E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 adauga dupa articolul 3 din actul OUG 58 2003
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 aproba OUG 58 2003
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 58 2003
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 58 2003
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 5 2001
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 5 2001
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 adauga dupa articolul 17 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 adauga dupa articolul 18 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 abrogă articolul 22 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 146 1997
Articolul 1 din actul Legea 195 2004 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 146 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 195 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 470 din 26 mai 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Punctele 2 si 3 ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    <<2. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie in prima instanta, in cazurile expres prevazute de lege;
    3. ca instante de recurs, recursurile in cazurile expres prevazute de lege.>>"
    2. La articolul I punctul 5, dupa punctul 2 al articolului 3 se introduce punctul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "2^1. ca instante de recurs, recursurile in cazurile expres prevazute de lege;".
    3. La articolul I punctul 7, alineatul 1 al articolului 282 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararile date in prima instanta de judecatorie si tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel, daca prin lege nu se prevede altfel."
    4. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "7^1. Alineatul 1 al articolului 282^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, litigii al caror obiect are o valoare de pana la 1 miliard lei inclusiv, atat in materie civila, cat si in materie comerciala, actiunile posesorii, cele referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, luarea masurilor asiguratorii, precum si in alte cazuri prevazute de lege.>>"
    5. La articolul I, punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "8. La articolul 299 se introduc alineatele 2 si 3 cu urmatorul cuprins:
    <<Recursul se solutioneaza de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca prin lege nu se prevede altfel.
    In situatiile in care, potrivit dispozitiilor prezentului cod sau ale legii speciale, incheierile sau alte hotarari pronuntate de instantele judecatoresti sunt supuse numai recursului, judecarea acestei cai de atac este de competenta instantei imediat superioare celei care a pronuntat hotararea in cauza sau, dupa caz, de competenta instantei expres prevazute de lege.>>"
    6. La articolul I punctul 9, articolul 302^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 302^1
    Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
    a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul unic de inregistrare sau, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Daca recurentul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
    b) indicarea hotararii care se ataca;
    c) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
    d) semnatura.
    La cererea de recurs se va atasa dovada achitarii taxei de timbru, conform legii."
    7. La articolul I, dupa punctul 10 se introduc punctele 10^1 si 10^2 cu urmatorul cuprins:
    "10^1. Partea introductiva a articolului 304 va avea urmatorul cuprins:
    <<Modificarea sau casarea unor hotarari se poate cere in urmatoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate.>>
    10^2. Articolul 305 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 305
    In instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia inscrisurilor, care pot fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor.>>"
    8. La articolul I, punctul 11 se abroga.
    9. La articolul I, punctul 12 se abroga.
    10. La articolul I punctul 18, articolul 720^8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 720^8
    Hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii.
    Exercitarea in termen a apelului nu suspenda de drept executarea."
    11. Alineatele 2 si 3 ale articolului II vor avea urmatorul cuprins:
    "Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante, cu exceptia proceselor si cererilor in materie comerciala aflate pe rolul curtilor de apel, in prima instanta, al caror obiect are o valoare de peste 10 miliarde lei. Cererile in anulare impotriva ordonantelor privind somatia de plata, pronuntate de tribunal in cauze comerciale al caror obiect are o valoare de pana la 1 miliard lei inclusiv, se vor solutiona tot de catre tribunal. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta privitoare la competenta sunt aplicabile.
    Hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de lege sub care au fost pronuntate."
    12. Dupa articolul III se introduc articolele IV si V cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 295/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 2
    (1) Cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.>>
    2. Alineatul (3) al articolului 8 se abroga.
    3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila.>>
    Art. 5
    Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 17^1 se introduce articolul 17^2 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 17^2
    Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.>>
    2. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 18
    (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei.
    (2) Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.
    (3) Cererea se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin incheiere irevocabila.
    (4) In cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate.>>
    3. Dupa articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 18^1
    In cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei, solutionarea cererii de reexaminare este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.>>
    4. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 21
    (1) Instanta judecatoreasca poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru in conditiile art. 74 - 81 din Codul de procedura civila.
    (2) Pentru taxele datorate Ministerului Justitiei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, esalonarilor sau amanarilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se solutioneaza de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.>>
    5. Articolul 22 se abroga.
    6. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 25
    (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silita a debitelor se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.
    (2) Din diferenta de 75% din sumele prevazute la alin. (1) se constituie un fond cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, in contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".
    (3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face in baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.>>
    7. Dupa articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 25^1
    In scopul colectarii sumelor prevazute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conturi la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justitiei va vira in fondul cu destinatie speciala cota de 75% din totalul incasarilor.>>"
    Art. 2
    (1) Recursurile impotriva hotararilor date fara drept de apel potrivit legii in vigoare la data pronuntarii lor si aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit spre judecata instantelor imediat superioare celor care au pronuntat hotararea in prima instanta.
    (2) Recursurile aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si care au ca obiect hotarari prin care tribunalele au judecat apeluri se trimit spre judecata curtilor de apel.
    (3) Recursurile prevazute la alin. (1) si (2), a caror admisibilitate in principiu nu a fost examinata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol si se trimit, pe cale administrativa, instantelor devenite competente sa le judece, iar in cazul in care admisibilitatea in principiu a fost examinata, se trimit prin declinarea competentei, prin incheiere irevocabila, data in camera de consiliu, fara citarea partilor.
    Art. 3
    (1) Hotararile pronuntate de judecatorii in prima instanta in materia fondului funciar sunt supuse apelului la tribunal si recursului la curtea de apel.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrarii in vigoare a prezentei legi se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit la curtile de apel. Dispozitiile art. II alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              CONSTANTIN NITASmartCity5

COMENTARII la Legea 195/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 195 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu