare pentru o perioada mai mare de un an;
    c) activele inchise operational, numai in cazul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. e).
    (3) Desfasurarea procedurii de vanzare a activelor inchise operational este supusa prevederilor prezentei legi in situatia in care o solicitare privind cumpararea activului din partea unei intreprinderi mici si mijlocii este facuta in interiorul termenului prevazut de art. 32^6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate sa stabileasca si sa intocmeasca liste cuprinzand activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, la organizatiile patronale, asociatiile profesionale prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (5) Listele cuprinzand activele disponibile au caracter public si vor fi afisate la sediile camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, ale organizatiilor patronale si asociatiilor profesionale, precum si pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunta prin intermediul presei locale unde este afisata lista cuprinzand activele disponibile.
    (6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si ministerele de resort vor transmite lunar Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie situatia activelor utilizate de intreprinderile mici si mijlocii, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing si concesiune, incheiate in conditiile prezentei legi.
    (7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu exceptia situatiilor in care au fost depasite termenele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) si alin. (2), in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) declansarea procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare;
    b) declansarea procedurii de dizolvare voluntara si lichidare;
    c) declansarea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului.
    Art. 14
    (1) Adunarile generale si consiliile de administratie ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotarari privind vanzarea, inchirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate in situatia prevazuta la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabila a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatilor publice locale, dupa caz.
    (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatile publice locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca derularea valorificarii activelor potrivit art. 12 alin. (1).
    Art. 15
    (1) De la prevederile art. 12 si 13 sunt exceptate mijloacele fixe si activele componente ale patrimoniului apartinand aeroporturilor, statiilor de cale ferata, porturilor si Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
    (2) Sunt exceptate de la obligatiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) si e) institutiile de invatamant de stat si institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii

    Art. 16
    (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa incurajeze cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.
    (2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.
    (3) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de asistenta tehnica gratuita pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice prin programe gestionate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (4) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislatia in domeniu.
    (5) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate in sistem electronic de catre ofertanti.

    SECTIUNEA a 4-a
    Servicii de informare, asistenta si consultanta acordate intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 17
    (1) In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare, asistenta, consultanta, dezvoltare tehnologica si inovare in domeniile financiar-bancar, management si marketing.
    (2) Guvernul, autoritatile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, organizatiile patronale ale intreprinderilor mici si mijlocii sprijina infiintarea si dezvoltarea de centre si organizatii ce ofera servicii de informare, consultanta, consiliere si instruire pentru intreprinderile mici si mijlocii, prin:
    a) acordarea de sprijin in legatura cu activitatile de informare, consultanta, consiliere si instruire destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
    b) identificarea de surse de finantare a unor programe si actiuni destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile de informare, consultanta, consiliere, instruire, oferite de aceste centre si organizatii, precum si extinderii sferei de servicii oferite de acestea intreprinderilor mici si mijlocii.

    SECTIUNEA a 5-a
    Stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderile mici si mijlocii

    Art. 18
    (1) Guvernul promoveaza, sustine, stimuleaza si dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii, scop in care:
    a) adopta masuri in vederea crearii conditiilor favorabile organizarii si desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de catre intreprinderi mici si mijlocii;
    b) elaboreaza politici si emite reglementari pentru crearea in economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;
    c) adopta masuri pentru facilitarea procesului de valorificare si absorbtie a rezultatelor activitatii de inovare, precum si a transferului tehnologic la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) asigura imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, in conditiile legii, si promoveaza infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemanatoare;
    e) asigura, in conditiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit catre intreprinderile mici si mijlocii, la propunerea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:
    a) stabilirea ca obiectiv prioritar, in cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovarii si dezvoltarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;
    b) includerea in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) promovarea de propuneri de masuri destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la programele prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;
    d) finantarea cu prioritate, din sumele prevazute in bugetul propriu pentru realizarea politicilor in domeniul cercetarii si stimularii inovarii, a programelor prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;
    e) finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediata, solicitate de intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial;
    f) organizarea de conferinte cu participare internationala, la care intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare sa participe cu lucrari stiintifice, in vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse in programele nationale anuale;
    g) asigurarea de surse de finantare pentru programe de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare ale acestora.

    SECTIUNEA a 6-a
    Formarea profesionala

    Art. 19
    (1) Guvernul si autoritatile publice locale asigura, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programe sustinute de organisme nationale si internationale sau alte surse finantarea integrala ori partiala a unor programe de formare profesionala destinate intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Programele de formare profesionala prevazute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul:
    a) Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
    b) institutiilor de invatamant de stat si particular, acreditate potrivit legii;
    c) furnizorilor de formare profesionala autorizati, conform legii, sa desfasoare activitati de formare profesionala.

    SECTIUNEA a 7-a
    Transferul intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 20
    (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice, se instituie transferul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii, in sensul prezentei legi, inseamna transmiterea intreprinderii, fondului de comert catre terte persoane, in scopul asigurarii continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit.
    (3) Sunt membrii de familie, in sensul alin. (1), sotul, sotia si copiii acestora.
    (4) Prin exceptie, facilitatile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti, persoane fizice sau catre alta intreprindere se aplica in conditiile prevazute de lege, doar in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii.
    Art. 21
    (1) In scopul sprijinirii transferului, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va elabora un program multianual, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:
    a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inscriere a modificarilor efectuate de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pentru inregistrarea transferului intreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificarile necesare punerii in aplicare a transferului intreprinderii;
    b) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de modificare ca rezultat al transferului intreprinderii, pronuntata de judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
    c) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor, in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica, necesare operarii transferului intreprinderii;
    d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert, in scopul asigurarii transferului intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Programul prevazut la alin. (1) va fi finantat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    Art. 22
    (1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 21 alin. (1) trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele:
    a) conditiile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert in cadrul aceleiasi familii sau, dupa caz, conditiile pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti;
    b) sa se asigure mentinerea in functiune a intreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minimum 3 ani de la data transferului.
    (2) Facilitatile prevazute de prezenta lege pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii se acorda o singura data in cursul unui an fiscal.
    (3) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani de la transferul intreprinderilor mici si mijlocii intervine incetarea activitatii societatii comerciale datorata unei culpe grave a persoanelor carora li s-a incredintat conducerea societatii comerciale sau savarsirii unor infractiuni de catre acestea ori o reducere mai mare de 50% a numarului de personal al intreprinderii, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.
    Art. 23
    (1) Transferul de afaceri in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, in cazul cedarii afacerii, cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei si in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului acestuia.
    (2) Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere in cadrul aceleiasi familii, in scopul asigurarii continuitatii activitatilor economice traditionale, este posibil transferul catre terti, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei sau cesionarului acestuia, dupa caz, si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a se desfasura in mod independent.
    (3) Pentru persoanele si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, in scopul stimularii transferului, in cadrul programului prevazut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:
    a) taxele pentru inregistrarea de catre primari a modificarilor autorizatiei emise pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, constand in inlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul, in baza declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2);
    b) taxele si tarifele pentru operatiunile de inregistrare a modificarilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului.
    (4) Facilitatile prevazute la alin. (3) se aplica in cazul transferului, cu conditia continuarii desfasurarii in mod independent a activitatii economice autorizate, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data operarii transferului.
    (5) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani intervine incetarea activitatii autorizate din culpa grava a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociatiei familiale ori datorita savarsirii unor infractiuni de catre aceste persoane, persoana fizica autorizata sau, dupa caz, asociatia familiala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).
    Art. 24
    Transferul in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in conditiile legii.

    CAP. 3
    Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 25
    (1) Guvernul aproba anual programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se elaboreaza pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a prevederilor Planului national de dezvoltare si se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, corespunzator atributiilor acestora, finantandu-se din bugetele proprii si/sau din surse atrase. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa comunice Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, elaborate si aprobate la nivelul acestora.
    (3) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin:
    a) facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul:
    - alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea completarii capitalului necesar pentru initierea afacerii;
    - ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;
    - constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
    - scheme de creditare cu dobanda redusa;
    - alte scheme si instrumente financiare;
    b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori;
    c) promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficienta a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si imbunatatirea ofertei de servicii pentru intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;
    e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile nou-infiintate si pentru intreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;
    f) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si servicii de marketing, financiare si informatice;
    g) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;
    h) facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;
    i) dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;
    j) sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;
    k) stimularea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin sprijinirea acestora in consolidarea capacitatii lor tehnologice informationale, in scopul promovarii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;
    l) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitatii conform normelor Uniunii Europene;
    m) sprijinirea centrelor de consultanta si management al informatiilor, a organizatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate in scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, in vederea diversificarii, specializarii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara, pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea dezvoltarii acestora;
    n) alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de Guvern.
    (4) In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
    (5) Secretariatul acestui comitet va functiona in cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.
    (6) Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    Art. 26
    (1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,2% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2004 - 2008.
    (2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.
    (3) Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. Intre castigatorul desemnat conform procedurii de achizitie publica si Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se incheie un contract de prestari de servicii in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv.
    (4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecarui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.
    (5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate si pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de functionare ale ordonatorilor de credite, numai in masura in care activitatile acestora, consacrate stimularii intreprinderilor mici si mijlocii, si cheltuielile proprii aferente pot fi evidentiate si urmarite distinct.
    Art. 27
    Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

    CAP. 4
    Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii

    Art. 28
    In vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functioneaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat prin hotarare a Guvernului, care va avea filiale sau unitati teritoriale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet.
    Art. 29
    Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii functioneaza sub forma societatilor comerciale pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 30
    (1) Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, stabilit la infiintare, este de 50.000.000.000 lei, avand ca sursa de alocare bugetul de stat.
    (2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioada de 5 ani de la infiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.

    CAP. 5
    Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 31
    (1) Guvernul asigura coordonarea politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentata la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se stabilesc atributiile si se aproba Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor teritoriale.
    (3) Oficiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor alcatui o baza de date cu intreprinderile mici si mijlocii din judetul in care isi desfasoara activitatea, care cuprinde si prezentarea detaliata a obiectului de activitate al fiecareia.
    Art. 32
    (1) Pana la data de 30 iunie a fiecarui an, Guvernul, prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prezinta Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, modul in care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ si cel institutional corespund necesitatilor intreprinderilor mici si mijlocii, politicile de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii adoptate si stadiul aplicarii acestora, masurile concrete luate in aplicarea acestora si efectele constatate. Raportul anual trebuie sa fie insotit de programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii care urmeaza a fi intreprinse in anul calendaristic urmator, in vederea aprobarii de catre Parlament a fondurilor care se estimeaza a fi prevazute in legea bugetului de stat pentru anul urmator.
    (2) Raportul anual trebuie sa reflecte rezultatele consultarilor si conlucrarii cu organizatiile de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii, cu celelalte structuri ale mediului de afaceri si ale societatii civile interesate.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 33
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) nerespectarea de catre regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de catre autoritatile contractante, a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si art. 14;
    b) nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (4), (6) si (7) ale art. 13.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
    a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a);
    b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia indicelui inflatiei.
    (4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 34
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 346/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 346 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Vreau să întorc toată slava lui Allah asupra a ceea ce folosește mama Alicia Radu în viața mea, numele meu este Yetty Sunarsih din Sandakan în Malaysia, eu sunt văduvă cu 3 copii, soțul meu a murit într-un accident de mașină și de atunci viața a devenit foarte nepoliticoasă pentru mine și pentru familia lui și am încercat să obțin un împrumut de la băncile de aici din Malaezia și mi sa refuzat și am dedus pentru că nu am nici o garanție și nu pot obține un împrumut de la bancă și sunt foarte trist în această zi, care a fost loială când am trecut prin internet, am văzut mărturia ROBBI cum a obținut împrumutul de la mama Alicia Radu și am contactat-o ​​să întrebe despre mamă și cât de adevărat este împrumutul de la mama Alicia Radu și ea mi-a spus că este adevărat și am contactat-o ​​pe Matcă Mama Alicia Radu și am solicitat împrumut și împrumut am fost procesată și aprobată și în 24 de ore am primit avertizarea mea de credit în contul meu și când mi-am verificat contul, împrumutul meu a fost intact și sunt foarte fericit și am jurat că orice companie care mi-a împrumutat împrumutul va da o descriere a companiei, așa că aș dori să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toți cei care au nevoie de un împrumut pentru a contacta pe Mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) prin e-mailul meu: (stilltysunarsihs850@gmail.com) pentru informații și, de asemenea, prietena mea Annisa Barkarya prin e-mail ei :( robbi5868@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 519 2002
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 346/2004
Legea 434 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
OUG 37 2002
pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
Legea 415 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
Hotărârea 272 2001
pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
OUG 297 2000
pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
Ordonanţa 64 2000
pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
Legea 133 1999
privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii
OUG 58 2016
Legea 62 2014
Rectificare 96 2012
OUG 96 2012
Legea 246 2011
pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Legea 368 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa"
OUG 60 2009
privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa"
Legea 175 2009
pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Rectificare 346 2004
Decretul 595 2004
pentru promulgarea Legii privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu