Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.185 din 24.07.2017

privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 26 iulie 2017SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate la nivel naţional.(2) Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului este responsabilitatea unităţilor sanitare, conform politicii şi strategiei de sănătate promovate de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS.(3) Standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate se realizează de către ANMCS.(4) Actele normative adoptate de ANMCS sunt obligatorii pentru toate unităţile sanitare care doresc să se acrediteze, în condiţiile legii. Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)servicii de sănătate - totalitatea activităţilor medicale şi nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor medicale şi monitorizării stării de sănătate; b)act medical - acţiunea personalului medical exercitată în relaţie directă cu pacientul în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, diagnosticării, tratării, acordării de îngrijiri medicale, reabilitării, precum şi monitorizării stării de sănătate a acestuia; c)unităţi sanitare - entităţi cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia, indiferent de forma de proprietate; d)unităţi sanitare din ambulatoriu - entităţi cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu; e)acreditarea unităţilor sanitare - procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate efectuate de către unităţile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către ANMCS şi aprobate în condiţiile prezentei legi, în urma căruia unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competenţa tehnico-profesională şi organizatorică a acestora; f)evaluarea unităţilor sanitare - activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităţilor sanitare cu standardele de acreditare, desfăşurată de către evaluatori externi de servicii de sănătate, independenţi faţă de părţile interesate, la solicitarea de către unităţile sanitare a intrării în procedura de acreditare; g)ciclu de acreditare - intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor de acreditare; h)perioadă de acreditare - perioada de 5 ani de valabilitate a certificatului de acreditare al unei unităţi sanitare; i)reevaluarea unităţilor sanitare - procesul desfăşurat de către evaluatori de servicii de sănătate, prin care, în perioada de valabilitate a acreditării, ANMCS verifică, din proprie iniţiativă, la cererea unităţilor sanitare sau la solicitarea organismelor abilitate, nivelul de conformare a unităţii sanitare la cerinţele pe baza cărora s-a acordat acreditarea. Condiţiile în care se efectuează reevaluarea şi modalităţile de finalizare a reevaluării se stabilesc prin hotărârea Colegiului director; j)reacreditarea unităţilor sanitare - reluarea procesului de evaluare şi acreditare la solicitarea unităţilor sanitare sau în condiţiile în care acestea nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea şi, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării; k)monitorizarea unităţilor sanitare - urmărirea conformităţii respectării cerinţelor standardelor de acreditare, în baza procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS; l)evaluator de servicii de sănătate - persoana fizică, specializată în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care a obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz; m)registrele evaluatorilor ANMCS - modalitatea de evidenţă a evaluatorilor de servicii de sănătate, specializaţi pe categorii de activităţi şi recunoscuţi de către ANMCS conform condiţiilor şi criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui ANMCS. Capitolul IIForma de organizare, scopul şi atribuţiile ANMCS Articolul 3ANMCS este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului şi are sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 4(1) ANMCS este autoritatea de standardizare şi evaluare imparţială a serviciilor de sănătate, de acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, independentă faţă de părţile interesate.(2) Organigrama ANMCS se aprobă prin hotărâre a Colegiului director.(3) ANMCS este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.(4) Veniturile încasate pentru activitatea de acreditare sunt definite ca venituri proprii ale ANMCS, în condiţiile art. 8 alin. (6), coroborat cu art. 17. Articolul 5(1) Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.(2) Obiectivele ANMCS sunt următoarele:a)să evalueze toate categoriile de unităţi sanitare din punctul de vedere al calităţii serviciilor de sănătate şi al siguranţei pacientului; b)să elaboreze o metodologie de identificare, raportare şi monitorizare a efectelor adverse asociate asistenţei medicale, fără caracter acuzator; c)să informeze personalul cu atribuţii în procesul de management al calităţii cu privire la asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului; d)să formeze personalul cu atribuţii în procesul de management al calităţii; e)să informeze pacienţii cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unităţile sanitare, pentru creşterea încrederii populaţiei în calitatea serviciilor de sănătate; f)să pună la dispoziţia autorităţilor centrale decidente informaţii privind calitatea serviciilor de sănătate şi siguranţa pacientului; g)să promoveze conceptul de management al calităţii în sănătate şi siguranţei pacientului prin editarea de publicaţii, elaborarea de materiale promoţionale, organizarea de manifestări ştiinţifice. Articolul 6În vederea realizării obiectivelor sale, ANMCS are următoarele atribuţii principale: a)participă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea Strategiei naţionale pentru asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; b)propune Ministerului Sănătăţii şi Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislaţiei naţionale privind asigurarea calităţii serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaţionale în domeniu; c)elaborează standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al ANMCS, şi îndeplineşte formalităţile necesare recunoaşterii internaţionale a acestora; d)recunoaşte, conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, precum şi pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; e)evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unităţile sanitare şi monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul acestora; f)emite şi retrage certificatul de acreditare a unităţilor sanitare, în condiţiile aprobate prin hotărârea Colegiului director; g)iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate şi elaborează recomandări către autorităţile centrale pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului; h)informează populaţia cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unităţile sanitare, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei pacienţilor; i)pune la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a altor terţi plătitori, în condiţiile legii, la cererea acestora, informaţiile privind nivelul calităţii serviciilor de sănătate prestate de către unităţile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea; j)poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înfiinţarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, în funcţie de numărul unităţilor sanitare care intră în procesul de acreditare. Înfiinţarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului; k)poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înfiinţarea de structuri consultative cu părţile interesate în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului; l)poate coopera cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate. Articolul 7(1) Unităţile sanitare se înscriu în procesul de acreditare prin depunerea unei documentaţii la ANMCS însoţite de dovada achitării taxei de acreditare, în condiţiile stabilite prin hotărârea Colegiului director al ANMCS.(2) Metodologia, termenele şi condiţiile de înscriere a unităţilor sanitare în procesul de acreditare şi de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.(3) Indiferent de data înscrierii în procesul de acreditare, evaluarea unităţilor sanitare se face în baza standardelor în vigoare la data evaluării.(4) Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani.(5) Acreditarea este o condiţie obligatorie pentru unităţile sanitare care prestează servicii în relaţie cu sistemul public de asigurări de sănătate. Articolul 8(1) Pentru obţinerea acreditării, unităţile sanitare achită o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare.(2) Taxa de acreditare se stabileşte în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea structurii stabilite prin documentele care reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare, valabile la momentul înscrierii în procesul de acreditare. În situaţia modificării dimensiunii, specificului şi complexităţii structurii unităţii sanitare, anterior efectuării vizitei de evaluare, taxa de acreditare se actualizează.(3) Pentru solicitările de reevaluare şi reacreditare, după caz, se achită taxele corespunzătoare, stabilite conform alin. (2), şi care sunt plătite de către solicitant.(4) Taxa de acreditare, taxa de reevaluare şi cea de reacreditare se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANMCS, la propunerea fundamentată a ANMCS, şi sunt suportate de către solicitant.(5) Modalitatea de achitare a taxelor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.(6) Taxele prevăzute la alin. (4), încasate în exerciţiul financiar curent, pentru activităţile ce vor fi efectuate în exerciţii financiare viitoare, reprezintă venituri în avans şi se constituie în venituri proprii după momentul efectuării serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La regularizarea, potrivit legii, a subvenţiilor primite de la bugetul de stat nu sunt luate în considerare veniturile în avans, ci numai veniturile proprii. Articolul 9(1) Categoriile de acreditare a unităţilor sanitare se aprobă de către Colegiul director al ANMCS, după obţinerea avizului conform al Ministerului Sănătăţii.(2) Lista cu unităţile sanitare acreditate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui ANMCS.(3) Certificatul de acreditare este valabil pentru o perioadă de 5 ani.(4) Valabilitatea certificatului de acreditare obţinut în urma parcurgerii procesului de reacreditare nu poate depăşi perioada de valabilitate a certificatului de acreditare iniţial. Capitolul IIIOrganizare şi conducere Articolul 10Organele de conducere ale ANMCS sunt: a)Colegiul director; b)Biroul permanent al Colegiului director; c)preşedintele ANMCS; d)directorul general. Articolul 11(1) Colegiul director al ANMCS, organ colectiv de conducere al Autorităţii, este format din 25 de persoane, reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii, astfel:a)un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale; b)un reprezentant al Guvernului României; c)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; d)un reprezentant al Academiei Române; e)un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale; f)un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România; g)un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; h)un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; i)un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România; j)un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România; k)un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; l)un reprezentant al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; m)un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România; n)un reprezentant al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private; o)un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor de Spital din România; p)un reprezentant al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; q)un reprezentant al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei; r)3 reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar; s)4 reprezentanţi desemnaţi de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional; t)preşedintele ANMCS. (2) Membrii Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) sunt desemnaţi de autorităţile, instituţiile sau organizaţiile pe care le reprezintă, pentru o perioadă de 5 ani.(3) Numirea membrilor Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a)demisie; b)ca urmare a constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor aferente calităţii de membru, la sesizarea preşedintelui sau a membrilor Colegiului director, adresată autorităţii, instituţiei publice sau organizaţiei care l-a desemnat; c)retragerea nominalizării de către autoritatea, instituţia publică sau organizaţia care l-a desemnat în această calitate; d)alte situaţii prevăzute de lege. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), autoritatea, instituţia publică sau organizaţia prevăzută de lege desemnează un nou reprezentant, numit potrivit alin. (2), până la sfârşitul perioadei de 5 ani.(5) Membrii Colegiului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional, sens în care semnează declaraţii de confidenţialitate.(6) Modul de organizare şi funcţionare a Colegiului director se stabileşte prin regulamentul propriu, adoptat conform prevederilor alin. (10) lit. a).(7) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director emite hotărâri.(8) Colegiul director se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare.(9) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, şi alte persoane în calitate de invitaţi, la solicitarea preşedintelui Colegiului director.(10) Principalele atribuţii ale Colegiului director sunt:a)adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă organigrama ANMCS; c)aprobă, la propunerea preşedintelui ANMCS, structura comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare, în baza metodologiei de constituire a comisiilor de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS; d)aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS, avizate conform de către Ministerul Sănătăţii; e)adoptă, prin consens, standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, care se aprobă prin ordin comun al preşedintelui ANMCS şi al ministrului sănătăţii; f)aprobă condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare, precum şi monitorizarea unităţilor sanitare; g)aprobă metodologia în vederea recunoaşterii organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; h)aprobă metodologia în vederea recunoaşterii furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate; i)aprobă metodologia, termenele şi condiţiile de înscriere a unităţilor sanitare în procesul de acreditare şi de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării; j)aprobă modalitatea de achitare a taxelor de acreditare, de reevaluare şi de reacreditare; k)aprobă planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS; l)aprobă rapoartele de acreditare a unităţilor sanitare, elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS; m)avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS; n)avizează raportul semestrial şi raportul anual de activitate a ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS. (11) Colegiul director poate fi convocat, între şedinţele ordinare, în şedinţe extraordinare, de către Biroul Colegiului director sau de o treime dintre membrii Colegiului director.(12) Indemnizaţia de şedinţă a membrilor Colegiului director, cu excepţia preşedintelui, este de 20% din indemnizaţia preşedintelui pentru şedinţele în plen, ordinare şi extraordinare, şi de 10% din indemnizaţia preşedintelui, pentru şedinţele lunare ale biroului.(13) Membrii Colegiului director beneficiază de decontarea costurilor cu cazarea şi transportul la şi de la şedinţele colegiului, în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care îndeplinesc funcţii de demnitate publică sau funcţii de conducere asimilate acestora. (14) Membrii Colegiului director, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv sunt incompatibili cu calitatea de angajat al ANMCS, cu cea de membru în organele de conducere sau de asociat al unităţilor sanitare, al societăţilor cu profil de asigurări, farmaceutic, de aparatură medicală, precum şi al organismelor de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate. Articolul 12(1) Biroul permanent al Colegiului director este format din 7 membri, după cum urmează:a)preşedintele ANMCS, care este membru permanent; b)6 membri, aleşi prin rotaţie de către Colegiul director din rândul membrilor acestuia, pentru o perioadă de 6 luni. (2) Biroul permanent al Colegiului director se întruneşte lunar, în perioada dintre şedinţele ordinare ale Colegiului director.(3) Colegiul director stabileşte, prin hotărâre adoptată în şedinţă ordinară, atribuţiile şi limitele de exercitare a acestora de către Biroul permanent. Articolul 13(1) Preşedintele ANMCS are rang de secretar de stat şi este numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului.(2) Preşedintele ANMCS este ordonator principal de credite.(3) Preşedintele ANMCS este preşedintele Colegiului director.(4) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a)prin demisie; b)ca urmare a unei condamnări stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; c)imposibilitatea exercitării atribuţiilor legale pe o perioadă de minimum 90 de zile; d)deces; e)alte situaţii prevăzute de lege. (5) Preşedintele ANMCS are următoarele atribuţii principale:a)dispune ducerea la îndeplinire a hotărârilor Colegiului director al ANMCS; b)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS; c)emite ordine pentru acreditarea unităţilor sanitare, pe baza rapoartelor de acreditare aprobate de către Colegiul director al ANMCS; d)aprobă conţinutul şi modelul certificatului de acreditare a unităţilor sanitare; e)semnează certificatele de acreditare, în temeiul ordinelor pentru acreditarea unităţilor sanitare; f)dispune măsurile prevăzute la art. 2 lit. i), în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorii de servicii de sănătate; g)aprobă componenţa nominală a comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare ce urmează a fi evaluate; h)aprobă normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării; i)urmăreşte modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele şi metodologia în vigoare; j)supune aprobării Colegiului director al ANMCS planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare; k)aprobă, prin ordin, statul de funcţii şi de personal; l)aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANMCS, în condiţiile legii; m)aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale; n)reprezintă ANMCS în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional; o)asigură elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi îl supune avizării Colegiului director şi răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exerciţiului bugetar, potrivit dispoziţiilor legale; p)aprobă situaţiile financiare trimestriale şi anuale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit reglementărilor în vigoare şi le prezintă Ministerului Finanţelor Publice; q)asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare; r)aprobă, prin ordin, recunoaşterea organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, conform metodologiei aprobate de către Colegiul director al ANMCS; s)aprobă, prin ordin, recunoaşterea furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, conform metodologiei aprobate de către Colegiul director al ANMCS; t)aprobă condiţiile de recunoaştere de către ANMCS a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz; u)emite ordinul pentru stabilirea unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate pentru selecţia experţilor; v)aprobă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANMCS, standardele, metodologia şi procedurile de acreditare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea acestora. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ANMCS emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de preşedintele ANMCS se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) În subordinea preşedintelui ANMCS este organizat şi funcţionează cabinetul demnitarului. Articolul 14(1) Conducerea executivă este asigurată de către un director general, numit de către preşedintele ANMCS, pe bază de concurs.(2) Condiţiile de ocupare a funcţiei de director general sunt:a)studii superioare de lungă durată în domeniul medical, juridic sau economic; b)masterat în managementul sănătăţii şi/sau specializare în managementul calităţii serviciilor de sănătate; c)respectarea prevederilor legale cu privire la conflictul de interese şi incompatibilităţi. (3) Atribuţiile directorului general, în exercitarea conducerii executive a ANMCS, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS. Articolul 15(1) În componenţa ANMCS funcţionează Direcţia generală de standardizare şi acreditare, subordonată direct preşedintelui ANMCS şi condusă de un director general adjunct.(2) Direcţia generală de standardizare şi acreditare coordonează următoarele structuri de specialitate, organizate la nivel de direcţie:a)Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate - având ca atribuţii cercetarea în domeniul managementului calităţii în sănătate, acreditării, precum şi elaborarea şi actualizarea standardelor, criteriilor şi metodologiei de acreditare, reacreditare şi monitorizare, adaptate categoriilor de unităţi sanitare, pe baza metodelor ştiinţifice dovedite şi în colaborare cu experţi în domeniul de activitate al ANMCS; b)Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor - având ca atribuţii coordonarea evaluării serviciilor medicale spitaliceşti şi elaborarea raportului de acreditare, prevăzut la art. 11 alin. (10) lit. l); c)Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Unităţilor Sanitare din Ambulatoriu - având ca atribuţii coordonarea evaluării serviciilor medicale ale unităţilor sanitare din ambulatoriu şi elaborarea raportului de acreditare, care se aprobă conform prevederilor art. 11 alin. (10) lit. l). (3) Atribuţiile structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS. Articolul 16(1) Pentru îndeplinirea misiunii sale, ANMCS foloseşte, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, evaluatori de servicii de sănătate.(2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării sunt structuri constituite din evaluatori de servicii de sănătate pentru fiecare unitate sanitară, în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea acesteia, în baza metodologiei de constituire a comisiilor de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS şi aprobate conform prevederilor art. 11 alin. (10) lit. c).(3) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se numesc prin ordin al preşedintelui ANMCS.(4) Comisia de evaluare în vederea acreditării are următoarele atribuţii principale:a)analizează modul în care activitatea unităţii sanitare este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare; b)transmite conducerii unităţii sanitare proiectul raportului de evaluare sau de reevaluare, după caz, în vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe; c)întocmeşte raportul de evaluare sau de reevaluare, după caz; d)pune la dispoziţia ANMCS datele necesare procedurii de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare sau reevaluare, după caz, în formatul şi pe suportul stabilite prin metodologia de evaluare; e)transmite raportul de evaluare structurii de specialitate din cadrul ANMCS, în vederea elaborării raportului de acreditare. (5) Pentru activităţi sau proiecte stabilite prin ordin al preşedintelui ANMCS instituţia foloseşte, în condiţiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Codului civil, experţi selectaţi pe bază de criterii profesionale, conform normelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS. Articolul 17(1) Modul de colaborare cu unităţile sanitare care solicită acreditarea se stabileşte pe bază de contracte încheiate între ANMCS şi acestea, pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare, pentru o perioadă de 5 ani, urmărind respectarea, în principal, a următoarelor criterii:a)evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unităţile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condiţiile cerute de lege, inclusiv obligaţia ca în structura unităţilor sanitare cu paturi şi a serviciilor de ambulanţă să existe o structură de management al calităţii serviciilor medicale, iar pentru unităţile sanitare din ambulatoriu atribuţiile structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate să fie îndeplinite de către reprezentantul legal sau persoanele desemnate de către acesta, care au absolvit un curs de management al calităţii în sănătate recunoscut de către ANMCS; b)activitatea de evaluare se desfăşoară conform prevederilor art. 2 lit. f), sens în care unităţile sanitare au obligaţia să pună la dispoziţia membrilor comisiilor de evaluare documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare; c)unităţile sanitare evaluate au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor desemnaţi prin ordin al preşedintelui ANMCS documentaţia solicitată de către aceştia, necesară pentru verificarea activităţii evaluatorilor de servicii de sănătate şi a corectitudinii datelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare, atunci când există suspiciuni cu privire la activitatea membrilor comisiei de evaluare; d)preşedintele ANMCS dispune prin ordin reluarea procesului de acreditare, în situaţia în care concluziile verificării, efectuate în cazul prevăzut la lit. c), conduc la încadrarea unităţii sanitare evaluate într-o altă categorie de acreditare decât cea rezultată ca urmare a analizei de către structurile de specialitate ale ANMCS a raportului de evaluare. (2) În vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului, ANMCS colaborează cu unităţile sanitare evaluate, prin monitorizarea activităţii acestora conform prevederilor art. 2 lit. k) şi prin îndrumare privind asigurarea calităţii, sens în care unităţile sanitare au următoarele îndatoriri:a)să transmită, în formatul solicitat de către ANMCS, indicatorii necesari monitorizării managementului calităţii serviciilor medicale; b)să asigure, pe durata unui ciclu de acreditare, desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse de procesul de monitorizare a gradului de conformare la standarde. (3) Documentele rezultate din prelucrarea de către ANMCS a informaţiilor în cadrul procesului de evaluare, acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, inclusiv proiectul raportului de evaluare, raportul de evaluare şi raportul de acreditare, sunt proprietatea exclusivă a respectivelor unităţi sanitare.(4) Lista cu unităţile sanitare pentru care a fost finalizat procesul de acreditare, punctajul obţinut şi categoria acreditării constituie informaţii publice. Articolul 18(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii sunt constituite din:a)taxa de acreditare şi cea de reacreditare, plătită de unităţile sanitare; b)taxa de reevaluare a unei unităţi sanitare, plătită de solicitantul reevaluării; c)taxa pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate şi a celor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; d)fonduri externe nerambursabile şi fonduri acordate de către instituţiile financiare internaţionale, în condiţiile legii; e)editarea şi vânzarea de cărţi, broşuri, publicaţii, lucrări, studii şi alte materiale de specialitate; f)alte venituri încasate conform legii. (3) Veniturile proprii prevăzute la alin. (2) şi neutilizate până la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta, în condiţiile legii.(4) Taxa de acreditare/reacreditare achitată de unităţile sanitare este valabilă pentru un ciclu de acreditare şi se poate restitui la sfârşitul respectivului ciclu de acreditare, numai dacă nu s-a realizat evaluarea în vederea acreditării/reacreditării. Articolul 19(1) Personalul ANMCS este constituit din personal contractual, iar numărul de posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.(2) Statul de funcţii, condiţiile de încadrare pe posturi, de promovare în grad şi de stimulare, salarizarea, precum şi atribuţiile fiecărui post se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANMCS. Salarizarea personalului ANMCS se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20(1) Pentru unităţile sanitare din ambulatoriu, standardele şi metodologia de acreditare, valabile pentru primul ciclu de acreditare, se elaborează, se adoptă prin consens de către Colegiul director şi se aprobă până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2017.
(2) Pentru a furniza servicii de sănătate în relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unităţile sanitare din ambulatoriu se înscriu în procesul de acreditare după cum urmează:a)până la data de 31 decembrie 2017 pentru unităţile care au împlinit minimum 5 ani de la înfiinţare; b)până la data de 31 decembrie a anului anterior încheierii contractului de furnizare de servicii în sistemul public de asigurări de sănătate pentru unităţile sanitare care urmează să împlinească 5 ani în anul calendaristic în care se încheie contractul.
Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 173 alin. (2)-(10), art. 174 şi art. 175 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 14 august 2015, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 22 Preşedintele în exerciţiu al ANMCS întreprinde toate măsurile necesare conformării structurii Colegiului director şi înfiinţării Biroului Colegiului director, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 185/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 185 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu