E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 120 din 18 decembrie 1992

privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  8 ianuarie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Taxele pentru procedurile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si termenele prevazute in anexele nr. 1 si 2 si constituie venituri la bugetul de stat. Cuantumul taxelor in lei prevazut in anexa nr. 1 se va indexa potrivit legii.
    Art. 2
    Sumele reprezentind taxele incasate se varsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la bugetul de stat, potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor, care se vor emite in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 3
    Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tiparirea descrierii se plateste in termen de 6 luni de la publicarea hotaririi de acordare a brevetului. Aceasta taxa - majorata cu 50% - poate fi platita intr-un nou termen de 6 luni, calculat de la expirarea termenului initial.
    Neplata taxei prevazute la alin. 1, in termenele stabilite, are ca urmare decaderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
    Decaderea se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala.
    Art. 4
    Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie se datoreaza de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul in care se elibereaza brevetul, si se platesc in termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
    Pentru anii urmatori eliberarii brevetului de inventie taxele de mentinere in vigoare se platesc pina la prima zi a fiecarui an de protectie.
    Aceste taxe - majorate cu 50% - pot fi platite si in urmatoarele 6 luni de la expirarea termenelor prevazute la alin. 1 si 2.
    Neplata taxelor in termenele prevazute de acest articol are ca urmare decaderea titularului din drepturile decurgind din brevet.
    Decaderea se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala.
    Art. 5
    Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pina la 1.000.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 10% din cuantumul taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.
    Institutiile publice, precum si societatile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 10 milioane lei, avind un numar de salariati mai mic de 200 si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 50% din cuantumul taxelor prevazute in anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, dupa caz.
    Sint scutiti de plata taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 elevii, studentii si militarii in termen, atit ca autori individuali de inventii, cit si in colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cit au aceasta calitate si pentru procedurile aflate in derulare pe perioada in care au calitatea respectiva.
    Art. 6
    Din veniturile anuale obtinute in lei si in valuta, ca urmare a aplicarii prezentei legi, o cota-parte de pina la 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru realizarea activitatilor legate de dotarea tehnica si a bazei de date informatizate prevazute la art. 64 lit. c) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
    Cota anuala de constituire a acestui fond se va stabili prin legea bugetara, iar modul de constituire si utilizare a fondului prevazut la alin. 1 se vor stabili prin instructiunile emise de Ministerul Finantelor.
    Art. 7
    Pentru procedurile neefectuate pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi se datoreaza taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 227 din 5 mai 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                 prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

    ANEXA  1

                        CUANTUMUL SI TERMENELE
                     privind plata taxelor in lei
-----------------------------------------------------------
 Nr.  Obiectul platii        Termenele de plata    Cuantum
 crt.                                              taxa
                                                   - lei -
-----------------------------------------------------------
 1.  Inregistrarea cererii  - in prima luna de
     de brevet de inventie    la data depozitului     6.000
                            - in lunile a 2-a si
                              a 3-a de la data
                              depozitului             9.000
 2.  Publicarea cererii de  - in 3 luni de la data
     brevet de inventie la    invocarii prioritatii
     expirarea termenului     sau in termen de 6
     de 18 luni de la data    luni de la data
     depozitului sau          depozitului            10.000
     prioritatii
 3.  Publicarea cererii de  - o data cu solicitarea
     brevet de inventie       publicarii             15.000
     inainte de expirarea
     termenului de 18 luni
     de la data depozitului
     sau prioritatii
 4.  Raport de documentare  - pina in luna a 18-a
                              de la data
                              depozitului            20.000
 5.  Raport de documentare  - o data cu solicitarea
     pentru cererile          publicarii raportului  10.000
     internationale
     inregistrate conform
     Tratatului de
     cooperare in domeniul
     brevetelor
 6.  Examinarea cererii de  - in 3 luni de la data
     brevet de inventie       depozitului, fara
     pentru o descriere       publicarea cererii
     care nu depaseste 10     de brevet              90.000
     pagini si 5            - intre lunile a 4-a
     revendicari              si a 15-a de la data
                              depozitului            60.000
                            - intre lunile a 16-a
                              si a 30-a de la data
                              depozitului            40.000
                            - o data cu solicitarea
                              examinarii de
                              urgenta               120.000
 7.  Pentru fiecare pagina
     in plus                                          1.000
 8.  Pentru fiecare
     revendicare in plus                              2.000
 9.  Eliberarea brevetului  - in 6 luni de la data
     de inventie si           publicarii hotaririi   20.000
     tiparirea descrierii
 10. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     contestatii              contestatiei la
                              O.S.I.M.               30.000
 11. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     cereri de revocare       la O.S.I.M. a cererii
                              de revocare            60.000
 12. Mentinerea in vigoare
     a brevetului de
     inventie pentru
     fiecare an:
     - primii 5 ani                                  16.000
     - anii 6-10 inclusiv                            30.000
     - anii 11-15 inclusiv                           60.000
     - anii 16-20 inclusiv                          100.000
 13. Revalidarea            - o data cu depunerea
     brevetului               la O.S.I.M. a
                              cererii de revalidare  60.000
 14. Completarea
     depozitului cererii
     de brevet de
     inventie:
     a) depunerea           - o data cu depunerea
        ulterioara a          la O.S.I.M.             2.000
        revendicarilor
        si desenelor
     b) depunerea           - o data cu depunerea
        traducerii in         la O.S.I.M.             8.000
        limba romana
 15. Invocarea
     prioritatii:
     a) o data cu           - la depunerea cererii
        inregistrarea         de brevet de inventie
        cererii de brevet     la O.S.I.M.            10.000
        de inventie
     b) in termen de 2      - la depunerea
        luni de la data       documentului de
        inregistrarii         invocare a
        cererii de brevet     prioritatii            40.000
        de inventie
 16. Eliberarea unui        - la depunerea cererii
     certificat de            pentru eliberarea
     prioritate               certificatului          1.000
 17. Transmiterea cererii   - pina in luna a 13-a
     internationale de la     de la data
     O.S.I.M., ca oficiu      prioritatii
     receptor, la Biroul      internationale         10.000
     International al
     O.M.P.I.
 18. Mentinerea in regim    - la 2 luni de la
     "secret" a               atribuirea
     documentatiei unei       caracterului
     cereri de brevet         "secret"                8.000
     de inventie/an
 19. Mentinerea in regim    - o data cu depunerea
     "nepublic" a             solicitarii acestui
     documentatiei unei       regim                   8.000
     cereri de brevet de
     inventie/an
 20. Mentinerea in
     vigoare a brevetului
     de inventie de
     perfectionare:
     a) pe perioada         - conform art. 4 din
        valabilitatii         lege                 50% din
        brevetului de                              taxa
        inventie de                                prevazuta
        perfectionare                              la pct.
                                                   12 din
                                                   prezenta
                                                   anexa
     b) pe perioada         - conform art. 4 din   acelasi
        dupa incetarea        lege                 cuantum
        valabilitatii                              ca la
        brevetului de                              pct. 12
        inventie de
        perfectionare
 21. Inregistrarea unei
     modificari in
     situatia juridica
     a cererii de brevet
     sau a brevetului de
     inventie:
     a) inregistrarea       - o data cu
        unei cesiuni          inregistrarea
                              cesiunii la
                              O.S.I.M.             20.000
     b) inregistrarea       - o data cu
        unei licente          inregistrarea
        de exploatare         licentei la
                              O.S.I.M.             20.000
     c) alte modificari     - o data cu
                              inregistrarea
                              solicitarii la
                              O.S.I.M.              5.000
 22. Eliberarea de acte,    - o data cu
     adeverinte,              inregistrarea la
     duplicate, copii,        O.S.I.M. a
     certificate etc.         solicitarii
                              pentru eliberare      2.000
----------------------------------------------------------

    ANEXA  2

                      CUANTUMUL SI TERMENELE
                  privind plata taxelor in valuta
-----------------------------------------------------------
 Nr.  Obiectul platii        Termenele de plata    Cuantum
 crt.                                              taxa
                                                   - $ -
-----------------------------------------------------------
 1. Inregistrarea cererii   - in prima luna de
    de brevet de inventie     la data depozitului     30
                            - in lunile a 2-a si
                              a 3-a de la data
                              depozitului             45
 2. Publicarea cererii de   - in 3 luni de la
    brevet de inventie la     data invocarii
    expirarea termenului      prioritatii sau in
    de 18 luni de la data     termen de 6 luni
    depozitului sau           de la data
    prioritatii               depozitului             50
 3. Publicarea cererii de   - o data cu solicitarea
    brevet de inventie        publicarii              75
    inainte de expirarea
    termenului de 18 luni
    de la data depozitului
    sau prioritatii
 4. Raport de documentare   - pina in luna a 18-a
                              de la data
                              depozitului            100
 5. Raport de documentare   - o data cu solicitarea
    pentru cererile           publicarii raportului   50
    internationale
    inregistrate conform
    Tratatului de cooperare
    in domeniul brevetelor
 6. Examinarea cererii de   - in 3 luni de la data
    brevet de inventie        depozitului fara
    pentru o descriere        publicarea cererii
    care nu depaseste 10      de brevet             450
    pagini si 5             - intre lunile a 4-a
    revendicari               si a 15-a de la data
                              depozitului           300
                            - intre lunile a 16-a
                              si a 30-a de la data
                              depozitului           200
                            - o data cu
                              solicitarea
                              examinarii de
                              urgenta               600
 7. Pentru fiecare
    pagina in plus                                    5
 8. Pentru fiecare
    revendicare in plus                              10
 9. Eliberarea brevetului   - in 6 luni de la data
    de inventie si            publicarii hotaririi
    tiparirea descrierii                            100
 10. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     contestatii              contestatiei la
                              O.S.I.M.              150
 11. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     cereri de revocare       la O.S.I.M. a
                              cererii de revocare   300
 12. Mentinerea in vigoare
     a brevetului de
     inventie pentru
     fiecare an:
     - primii cinci ani                              80
     - anii 6-10 inclusiv                           150
     - anii 11-15 inclusiv                          300
     - anii 16-20 inclusiv                          500
 13. Revalidarea            - o data cu depunerea
     brevetului               la O.S.I.M. a
                              cererii de
                              revalidare            300
 14. Completarea
     depozitului cererii
     de brevet de
     inventie:
     a) depunerea           - o data cu depunerea
        ulterioara a          la O.S.I.M.            10
        revendicarilor
        si desenelor
     b) depunerea           - o data cu depunere
        traducerii in         la O.S.I.M.            40
        limba romana
 15. Invocarea
     prioritatii:
     a) o data cu           - la depunerea cererii
        inregistrarea         de brevet de
        cererii de            inventie la O.S.I.M.   50
        brevet de
        inventie
     b) in termen de 2      - la depunerea
        luni de la data       documentului de
        inregistrarii         invocare a
        cererii de brevet     prioritatii           200
        de inventie
 16. Eliberarea unui        - la depunerea cererii
     certificat de            pentru eliberarea
     prioritate               certificatului          5
 17. Transmiterea cererii   - pina in luna a 13-a
     internationale de la     de la data
     O.S.I.M., ca oficiu      prioritatii
     receptor, la Biroul      internationale         50
     International al
     O.M.P.I.
 18. Mentinerea in regim    - la 2 luni de la
     "secret" a               atribuirea
     documentatiei unei       caracterului
     cereri de brevet de      "secret"               40
     inventie/an
 19. Mentinerea in regim    - o data cu
     "nepublic" a             depunerea
     documentatiei unei       solicitarii
     cereri de brevet         acestui regim          40
     de inventie/an
 20. Mentinerea in
     vigoare a brevetului
     de inventie de
     perfectionare:
     a) pe perioada         - conform art. 4    50% din
        valabilitatii         din lege          taxa
        brevetului de                           prevazuta
        inventie de                             la pct.
        perfectionare                           12 din
                                                prezenta
                                                anexa
     b) pe perioada        - conform art. 4     acelasi
        dupa incetarea       din lege           cuantum
        valabilitatii                           ca la
        brevetului de                           pct. 12
        inventie de
        perfectionare
 21. Inregistrarea unei
     modificarii in
     situatia juridica
     a cererii de
     brevet sau a
     brevetului de
     inventie:
     a) inregistrarea      - o data cu
        unei cesiuni         inregistrarea
                             cesiunii la
                             O.S.I.M.              100
     b) inregistrarea      - o data cu
        unei licente         inregistrarea
        de exploatare        licentei la
                             O.S.I.M.              100
     c) alte modificari    - o data cu
                             inregistrarea
                             solicitarii la
                             O.S.I.M.               25
 22. Eliberarea de acte,   - o data cu
     adeverinte,             inregistrarea la
     duplicate, copii,       O.S.I.M.
     certificate etc.        a solicitarii
                             pentru
                             eliberare             10
                                                      
SmartCity5

COMENTARII la Legea 120/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 120 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu