Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1589 din 30.10.2012

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 06 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul I Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)Rezoluţia MEPC.200(62) - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), prevăzută în anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012. 2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Anexa IV la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 27 septembrie 2003, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională PMP/Circ. 166 din 14 noiembrie 2003, iar anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 august 2005, conform documentului transmis de Organizaţia Maritimă Internaţională A1/U/3.36 (NV.3). Amendamentele adoptate prin Rezoluţia MEPC.143(54) au intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 1 august 2007, cele adoptate prin Rezoluţia MEPC.164(56) la data de 1 decembrie 2008, iar cele adoptate prin Rezoluţia MEPC.200(62) au ca termen de intrare în vigoare data de 1 ianuarie 2013, potrivit prevederilor respectivelor rezoluţii. 3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prezentele norme metodologice sunt astfel elaborate încât utilizatorii acestora să fie nevoiţi să utilizeze cât mai puţin textul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78. Totuşi, pentru deplina înţelegere şi corecta interpretare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave, utilizatorii trebuie să folosească textul acesteia, publicat odată cu legea de aderare în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 9 noiembrie 2005, precum şi textele amendamentelor ulterioare, menţionate la art. 1 alin. (2), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2009 şi, respectiv, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012. 4. La articolul 3, după punctul 17 se introduc trei noi puncte , punctele 18-20, cu următorul cuprins: 18. Zonă specială înseamnă o zonă din mare în care, pentru motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate. Zonele speciale sunt următoarele: a)zona Mării Baltice, astfel cum este definită în regula 1.11.2 a anexei I la MARPOL 73/78; şi b)orice altă zonă din mare desemnată de către Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) în conformitate cu criteriile şi procedurile pentru desemnarea zonelor speciale cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate de la nave, stabilite prin Rezoluţia Adunării A.927(22) «Linii directoare pentru desemnarea zonelor speciale în temeiul MARPOL 73/78 şi Linii directoare pentru identificarea şi desemnarea zonelor din mare vulnerabile în mod special». 19. Un pasager înseamnă oricare persoană, alta decât: a)comandantul şi membrii echipajului ori alte persoane angajate sau care au o ocupaţie în orice calitate la bordul unei nave pentru nevoile acelei nave; şi b)un copil cu vârsta mai mică de un an. 20. O navă de pasageri înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri. Pentru aplicarea regulii 11.3 din anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, o navă de pasageri nouă înseamnă o navă de pasageri: a)pentru care contractul de construcţie este încheiat ori, în cazul absenţei unui contract de construcţie, a cărei chilă este pusă sau care este într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2016 ori după această dată; sau b)a cărei livrare se efectuează la 2 ani sau mai mult după 1 ianuarie 2016.O navă de pasageri existentă este o navă de pasageri care nu este o navă de pasageri nouă. 5. La articolul 4, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. anexa IV revizuită - anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, astfel cum aceasta a fost adoptată prin Rezoluţia MEPC.115(51) şi, ulterior, amendată prin Rezoluţia MEPC.143(54), Rezoluţia MEPC.164(56) şi Rezoluţia MEPC.200(62); 6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins: (11) Prin derogare de la paragraful 1 al regulii 9 din anexa IV revizuită, în timp ce se află într-o zonă specială, fiecare navă de pasageri, care arborează pavilionul român, căreia, în conformitate cu regula 2 din anexa IV revizuită, i se cere să corespundă prevederilor anexei IV revizuite şi căreia i se aplică regula 11.3 din anexa IV revizuită, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme de tratare a apelor uzate:.1 o instalaţie de tratare a apelor uzate de un tip aprobat de către ANR sau de către o organizaţie recunoscută autorizată, luând în considerare standardele şi metodele de încercare elaborate de către IMO, ori care are o aprobare de tip obţinută în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare; sau .2 un tanc de colectare, a cărui capacitate este considerată corespunzătoare după aprecierea ANR, pentru reţinerea tuturor apelor uzate, ţinând seama de modul de operare a navei, de numărul de persoane aflate la bord şi de alţi factori semnificativi. Tancul de colectare trebuie să fie construit astfel încât să fie considerat acceptat de către ANR şi trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv care indică vizual cantitatea pe care o conţine. 7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru a putea fi aprobate sau considerate acceptate de către ANR, sistemele pentru ape uzate prevăzute la alin. (1) şi alin. (11) trebuie să fie proiectate şi executate în conformitate cu regulile unor societăţi de clasificare agreate de către minister şi trebuie să respecte cerinţele cuprinse în prezentele norme metodologice. 8. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Instalaţiile de tratare a apelor uzate, care se montează la 1 ianuarie 2016 sau după această dată la bordul navelor de pasageri care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în Liniile directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent şi încercările de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, care vor fi aprobate prin rezoluţie de către Comitetul pentru protecţia mediului marin din cadrul IMO. Pentru a se constata că instalaţiile corespund standardelor, acestea se supun unor încercări potrivit prevederilor respectivei rezoluţii, iar ANR sau organizaţia recunoscută autorizată va emite Certificatul de aprobare de tip pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 494/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în aceeaşi rezoluţie. 9. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VII Descărcarea apelor uzate şi instalaţii de primire a apelor uzate (regulile 11, 12 şi 12 bis din anexa IV revizuită) Articolul 22(1) Prevederile prezentului articol se aplică la descărcarea apelor uzate din navele care arborează pavilionul român, altele decât navele de pasageri, în toate zonele şi la descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în afara zonelor speciale.
(2) Sub rezerva prevederilor regulii 3 din anexa IV revizuită, este interzisă descărcarea apelor uzate în mare din navele şi în circumstanţele prevăzute la alin. (1), cu excepţia următoarelor cazuri:
a)nava descarcă ape uzate după malaxare şi dezinfectare, folosind un sistem aprobat de către ANR în conformitate cu regula 9.1.2 din anexa IV revizuită, la o distanţă mai mare de 3 mile marine de uscatul cel mai apropiat, sau ape uzate care nu sunt malaxate ori dezinfectate la o distanţă mai mare de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat, cu condiţia ca, în orice caz, apele uzate care au fost depozitate în tancurile de colectare sau apele uzate provenind din spaţiile în care sunt animale vii să nu fie descărcate dintr-o dată, ci cu un debit moderat, cu nava în marş cu o viteză de cel puţin 4 noduri. Rata de descărcare trebuie să fie aprobată de ANR sau de o organizaţie recunoscută autorizată. Aprobarea ratei de descărcare de către ANR sau de către organizaţia recunoscută se face pe baza prevederilor cuprinse în apendicele nr. 4, elaborate pe baza normelor adoptate de IMO prin Rezoluţia MEPC.157(55). Documentul prin care se aprobă rata/ratele de descărcare trebuie păstrat la bordul navei şi trebuie prezentat în timpul efectuării inspecţiilor sau al controalelor; sau b)nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către un organism notificat ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din anexa IV revizuită, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică navelor prevăzute la alin. (1) care operează în sau sunt în trecere prin apele aflate sub jurisdicţia unui stat şi îşi descarcă apele uzate în conformitate cu cerinţe mai puţin severe care ar putea fi impuse de acel stat.(4) Interdicţia prevăzută la alin. (2), împreună cu excepţiile din toate cazurile enumerate, este aplicabilă şi tuturor navelor care operează în apele aflate sub jurisdicţia României sau care le traversează, cu precizarea ca echipamentele şi instalaţiile respective să fie aprobate/certificate de Administraţia statului pavilionului sau de o organizaţie recunoscută de această Administraţie, dacă acest stat este stat parte la anexa IV revizuită.(5) În cazul în care se constată nerespectarea modalităţilor de descărcare a apelor uzate în apele aflate sub jurisdicţia României, inspectorii ANR vor lua măsurile prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă.
Articolul 23(1) Prevederile prezentului articol se aplică navelor de pasageri care arborează pavilionul român la descărcarea apelor uzate în cadrul unei zone speciale.
(2) Sub rezerva prevederilor regulii 3 din anexa IV revizuită, descărcarea apelor uzate dintr-o navă aflată în circumstanţa prevăzută în alin. (1) este interzisă:
a)pentru navele de pasageri noi la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis din anexa IV revizuită; şi b)pentru navele de pasageri existente la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis din anexa IV revizuită,cu excepţia situaţiilor în care următoarele condiţii sunt îndeplinite: nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către ANR ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.2.1 din anexa IV revizuită, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.
Articolul 24 Când apele uzate sunt amestecate cu deşeuri sau cu deşeuri de apă prevăzute în alte anexe ale MARPOL 73/78, cerinţele acelor anexe trebuie să fie îndeplinite suplimentar faţă de cerinţele prevăzute în anexa IV revizuită. Articolul 25(1) În toate porturile româneşti şi terminalele din largul mării aflate sub jurisdicţia României, care sunt vizitate de nave maritime cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite, administraţiile portuare respective au obligaţia să asigure instalaţii de primire pentru a satisface necesităţile navelor de a preda apele uzate stocate la bord.
(2) Preluarea apelor uzate trebuie să se facă cu mijloace adecvate, care pot fi cuplate la racordurile standard de descărcare cu care sunt dotate navele în conformitate cu prevederile regulii 10 din anexa IV revizuită, şi fără a provoca întârzieri excesive navelor.
(3) Comandanţii navelor care arborează pavilionul român au obligaţia să informeze ANR în situaţiile în care s-au aflat în porturile unor state părţi la anexa IV revizuită şi li s-au pus la dispoziţie instalaţii de primire a apelor uzate care nu corespundeau regulii 12 din anexa IV revizuită.
(4) ANR analizează sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (3) şi, dacă va considera că instalaţiile de primire respective sunt neadecvate, va întocmi informarea care se va prezenta la IMO, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al regulii 12 din anexa IV revizuită, informând în mod corespunzător ministerul.
(5) În cazul în care la minister se primesc din partea IMO sesizări prin care se semnalează instalaţii de primire a apelor uzate în porturile româneşti considerate ca fiind neadecvate, ministerul va analiza cazul şi va dispune măsurile corespunzătoare pentru conformarea cu prevederile paragrafului 1 al regulii 12 din anexa IV revizuită, pe care administraţia portuară respectivă are obligaţia să le pună în practică.
Articolul 26(1) Prevederile prezentului articol se vor aplica numai în cazul în care în apele aflate sub jurisdicţia României se va desemna potrivit prevederilor regulii 5 bis din anexa IV revizuită o zonă specială.
(2) Administraţiile porturilor mărginite de o zonă specială sau care sunt amplasate într-o astfel de zonă specială au obligaţia, în cazul în care porturile respective sunt vizitate de nave de pasageri, să asigure ca acele porturi să fie prevăzute cu instalaţii de primire a apelor uzate, adecvate pentru a răspunde nevoilor acelor nave, şi care să fie operate astfel încât să nu se producă întârzierea excesivă a acestora.
(3) ANR va notifica IMO măsurile luate de administraţiile porturilor în aplicarea alin. (2), precum şi data de la care instalaţiile de primire a apelor uzate de la navele de pasageri vor fi în funcţiune, informând în mod corespunzător ministerul.
(4) Până la notificarea emisă de către IMO celorlalte părţi la anexa IV revizuită, menţionată în regula 12 bis paragraful 2 din anexa IV revizuită, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din anexa IV revizuită.
Articolul 261 Notificările emise de către IMO privind zonele speciale din străinătate şi instalaţiile de primire a apelor uzate pentru navele de pasageri aferente acestor zone, care sunt primite de minister sau de către ANR, vor fi aduse la cunoştinţa navelor care arborează pavilionul român prin avize către navigatori emise de către ANR. Până la stabilirea datei conform regulii 12 bis paragraful 2 din anexa IV revizuită, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din anexa IV revizuită. Articolul 27 Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia naţională privind instalaţiile portuare de primire a deşeurilor generate de nave.
10. Apendicele nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IICertificatele internaţionale pentru prevenirea poluării cu ape uzate emise navelor care arborează pavilionul român anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării acestora. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013. p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Răducu Valentin Preda, secretar de stat
ANEXĂ(Apendicele nr. 3 la normele metodologice) Certificat internaţional pentru prevenirea poluării cu ape uzate International sewage pollution prevention certificate Eliberat în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost amendată prin Rezoluţia MEPC.115(51) şi Rezoluţia MEPC.200(62) (denumită în continuare „Convenţia“), sub autoritatea Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by Resolution MEPC.115(51) and Resolution MEPC.200(62), (hereinafter referred to as „the Convention“) under the authority of the Guvernului României Government of Romania de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... by Ministry of Transport and Infrastructure by (Autoritatea Navală Română sau titlul oficial complet al organizaţiei recunoscute autorizate) (Romanian Naval Authority or full designation of the authorized recognized organization) Caracteristicile navei Particulars of ship Numele navei ........ ................ ........ .............. Name of ship Numărul sau literele distinctive ........ ........ ............ Distinctive number or letters Portul de înregistrare ........ ................ ........ ........... Port of registry Navă nouă/existentă* New/Existing ship* Tipul navei pentru aplicarea regulii 11.3*: Type of ship for the application of regulation 11.3* Tonaj brut ........ ............ Gross tonnage Numărul de persoane pe care nava este certificată să le transporte ........... Number of persons which the ship is certified to carry Număr IMO1 ........ ............. IMO Number1 Navă, de pasageri nouă/existentă New/Existing passenger ship Navă, alta decât o navă de pasageri Ship other than a passenger ship Data la care a fost pusă chila sau la care nava se afla într-un stadiu de construcţie echivalent sau, după caz, data la care au început lucrările de transformare sau modificare cu caracter major ........ .......... Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced. SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ: THIS IS TO CERTIFY: 1 Nava este echipată cu o instalaţie de tratare a apelor uzate/malaxor/tanc de colectare* şi cu o tubulatură de descărcare în conformitate cu regulile 9 şi 10 din anexa IV la Convenţie, după cum urmează: 1 That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of annex IV of the Convention as follows: *1.1 Descrierea instalaţiei de tratare a apelor uzate: *1.1 Description of the sewage treatment plant: Tipul instalaţiei de tratare a apelor uzate ............... Type of sewage treatment plant Numele producătorului ........ ............ Name of manufacturer Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC.2(VI). The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC.2(VI). Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC.159(55) The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC.159(55). Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizaţia recunoscută autorizată ca îndeplinind standardele efluentului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Rezoluţia MEPC .... (...).& The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC....(..).& *1.2 Descrierea malaxorului: *1.2 Description of comminuter: Tipul malaxorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Type of comminuter 1 Se face referire la Schema numărului IMO de identificare a navei adoptată de către Organizaţie prin Rezoluţia A.600(15)./Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by Resolution A.600(15). * Se elimină, după caz./Delete as appropriate. & Numărul Rezoluţiei MEPC se va insera când standardele vor fi adoptate de către MEPC la o sesiune viitoare./The number of the MPEC Resolution will be introduced after the adoption of the MPEC within a future session. Numele producătorului ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Name of manufacturer Calitatea apelor uzate după dezinfectare ........ ................ ................ ................ ........... Standard of sewage after disinfection *1.3 Descrierea tancului de colectare: *1.3 Description of holding tank: Capacitatea totală a tancului de colectare ........ ........ .............. m3 Total capacity of the holding tank Amplasamentul ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Location 1.4 O tubulatură de descărcare a apelor uzate la o instalaţie de recepţie, prevăzută cu un racord standard de legătură cu uscatul 1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection 2 Nava a fost inspectată în conformitate cu regula 4 din anexa IV la Convenţie. 2 That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of annex IV of the Convention. 3 Inspecţia arată că structura, echipamentul, sistemele, instalaţiile, amenajările şi materialele navei şi starea acestora sunt satisfăcătoare în toate privinţele şi că nava corespunde cerinţelor aplicabile din anexa IV la Convenţie. 3 That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of annex IV of the Convention. Prezentul certificat este valabil până la ........ ................ ........ ........1 sub rezerva inspecţiilor efectuate în concordanţă cu regula 4 din anexa IV la Convenţie. This Certificate is valid until ........ ................ ................ ........ ........1 subject to surveys in accordance with regulation 4 of annex IV of the Convention. Data finalizării inspecţiei pe care se bazează acest certificat: ............zi/lună/an Completion date of survey on which this Certificate is based: dd/mm/yyyy Eliberat la ........ ................ ................ ................ ................ ............ Issued at (Locul eliberării certificatului) (Place of issue of Certificate) ........ ........ ........... (Data eliberării) (Date of issue) ........ ................ ................ ................ .............. (Semnătura persoanei oficiale autorizate care eliberează certificatul) (Signature of authorized official issuing the Certificate) (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) (Seal or stamp of the authority, as appropriate) 1 Se inserează data de expirare aşa cum se specifică de către Administraţie în conformitate cu regula 8.1 din anexa IV la Convenţie. Ziua şi luna acestei date corespund datei de aniversare, aşa cum s-a definit la regula 1.8 din anexa IV la Convenţie./Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 8.1 of annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of annex IV of the Convention. AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DACĂ ACESTA ESTE VALABIL MAI PUŢIN DE 5 ANI, CÂND SE APLICĂ REGULA 8.3 ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 8.3. APPLIES Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.3 din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la ........ ................ ............... The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of annex IV of the Convention, be accepted as valid until ........ ................ ........ ......... Semnat ........ ................ ................ ......... Signed (Semnătura persoanei oficiale autorizate) (Signature of authorized official) (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) (Seal or stamp of the authority, as appropriate) Locul ........ ................ ................ .............. Place Data ........ ................ ........ .......... Date EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI CÂND S-A EFECTUAT INSPECŢIA DE REÎNNOIRE ŞI CÂND SE APLICĂ REGULA 8.4 ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION 8.4 APPLIES Nava îndeplineşte prevederile relevante ale Convenţiei şi prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.4 din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la ........ ................ .............. The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of annex IV of the Convention, be accepted as valid until ........ ................ ........... Semnat........ ................ ................ ......... Signed (Semnătura persoanei oficiale autorizate) (Signature of authorized official) (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) (Seal or stamp of the authority, as appropriate) Locul ........ ................ ................ .............. Place Data ........ ................ ........ .......... Date AVIZ PENTRU EXTINDEREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI PÂNĂ CÂND NAVA AJUNGE ÎN PORTUL DE INSPECŢIE SAU PENTRU O PERIOADĂ DE GRAŢIE CÂND SE APLICĂ REGULA 8.5 SAU REGULA 8.6 ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 8.5 OR 8.6 APPLIES Prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.5 sau regula 8.6* din anexa IV la Convenţie, se va accepta ca fiind valabil până la ........ ................ ................ ................ ........ ............ This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of annex IV of the Convention, be accepted as valid until ........ ........ ............... Semnat ........ ................ ................ ......... Signed (Semnătura persoanei oficiale autorizate) (Signature of authorized official) (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) (Seal or stamp of the authority, as appropriate) Locul ........ ................ ................ .............. Place Data ........ ................ ........ .......... Date * Se elimină, după caz.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1589/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1589 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu