Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 741 din 9 iulie 2008

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 74/1991 privind infiintarea Regiei autonome „Administratia romana a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 14 iulie 2008Având în vedere prevederile anexei nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, şi ale art. 4 lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul civil aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Instituţiile publice care au în subordine sau în coordonare unităţi cu atribuţii în operaţiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol şi de salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie, conform regulamentului prevăzut în anexă, vor lua măsuri în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru exercitarea acestor atribuţii, inclusiv pentru dotarea unităţilor respective cu echipamentele specifice prevăzute în anexa nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Regia autonomă «Administraţia română a serviciilor de trafic aerian» - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii   meteorologice   aeronautice,   servicii   de   informare aeronautică, precum şi servicii de căutare şi salvare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Obiectul de activitate al Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA cuprinde şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni sau externi, precum şi activităţi de transport în cont propriu, conform legislaţiei în vigoare."

2.  La articolul 5 din anexa nr. 2, punctele 5.4.1, 5.4.11 şi 5.4.12 se abrogă.

3.  In anexa nr. 2, la articolul 5 punctele 5.4.5 şi 5.4.9, sintagma „unităţi de alertă" se înlocuieşte cu sintagma „unităţi de alarmare".

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleşcanu

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Grigore Corneliu

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile anexei nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, şi ale Convenţiei internaţionale din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţională (S.A.R.) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată la Hamburg la 27 aprilie 1979 în cadrul Conferinţei internaţionale privind căutarea şi salvarea pe mare (Hamburg, 9-27 aprilie 1979), aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/1999, cu modificările ulterioare, România are obligaţia de a stabili cadrul de reglementări necesare furnizării serviciilor de căutare şi salvare pe teritoriul său şi în zona sa maritimă de responsabilitate, astfel încât să se asigure asistenţa de urgenţă persoanelor aflate în pericol.

(2) Activitatea de prevenire a accidentelor în domeniul aviaţiei civile se realizează prin reglementarea domeniului siguranţei zborului, certificarea prestatorilor de servicii în domeniul aviaţiei civile şi a personalului aeronautic civil, precum şi prin supravegherea aplicării şi respectării reglementărilor şi cerinţelor de siguranţă de către toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce concură la siguranţa zborului.

Art. 2. - Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor în cazul unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă sau de o aeronavă civilă aflată în pericol, a procedurilor aplicabile privind coordonarea acţiunilor unităţilor de alarmare, ale unităţilor operative de căutare şi/sau salvare şi ale structurilor implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare, precum şi crearea unui cadru general privind gestionarea la nivel informaţional a operaţiunilor de căutare şi/sau salvare în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă.

Art. 3. - In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  căutare - o operaţiune în mod normal coordonată de către un centru de coordonare a căutării şi salvării, folosind personalul şi facilităţile disponibile din cadrul unităţilor operative de căutare pentru localizarea persoanelor aflate în pericol;

b) OMI - Organizaţia Maritimă Internaţională;

c) OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale;

d) Regiunea de informare a zborului FIR-Bucureşti, denumită în continuare FIR-Bucureşti - zonă de dimensiuni definite în care România are obligaţia asigurării furnizării serviciilor de informare a zborului şi de alarmare;

e) salvare - o operaţiune având drept scop salvarea persoanelor aflate în pericol, acordarea asistenţei medicale iniţiale şi plasarea acestora în locuri sigure;

f) unitate de alarmare - unitate responsabilă cu furnizarea continuă a serviciilor de alarmare către un centru de coordonare a căutării şi salvării;

g) unitate operativă de căutare şi/sau salvare - unitate responsabilă cu îndeplinirea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, formată din personal special calificat şi dotată cu echipamente şi mijloace corespunzătoare pentru a acţiona în situaţii de pericol;

h) zonă de responsabilitate - zonă geografică de dimensiuni predefinite, asociată unei unităţi de alarmare sau mai multor unităţi operative de căutare şi/sau salvare;

i) zonă maritimă de responsabilitate - reprezintă apele maritime, în care instituţiile abilitate ale statului român pot acţiona conform legislaţiei naţionale şi internaţionale;

j) comandantul acţiunii la faţa locului - persoană împuternicită să asigure coordonarea unitară, la locul producerii accidentului, a tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie;

k) planuri operaţionale de intervenţie - planuri detaliate privind desfăşurarea şi coordonarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare în zona de responsabilitate.

CAPITOLUL II

Structuri cu atribuţii în gestionarea situaţiei de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor de salvare

Art. 4. - (1) In vederea gestionării situaţiei de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă au competenţe următoarele structuri:

a) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor (MT), denumit în continuare Comitetul ministerial;

b) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul MT, denumit în continuare Centrul operativ;

c) Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în FIR-Bucureşti, din cadrul Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (ROMATSA), denumit în continuare Centrul de coordonare - ROMATSA;

d)  comitetele judeţene şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

e) inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă;

f)  Centrul maritim de coordonare a acţiunilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare din cadrul Autorităţii Navale Române, denumit în continuare Centrul Maritim de Coordonare;

g) administratorii aerodromurilor;

h) centrele unice de preluare a apelurilor de urgenţă - 112.

(2) Finanţarea activităţii Centrului de coordonare - ROMATSA se asigură din veniturile proprii ale ROMATSA.

Art. 5. - Comitetul ministerial are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă:

a) elaborează regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă;

b) propune măsuri pentru îmbunătăţirea coordonării acţiunilor unităţilor şi structurilor implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă;

c) centralizează procedurile specifice şi planurile operaţionale de intervenţie în caz de producere a unui accident de aviaţie civilă, întocmite în conformitate cu prevederile art. 24;

d) dispune suspendarea ori încetarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare, la propunerea centrelor de coordonare;

e)  monitorizează modul de îndeplinire de către România a obligaţiilor ce îi revin, rezultate din anexa nr. 12 la Convenţia de la Chicago, şi face propuneri pentru respectarea acestora.

Art. 6. - Centrul operativ are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă:

a) asigură secretariatul tehnic al Comitetului ministerial;

b)  monitorizează activitatea de căutare a aeronavelor civile implicate în accidente de aviaţie civilă pe teritoriul României şi de salvare a pasagerilor;

c) asigură informarea operativă a Comitetului ministerial şi a ministrului transporturilor cu privire la producerea unui accident de aviaţie civilă şi la derularea operaţiunilor de căutare şi salvare şi, în acest scop, primeşte informaţii de la Centrul de coordonare - ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, precum şi de la administratorii de aerodromuri;

d) gestionează informaţional situaţiile de criză create de producerea unui accident de aviaţie civilă şi, în acest scop, adună date şi creează informaţii pentru decidenţi şi mass-media.

Art. 7. - Centrul de coordonare - ROMATSA are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă:

a)  deţine baza cu datele de contact ale unităţilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR-Bucureşti, unităţilor operative de căutare, desemnate în conformitate cu art. 23, unităţilor operative de salvare şi ale celor de sprijin prevăzute în planurile operaţionale de intervenţie, ale comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi ale Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor prefectului, Centrului operativ, Centrului Maritim de Coordonare şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, actualizată permanent;

b)  urmăreşte elaborarea, în conformitate cu prevederile art. 24, de către unităţile şi structurile implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare a procedurilor specifice şi a planurilor operaţionale de intervenţie, cu respectarea cerinţelor anexei nr. 12 la Convenţia de la Chicago. Face propuneri de modificare a procedurilor specifice şi a planurilor operaţionale de intervenţie;

c)  ţine evidenţa planurilor operaţionale de intervenţie şi a procedurilor specifice;

d)  transmite planurile prevăzute la lit. c) către Comitetul ministerial, în vederea centralizării;

e)  informează operativ Centrul operativ, precum şi IGSU cu privire la producerea unui accident de aviaţie civilă în FIR- Bucureşti sau la posibilitatea producerii unui asemenea accident, ca urmare a informaţiilor primite de la unităţile de alarmare, precum şi cu privire la derularea operaţiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident şi de salvare a supravieţuitorilor accidentului;

f) notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviaţie civilă în FIR- Bucureşti;

g)  notifică şi informează operatorul aerian ce are aeronava implicată într-un accident de aviaţie civilă în FIR-Bucureşti cu privire la evoluţia operaţiunilor de căutare şi/sau salvare;

h) urmăreşte derularea procedurilor operaţionale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă;

i) determină zona de căutare a aeronavei aflate în pericol, declanşează şi coordonează activitatea de căutare, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alarmare;

j) informează operativ structurile cu atribuţii în coordonarea operaţiunilor de salvare, după identificarea locului producerii accidentului;

k) transmite solicitările unităţilor deja angajate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare pentru asistenţă suplimentară şi/sau de sprijin către celelalte unităţi neimplicate, aflate în zone adiacente zonei de căutare sau locului producerii accidentului;

l) cooperează şi comunică permanent cu Centrul Maritim de Coordonare pe durata desfăşurării operaţiunilor de căutare şi/sau salvare pe mare;

m) cooperează cu centrele de coordonare a căutării şi/sau salvării din ţările vecine.

Art. 8. - (1) Comitetele judeţene şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă au atribuţiile şi competenţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(2) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă asigură coordonarea la sol a operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie, în baza planurilor operaţionale de intervenţie elaborate în conformitate cu art. 24.

Art. 9. - Centrul Maritim de Coordonare asigură coordonarea activităţilor de căutare şi/sau salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe mare, în baza planului operaţional de intervenţie elaborat conform art. 24, având următoarele atribuţii specifice:

a) recepţionează alarma de la ROMATSA, centrele unice de preluare a apelurilorde urgenţă - 112, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV - S.A, denumită în continuare RADIONAV, inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea, nave care observă o situaţie de pericol, alte centre maritime de coordonare;

b)  determină zona de căutare maritimă şi declanşează acţiunile de căutare a aeronavei dispărute pe mare, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alarmare;

c) trimite unităţile de salvare disponibile la locul accidentului;

d) menţine comunicaţia cu toţi factorii implicaţi şi informează Centrul de coordonare - ROMATSA şi Centrul operativ cu privire la derularea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare desfăşurate pe mare;

e)  coordonează acţiunile unităţilor implicate în operaţiunile de căutare şi salvare a supravieţuitorilor şi trimiterea accidentaţilor către facilităţile medicale de la uscat, în conformitate cu procedurile aplicabile;

f) notifică şi solicită sprijinul, după caz, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea, precum şi Centrului Naţional Militar de Comandă;

g) dacă accidentul de aviaţie a fost semnalat în afara zonei de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare, notifică centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi/sau salvare al statului în a cărui zonă de responsabilitate s-a petrecut accidentul;

h) propune Comitetului ministerial suspendarea ori încetarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare pe mare.

Art. 10. -Administratorii aerodromurilor asigură coordonarea activităţilor de salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe teritoriul aerodromurilor, în baza planurilor operaţionale de intervenţie elaborate în conformitate cu art. 24.

Art. 11. - (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, pentru îndeplinirea funcţiei de sprijin „comunicaţii şi informatică" în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi, implicit, în cadrul activităţii de căutare şi salvare, are următoarele atribuţii specifice:

a)  asigură sistemul de comunicaţii voce, date, video între unităţile de alarmare prevăzute la art. 12 şi Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, precum şi între aceste centre de coordonare şi dispeceratele unităţilor operative de căutare şi/sau salvare;

b) asigură comunicaţiile între dispeceratele unităţilor operative de căutare şi/sau salvare în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă, pe baza unor interfeţe standard, avizate de STS, corespunzătoare asigurării serviciilor de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei (IT) solicitate;

c) asigură protecţia datelor în zona comunicaţiilor de urgenţă dintre structurile şi unităţile implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare;

d) pune la dispoziţie servicii GIS compatibile cu aplicaţia GIS din dispeceratele centrelor unice de preluare a apelurilor de urgenţă - 112, într-un format standardizat unic;

e) pentru activităţile curente, pune la dispoziţie serviciile de comunicaţii asigurate în reţelele de cooperare aflate în administrare;

f)  pune la dispoziţie resurse de comunicaţii, pe principiul voluntariatului, în conformitate cu planurile operaţionale de intervenţie şi cu capacităţile existente, pentru organizarea dispozitivelor temporare de comunicaţii, conform situaţiei de urgenţă apărute;

g)   susţine, cu infrastructura de comunicaţii proprie, funcţionarea sistemului de comunicaţii al IGSU destinat managementului situaţiilor de urgenţă.

(2) Soluţiile tehnice, precum şi arhitectura reţelelor asigurate de STS vor fi supuse aceloraşi standarde pentru toate reglementările operaţionale în situaţii de urgenţă, în vederea asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor de comunicaţii şi IT.

CAPITOLUL III

Alarmarea. Căutarea şi/sau salvarea

Art. 12. - Următoarele structuri furnizează servicii de alarmare, acţionând ca unităţi de alarmare:

a)  ROMATSA, care asigură în mod continuu serviciul de alarmare în FIR - Bucureşti. ROMATSA este desemnată şi înregistrată la OACI ca punct de contact pentru căutare şi salvare COSPAS/SARSAT;

b)  RADIONAV, prin Serviciul public de radiocomunicaţii navale de apel, pericol şi salvare care asigură serviciul continuu de recepţie a alertelor de pe mare şi de alarmare a Centrului Maritim de Coordonare;

c)  STS, prin Sistemul naţional pentru apeluri de urgentă - 112.

Art. 13. - (1) ROMATSA asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepţionate de la aeronavele în pericol şi, totodată, recepţionarea semnalelor emise de echipamentele de locaţie pentru situaţii de urgenţă (ELT) pe frecvenţele 121,5 MHz şi 406 MHz. Orice mesaj recepţionat pe aceste canale de la aeronave aflate în pericol în FIR- Bucureşti va fi transmis cu operativitate Centrului de coordonare - ROMATSA şi Centrului Maritim de Coordonare.

(2) RADIONAV monitorizează în permanenţă informaţiile primite de la navele maritime şi comunică cu acestea în vederea facilitării stabilirii cu exactitate a locului producerii unui accident de aviaţie civilă. Orice mesaj recepţionat cu privire la aeronave aflate în pericol în FIR - Bucureşti va fi transmis cu operativitate Centrului Maritim de Coordonare, care informează în mod corespunzător Centrul de coordonare - ROMATSA.

Art. 14. - Unităţile de alarmare prevăzute la art. 12 au obligaţia ca în momentul în care constată sau primesc informaţii referitoare la producerea unui accident de aviaţie civilă sau când există suspiciunea producerii unui asemenea accident să informeze, conform procedurii aplicabile, în mod operativ, Centrul de coordonare - ROMATSA, precum şi, în cazul producerii unui accident pe mare, Centrul Maritim de Coordonare.

Art. 15. - Obligaţia prevăzută la art. 14 o au şi administratorii aerodromurilor pe raza cărora a avut loc un accident de aviaţie soldat cu distrugerea aeronavei.

Art. 16. - (1) In baza alarmei primite de la unităţile prevăzute la art. 12, Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, determină zona de căutare a aeronavei dispărute şi declanşează operaţiunile de căutare prin unităţile operative de căutare, prevăzute în anexa nr. 1, în a căror zonă de responsabilitate se presupune că ar fi avut loc accidentul.

(2) Mijloacele utilizate de unităţile operative de căutare vor fi echipate corespunzător cerinţelor din anexa nr. 12 la Convenţia de la Chicago.

(3)  Pe toată perioada acţiunii de căutare, unităţile operative de căutare vor fi sprijinite de către unităţile de trafic ale ROMATSA, respectiv ale RADIONAV, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, prin transmiterea de informaţii actualizate privind definirea mai precisă a zonei de căutare.

(4) RADIONAV va preciza prin sistemul NAVTEX locul producerii accidentului de aviaţie civilă şi va avertiza unităţile operative de căutare, precum şi alte nave maritime în legătură cu acesta.

(5)  Unităţile operative de căutare şi unităţile de trafic ale ROMATSA şi ale RADIONAV vor informa în permanenţă Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, cu privire la derularea operaţiunilor de căutare.

(6) Pe toată durata operaţiunilor de căutare a unei aeronave dispărute în FIR - Bucureşti, Centrul de coordonare -ROMATSA colaborează cu Centrul Maritim de Coordonare şi îşi transmit reciproc informaţiile recepţionate.

Art. 17. - (1) După identificarea locului producerii accidentului de aviaţie, în cazul în care acesta este pe uscat, Centrul de coordonare - ROMATSA va informa în mod operativ comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, după caz, Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum şi inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul. Lista inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) In cazul accidentelor produse în zone pentru care nu este necesară declanşarea operaţiunilor de căutare, inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul asigură coordonarea operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor accidentului şi informează operativ Centrul de coordonare - ROMATSA, precum şi comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, după caz, Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă cu privire la operaţiunile desfăşurate.

(3)  Comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă este desemnat de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul sau, după caz, de Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Art. 18. -In cazul în care locul accidentului este pe mare, Centrul Maritim de Coordonare asigură coordonarea operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor accidentului şi informează operativ Centrul de coordonare - ROMATSA cu privire la operaţiunile desfăşurate. Comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe mare este desemnat de Centrul Maritim de Coordonare.

Art. 19. - (1) In cazul producerii unui accident de aviaţie pe teritoriul unui aerodrom, administratorul aerodromului sau înlocuitorul de drept al acestuia este comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor accidentului de aviaţie.

(2) Administratorii aerodromurilor transmit informaţii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operaţiunilor de salvare.

Art. 20. - (1) Protecţia zonei în care a avut loc un accident de aviaţie se face în mod operativ de către unităţile de politie şi/sau de jandarmi în a căror zonă de responsabilitate s-a produs accidentul, care acţionează ca unităţi de sprijin, în coordonarea comandantului acţiunii la faţa locului.

(2) Toate structurile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, serviciile locale de ambulanţă şi formaţiunile SMURD şi, după caz, unităţile SALVAMONT vor acţiona în coordonarea unitară a comandantului acţiunii la faţa locului, în scopul salvării şi protecţiei supravieţuitorilor accidentului de aviaţie, pentru acordarea asistenţei de specialitate victimelor la locul accidentului, precum şi pentru transportul acestora la unităţile de spitalizare, conform planurilor operaţionale de intervenţie prevăzute la art. 24.

(3) Pe perioada operaţiunilor de salvare, comandantul acţiunii la faţa locului poate solicita, după caz, sprijinul unităţilor aeriene şi/sau navale aparţinând Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau unor operatori economici.

(4)  Unităţile prevăzute la alin. (3) vor fi incluse în planurile operaţionale de intervenţie elaborate conform art. 24.

Art. 21. - Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare transmit informaţii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operaţiunilor de salvare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" asigură înregistrarea operatorilor aerieni naţionali în baza de date COSPAS/SARSAT pentru staţiile de salvare (ELT) şi pune la dispoziţia Centrului de coordonare - ROMATSA baza de date de care dispune, actualizată permanent, referitoare la operatorii aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR - Bucureşti.

Art. 23. -In termen de 3 luni de la publicarea prezentului regulament, Ministerul Apărării şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor desemna unităţile operative de căutare, prevăzute în anexa nr. 1, unităţile care pot participa la operaţiunile de salvare, prevăzute la art. 20 alin. (3), precum şi zona de responsabilitate a acestora, pe care le comunică Centrului de coordonare - ROMATSA, Centrului Maritim de Coordonare şi IGSU.

Art. 24. - (1) In termen de 6 luni de la publicarea prezentului regulament:

a) IGSU, Centrul Maritim de Coordonare, Centrul de coordonare - ROMATSA şi STS vor stabili canalele de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 21;

b) Centrul de coordonare - ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, unităţile operative de căutare prevăzute în anexa nr. 1, ROMATSA şi RADIONAV vor stabili proceduri specifice comune referitoare la coordonarea acţiunilor de căutare şi la canalele de comunicaţii care vor fi utilizate;

c) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi administratorii aerodromurilor, pentru accidentele produse pe uscat şi, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare, pentru accidentele produse pe mare, vor elabora planurile operaţionale de intervenţie, în care vor fi menţionate toate unităţile de salvare, respectiv pompieri, descarcerare, ambulanţe, SMURD, unităţi aeriene şi navale, SALVAMONT, alte structuri profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi unităţile de sprijin, respectiv jandarmi, poliţie locală, poliţie transporturi, care vor fi implicate, atribuţiile şi responsabilităţile acestora, mijloacele şi dotările utilizate, canalele de comunicaţii utilizate. Toate planurile de intervenţie vor conţine în mod obligatoriu şi o componentă referitoare la asistenţa acordată supravieţuitorilor unui accident de aviaţie, precum şi rudelor acestora care se deplasează la locul accidentului.

(2) După elaborarea procedurilor şi planurilor operaţionale de intervenţie prevăzute la alin. (1), acestea se transmit, prin intermediul Centrului de coordonare - ROMATSA, Comitetului ministerial şi IGSU.

Art. 25. - Centrul de coordonare - ROMATSA va deveni operaţional în termen de 9 luni de la publicarea prezentului regulament.

Art. 26. - Schema conexiunilor dintre structurile organizatorice care participă la activitatea de căutare şi salvare în cazul unui accident de aviaţie civilă este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 27. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

LISTA

unităţilor operative de căutare

1. Unităţi operative ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM)

3. Unităţi operative ale Ministerului Apărării

ANEXA Nr. 2 la regulament

LISTA

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă

Nr.

Unitatea operativă

Zona de responsabilitate

1.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA"

Judeţul Alba

2.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VASILE GOLDIŞ"

Judeţul Arad

3.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CPT PUICĂ NICOLAE"

Judeţul Argeş

4.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „MR. CONSTANTIN ENE"

Judeţul Bacău

5.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA"

Judeţul Bihor

6.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BISTRIŢA"

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Nr.

Unitatea operativă

Zona de responsabilitate

7.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „NICOLAE IORGA"

Judeţul Botoşani

8.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ŢARA BÂRSEI"

Judeţul Braşov

9.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DUNĂREA"

Judeţul Brăila

10.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „NERON LUPAŞCU"

Judeţul Buzău

11.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC"

Judeţul Caraş-Severin

12.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU ŞTIRBEI"

Judeţul Călăraşi

13.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „AVRAM IANCU"

Judeţul Cluj

14.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DOBROGEA"

Judeţul Constanţa

15.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „MIHAI VITEAZU"

Judeţul Covasna

16.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARABI"

Judeţul Dâmboviţa

17.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA"

Judeţul Dolj

18.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „GL. IEREMIA GRIGORESCU"

Judeţul Galaţi

19.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA"

Judeţul Giurgiu

20.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „LT. COL. DUMITRU PETRESCU"

Judeţul Gorj

21.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTUL"

Judeţul Harghita

22.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „IANCU DE HUNEDOARA"

Judeţul Hunedoara

23.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU CATARGIU"

Judeţul Ialomiţa

24.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „MIHAIL GRIGORE STURDZA"

Judeţul laşi

25.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CODRII VLĂSIEI"

Judeţul Ilfov

26.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „GRIGORE POP DE BĂSEŞTI"

Judeţul Maramureş

27.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA"

Judeţul Mehedinţi

28.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA"

Judeţul Mureş

29.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA"

Judeţul Neamţ

30.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „MATEI BASARAB"

Judeţul Olt

31.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ŞERBAN CANTACUZINO"

Judeţul Prahova

32.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ"

Judeţul Satu Mare

33.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM"

Judeţul Sălaj

34.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CPT DUMITRU CROITORU"

Judeţul Sibiu

35.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA"

Judeţul Suceava

36.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA"

Judeţul Teleorman

37.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT"

Judeţul Timiş

38.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA"

Judeţul Tulcea

39.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „PODUL ÎNALT"

Judeţul Vaslui

40.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „GENERAL MAGHERU"

Judeţul Vâlcea

41.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ANGHEL SALIGNY"

Judeţul Vrancea

42.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DEALUL SPIRN"

Municipiul Bucureşti

ANEXA Nr. 3*) la regulament

SCHEMA

conexiunilor dintre structurile organizatorice care participă la activitatea de căutare şi salvare

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 741/2008

 
23.01.2014 22:49:08  Anonim  a scris :
Cdr.(r)Grecu Ioan Oare de nu au fost aplicate prevederile acestea in cazul Catastrofei de aviatie din M-tii Apuseni din ian.2014?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu