Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1070 din 12 iunie 2006

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din 30 iunie 2006In temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Atribuţiile Autorităţii Navale Române privind inspectarea şi certificarea navelor care arborează pavilionul român, prevăzute în normele metodologice, pot fi delegate,parţial sau total, unor organizaţii recunoscute autorizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. - Direcţia generală transport naval şi Autoritatea Navală Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,Partea I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - (1) Scopul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, denumite în continuare norme metodologice, este de a crea instrumentul legal prin care implementarea prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 să poată fi făcută în mod uniform şi unitar de către toate părţile interesate, respectiv proprietarii şi operatorii de nave maritime care arborează pavilionul român, şantierele navale, proiectanţii de nave, administraţiile portuare, inspectorii Autorităţii Navale Române şi inspectorii societăţilor de clasificare care acţionează ca organizaţii recunoscute în baza contractelor de mandat special încheiate cu Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR.

(2) Anexa IV la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 27 septembrie 2003, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională PMP/Circ. 166 din 14 noiembrie 2003, iar anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 august 2005, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională A1/U/3.36 (NV.3).

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Dispoziţiile cuprinse în prezentele norme metodologice se aplică următoarelor categorii de nave maritime care efectuează voiaje internaţionale:

a)  navelor noi cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400; şi

b)  navelor noi care au un tonaj brut mai mic de 400, care sunt autorizate să transporte mai mult de 15 persoane; şi

c)  navelor existente cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400, după 5 ani de la intrarea în vigoare a anexei IV la MARPOL 73/78; şi

d)  navelor existente cu un tonaj brut mai mic de 400, care sunt autorizate să transporte mai mult de 15 persoane, după 5 ani de la intrarea în vigoare a anexei IV la MARPOL 73/78.

Art. 3. - (1) ANR se va asigura că navele existente care arborează pavilionul român prevăzute la art. 2 lit. c) şi d), ale căror chile au fost puse sau erau într-un stadiu similar de construcţie înainte de 2 octombrie 1983, sunt echipate, pe cât posibil, pentru descărcarea apelor uzate în conformitate cu cerinţele Regulii 11 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

(2) La acordarea dreptului de intrare pentru operare în porturile româneşti navelor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d), ale căror chile au fost puse sau erau într-un stadiu similar de construcţie înainte de 2 octombrie 1983 şi care arborează alt pavilion decât cel român, ANR se va asigura că acestea sunt echipate, pe cât posibil, pentru descărcarea apelor uzate în conformitate cu cerinţele Regulii 11 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

Art. 4. - Regula 11 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 nu se aplică în următoarele situaţii:

a)  la descărcarea apelor uzate dintr-o navă, necesară pentru siguranţa respectivei nave şi a persoanelor aflate la bord sau pentru salvarea vieţii omeneşti pe mare; sau

b)   la descărcarea apelor uzate ca urmare a unei avarii a navei sau a echipamentului acesteia, dacă s-au luat toate măsurile raţionale înainte şi după producerea avariei, cu scopul de a preveni ori reduce la minimum deversarea.

CAPITOLUL III

Definiţii

Art. 5. - Termenii folosiţi în prezentele norme metodologice au următorul înţeles:

a)   Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 - guvernul acelui stat sau instituţia abilitată în respectivul stat să implementeze prevederile acestei convenţii internaţionale;

b)  ape uzate:

(i)     ape şi alte deşeuri provenind de la orice tip de closete şi pisoare;

(ii)     ape provenind de la lavoare, căzi de spălat şi guri de scurgere situate în spaţiile rezervate pentru îngrijire medicală (dispensare, infirmerii etc);

(iii)     ape provenind din spaţii utilizate pentru transportul animalelor vii; sau (iv)     alte ape reziduale, precum cele provenite din cambuze, săli de mese,

bucătării, care au conţinut de detergenţi şi sunt amestecate cu apele definite mai sus;

c)  Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului căruia i-au fost delegate competenţele pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Guvernului ca parte la convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor navale;

d)   dată aniversară - ziua şi luna fiecărui an, care vor corespunde datei de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate;

e)   minister - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

f)   navă existentă - o navă maritimă care nu este o navă nouă;

g)  navă nouă - o navă maritimă:

(i)     pentru care s-a încheiat contractul de construcţie sau, în lipsa unui contract de construcţie, a cărei chilă a fost pusă ori care se află într-un stadiu similar  de  construcţie   la  sau   după  data  de 27 septembrie 2003; sau

(ii)     a cărei  livrare  are  loc  la sau  după data de 27 septembrie 2006;

h)   organizaţie recunoscută  -   una  dintre  organizaţiile recunoscute prevăzute în lista redactată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;

i) organizaţie recunoscută autorizată - o organizaţie recunoscută care a încheiat un contract de mandat special cu ANR;

j) persoană - un membru al echipajului sau un pasager;

k) tanc de colectare - un tanc folosit pentru colectarea şi depozitarea apelor uzate;

l) uscatul cel mai apropiat. Expresia „de la uscatul cel mai apropiat" se referă la porţiunea de la linia de bază care serveşte la delimitarea mării teritoriale a teritoriului respectiv în conformitate cu dreptul internaţional. Totuşi, în sensul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, expresia „de la uscatul cel mai apropiat" pe coasta de N-E a Australiei înseamnă de la o linie trasă dintr-un punct al coastei Australiei cu:

-   latitudinea 11°00'S, longitudinea 142°08'E până la punctul cu latitudinea 10°35'S, longitudinea 141°55'E şi apoi între următoarele puncte:

-  latitudine 10°00'S, longitudine 142°00'E;

-  latitudine 9°10'S, longitudine 143°52'E;

-  latitudine 9°00'S, longitudine 144°30'E;

-  latitudine 10°41'S, longitudine 145°00'E;

-  latitudine 13°00'S, longitudine 145°00'E;

-  latitudine 15°00'S, longitudine 146°00'E;

-  latitudine 17°30'S, longitudine 147°00'E;

-  latitudine 21°00'S, longitudine 152°55'E;

-   latitudine 24°30'S, longitudine 154°00'E si apoi până la punctul de latitudine 24°42'S, longitudine 153°15'E pe coasta Australiei;

m) voiaj internaţional - un voiaj al unei nave maritime dintr-un stat în care anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 se aplică până la un port din afara acelui stat sau invers.

CAPITOLUL IV

Norme tehnice privind construcţia şi echiparea navelor

SECŢIUNEA 1

Generalităţi

Art. 6. - (1) Fiecare navă, căreia potrivit prevederilor art. 2 i se cere să fie în conformitate cu prevederile anexei IV revizuită la MARPOL 73/78, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme pentru ape uzate:

a)  o instalaţie de tratare a apelor uzate care va fi de un tip aprobat de Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivei nave, sau de o organizaţie recunoscută autorizată. Instalaţia de tratare trebuie să îndeplinească standardele şi metodele de încercare stabilite de Organizaţia Maritimă Internaţională. ANR va acorda aprobarea de tip instalaţiilor de tratare a apelor uzate cu care se echipează navele care arborează pavilionul român, dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta secţiune. Pentru navele existente sunt acceptate specificaţiile naţionale; sau

b)   un sistem pentru malaxare şi dezinfectare aprobat de Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivei nave, sau de o organizaţie recunoscută autorizată. Sistemul pentru malaxare si dezinfectare va fi prevăzut cu mijloace considerate satisfăcătoare de către administraţie pentru depozitarea temporară a apelor uzate atunci când nava se află la o distanţă mai mică de 3 mile marine faţă de cel mai apropiat uscat. ANR va aproba sistemele de malaxare şi dezinfectare cu care sunt echipate navele care arborează pavilionul român, dacă acestea îndeplinesc cerinţele cuprinse în secţiunea a 2-a din prezentul capitol; sau

c)   un tanc de colectare, a cărui capacitate trebuie să fie suficientă, după aprecierea Administraţiei statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivei nave, sau a unei organizaţii recunoscute autorizate, pentru a colecta toate apele uzate, ţinând seama de condiţiile de exploatare, de numărul de persoane de la bord şi de alţi factori semnificativi. Tancul de colectare trebuie să fie construit astfel încât să îndeplinească cerinţele administraţiei şi trebuie să aibă un dispozitiv care să indice optic cantitatea conţinută. ANR va aproba echiparea navelor care arborează pavilionul român cu tancuri de colectare, dacă acestea corespund normelor cuprinse în secţiunea a 3-a din prezentul capitol.

(2)  ANR va considera că instalaţiile de tratare a apelor uzate au aprobare de tip, dacă aceasta a fost obţinută în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare.

(3)  Navele care arborează pavilionul unor state care nu sunt parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 nu vor putea beneficia, atunci când vor fi admise să opereze în porturile româneşti, de un tratament mai favorabil decât cel aplicat navelor care arborează pavilionul statelor parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

Art. 7. - (1) Sistemele pentru ape uzate care echipează navele care arborează pavilionul român trebuie astfel construite încât:

a)  să fie exclusă posibilitatea descărcării necontrolate a apelor uzate în mare;

b)  să se prevină producerea de gaze toxice şi inflamabile;

c)  să aibă încorporate sisteme primare de siguranţă şi bariere pentru gazele toxice şi inflamabile produse în aceste sisteme;

d)  să se asigure etanşeitatea pe întregul traseu.

(2) Tubulaturile, echipamentele electrice şi dispozitivele de automatizare utilizate la realizarea oricăruia dintre sistemele prevăzute la art. 6 alin. (1) trebuie să corespundă cerinţelor normelor tehnice în vigoare sau unor cerinţe echivalente cuprinse în regulile organizaţiilor recunoscute autorizate.

(3)   Tubulatura de ventilare a tancurilor de colectare, depozitare şi tratare a apelor uzate trebuie astfel concepută şi construită încât:

a)   să nu aibă obstrucţii interioare sau să nu i se poată micşora secţiunea, pentru a se asigura o cădere de presiune minimă pe traseu şi evacuarea corespunzătoare a gazelor;

b)   la dimensionare se va ţine seama că aceasta trebuie să asigure şi ventilarea trapelor de descărcare şi a gurilor de descărcare a sistemelor de colectare prin vacuumare, dacă nava este dotată cu astfel de sisteme;

c)  să se asigure autogolirea lor la orice unghi de înclinare transversală sau longitudinală a navei, pentru a elimina toate lentilele de apă care se pot forma şi care pot produce blocarea ventilării;

d)  capetele sale terminale să nu fie amplasate în spaţii în care sunt prezente în mod frecvent persoane şi nici în spaţii în care se găsesc surse de foc, chiar dacă acestea sunt prevăzute cu site antiscântei;

e)      sistemele de alarmare în cazul funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei să sesizeze nu doar funcţionarea defectuoasă a ventilatorului, ci şi nivelul necorespunzător al presiunii din aceasta.

(4)   Sistemele de ventilare a spaţiilor în care sunt generate apele uzate trebuie astfel concepute şi construite încât să asigure o distribuţie corespunzătoare a aerului curat, evitarea obturării spaţiilor libere de sub uşi şi să aibă dispozitive sigure de ventilare şi dirijare a aerului.

(5)   Pentru descărcarea apelor uzate din tancurile colectoare trebuie prevăzute două pompe care să poată funcţiona alternativ. Una dintre pompe poate fi înlocuită de un ejector. In cazuri justificate de condiţiile de exploatare, ANR poate să fie de acord cu montarea unei singure pompe sau a unui singur ejector.

(6)   Navele trebuie să fie prevăzute cu tubulaturi pentru predarea apelor uzate la instalaţiile de primire din porturi. Aceste tubulaturi trebuie să fie astfel amplasate încât predarea să poată fi făcută în ambele borduri ale navei. Ştuţurile de evacuare a apelor uzate trebuie să fie astfel amplasate încât să fie uşor accesibile pentru racordurile flexibile de legătură cu instalaţiile de primire din porturi. Ştuţurile de evacuare trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe de identificare. In timpul în care ştuţurile de evacuare nu sunt racordate la instalaţiile de primire din porturi, acestea trebuie să fie prevăzute cu flanşe oarbe. In cazuri justificate de condiţiile de exploatare, ANR poate să fie de acord cu scoaterea tubulaturii pentru predarea apelor uzate într-un singur bord.

(7)  Pentru a permite descărcarea apelor uzate la instalaţiile de primire din porturi, ştuţurile de evacuare trebuie să fie dotate cu un racord de descărcare standard ale cărui dimensiuni trebuie să fie în conformitate cu următorul tabel:

Dimensiune

Diametrul exterior

Diametrul interior

Diametrul cercului buloanelor

Fante în flanşă

Grosimea flanşei

Buloane şi piuliţe: număr şi diametru

210 mm

Corespunzător diametrului exterior al tubulaturii

170 mm

4 găuri echidistante cu diametrul de 18 mm amplasate

pe cercul buloanelor cu diametrul de mai sus şi cu fante

la periferia flanşei. Lăţimea crestăturii 18 mm

16 mm

4, fiecare cu diametrul de 16 mm şi de lungime

corespunzătoare

Flanşa este proiectată pentru ţevi cu un diametru interior de maximum 100 mm şi trebuie să fie din oţel sau alt material echivalent având suprafaţa plană. Această flanşă, împreună cu o garnitură adecvată, trebuie să fie corespunzătoare pentru o presiune de lucru de 600 kPa.

(8)  La navele cu o înălţime de construcţie mai mică sau egală cu 5 m, diametrul interior al racordului de descărcare poate fi de 38 mm.

(9)   La navele care efectuează transporturi speciale, precum feriboturile, ca alternativă la prevederile alin. (6), tubulaturile de descărcare ale navei pot fi prevăzute cu un racord de descărcare de alt tip, aşa cum ar fi cuplajele de racordare rapidă, cu condiţia ca acestea să fie acceptate de ANR.

(10)  Pornirea şi oprirea mijloacelor de evacuare a apelor uzate trebuie să se facă manual. In zona unde sunt amplasate ştuţurile de evacuare trebuie să se prevadă un punct de observare şi oprire de la distanţă a mijloacelor de evacuare sau un mijloc eficient de comunicaţie între punctul de observare şi postul de comandă a evacuării.

SECŢIUNEA a 2-a

Norme tehnice privind construcţia şi echiparea navelor, care arborează pavilionul român, cu instalaţii de tratare a apelor uzate

Art. 8. - Debitul instalaţiei de tratare a apelor uzate, notat Q, se determină cu următoarea formulă:

Q = n x q (litri/zi),

unde:

n = numărul persoanelor;

q = cantitatea zilnică de ape uzate produsă de o persoană, astfel:

q = 50 litri/persoană, dacă se consideră în calcul strict debitul apelor uzate produse personal; sau

q = 200-350 litri/persoană, dacă se consideră în calcul şi debitul apelor uzate din activităţi gospodăreşti de uz comun,repartizate pe persoană. Valoarea mai mare se utilizează în cazul navelor de pasageri.

Art. 9. - Construcţia instalaţiei de tratare a apelor uzate trebuie să asigure funcţionarea acesteia în siguranţă la o înclinare de 15° în orice plan faţă de poziţia normală.

Art. 10. - Instalaţia de tratare a apelor uzate, precum şi dispozitivele electrice de comandă, semnalizare şi protecţie şi toate elementele utilizate pentru executarea acestor dispozitive trebuie să fie astfel construite încât să fie apte pentru funcţionare îndelungată în condiţii de vibraţii, ale căror parametri sunt prevăzuţi în normele tehnice în vigoare sau în unele cerinţe echivalente cuprinse în regulile organizaţiilor recunoscute autorizate.

Art. 11. - Instalaţia de tratare a apelor uzate, precum şi toate pompele, tubulaturile şi armăturile aferente ei, care vin în contact direct cu apele uzate, trebuie să fie protejate corespunzător împotriva acţiunii corozive a acestor ape.

Art. 12. - (1) Se recomandă ca instalaţia de tratare a apelor uzate să utilizeze procesul aerobic de fermentaţie sau oricare alte procese care favorizează prelucrarea efluentului.

(2) Dacă pentru dezinfectarea apelor uzate se foloseşte clorul, atunci cantitatea de clor liber din efluentul descărcat peste bord nu trebuie să depăşească 5 mg/litru.

Art. 13. - (1) instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a) standardul pentru microorganismele de tipul coli: media geometrică a numărului de microorganisme de tipul coli din eşantioanele de efluent luate în timpul perioadei de încercări ar trebui să nu depăşească 250 microorganisme/100 ml (cel mai probabil număr), aşa cum a fost determinată prin analiza fermentaţiei în tuburi multiple sau printr-o altă procedură analitică echivalentă;

b)  standardul pentru materii în suspensie:

(i)    în cazul în care instalaţia este încercată la uscat/la uzina constructoare: media geometrică a conţinutului de materii în suspensie din eşantioanele de efluent luate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depăşească 50 mg/litru;

(ii)    în cazul în care instalaţia este încercată la bordul navei: media geometrică a conţinutului de materii în suspensie din eşantioanele de efluent luate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depăşească 100 mg/litru peste conţinutul de materii în suspensie din apa din jur, utilizată pentru spălarea instalaţiilor sanitare care deversează în instalaţia de tratare a apelor uzate.

Analizele pentru determinarea conţinutului de materii în suspensie din eşantioanele de efluent se fac cu respectarea standardului STAS 6953-8, „Ape de suprafaţă şi ape uzate - Determinarea conţinutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare şi a reziduului la calcinare" sau a altuia echivalent;

c)   standardul pentru necesarul biochimic în oxigen pentru 5 zile, notat (NBO)5: media geometrică a necesarului biochimic în oxigen pentru 5 zile al eşantioanelor de efluent luate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depăşească 50 mg/litru.

(2)  ANR va aproba instalaţiile de tratare a apelor uzate care sunt concepute să reducă atât substanţele organice solubile, cât şi pe cele insolubile, cu condiţia să fie respectat acest standard.

(3)   ANR va acorda aprobarea de tip pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate care demonstrează prin programul de încercări convenit că îndeplinesc parametrii prevăzuţi la alin. (1).

(4)  ANR va accepta montarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate a căror aprobare de tip s-a obţinut în conformitate cu normele tehnice în vigoare la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, fără ca acestea să fie supuse altor încercări.

Art. 14. - (1) Instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată la etanşeitate la o presiune de probă egală cu 1,5 ori presiunea coloanei de apă măsurată de la cel mai jos punct al acesteia până la aparatul sanitar sub sifonul cel mai de jos, care nu are închidere spre tubulatura de scurgere, dar nu mai puţin de 2,5 m coloană de apă.

(2)  Tubulaturile din instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercate la etanşeitate la o presiune hidraulică de probă egală cu 1,5 ori presiunea de lucru.

(3)  Instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să fie dotată cu un dispozitiv de prelevare de probe din apele tratate şi dezinfectate.

Art. 15. - (1) Instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată la uzina constructoare sau la navă după un program de probe aprobat de ANR sau de organizaţia recunoscută autorizată.

(2) Programul de probe va trebui să fie astfel conceput, încât să ia în consideraţie următoarele aspecte pentru:

a)  calitatea apelor uzate neprelucrate:

(i) pentru instalaţiile încercate la uzina constructoare: apele uzate neprelucrate care intră în instalaţie ar trebui să fie ape uzate recente care conţin materii fecale, urină, hârtie igienică şi apă de spălare, la care, pentru scopul încercării, a fost adăugat noroi primar de ape uzate, pentru a se obţine o concentraţie minimă de 500 mg/litru de materii în suspensie;

(ii) pentru instalaţiile încercate la bordul navei: apele uzate neprelucrate care intră în instalaţie pot fi ape uzate generate la bordul navei în condiţii normale de operare;

b)   durata încercărilor: durata încercărilor trebuie să fie de 10 zile după ce instalaţia a atins parametrii stabili de funcţionare;

c)  condiţii de încărcare:

(i) instalaţia trebuie să fie încercată în condiţii de încărcare volumetrică medie, minimă şi maximă în conformitate cu specificaţiile producătorului;

(ii) măsurătorile parametrilor efluentului prevăzuţi la art. 14 trebuie făcute la factorii de încărcare volumetrică: zero, maxim, minim şi mediu;

(iii) în Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, ANR sau organizaţia recunoscută autorizată va înscrie domeniul factorului de încărcare în care au fost înregistrate valori admisibile ale parametrilor măsuraţi;

d)   metodele de prelevare a eşantioanelor şi frecvenţa prelevării.

(i) instalaţia trebuie astfel montată, încât prelevarea eşantioanelor să fie facilă;

(ii) prelevarea eşantioanelor trebuie astfel făcută, încât modul de prelevare şi frecvenţa prelevării să fie revelatoare pentru calitatea efluentului;

(iii) frecvenţa prelevării trebuie astfel stabilită, încât aceasta să ţină cont de timpul cât apele uzate neprelucrate stau în instalaţia de tratare;

(iv) se va preleva un minimum de 40 de eşantioane de efluent, pentru a se putea face o analiza statistică a datelor, respectiv media geometrică, maximul, minimul, abaterea şi altele asemenea;

(v) se va preleva un număr de eşantioane din apele uzate neprelucrate suficient de mare pentru a se obţine dintre acestea un număr relevant care să aibă concentraţia prevăzută la lit. a);

(vi) se vor neutraliza toate categoriile de substanţe dezinfectante reziduale din eşantioanele de ape uzate neprelucrate pentru a se evita alterarea rezultatelor procesului de tratare realizat de instalaţie;

e)   încercările analitice ale efluentului. în afară de parametrii prevăzuţi la art. 14 pentru care sunt stabilite valori de referinţă, în cadrul încercărilor se vor măsura şi înregistra şi alţi parametri, precum: materii solide totale, materii volatile, sedimente, turbiditate, fosfor total, pH, carbon organic total, microorganisme de tipul coli total, streptococi fecali;

f)  reziduurile de substanţe dezinfectante:

(i) la determinarea conţinutului de microorganisme de tipul coli se recomandă utilizarea ozonului, radiaţiei ultraviolete sau a oricăror alte substanţe dezinfectante care vor minimiza efectele negative asupra mediului;

(ii) în cazul în care se utilizează clorul ca substanţă dezinfectantă, se recomandă ca conţinutul rezidual al acestuia în efluent să fie cât mai scăzut posibil, dar nu mai mult de limita prevăzută la art. 13 alin. (2);

g)  consideraţiile de scară:

(i)    se vor accepta pentru încercări numai instalaţiile la scara 1:1;

(ii)    în   cazul   unor   instalaţii   unicat  sau   care   au dimensiuni foarte mari, se vor face încercări numai pe prototip;

(iii)     acolo unde va fi posibil, se vor face încercări de confirmare pe instalaţia finală;

h) salinitate şi temperatură:

(i)    încercările se vor face pentru domenii ale salinităţii şi temperaturii efluentului specificate de producător,cu condiţia ca acestea să fie corespunzătoare zonelor de  navigaţie  ale  navelor pe care se montează respectivele instalaţii;

(ii)    în cazul în care se stabilesc limite de funcţionare sub aceste aspecte, respectivele limite se vor înscrie în Certificatul internaţional de prevenire a

poluării cu ape uzate;

i) înclinări şi vibraţii:

(i)     pe cât posibil, încercările se vor efectua în condiţii care să simuleze înclinările obişnuite întâlnite labordul navelor maritime, datorate oscilaţiilor;

(ii)    se vor supune încercărilor la şoc şi vibraţii senzorii şi dispozitivele de control pentru a se verifica dacă acestea sunt potrivite pentru utilizarea pe navele maritime;

j) alte aspecte:

(i)    se va verifica dacă pe instalaţia de tratare a apelor uzate este fixată ferm o etichetă pe care să fie înscrise într-o manieră rezistentă tipul şi modelul instalaţiei, precum şi numele producătorului;

(ii)    se va verifica dacă manualele de operare şi întreţinere furnizate de producător sunt adecvate şi complete;

(iii)    se vor examina caracteristicile tuturor instrumentelor şi aparaturii   utilizate   la  încercări  înainte  de începerea programului de probe pentru a se asigura că toate acestea sunt compatibile între ele.

Art. 16. - Este admisă amplasarea instalaţiei de tratare a apelor uzate la bordul navei în încăperile de maşini-căldări sau în încăperi separate, dacă acestea au ventilaţie forţată de evacuare.

Art. 17. - Instalaţia de tratare a apelor uzate trebuie să fie prevăzută cu un sistem eficient de spălare şi dezinfectare a tuturor părţilor componente care intră în contact direct cu apele uzate şi care sunt supuse unor lucrări de revizie şi/sau de reparare.

SECŢIUNEA a 3-a

Norme tehnice privind construcţia şi echiparea navelor care arborează pavilionul român cu un sistem de malaxare şi dezinfectare a apelor uzate

Art. 18. - Sistemul de malaxare şi dezinfectare a apelor uzate trebuie să asigure mărunţirea conţinutului acestora, astfel încât cea mai mare dimensiune a particulelor rezultate să fie de cel mult 25 mm.

Art. 19. - Debitul se determină în conformitate cu prevederile art. 8. Celelalte cerinţe privind construcţia, montajul şi încercarea sistemelor de malaxare şi dezinfectare a apelor uzate sunt similare cu cele pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, prevăzute la art. 9-12 şi la art. 14-17.

Art. 20. - Tancurile de colectare care fac parte din sistemele de malaxare şi dezinfectare a apelor uzate trebuie să corespundă prevederilor secţiunii a 4-a din prezentul capitol.

SECŢIUNEA a 4-a

Norme tehnice privind construcţia şi echiparea navelor care arborează pavilionul român cu tancuri de colectare a apelor uzate

Art. 21. - Volumul total al tancurilor de colectare a apelor uzate se recomandă a fi calculat după următoarea formulă:

V = fxnxqxt,

unde:

f = este un coeficient ce ţine seama de condiţiile de exploatare, astfel:

f = 1 pentru navele cu zona de navigaţie nelimitată sau limitată la o durată a voiajului de peste 8 ore;

f = 0,3-0,5 pentru navele de pasageri cu durata voiajului între 2 şi 4 ore;

f = 0,1 pentru navele de pasageri cu durata voiajului până la 2 ore;

n = numărul persoanelor;

q = cantitatea zilnică de ape uzate ce revin unei persoane, exprimată în litri/persoană, astfel:

q = 50 litri/persoană, dacă se consideră în calcul strict debitul apelor uzate produse personal; sau

q = 200-350 litri/persoană, dacă se consideră în calcul şi debitul apelor uzate din activităţi gospodăreşti de uz comun, repartizate pe persoană. Valoarea mai mare se ia în cazul navelor de pasageri;

t = timpul cât nava staţionează în port şi/sau în zone unde descărcarea apelor uzate este interzisă, exprimat în zile, astfel:

t = 3-5 zile pentru nave-cisternă cu zona de navigaţie nelimitată;

t = 3-10 zile pentru nave de mărfuri uscate cu zona de navigaţie nelimitată;

t = 3 zile pentru celelalte nave.

Art. 22. - (1) Tancurile de colectare a apelor uzate pot fi structurale sau nestructurale.

(2) Tancurile structurale trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în normele tehnice în vigoare sau unor cerinţe echivalente cuprinse în regulile organizaţiilor recunoscute autorizate.

Art. 23. - (1) Tancurile de colectare a apelor uzate trebuie să fie construite din oţel.

(2)  Suprafeţele interioare ale acestora trebuie să fie netede şi să fie protejate împotriva acţiunii apelor uzate şi a vaporilor degajaţi de acestea. Excepţii privind cerinţa ca suprafeţele interioare să fie netede se admit numai în cazul tancurilor structurale.

(3)   Fundul tancurilor de colectare a apelor uzate trebuie să aibă o pantă spre punctele de aspiraţie.

(4)  Tancurile de colectare a apelor uzate trebuie să aibă guri de vizitare şi vor fi prevăzute cu dispozitive de spălare cu jet de apă şi aburi.

(5)   Se recomandă ca tancurile de colectare să fie astfel concepute, încât acestea să fie prevăzute cu mijloace prin care să se poată menţine un nivel corespunzător de oxigen în apele uzate, pentru a evita producerea fenomenelor anaerobice. In acest sens se recomandă introducerea oxigenului prin injectarea directă a aerului în apele uzate sau prin antrenarea aerului în lichid, în timpul pompării, printr-o duză de ejector sau alte sisteme a căror eficienţă poate fi demonstrată.

(6)  Se recomandă ca tancurile de colectare a apelor uzate să fie prevăzute cu dispozitive pentru agitarea acestor ape.

(7)  Tancurile de colectare a apelor uzate pentru care nu se asigură un sistem activ de aerare trebuie să aibă un sistem de monitorizare astfel încât să se poată lua decizia de golire şi spălare cu jet de apă.

Art. 24. - (1) Tancurile de colectare a apelor uzate trebuie separate prin coferdamuri de tancurile de apă potabilă, apă de spălat şi de apă pentru alimentarea căldărilor, de cele de ulei vegetal, precum şi de încăperile de locuit, de servicii gospodăreşti şi de marfă.

(2)  Tancurile de colectare a apelor uzate pot fi amplasate fără coferdamuri în compartimentul de maşini şi în magaziile de marfă, dacă aceste magazii nu sunt destinate produselor alimentare, indiferent dacă acestea sunt materii prime sau produse finite.

(3)  Se admite amplasarea tancului de colectare a apelor uzate într-o încăpere separată, prevăzută cu ventilaţie artificială de extracţie.

Art. 25. - (1) Tancurile de colectare a apelor uzate vor fi încercate cu o presiune de probă egală cu 1,5 ori presiunea coloanei de apă măsurată de la fundul tancului până la aparatul sanitar sau sifonul cel mai de jos care nu are închidere spre tubulatura de scurgere, dar nu mai puţin de 2,5 m coloană de apă.

(2) Tancurile de colectare a apelor uzate trebuie să fie prevăzute cu o semnalizare luminoasă şi sonoră care se declanşează în momentul în care nivelul în tanc atinge 80% faţă de nivelul maxim de umplere.

CAPITOLUL V

Certificarea

Art. 26. - (1) Navelor care sunt conforme cu prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 şi care efectuează voiaje către porturile sau terminalele situate în limitele jurisdicţiei altor state parte la această anexă li se emite un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate de către Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivelor nave.

(2)   Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate poate fi emis şi de guvernul altui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, cu respectarea Regulii 6 din aceasta.

(3)  In cazul navelor existente, cerinţa prevăzută la alin. (1) se aplică după 5 ani de la data intrării în vigoare a anexei IV revizuite la MARPOL 73/78.

(4)  Pentru navele care arborează pavilionul român ANR emite Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate. Forma şi conţinutul certificatului sunt prevăzute în apendicele care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(5)   Emiterea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate navelor care arborează pavilionul român se poate face după o inspecţie iniţială sau de reînnoire, efectuată în conformitate cu prevederile cuprinse în secţiunea 1.

(6)  Inspecţiile prevăzute la alin. (5) trebuie să fie efectuate de către inspectori ai ANR.

(7)   Totuşi, efectuarea inspecţiilor şi emiterea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate poate fi încredinţată, cu respectarea prevederilor legale, unor organizaţii recunoscute autorizate care au încheiat cu ANR contracte de mandat special pentru delegarea dreptului de emitere a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, denumite în continuare organizaţii recunoscute autorizate. In acest caz, ANR îşi asumă întreaga responsabilitate pentru certificatele emise.

SECŢIUNEA 1

Inspecţia de certificare

Art. 27. - (1) Fiecare navă prevăzută la art. 2, căreia conform Regulii 2 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 i se cere să se conformeze prevederilor acesteia şi care arborează pavilionul român sau a solicitat acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, trebuie să fie supusă următoarelor inspecţii:

a)  o inspecţie iniţială, înainte ca nava să intre în serviciu sau înainte de emiterea pentru prima dată a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate. Această inspecţie va include inspecţia completă a structurii navei, echipamentului, sistemelor, instalaţiilor, amenajărilor şi materialelor sale şi trebuie să fie astfel efectuată încât să se asigure că acestea corespund în întregime cerinţelor aplicabile ale anexei IV revizuite la MARPOL 73/78;

b)   o inspecţie de reînnoire la intervale care nu depăşesc 5 ani, cu excepţia cazului în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2), (3), (4), (7) şi (8). Inspecţia de reînnoire trebuie să fie efectuată astfel încât să se asigure că structura navei, echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele sale corespund în întregime cerinţelor aplicabile ale anexei IV revizuite la MARPOL 73/78;

c)  o inspecţie suplimentară, generală sau parţială, după caz, trebuie să fie efectuată după o reparaţie care rezultă din investigaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) sau ori de câte ori se fac orice reparaţii sau înlocuiri importante. Această inspecţie va fi efectuată astfel încât să se asigure că reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost efectiv realizate, că materialul şi calitatea acestor reparaţii ori înlocuiri sunt în toate privinţele satisfăcătoare si că nava corespunde în toate privinţele cerinţelor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78.

(2) In termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, navele care nu se încadrează în categoria navelor prevăzute la alin. (1) şi care arborează deja pavilionul român sau care urmează să primească dreptul de arborare a pavilionului român trebuie să fie supuse inspecţiilor prevăzute la alin. (1), fără însă să fie emis Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, dar în raportul de inspecţie se va menţiona care dintre prevederile aplicabile ale anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 sunt respectate.

Art. 28. - (1) Inspectorii ANR, precum şi inspectorii organizaţiilor recunoscute autorizate sunt împuterniciţi să solicite reparaţii la navele inspectate şi să efectueze inspecţii, dacă acestea sunt solicitate de autorităţile competente ale statului portului în care se află nava care arborează pavilionul român şi dacă acel stat este parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

(2) In cazul încheierii unui contract de mandat special pentru delegarea dreptului de inspecţie şi emitere a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate către o organizaţie recunoscută autorizată, ANR va transmite Organizaţiei Maritime Internaţionale o notificare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivului contract de mandat special, prin care va informa asupra responsabilităţilor specifice şi condiţiilor de delegare a autorităţii respectivei organizaţii recunoscute autorizate.

Art. 29. - (1) Dacă un inspector al ANR sau al organizaţiei recunoscute autorizate stabileşte că starea navei şi a echipamentului său nu corespunde de fapt caracteristicilor din Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate sau se prezintă astfel încât nava nu este aptă pentru a ieşi în mare fără a prezenta o posibilă ameninţare de a produce daune mediului marin, inspectorul ANR sau al organizaţiei recunoscute autorizate trebuie să se asigure că se iau imediat măsuri de remediere.

(2)  Dacă nu se iau măsuri de remediere, respectivul inspector trebuie să retragă Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate respectiv şi să informeze imediat ANR, iar dacă nava se află în portul unei alte părţi la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, acesta trebuie să informeze imediat şi autorităţile competente ale statului portului.

(3)   Dacă inspectorul ANR sau al organizaţiei recunoscute autorizate a informat autorităţile competente ale statului portului, acesta poate solicita acestor autorităţi orice sprijin necesar pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu prevederile Regulii 4 paragraful 5 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

(4)   Dacă ANR este informată de către inspectorul unei Administraţii a unei părţi la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 sau de către un inspector al unei organizaţii recunoscute autorizate de către această Administraţie asupra retragerii Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate al unei nave, aflată într-un port românesc şi inspectată de către acest inspector, atunci ANR va asigura tot sprijinul său respectivului inspector pentru ca acesta să îşi poată îndeplini obligaţiile în conformitate cu prevederile Regulii 4 paragraful 5 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 şi va acţiona astfel încât să se asigure că nava nu va pleca până când aceasta nu este aptă să iasă în mare sau nu va părăsi portul pentru a se îndrepta spre cel mai apropiat şantier de reparaţii decât în cazul când aceasta nu prezintă o posibilă ameninţare de a produce daune mediului marin.

Art. 30. - După terminarea oricărei inspecţii prevăzute la art. 27 nu trebuie să se facă nicio modificare a structurii navei, echipamentului, instalaţiilor, amenajărilor sau materialului care fac obiectul inspecţiei fără aprobarea ANR, cu excepţia simplei înlocuiri a unor astfel de echipamente ori instalaţii.

Art. 31. - (1) Ori de câte ori se produce un incident la o navă care arborează pavilionul român sau se descoperă o defecţiune ce afectează în mod substanţial rezistenţa navei sau eficienţa ori integritatea echipamentului său prevăzut în anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, comandantul sau compania de navigaţie care operează respectiva navă trebuie să raporteze incidentul ori defecţiunea ANR sau organizaţiei recunoscute autorizate care a emis Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, cât mai curând posibil.

(2)  ANR sau, după caz, organizaţia recunoscută autorizată va începe investigaţia pentru a stabili dacă este necesară efectuarea unei inspecţii în conformitate cu prevederile art. 27.

(3)  In cazul în care nava prevăzută la alin. (1) se află într-un port al altui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, comandantul sau compania de navigaţie care operează respectiva navă va raporta imediat autorităţilor competente ale statului portului în care se află respectiva navă.

(4)  Inspectorul ANR sau al organizaţiei recunoscute autorizate care a eliberat Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate respectivei nave se va asigura că raportul prevăzut la alin. (3) a fost întocmit.

SECŢIUNEA a 2-a

Emiterea sau confirmarea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate pentru navele care nu arborează pavilionul român

Art. 32. - (1) Ministerul poate solicita ANR sau unei organizaţii recunoscute autorizate inspectarea unei nave care arborează pavilionul unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, în situaţia în care primeşte o astfel de solicitare din partea Administraţiei care a acordat dreptul de arborare a pavilionului acestui stat respectivei nave. ANR sau organizaţia recunoscută autorizată poate emite Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate sau poate confirma valabilitatea acestuia numai dacă, în urma inspecţiei efectuate la acea navă, consideră că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

(2)  ANR sau, după caz, organizaţia recunoscută autorizată va transmite în cel mai scurt timp posibil câte o copie a raportului de inspecţie şi a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, atât la minister, cât şi ia Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 care a solicitat inspecţia şi emiterea sau confirmarea valabilităţii certificatului.

(3)  ANR sau organizaţia recunoscută autorizată va declara în scris în certificatul emis sau confirmat privind valabilitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) că acesta a fost emis, respectiv confirmat, la cererea Administraţiei statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivei nave.

(4)   Se interzice emiterea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate unei nave care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

SECŢIUNEA a 3-a

Emiterea sau confirmarea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate de către alt stat pentru navele care arborează pavilionul român

Art. 33. - (1) O companie de navigaţie românească poate solicita ministerului să ceară unui alt stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 să emită sau să confirme un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate pentru o navă care arborează pavilionul român şi care se află în operarea sa, în situaţia în care poate dovedi că ANR sau oricare dintre organizaţiile recunoscute autorizate nu au posibilitatea de a face inspecţia şi de a emite certificatul sau de a confirma valabilitatea acestuia într-un termen care să nu producă navei întârzieri care atrag pierderi economice nejustificate.

(2)  Ministerul va solicita autorităţii competente a statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 indicat de compania de navigaţie românească emiterea sau confirmarea valabilităţii Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, informând în mod corespunzător respectiva companie, ANR şi organizaţiile recunoscute autorizate.

(3)   Un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate emis în condiţiile alin. (1) şi (2) va avea aceeaşi valoare cu cele emise de ANR sau de organizaţiile recunoscute autorizate, în condiţiile prezentelor norme metodologice.

SECŢIUNEA a 4-a

Durata şi valabilitatea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate pentru navele care arborează pavilionul român

Art. 34. - (1) Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate pentru o navă care arborează pavilionul român va fi valabil pe o perioadă de maximum 5 ani de la data emiterii sale.

(2) In cazul în care inspecţia de reînnoire este finalizată în decurs de 3 luni înaintea datei de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecţiei de reînnoire până la o dată care nu va depăşi 5 ani de la data de expirare a certificatului existent.

(3)   Atunci când inspecţia de reînnoire este finalizată după data de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecţiei de reînnoire până la o dată care nu va depăşi 5 ani de la data de expirare a certificatului existent.

(4)  Atunci când inspecţia de reînnoire este finalizată cu mai mult de 3 luni înainte de data de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecţiei de reînnoire până la o dată care nu va depăşi 5 ani de la data finalizării inspecţiei de reînnoire.

(5)   Atunci când un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate este emis în condiţiile art. 33 pe o perioadă mai mică de 5 ani, ANR sau, după caz, organizaţia recunoscută autorizată poate prelungi valabilitatea certificatului dincolo de data de expirare până la perioada maximă prevăzută la alin. (1).

(6)  Atunci când o inspecţie de reînnoire a fost finalizată şi nu se poate emite sau pune la dispoziţie la bordul navei un nou certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate înaintea datei de expirare a certificatului existent, inspectorul ANR sau al organizaţiei recunoscute autorizate poate confirma certificatul existent, iar acest certificat va fi acceptat ca valabil pe o perioadă care nu va depăşi 5 luni de la data de expirare.

(7)  Atunci când, în momentul expirării Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, o navă nu se află într-un port în care urmează să fie inspectată, ANR sau organizaţia recunoscută autorizată poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar această prelungire va fi acordată numai în scopul de a permite navei să îşi încheie voiajul spre portul în care va fi inspectată şi numai în cazurile în care acest lucru se consideră corespunzător şi posibil. Niciun certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate nu trebuie să fie prelungit pe o perioadă mai mare de 3 luni, iar la sosirea în portul în care urmează a fi inspectată, nava căreia i s-a acordat prelungirea nu va fi autorizată să părăsească portul fără a avea un nou certificat. Atunci când inspecţia de reînnoire este finalizată, noul certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate va fi valabil până la o dată care nu depăşeşte 5 ani de la data de expirare a certificatului existent înainte de acordarea prelungirii sale.

(8)   Un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, emis unei nave angajate în voiaje scurte, care nu a fost prelungit conform prevederilor prezentului articol, poate fi prelungit de ANR sau de organizaţia recunoscută autorizată pentru o perioadă de graţie de până la o lună de la data de expirare indicată în acest certificat. Atunci când inspecţia de reînnoire este finalizată, noul certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate va fi valabil până la o dată care nu va depăşi 5 ani de la data de expirare a certificatului existent înainte de acordarea prelungirii sale.

(9)   Un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, emis conform prevederilor art. 32 sau 33, încetează a mai fi valabil în unul dintre următoarele cazuri:

a)   dacă inspecţiile corespunzătoare nu sunt finalizate în decursul perioadelor prevăzute la art. 27 alin. (1); sau

b)   la transferarea unei nave care arborează pavilionul român sub pavilionul altui stat.

(10)  In cazul acordării dreptului de arborare a pavilionului român unei nave care a deţinut un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate eliberat de Administraţia unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, ANR sau, după caz, organizaţia recunoscută autorizată va emite un nou certificat numai dacă inspectorii acestora constată că:

a)    nava şi echipamentul său sunt într-o stare care demonstrează că nava este aptă pentru a ieşi în mare fără a prezenta un eventual pericol pentru mediul marin; şi

b)   nava, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele care fac obiectul inspecţiei nu au suferit modificări importante fără aprobarea respectivei Administraţii, cu excepţia simplei înlocuiri a unor astfel de echipamente sau instalaţii.

(11)  ANR poate solicita Administraţiei statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 în decurs de 3 luni de la data acordării dreptului de arborare a pavilionului român transmiterea, cât mai curând posibil, a copiei Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate care a existat la bordul navei înaintea transferului şi, dacă este posibil, a copiilor rapoartelor de inspecţie corespunzătoare.

(12) Atunci când o navă care a arborat pavilionul român se transferă la pavilionul unui alt stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, ANR, la solicitarea respectivului stat, în termen de cel mult 3 luni de la efectuarea transferului, va transmite copiile Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate care a existat la bordul navei înaintea transferului şi, dacă este posibil, copiile rapoartelor de inspecţie corespuzătoare.

CAPITOLUL VI

Activitatea de control

SECŢIUNEA 1

Controlul statului pavilionului

Art. 35. - (1) Navele care fac obiectul prezentelor norme metodologice, care arborează pavilionul român şi care se află în condiţii de exploatare, pot fi controlate oricând asupra modului cum sunt respectate prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 de către inspectorii ANR în oricare dintre porturile româneşti sau străine în care se află acestea. Inspectorii ANR întocmesc un raport de inspecţie, iar în cazul în care constată că nava nu corespunde prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, pot propune retragerea Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, dacă nu se iau măsuri de remediere.

(2)  In cazul în care inspecţia se face într-un port al unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, ANR va informa corespunzător autoritatea competentă a statului portului asupra constatărilor făcute şi măsurilor întreprinse.

(3)  Prevederile cuprinse la alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia naţională în vigoare privind controlul statului pavilionului.

SECŢIUNEA a 2-a

Controlul statului portului (PSC)

Art. 36. - (1) Orice navă căreia i se aplică prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, care nu arborează pavilionul român şi care se află în unul dintre porturile româneşti sau terminalele din larg aflate sub jurisdicţia României, poate fi inspectată de inspectorii PSC din cadrul ANR.

(2)  In cazul navelor care arborează pavilionul unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, inspecţia trebuie să se limiteze numai la verificarea existenţei la bord a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate valabil, dacă nu există motive serioase pentru a crede că starea navei sau a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ de datele înscrise în respectivul certificat.

(3)  In cazul în care nava nu are un certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate valabil sau starea ei ori a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ de datele înscrise în respectivul certificat, ANR va lua măsurile necesare pentru a se asigura că nava nu va continua voiajul decât atunci când este efectiv aptă pentru a ieşi în mare fără a prezenta o posibilă ameninţare de a produce daune mediului marin. Totuşi, ANR poate permite respectivei nave să părăsească portul sau terminalul din larg în scopul deplasării la cel mai apropiat şantier de reparaţii existent.

(4)   In cazurile prevăzute la alin. (3) ANR va informa Administraţia statului parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 care a acordat dreptul de arborare a pavilionului respectivei nave şi se va consulta cu aceasta asupra măsurilor pe care urmează să le întreprindă.

(5)  In cazul în care nava controlată arborează pavilionul unui stat care nu este parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, inspectorii PSC din cadrul ANR se vor asigura că nava controlată respectă prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 într-o măsură suficient de mare pentru ca această navă să nu fie considerată că beneficiază de condiţii mai favorabile decât navele care arborează pavilionul unui stat parte.

(6) Prevederile cuprinse în alin. (1)-(5) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia naţională în vigoare privind controlul statului portului.

Art. 37. - (1) Navele cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, care arborează pavilionul român şi care se află în porturile sau terminalele din larg aflate sub jurisdicţia unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, au obligaţia să permită efectuarea de inspecţii de către inspectorii PSC din respectivul stat. Inspecţia trebuie să se limiteze numai la verificarea existenţei la bord a Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate valabil, dacă nu există motive serioase pentru a se considera că starea navei sau a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ de datele înscrise în respectivul certificat.

(2)   In cazul în care asupra unei nave care arborează pavilionul român se aplică măsura reţinerii într-un port sau terminal al unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, necesară pentru a se asigura că nava nu va continua voiajul decât atunci când este aptă pentru a ieşi în mare fără a prezenta o posibilă ameninţare de a produce daune mediului marin, comandantul navei respective va anunţa ANR şi, după caz, organizaţia recunoscută autorizată, care a eliberat navei Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate.

(3)  Nava care arborează pavilionul român căreia i s-a aplicat măsura reţinerii într-un port sau terminal al unui stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, după informarea ANR şi, după caz, a organizaţiei recunoscute autorizate, care a eliberat navei Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate, poate solicita permisiunea de a părăsi portul sau terminalul din larg în scopul deplasării la cel mai apropiat şantier de reparaţii existent pentru remedierea nonconformităţilor descoperite de inspectorii controlului statului portului.

CAPITOLUL VII

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a navelor care arborează pavilionul român

Art. 38. - Companiile de navigaţie care operează nave ce arborează pavilionul român şi cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 trebuie să instruiască comandanţii şi echipajele acestora pentru a examina periodic sistemul de ape uzate instalat la bordul fiecărei nave în vederea evaluării riscului pătrunderii gazelor toxice şi/sau inflamabile, produse în acest sistem, către spaţiile de lucru şi cele de locuit.

Art. 39. - Se recomandă ca examinarea sistemului de ape uzate să se realizeze cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori sunt depistate condiţii nesatisfăcătoare. Examinarea ar trebui să includă:

a)  desfacerea capacelor de inspecţie a tancurilor de colectare a apelor uzate şi, dacă este necesar, curăţarea oricăror depuneri, dându-se o atenţie specială zonelor din spatele despărţiturilor interioare ale acestora;

b)   examinarea vizuală a structurii tancurilor de colectare a apelor uzate, a eventualelor diviziuni interne şi a racordurilor de tubulatură;

c)  verificarea elementelor sensibile, precum dispozitivele de măsurare a nivelului apelor uzate în tanc şi valvulele montate pe acesta;

d)  verificarea modului de funcţionare a tuturor sistemelor de transvazare a apelor uzate din tancul de colectare;

e)   verificarea sistemului de distribuţie a aerului pentru depistarea eventualelor scurgeri de aer şi pentru determinarea stării duzelor sau a celorlalte elemente de difuzare a aerului în apele uzate;

f)   verificarea suflantelor de aer pentru a determina dacă presiunea de lucru este între limitele permise;

g)  verificarea funcţionării ventilatoarelor instalaţiei de ventilare a tancurilor de colectare a apelor uzate;

h) verificarea tuturor tubulaturilor de scurgere pentru depistarea unor eventuale neetanşeităţi la apă/gaze, în special în spaţiile de locuit, precum şi a lentilelor de apă din sifoanele toaletelor şi/sau a trapelor de închidere pentru prevenirea intrării gazelor din apele uzate în încăperile unde sunt amplasate toalete;

i) verificarea fixării tuturor aparatelor şi dispozitivelor sanitare pentru a preveni sau depista eventualele mişcări relative dintre acestea şi tubulatura de scurgere a apelor uzate;

j) verificarea funcţionării eficiente a fiecărei toalete, a dispozitivelor de etanşare la gaze şi a dispozitivelor pentru reumplerea bazinelor pentru apa de spălare a acestora;

k) verificarea aerisirii instalaţiei de evacuare a apelor uzate pentru depistarea unor eventuale obturări ale gurilor de aerisire sau a formării de dopuri pe aceasta ori a creării vacuumului care produce absorbţia lentilelor de apă din sifoane, precum şi a menţinerii autodrenajului acesteia la orice unghi de înclinare prevăzută, transversală sau longitudinală, a navei;

l) verificarea instalaţiilor de ventilare a spaţiilor în care sunt amplasate toalete sau alte elemente ale instalaţiei de ape uzate. O atenţie specială se recomandă a se acorda deschiderilor pentru extragerea aerului în scopul de a se asigura că acestea sunt curate şi nu sunt obturate cu praf, scame, puf şi altele asemenea. Se recomandă verificarea reglajelor dispozitivelor montate pe deschiderile de extragere a aerului, pentru funcţionarea echilibrată a acestei instalaţii şi asigurarea ventilării fiecărei încăperi. Se recomandă verificarea tuturor unităţilor de extracţie pentru a se asigura că acestea nu pot fi blocate sub niciun motiv.

Art. 40. - Se recomandă ca utilizarea substanţelor de curăţare şi de dezinfectare a toaletelor să se facă în măsura în care acestea nu distrug bacteriile care asigură procesele aerobiotice care se produc în tancurile de colectare a apelor uzate. Trebuie urmate recomandările producătorilor instalaţiei de tratare a apelor uzate în privinţa caracteristicilor şi cantităţilor substanţelor de curăţare şi de dezinfectare utilizate.

Art. 41. - Companiile de navigaţie care operează nave care arborează pavilionul român trebuie:

a)  să informeze comandantul, ofiţerii şi tot echipajul asupra pericolelor pe care le prezintă gazele emise de instalaţiile de ape uzate dacă acestea pătrund în spaţiile de lucru şi în cele de locuit;

b)  să instituie la bordul acestor nave o procedură operaţională în baza căreia se realizează raportarea şi înregistrarea verificărilor efectuate şi a lucrărilor de întreţinere executate la sistemele de ape uzate, precum şi măsurile luate în cazurile în care sunt sesizate la bord emanaţii de gaze urât mirositoare sau cu miros de mucegai;

c)   să instruiască personalul care execută la bordul navei lucrări de întreţinere sau de reparaţii la instalaţiile de ape uzate asupra pericolelor produse de gazele sărăcite de oxigen, toxice ori inflamabile care se pot găsi în tancurile de colectare sau în tubulatură şi să ia măsurile necesare corespunzătoare pentru lucrul în spaţii închise.

CAPITOLUL VIII

Facilităţi de recepţie a apelor uzate în porturi

Art. 42. - (1) Descărcarea apelor uzate din navele cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 în mare este interzisă, cu excepţia următoarelor cazuri:

a)   nava descarcă ape uzate după malaxare şi dezinfectare, folosind un sistem aprobat, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), la o distanţă mai mare de 3 mile marine de la uscatul cel mai apropiat;

b)   nava descarcă ape uzate, care nu sunt malaxate şi dezinfectate, la o distanţă mai mare de 12 mile marine de la uscatul cel mai apropiat, cu condiţia ca, în niciun caz, apele uzate depozitate în tancuri de colectare să nu fie descărcate dintr-o dată, ci cu un debit moderat, cu nava în marş, cu o viteză de cel puţin 4 noduri. In cazul navelor care arborează pavilionul român, debitul de descărcare trebuie să fie aprobat de ANR sau de o organizaţie recunoscută autorizată, iar în cazul navelor care arborează pavilionul unui alt stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, de Administraţia statului pavilionului.Aprobarea debitului de descărcare se face pe baza normelor elaborate de Organizaţia Maritimă Internaţională;

c) apele uzate ale navei sunt tratate într-o instalaţie care:

(i) îndeplineşte cerinţele de exploatare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a);

(ii) este corespunzător certificată de ANR sau de o organizaţie recunoscută autorizată, în cazul navelor care arborează pavilionul român, iar în cazul navelor care arborează pavilionul unui alt stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, de Administraţia statului pavilionului sau de o organizaţie recunoscută autorizată de această administraţie;

(iii) rezultatele încercărilor instalaţiei sunt înscrise în Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate; şi

(iv) efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.

(2)   Prevederile alin. (1) nu se vor aplica în cazul în care navele care arborează pavilionul român se află în apele unui stat care a impus ca în apele aflate sub jurisdicţia sa să fie respectate alte cerinţe, mai puţin riguroase decât cele prevăzute în anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, referitoare la descărcarea în mare a apelor uzate.

(3)   Când apele uzate sunt amestecate cu deşeuri sau cu deşeuri de apă prevăzute în alte anexe la Convenţia MARPOL 73/78, în mod suplimentar cerinţelor din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 trebuie îndeplinite şi cerinţele acelor anexe.

(4)  In cazul în care se constată nerespectarea modalităţilor de descărcare a apelor uzate în mare, inspectorii ANR vor lua măsurile prevăzute de lege.

Art. 43. - (1) In toate porturile şi terminalele din largul mării, aflate sub jurisdicţia României, în care acostează nave maritime cărora li se aplică prevederile din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, administraţiile portuare respective au obligaţia să asigure facilităţi de recepţie a apelor uzate depozitate la bordul acestor nave.

(2) Preluarea apelor uzate trebuie să se facă cu mijloace adecvate, care pot fi cuplate la racordurile standard de descărcare cu care sunt dotate navele în conformitate cu prevederile Regulii 10 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, şi fără a provoca întârzieri excesive navelor.

Art. 44. - (1) Comandanţii navelor care arborează pavilionul român au obligaţia ca, în situaţiile în care s-au aflat în porturile unor state părţi la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 şi li s-au pus la dispoziţie instalaţii de recepţie a apelor uzate care nu corespundeau Regulii 12 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, să informeze ANR.

(2) ANR va analiza sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi, dacă va considera că instalaţiile de recepţie respective sunt neadecvate, va întocmi un raport corespunzător, pe care îl va înainta la minister, iar acesta va întocmi informarea care se va prezenta Organizaţiei Maritime Internaţionale, în conformitate cu prevederile Regulii 12 paragraful 2 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

Art. 45. - In cazul în care la minister se primesc din partea Organizaţiei Maritime Internaţionale sesizări prin care se semnalează instalaţii de recepţie a apelor uzate în porturile româneşti ca fiind neadecvate, ministerul va analiza cazul şi va propune, împreună cu administraţia portuară respectivă, măsurile adecvate pentru conformarea cu prevederile Regulii 12 paragraful 1 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78.

Art. 46. - Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se completează cu prevederile legale în vigoare.

Apendice 1)

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE PREVENIRE A POLUĂRII CU APE UZATE

INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTIONPREVENTION CERTIFICATE

Emis în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din 1973 pentru

Issued under the provisions of the International Convention for

prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978

the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978

referitor la aceasta si aşa cum a fost amendată prin rezoluţia MEPC115(51),

relating thereto, and as amended by resolution MEPC.115(51),

(denumită în continuare "Convenţia"), sub autoritatea

(hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the

Guvernului României

Government of Romania

de către Autoritatea Navală Română

by the Romanian Naval Authority

Caracteristicile navei

Particulars of ship

Numele navei_______________________________       

Name of ship                                                                       

Tonaj brut________________

 Gross tonnage

Numărul sau literele distinctive_______________       

Distinctive number or letters                                            

Numărul de persoane pentru care nava este

Number of persons which the ship is

certificată să le transporte______________

certifled to carry

Portul de înregistrare_________________________      

Port of registry                                                              

Număr IMO_________________

IMO Number

Navă nouă/existentă

New/existing ship*

Data la care a fost pusă chila sau la care nava se afla într-un stadiu similar de construcţie sau, după

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable,

 caz, data la care au început lucrările de transformare sau modificare cu caracter major_____________

date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

Se elimină după caz/

*Delete as appropriate

1) Apendicele este reprodus în facsimil.

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

THIS IS TO CERTIFY:

1           Nava este echipată cu o instalaţie de tratare a apelor uzate/malaxor/tanc de colectare* şi cu o

1            That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* and a

 tubulatură de descărcare în conformitate cu regulile 9 şi 10 din Anexa IV la Convenţie după cum

discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as

urmează:

follows:

* 1.1  Descrierea instalaţiei de tratare a apelor uzate:

*1.1 Description of the sewage treatment plant:

Tipul instalaţiei de tratare a apelor uzate_______________________________

Type of sewage treatment plant

Numele producătorului____________________________________________

Name of manufacturer

Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română ca

The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority to

îndeplinind următoarele norme privind standardele referitoare la efluent, conform

meet the effluent standards as provided for in

rezoluţiei MEPC.2(VI)____________________________________________

resolution MEPC. 2(VI)

*1.2 Descrierea malaxorului:

* 1.2 Description of comminuter:

Tipul malaxorului________________________________________________

Type of comminuter

Numele producătorului____________________________________________

Name of manufacturer

Calitatea apelor uzate după dezinfectare_______________________________

Standard of sewage after disinfection

*1.3 Descrierea tancului de colectare:

*1.3 Description of holding tank:

Capacitatea totală a tancului de colectare___________________________m3

Total capacity of the holding tank

Amplasamentul__________________________________________________

Location

1.4    O tubulatură de descărcare a apelor uzate la o instalaţie de recepţie, prevăzută cu un

1.4   A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a racord standard de legătură cu uscatul.

standard shore connection.

2       Nava a fost inspectată în conformitate cu regula 4 din Anexa IV la Convenţie.

2      That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

3     Inspecţia arată că structura, echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele

3    The survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material

 navei şi starea acestora sunt satisfăcătoare în toate privinţele şi că nava corespunde

of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies

cerinţelor aplicabile din Anexa IV la Convenţie.

with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.

Se elimină după caz

* Delete as appropriate

Prezentul Certificat este valabil până la_____________________________

This Certificate is valid until

sub rezerva inspecţiilor efectuate în concordanţă cu regula 4 din Anexa IV la Convenţie.

subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

Data finalizării inspecţiei pe care se bazează acest Certificat: ______________zi/lună/an

Completion date of survey on which this Certificate is based:_______________dd/mm/yyyy

Emis la___________________

Issued at

(Locul emiterii Certificatului)

(Place of issue of Certificate)

_____________

(Data emiterrii)

(Date of issue)

____________________________________

(Semnătura persoanei oficiale autorizate care eliberează certificatul)

(Signature of authorized offîcial issuing the Certificate)

(Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DACĂ ACESTA

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF

ESTE VALABIL MAI PUŢIN DE CINCI ANI, CÂND SE APLICĂ REGULA 8.3

VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 8.3. APPLIES

Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul Certificat, în conformitate

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance

cu regula 8.3 din Anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la____________________

with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until.

Semnat___________________________________     

Signed                                                                             

Locul___________________________

Place

(Semnătura persoanei oficiale autorizate)                  

(Signature of authorized official)                                

Data____________________________

Date

(Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI CÂND INSPECŢIA DE REÎNNOIRE

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY

 S-A EFECTUAT ŞI CÂND SE APLICĂ REGULA 8.4

HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION 8.4 APPLIES

Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul Certificat, în conformitate

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance

cu regula 8.4 din Anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la .___________________

with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until

Semnat______________________________                  

Signed                                                                             

Locul________________________________

Place

(Semnătura persoanei oficiale autorizate)                  

(Signature of authorized offîcial)                                 

Data_________________________________

Date

(Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI PANA CÂND NAVA

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL

AJUNGE ÎN PORTUL DE INSPECŢIE SAU PENTRU O PERIOADĂ DE GRAŢIE CÂND SE

REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE

APLICĂ REGULA 8.5 SAU REGULA 8.6

REGULATION 8.5 OR 8.6 APPLIES

Prezentul Certificat, în conformitate cu regula 8.5 sau regula 8.6  din Anexa IV la Convenţie, se va

This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention,

accepta ca fiind valabil până la____________________________.

be accepted as valid until

Semnat_____________________________

Signed

Locul______________________________

Place

(Semnătura persoanei oficiale autorizate)

(Signature of authorized official)

Data.............................................

Date

(Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Se elimină după caz.

* Delete as appropiate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1070/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1070 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu