Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.629 din 28.07.2015

privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 14 august 2015SmartCity1

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 175 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IÎnfiinţarea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate Articolul 1(1) Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S., este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.(2) A.N.M.C.S. este organism de acreditare a unităţilor sanitare.(3) Categoriile de acreditare a unităţilor sanitare se stabilesc de către A.N.M.C.S., cu consultarea Ministerului Sănătăţii. Articolul 2(1) Preşedintele A.N.M.C.S. este ordonator terţiar de credite.(2) A.N.M.C.S. este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)servicii de sănătate - totalitatea activităţilor medicale şi nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor medicale şi monitorizării stării de sănătate; b)act medical - acţiunea personalului medical exercitată în relaţie directă cu pacientul în vederea diagnosticării, tratării, acordării de îngrijiri medicale, precum şi a monitorizării stării de sănătate a acestuia; c)unităţi sanitare - entităţi cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia: asistenţă medicală primară/medicină de familie, asistenţă medicală ambulatorie, asistenţă medicală spitalicească, indiferent de forma de proprietate; d)unităţi sanitare din ambulatoriu - entităţi cu sau fără personalitate juridică care acordă servicii de sănătate, exceptând unităţile sanitare cu paturi; e)evaluarea unităţilor sanitare - activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităţilor sanitare cu standardele de acreditare, desfăşurată de către evaluatori de servicii de sănătate independenţi, la solicitarea, de către unităţile sanitare, a intrării în procedura de acreditare, în condiţiile achitării taxei de acreditare şi existenţei, în structura unităţilor sanitare, a unei structuri de management al calităţii serviciilor medicale; f)reevaluarea unităţilor sanitare - procesul desfăşurat de către evaluatori de servicii de sănătate, prin care, în perioada de valabilitate a acreditării, A.N.M.C.S. verifică nivelul de conformitate a unităţii sanitare cu cerinţele pe baza cărora s-a acordat acreditarea, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Ministerului Sănătăţii, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau, după caz, la solicitarea reprezentantului legal al unităţii sanitare private. Reevaluarea se efectuează în condiţiile în care se modifică împrejurările în baza cărora unitatea sanitară şi-a obţinut acreditarea sau se constată, de către structurile de specialitate ale ministerelor sau instituţiilor menţionate, că nu mai sunt respectate cerinţele din standardele de acreditare. În urma procesului de reevaluare, preşedintele A.N.M.C.S. poate acorda un termen pentru conformare, în condiţiile în care prin raportul de evaluare se apreciază că neconformităţile constatate pot fi remediate, astfel încât unitatea sanitară să îşi păstreze categoria de acreditare obţinută, sau, după caz, poate dispune retragerea acreditării; g)ciclu de acreditare - interval multianual de maximum 5 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor de acreditare; h)perioadă de acreditare - perioada de 5 ani de valabilitate a acreditării unei unităţi sanitare, conform legii; i)acreditarea unităţilor sanitare - procesul prevăzut la art. 175 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Acreditarea prin încadrarea în categoriile de acreditare se acordă dacă unităţile sanitare evaluate îndeplinesc condiţiile de punctaj stabilite conform prevederilor art. 12 lit. c), care reflectă gradul în care unităţile sanitare respectă indicatorii de evaluare aplicabili. Certificatul de acreditare se eliberează în condiţiile aprobării raportului de acreditare prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.;j)reacreditarea unităţilor sanitare - reluarea procesului de evaluare şi acreditare în condiţiile în care unităţile sanitare nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea şi, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării; k)monitorizarea unităţilor sanitare - urmărirea conformităţii respectării cerinţelor standardelor de acreditare, în baza procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., în condiţiile acordării în prealabil a acreditării; l)evaluator de servicii de sănătate - persoană specializată în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care a obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz, şi care îndeplineşte condiţiile de recunoaştere stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.; m)certificat de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale - certificatul care dovedeşte absolvirea cursului de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate sau, după caz, a evaluatorilor de spitale; n)registrele evaluatorilor A.N.M.C.S. - modalitatea de evidenţă a evaluatorilor de servicii de sănătate, specializaţi pe categorii de activităţi. Capitolul IIScopul, obiectivele şi atribuţiile A.N.M.C.S. Articolul 4Scopul şi obiectivele A.N.M.C.S. sunt: 1. Scopul A.N.M.C.S. constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare. 2. Obiectivele A.N.M.C.S. sunt următoarele: a)calitatea serviciilor de sănătate şi siguranţa pacientului; b)siguranţa şi sănătatea în muncă a personalului medical; c)creşterea încrederii populaţiei în calitatea serviciilor de sănătate. Articolul 5În vederea realizării obiectivelor sale, A.N.M.C.S. are următoarele atribuţii principale: a)participă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea Strategiei naţionale pentru asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; b)iniţiază proiecte de acte normative pentru corelarea legislaţiei naţionale privind asigurarea calităţii serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaţionale în domeniu, pe care le promovează prin Secretariatul General al Guvernului; c)elaborează standardele, metodologia şi procedurile de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al A.N.M.C.S. şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea prin consensul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al A.N.M.C.S., aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii; d)recunoaşte, conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., furnizorii de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, precum şi pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; e)evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unităţile sanitare şi monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul acestora; f)emite şi retrage certificatul de acreditare a unităţilor sanitare; g)iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate. Capitolul IIIOrganizarea şi funcţionarea A.N.M.C.S. Articolul 6Conducerea A.N.M.C.S. este asigurată de către: a)preşedintele A.N.M.C.S.; b)Colegiul director; c)directorul general. Articolul 7(1) A.N.M.C.S. este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 ani şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(2) Preşedintele A.N.M.C.S. este şi preşedintele Colegiului director al A.N.M.C.S.(3) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a)prin demisie; b)ca urmare a unei condamnări stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; c)imposibilitatea exercitării atribuţiilor legale pe o perioadă de minimum 90 de zile; d)deces; e)alte situaţii prevăzute de lege. Articolul 8În subordinea preşedintelui A.N.M.C.S. este organizat şi funcţionează cabinetul demnitarului. Articolul 9Preşedintele A.N.M.C.S. are următoarele atribuţii principale: a)dispune ducerea la îndeplinire a hotărârilor Colegiului director al A.N.M.C.S.; b)aprobă rapoartele de acreditare elaborate de structurile de specialitate ale A.N.M.C.S. şi emite ordine pentru acreditarea unităţilor sanitare; c)aprobă conţinutul şi modelul certificatului de acreditare a unităţilor sanitare; d)semnează certificatele de acreditare, în temeiul ordinelor pentru acreditarea unităţilor sanitare; e)dispune măsurile prevăzute la art. 3 lit. f) în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către comisiile de evaluare; f)aprobă componenţa nominală a comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare ce urmează a fi evaluate; g)aprobă normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării; h)urmăreşte modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele şi metodologia în vigoare; i)supune aprobării Colegiului director al A.N.M.C.S. planul anual şi planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare; j)aprobă prin ordin statul de funcţii şi de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.M.C.S.; k)aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul A.N.M.C.S., în condiţiile legii; l)aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale; m)reprezintă A.N.M.C.S. în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional; n)asigură elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi îl transmite ordonatorului principal de credite în vederea includerii, ca anexă, în proiectul de buget şi răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exerciţiului bugetar, potrivit dispoziţiilor legale; o)aprobă întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit reglementărilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi le prezintă ordonatorului principal de credite; p)asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare; q)aprobă metodologia în vederea recunoaşterii, prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., a organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; r)aprobă metodologia în vederea recunoaşterii, prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., a furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate; s)aprobă condiţiile de recunoaştere de către A.N.M.C.S. a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz; t)emite ordinul pentru stabilirea unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate pentru selecţia experţilor; u)supune aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii standardele, metodologia şi procedurile de acreditare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea acestora. Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele A.N.M.C.S. emite ordine.(2) Ordinele cu caracter normativ emise de preşedintele A.N.M.C.S. se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11 (1) Colegiul director este format din reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor publice sau organizaţiilor profesionale prevăzute la art. 175 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Membrii Colegiului director prevăzuţi la art. 175 alin. (5) lit. a)-q) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt desemnaţi de autorităţile, instituţiile sau organizaţiile profesionale pe care le reprezintă, pentru o perioadă de 5 ani. (3) Membrii Colegiului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional, sens în care semnează declaraţii de confidenţialitate.(4) Numirea membrilor Colegiului director prevăzuţi la alin. (2) încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a)demisie; b)ca urmare a constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor aferente calităţii de membru, la sesizarea preşedintelui sau a membrilor Colegiului director, adresată autorităţii, instituţiei publice sau organizaţiei profesionale care l-a desemnat; c)retragerea nominalizării de către autoritatea, instituţia publică sau organizaţia profesională care l-a desemnat în această calitate; d)alte situaţii prevăzute de lege. (5) În cazurile prevăzute la alin. (4), autoritatea, instituţia publică sau organizaţia profesională prevăzută de lege desemnează un nou reprezentant, numit potrivit alin. (2), până la sfârşitul perioadei de 5 ani.(6) Modul de organizare şi funcţionare a Colegiului director se stabileşte prin regulamentul propriu adoptat conform prevederilor art. 12 lit. a).(7) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director emite hotărâri.(8) Preşedintele A.N.M.C.S. poate desemna, în lipsa sa, pe directorul general să participe cu drept de vot deplin, în numele său, la şedinţele Colegiului director.(9) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, şi alte persoane în calitate de invitaţi la solicitarea preşedintelui Colegiului director. Articolul 12Principalele atribuţii ale Colegiului director sunt: a)adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă structura comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare; c)aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui A.N.M.C.S.; d)adoptă, prin consens, standardele, metodologia şi procedurile de acreditare a unităţilor sanitare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; e)aprobă planul anual de acreditare a unităţilor sanitare şi, pe baza acestuia, planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui A.N.M.C.S.; f)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.M.C.S., la propunerea preşedintelui A.N.M.C.S.; g)avizează raportul semestrial şi raportul anual de activitate al A.N.M.C.S., la propunerea preşedintelui A.N.M.C.S. Articolul 13(1) A.N.M.C.S. are un director general angajat în condiţiile prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Condiţiile minimale de ocupare a funcţiei de director general sunt:a)studii superioare de lungă durată în domeniul medical; b)masterat în managementul sănătăţii; c)specializare în managementul calităţii serviciilor de sănătate. (3) Directorul general asigură conducerea executivă a A.N.M.C.S. Articolul 14A.N.M.C.S. are în componenţă următoarele structuri de specialitate, organizate la nivel de direcţie: a)Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate - structură cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul cercetării, elaborării şi actualizării standardelor pentru managementul calităţii serviciilor de sănătate; b)Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor - având ca atribuţii evaluarea serviciilor medicale spitaliceşti şi elaborarea raportului de acreditare, care se aprobă conform prevederilor art. 9 lit. b); c)Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Unităţilor Sanitare din Ambulatoriu - având ca atribuţii coordonarea evaluării conformităţii cu standardele de acreditare şi elaborarea raportului de acreditare, care se aprobă conform prevederilor art. 9 lit. b). Articolul 15Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate are următoarele atribuţii principale: a)elaborează standardele, criteriile şi metodologia de acreditare, reacreditare şi monitorizare, adaptate categoriilor de unităţi sanitare, pe baza metodelor ştiinţifice dovedite şi în colaborare cu experţi; b)actualizează standardele, criteriile şi metodologia de acreditare a categoriilor de unităţi sanitare, în colaborare cu experţi, în vederea armonizării şi adaptării în funcţie de evoluţiile şi tendinţele specifice de la nivel intern şi internaţional; c)elaborează documentaţia şi instrumentele de lucru specifice, necesare în procesul de evaluare în vederea acreditării şi reacreditării şi, respectiv, de monitorizare a unităţilor sanitare; d)gestionează baza de date constituită în urma procesului de acreditare a unităţilor sanitare, în vederea prelucrării şi utilizării în cercetarea de specialitate şi comunicare; e)elaborează şi coordonează studii şi cercetări în domeniul acreditării, având drept scop evaluarea, perfecţionarea şi modernizarea proceselor privind acreditarea unităţilor sanitare, în colaborare cu experţi în domeniu. Articolul 16Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor are următoarele atribuţii principale: a)elaborează criteriile de selecţie a persoanelor ce doresc să obţină certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate şi asigură desfăşurarea acestui program, în colaborare cu organismele recunoscute de către A.N.M.C.S. de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate; b)elaborează criteriile în vederea recunoaşterii de către A.N.M.C.S. a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz; c)asigură, în colaborare cu organismele recunoscute de către A.N.M.C.S. de formare a evaluatorilor de servicii de sănătate, monitorizarea şi evaluarea periodică la fiecare 3 ani, pe baza dovedirii frecventării formelor de perfecţionare continuă organizate în condiţiile prevăzute la lit. a), a evaluatorilor de servicii de sănătate, în vederea menţinerii recunoaşterii acestora de către A.N.M.C.S.; d)gestionează registrele evaluatorilor A.N.M.C.S.; e)supune aprobării preşedintelui A.N.M.C.S. suspendarea dreptului de a participa la evaluare, precum şi încetarea calităţii de membru al comisiei de evaluare sau a calităţii de evaluator de servicii de sănătate, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.; f)elaborează procedurile specifice activităţii unităţii, precum şi pe cele ce reglementează desfăşurarea procesului de acreditare; g)asigură înscrierea în procedura de acreditare a unităţilor sanitare, conform solicitărilor depuse; h)elaborează planul anual de acreditare a spitalelor şi, pe baza acestuia, planul multianual de acreditare a spitalelor; i)elaborează metodologia de constituire a comisiilor de evaluare în vederea acreditării pentru unităţile sanitare cu paturi; j)desemnează, pentru fiecare etapă a procesului de acreditare, persoana responsabilă cu menţinerea legăturii cu spitalul, precum şi cu gestionarea documentelor depuse pentru evaluare în vederea acreditării; k)supraveghează activitatea coordonatorilor comisiilor de evaluare în vederea acreditării; l)participă, alături de reprezentanţii altor structuri organizatorice din cadrul A.N.M.C.S., în comisia de recepţie a serviciilor prestate de evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul procesului de acreditare a spitalelor; m)supune spre aprobare preşedintelui A.N.M.C.S. verificarea activităţii depuse de membrii comisiilor de evaluare în vederea acreditării, atunci când constată situaţii deosebite survenite şi care conduc la compromiterea procesului de evaluare; n)analizează, în baza raportului de evaluare, modul în care activitatea spitalului este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare şi elaborează raportul de acreditare; o)supune spre aprobare preşedintelui A.N.M.C.S. raportul de acreditare şi categoriile de acreditare pentru fiecare spital evaluat, care stau la baza emiterii ordinului de acreditare. Articolul 17(1) În procesul de acreditare A.N.M.C.S. foloseşte, în condiţiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, evaluatori de servicii de sănătate. (2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării sunt structuri constituite pentru fiecare unitate sanitară, în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea acesteia, conform metodologiei prevăzute la art. 16 lit. i), aprobate conform prevederilor art. 12 lit. c).(3) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se numesc prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.(4) Comisia de evaluare în vederea acreditării are următoarele atribuţii principale:a)analizează modul în care activitatea unităţii sanitare este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare; b)întocmeşte raportul de evaluare; c)pune la dispoziţia A.N.M.C.S. datele necesare procedurii de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare, în formatul şi pe suportul stabilit prin metodologia de evaluare; d)transmite conducerii unităţii sanitare proiectul raportului de evaluare în vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe; e)transmite raportul de evaluare structurii de specialitate din cadrul A.N.M.C.S., în vederea elaborării raportului de acreditare. Articolul 18 (1) Colaborarea dintre A.N.M.C.S. şi unităţile sanitare care solicită acreditarea se stabileşte cu respectarea următoarelor criterii principale:a)evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unităţile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condiţiile cerute de lege, inclusiv obligaţia prevăzută la art. 175 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;b)A.N.M.C.S. pune la dispoziţia unităţilor sanitare aplicaţii informatice prin intermediul cărora acestea transmit informaţiile şi documentaţia solicitate de către Autoritate; c)activitatea de evaluare se desfăşoară conform prevederilor art. 3 lit. e), sens în care unităţile sanitare au obligaţia să coopereze cu membrii comisiilor de evaluare şi să le pună la dispoziţie documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare; d)unităţile sanitare evaluate au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor desemnaţi prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. documentaţia solicitată de către aceştia, necesară pentru verificarea activităţii evaluatorilor de servicii de sănătate şi a corectitudinii datelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare, atunci când există suspiciuni cu privire la activitatea membrilor comisiei de evaluare; e)preşedintele A.N.M.C.S. va dispune prin ordin reluarea procesului de acreditare, în situaţia în care concluziile verificării, efectuate în cazul prevăzut la lit. d), conduc la încadrarea unităţii sanitare evaluate într-o altă categorie de acreditare decât cea rezultată ca urmare a analizei, de către structurile de specialitate ale A.N.M.C.S., a raportului de evaluare. (2) În vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului, A.N.M.C.S. colaborează cu unităţile sanitare acreditate, prin monitorizarea activităţii acestora conform prevederilor art. 3 lit. k) şi prin îndrumare privind asigurarea calităţii, sens în care unităţile sanitare au următoarele îndatoriri:a)să transmită, în formatul solicitat de către A.N.M.C.S., indicatorii necesari monitorizării managementului calităţii serviciilor medicale; b)să asigure, în interiorul perioadei de valabilitate a acreditării, desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse de procesul de monitorizare a încadrării spitalului în nivelul de acreditare acordat. Articolul 19 (1) Personalul A.N.M.C.S. este constituit din personal contractual.(2) Structura organizatorică a A.N.M.C.S. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul structurii A.N.M.C.S. se pot organiza, prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., servicii, birouri şi compartimente, după caz.(3) Atribuţiile şi sarcinile directorului general, precum şi cele ale structurilor organizatorice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.M.C.S.(4) A.N.M.C.S. funcţionează cu un număr maxim de posturi de 80, exclusiv demnitarul.(5) Pentru activităţi sau proiecte stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S., instituţia foloseşte, în condiţiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Codului civil, experţi selectaţi pe bază de criterii profesionale, conform normelor aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. Capitolul IVFinanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.M.C.S. Articolul 20 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Veniturile proprii sunt constituite din:a)taxa de acreditare/reacreditare plătită de unităţile sanitare; b)taxa de reevaluare a unei unităţi sanitare plătită de solicitantul reevaluării; c)fonduri externe nerambursabile şi fonduri acordate de către instituţiile financiare internaţionale, în condiţiile legii; d)editarea şi vânzarea de cărţi, broşuri, publicaţii, lucrări, studii şi alte materiale de specialitate; e)donaţii, sponsorizări şi alte venituri încasate conform legii. (3) Veniturile proprii prevăzute la alin. (2) şi neutilizate până la finele anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie după regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta, în condiţiile legii.(4) Taxa de acreditare/reacreditare achitată de unităţile sanitare este valabilă pentru un ciclu de acreditare şi se poate restitui la sfârşitul respectivului ciclu de acreditare, numai dacă nu s-a realizat evaluarea în vederea acreditării/reacreditării. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 21Constituirea şi organizarea structurilor care funcţionează în cadrul A.N.M.C.S. se realizează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 22Certificatele emise de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în urma absolvirii Programului de formare, respectiv de reevaluare a evaluatorilor se asimilează certificatelor prevăzute la art. 3 lit. m). Articolul 23Standardele, metodologia şi procedurile de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu se elaborează de către A.N.M.C.S. în termen de 1 an de la constituirea sa, se adoptă prin consensul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al A.N.M.C.S. şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 24Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 14 lit. c), care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului sănătăţii prevăzut la art. 23. Articolul 25La data desfiinţării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, conform art. II alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2015, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, Vasile Cepoi, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul sănătăţii, Dorel Săndesc, secretar de stat
ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. Numărul maxim de posturi: 80 (exclusiv demnitarul) AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE 1 Prin ordin al preşedintelui se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, după caz. 2 Intră în vigoare conform art. 24 din hotărâre.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 629/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 629 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu