Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 126 din 27 decembrie 1995

privind regimul materiilor explozive

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din 7 februarie 2011CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul ţării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piaţă, depozitarea, încărcarea, încartuşarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea şi folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.

(2) In sensul prezentei legi, prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

Art. 2. - Producerea şi procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Art. 3. - (1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucţiunilor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii elaborate în acest sens.

(2) Materiile explozive noi cu destinaţie militară, indiferent de provenienţă, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligaţia de a garanta materiile explozive şi de a inscripţiona ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Termenul de garanţie poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.

Art. 5. - Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil se poate face numai după ce aceştia au fost certificaţi de către un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de către un organism naţional recunoscut şi desemnat de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale.

Art. 6. - Prin deţinător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoană juridică sau fizică în posesia sau detenţia căreia se află, licit, astfel de materii.

Art. 7. - Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască materii explozive, cu excepţia pulberii necesare confecţionării cartuşelor pentru arme de vânătoare, dacă nu fac dovada calităţii de artificier ori de personal special instruit şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prezentei legi.

CAPITOLUL II

Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive

Art. 8. - (1) Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societăţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

(2) Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.

(3) Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

(4) Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.

(5) Indeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă.

Art. 9. - (1) Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.

(2) Depozitele de materii explozive construite şi amenajate în condiţiile alin. (1) pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.

*) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 27 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 464/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 30 iulie 2001;

- Legea nr. 478/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 noiembrie 2003;

- Legea nr. 262/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 10 octombrie 2005;

- Legea nr. 406/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

(3) Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deţinerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.

(4) In autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit se stabileşte capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.

(5) Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc şi la unităţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice.

(6) Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depăşirea temporară a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

(7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depăşirea capacităţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Art. 10. -In situaţia în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulţi operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidenţele se păstrează separat pentru fiecare operator economic.

Art. 11. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratul judeţean de poliţie poate, după caz, suspenda sau restrânge activităţile pentru producere, preparare, deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizaţiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.

(2) Retragerea autorizaţiei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice şi fizice de a mai efectua activităţile pentru care aceasta a fost acordată.

(3) La încetarea activităţii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizaţiei, instituţiei care a emis-o.

Art. 12. - (1) Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.

(2) Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizaţie titularului, care face cunoscute:

a) schimbarea denumirii sau a sediului;

b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei;

c) completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.

Art. 13. - Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorări geologice sau în cadrul intervenţiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunţe inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în raza cărora se află localităţile unde îşi vor desfăşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.

CAPITOLUL III

Operaţiuni cu materii explozive şi evidenţa acestora

Art. 14. - Transportul şi mânuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia articolelor pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.

Art. 15. - (1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare şi semnate de cei în drept.

(2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiaşi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 16. - (1) Incărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.

(2) Fac excepţie transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum şi cele executate în cadrul aceluiaşi amplasament.

Art. 17. - (1) Transferul sau transportul în acelaşi mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum şi accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte transferul sau transportul respectiv sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, căi ferate şi poduri sau intervenţii antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.

Art. 18. - Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condiţiile stabilite în anexa la prezenta lege.

Art. 19. - (1) Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.

(2) Pentru transferul de materii explozive şi subansambluri explozive utilizate la intervenţiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în acelaşi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii.

(3) Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligaţi să anunţe în prealabil organul de poliţie pe teritoriul căruia se efectuează transferul.

(4) Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile şi expediţiile internaţionale de mărfuri periculoase.

(5) Paza transferurilor şi transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară, pe teritoriul României, se asigură de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 20. -Asupra amplasamentului şi cantităţii maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distracţie, pistoale pentru împlântat bolţuri, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR şi capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 21. - (1) Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-zişi.

(2) Fac excepţie depozitele de la suprafaţă cu capacităţi până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clădire cu explozivii propriu-zişi, însă în încăperi separate.

Art. 22. - Terenul aferent depozitelor de suprafaţă sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reţeaua minei, precum şi depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.

Art. 23. - Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurată permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei.

Art. 24. - (1) Accesul în depozit este permis, în prezenţa gestionarului sau a înlocuitorului său, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, mânuire şi control asupra materiilor explozive.

(2) In timpul nopţii este interzis accesul în depozit.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unităţilor în care se lucrează şi în schimburi de noapte.

Art. 25. - (1) La toate depozitele se ţine o evidenţă strictă a intrării, ieşirii şi consumurilor de materii explozive.

(2) Registrele de evidenţă de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive - intrări, ieşiri, consum - au caracter de documente cu regim special.

(3) Orice lipsă de materii explozive trebuie anunţată imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 26. - (1) Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de conducătorul unităţii deţinătoare din rândul artificierilor autorizaţi şi răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredinţată.

(2) Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum şi înlocuitorii acestora sunt desemnaţi de conducătorii unităţii deţinătoare numai din rândul pirotehniştilor care cunosc şi îşi asumă în mod liber riscurile la care sunt supuşi în operaţiunile de mânuire şi depozitare a materiilor explozive.

Art. 27. - (1) Lucrările de împuşcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 26.

(2) Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal:

a) personalul calificat care produce, verifică şi experimentează materii explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;

b) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive la activităţi specifice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii;

c) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere.

Art. 28. - (1) Autorizarea calităţii de artificier se face de către inspectoratul teritorial de muncă, după care se înregistrează la organul de poliţie în raza căruia se află locul de muncă al celui autorizat.

(2) Autorizarea calităţii de pirotehnist în unităţile care produc/procesează materii explozive se face de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 29. - (1) Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nicio împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operaţiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

(2) Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să-i indice locul în care se află, pentru ca acesta să procedeze de îndată la ridicarea lor.

(3) Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. (2) constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmând a se pronunţa, după caz, procurorul sau instanţa judecătorească.

(4) Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de împuşcare se predau artificierului.

Art. 30. - Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze articole pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.

Art. 31. -Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Art. 32. - Se interzice vânzarea articolelor pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 33. - (1) Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

(2) Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice vor fi construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă, în afara imobilelor de locuit, şi pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei emise în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

(3) In cadrul spaţiilor de comercializare a articolelor pirotehnice, inspectoratul teritorial de muncă va aviza cantitatea care poate fi depozitată în vederea comercializării.

Art. 34. - (1) Se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a articolelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase" şi a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii pot folosi aceste articole pirotehnice numai în interes propriu şi numai în locurile autorizate.

(2) Se interzice persoanelor fizice confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase" şi a pocnitorilor din clasa I.

Art. 35. - (1) Persoanele juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

(3) Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii.

Art. 36. - Vânzarea de materii explozive, inclusiv a articolelor pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 25 alin. (2) a numelui cumpărătorului, a numărului autorizaţiei din care rezultă că are dreptul să deţină, să folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializată.

CAPITOLUL IV

Infracţiuni şi contravenţii

Art. 37. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

(4) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

(5) Tentativa se pedepseşte.

Art. 38. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26, 28 şi art. 29 alin. (1), (2) şi (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12, 13, 14, 21, 30 şi 36, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 32 şi 35, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1) şi art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

(2) Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice.

Art. 39. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către poliţişti.

(2) Impotriva Procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 40. - Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 41. - (1) Controlul privind respectarea obligaţiilor tehnice, precum şi respectarea măsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, deţinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea şi transportul materiilor explozive se exercită de către personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspecţiei Muncii şi persoanele special desemnate de către conducerile unităţilor care folosesc materii explozive.

(2) Controlul privind transferurile de materii explozive, precum şi cel privind modul cum sunt asigurate cerinţele de siguranţă în cadrul acestor transferuri se exercită de către personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 42. - Ministerul Apărării Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi mânuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor sau de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la cererea acestora.

Art. 43. - Reglementarea regimului materiilor explozive în unităţile care produc/procesează materii explozive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 44. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.

(2) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 45. - Prezenta lege nu se aplică armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari.

Art. 46. - (1) Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României*).

(2) Pe data intrării în vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abrogă.

*) Legea nr. 126/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.

ANEXA

Diferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun

a) Explozivii cu conţinut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mare de 6%, împreună cu explozivii de siguranţă (antigrizutoşi), cu condiţia să fie depozitaţi pe rafturi separate;

b) hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul şi amestecurile făcute cu trotil sau cu aceştia;

c) trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc);

d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lentă şi degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de cloraţi şi percloraţi;

e) pulberile coloidale fără fum;

f) capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante şi sistem de iniţiere „Nonei";

g) fitilele detonante pe bază de pentrita, împreună cu explozivii prevăzuţi la lit. b) şi c), iar cei pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit. b);

h) încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sondă, folosite de echipele de perforare la sondă.

Fitilele cu ardere lentă se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuţi la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materialele explozive, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la lit. a), d) şi e) de mai sus.

Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-zişi, de la depozit la locul de muncă, de către artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.

Excepţii de la prevederile de mai sus, privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai în:

- depozitele de consum şi cele temporare sau de scurtă durată cu capacităţi până la maximum 200 kg explozivi;

- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămaşi nefolosiţi de către artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 126/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 126 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu