Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 120 din 18 decembrie 1992

privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  8 ianuarie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Taxele pentru procedurile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si termenele prevazute in anexele nr. 1 si 2 si constituie venituri la bugetul de stat. Cuantumul taxelor in lei prevazut in anexa nr. 1 se va indexa potrivit legii.
    Art. 2
    Sumele reprezentind taxele incasate se varsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la bugetul de stat, potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor, care se vor emite in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 3
    Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tiparirea descrierii se plateste in termen de 6 luni de la publicarea hotaririi de acordare a brevetului. Aceasta taxa - majorata cu 50% - poate fi platita intr-un nou termen de 6 luni, calculat de la expirarea termenului initial.
    Neplata taxei prevazute la alin. 1, in termenele stabilite, are ca urmare decaderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
    Decaderea se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala.
    Art. 4
    Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie se datoreaza de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul in care se elibereaza brevetul, si se platesc in termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
    Pentru anii urmatori eliberarii brevetului de inventie taxele de mentinere in vigoare se platesc pina la prima zi a fiecarui an de protectie.
    Aceste taxe - majorate cu 50% - pot fi platite si in urmatoarele 6 luni de la expirarea termenelor prevazute la alin. 1 si 2.
    Neplata taxelor in termenele prevazute de acest articol are ca urmare decaderea titularului din drepturile decurgind din brevet.
    Decaderea se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala.
    Art. 5
    Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pina la 1.000.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 10% din cuantumul taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.
    Institutiile publice, precum si societatile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 10 milioane lei, avind un numar de salariati mai mic de 200 si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 50% din cuantumul taxelor prevazute in anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, dupa caz.
    Sint scutiti de plata taxelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 elevii, studentii si militarii in termen, atit ca autori individuali de inventii, cit si in colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cit au aceasta calitate si pentru procedurile aflate in derulare pe perioada in care au calitatea respectiva.
    Art. 6
    Din veniturile anuale obtinute in lei si in valuta, ca urmare a aplicarii prezentei legi, o cota-parte de pina la 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru realizarea activitatilor legate de dotarea tehnica si a bazei de date informatizate prevazute la art. 64 lit. c) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
    Cota anuala de constituire a acestui fond se va stabili prin legea bugetara, iar modul de constituire si utilizare a fondului prevazut la alin. 1 se vor stabili prin instructiunile emise de Ministerul Finantelor.
    Art. 7
    Pentru procedurile neefectuate pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi se datoreaza taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 227 din 5 mai 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                 prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

    ANEXA  1

                        CUANTUMUL SI TERMENELE
                     privind plata taxelor in lei
-----------------------------------------------------------
 Nr.  Obiectul platii        Termenele de plata    Cuantum
 crt.                                              taxa
                                                   - lei -
-----------------------------------------------------------
 1.  Inregistrarea cererii  - in prima luna de
     de brevet de inventie    la data depozitului     6.000
                            - in lunile a 2-a si
                              a 3-a de la data
                              depozitului             9.000
 2.  Publicarea cererii de  - in 3 luni de la data
     brevet de inventie la    invocarii prioritatii
     expirarea termenului     sau in termen de 6
     de 18 luni de la data    luni de la data
     depozitului sau          depozitului            10.000
     prioritatii
 3.  Publicarea cererii de  - o data cu solicitarea
     brevet de inventie       publicarii             15.000
     inainte de expirarea
     termenului de 18 luni
     de la data depozitului
     sau prioritatii
 4.  Raport de documentare  - pina in luna a 18-a
                              de la data
                              depozitului            20.000
 5.  Raport de documentare  - o data cu solicitarea
     pentru cererile          publicarii raportului  10.000
     internationale
     inregistrate conform
     Tratatului de
     cooperare in domeniul
     brevetelor
 6.  Examinarea cererii de  - in 3 luni de la data
     brevet de inventie       depozitului, fara
     pentru o descriere       publicarea cererii
     care nu depaseste 10     de brevet              90.000
     pagini si 5            - intre lunile a 4-a
     revendicari              si a 15-a de la data
                              depozitului            60.000
                            - intre lunile a 16-a
                              si a 30-a de la data
                              depozitului            40.000
                            - o data cu solicitarea
                              examinarii de
                              urgenta               120.000
 7.  Pentru fiecare pagina
     in plus                                          1.000
 8.  Pentru fiecare
     revendicare in plus                              2.000
 9.  Eliberarea brevetului  - in 6 luni de la data
     de inventie si           publicarii hotaririi   20.000
     tiparirea descrierii
 10. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     contestatii              contestatiei la
                              O.S.I.M.               30.000
 11. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     cereri de revocare       la O.S.I.M. a cererii
                              de revocare            60.000
 12. Mentinerea in vigoare
     a brevetului de
     inventie pentru
     fiecare an:
     - primii 5 ani                                  16.000
     - anii 6-10 inclusiv                            30.000
     - anii 11-15 inclusiv                           60.000
     - anii 16-20 inclusiv                          100.000
 13. Revalidarea            - o data cu depunerea
     brevetului               la O.S.I.M. a
                              cererii de revalidare  60.000
 14. Completarea
     depozitului cererii
     de brevet de
     inventie:
     a) depunerea           - o data cu depunerea
        ulterioara a          la O.S.I.M.             2.000
        revendicarilor
        si desenelor
     b) depunerea           - o data cu depunerea
        traducerii in         la O.S.I.M.             8.000
        limba romana
 15. Invocarea
     prioritatii:
     a) o data cu           - la depunerea cererii
        inregistrarea         de brevet de inventie
        cererii de brevet     la O.S.I.M.            10.000
        de inventie
     b) in termen de 2      - la depunerea
        luni de la data       documentului de
        inregistrarii         invocare a
        cererii de brevet     prioritatii            40.000
        de inventie
 16. Eliberarea unui        - la depunerea cererii
     certificat de            pentru eliberarea
     prioritate               certificatului          1.000
 17. Transmiterea cererii   - pina in luna a 13-a
     internationale de la     de la data
     O.S.I.M., ca oficiu      prioritatii
     receptor, la Biroul      internationale         10.000
     International al
     O.M.P.I.
 18. Mentinerea in regim    - la 2 luni de la
     "secret" a               atribuirea
     documentatiei unei       caracterului
     cereri de brevet         "secret"                8.000
     de inventie/an
 19. Mentinerea in regim    - o data cu depunerea
     "nepublic" a             solicitarii acestui
     documentatiei unei       regim                   8.000
     cereri de brevet de
     inventie/an
 20. Mentinerea in
     vigoare a brevetului
     de inventie de
     perfectionare:
     a) pe perioada         - conform art. 4 din
        valabilitatii         lege                 50% din
        brevetului de                              taxa
        inventie de                                prevazuta
        perfectionare                              la pct.
                                                   12 din
                                                   prezenta
                                                   anexa
     b) pe perioada         - conform art. 4 din   acelasi
        dupa incetarea        lege                 cuantum
        valabilitatii                              ca la
        brevetului de                              pct. 12
        inventie de
        perfectionare
 21. Inregistrarea unei
     modificari in
     situatia juridica
     a cererii de brevet
     sau a brevetului de
     inventie:
     a) inregistrarea       - o data cu
        unei cesiuni          inregistrarea
                              cesiunii la
                              O.S.I.M.             20.000
     b) inregistrarea       - o data cu
        unei licente          inregistrarea
        de exploatare         licentei la
                              O.S.I.M.             20.000
     c) alte modificari     - o data cu
                              inregistrarea
                              solicitarii la
                              O.S.I.M.              5.000
 22. Eliberarea de acte,    - o data cu
     adeverinte,              inregistrarea la
     duplicate, copii,        O.S.I.M. a
     certificate etc.         solicitarii
                              pentru eliberare      2.000
----------------------------------------------------------

    ANEXA  2

                      CUANTUMUL SI TERMENELE
                  privind plata taxelor in valuta
-----------------------------------------------------------
 Nr.  Obiectul platii        Termenele de plata    Cuantum
 crt.                                              taxa
                                                   - $ -
-----------------------------------------------------------
 1. Inregistrarea cererii   - in prima luna de
    de brevet de inventie     la data depozitului     30
                            - in lunile a 2-a si
                              a 3-a de la data
                              depozitului             45
 2. Publicarea cererii de   - in 3 luni de la
    brevet de inventie la     data invocarii
    expirarea termenului      prioritatii sau in
    de 18 luni de la data     termen de 6 luni
    depozitului sau           de la data
    prioritatii               depozitului             50
 3. Publicarea cererii de   - o data cu solicitarea
    brevet de inventie        publicarii              75
    inainte de expirarea
    termenului de 18 luni
    de la data depozitului
    sau prioritatii
 4. Raport de documentare   - pina in luna a 18-a
                              de la data
                              depozitului            100
 5. Raport de documentare   - o data cu solicitarea
    pentru cererile           publicarii raportului   50
    internationale
    inregistrate conform
    Tratatului de cooperare
    in domeniul brevetelor
 6. Examinarea cererii de   - in 3 luni de la data
    brevet de inventie        depozitului fara
    pentru o descriere        publicarea cererii
    care nu depaseste 10      de brevet             450
    pagini si 5             - intre lunile a 4-a
    revendicari               si a 15-a de la data
                              depozitului           300
                            - intre lunile a 16-a
                              si a 30-a de la data
                              depozitului           200
                            - o data cu
                              solicitarea
                              examinarii de
                              urgenta               600
 7. Pentru fiecare
    pagina in plus                                    5
 8. Pentru fiecare
    revendicare in plus                              10
 9. Eliberarea brevetului   - in 6 luni de la data
    de inventie si            publicarii hotaririi
    tiparirea descrierii                            100
 10. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     contestatii              contestatiei la
                              O.S.I.M.              150
 11. Examinarea unei        - o data cu depunerea
     cereri de revocare       la O.S.I.M. a
                              cererii de revocare   300
 12. Mentinerea in vigoare
     a brevetului de
     inventie pentru
     fiecare an:
     - primii cinci ani                              80
     - anii 6-10 inclusiv                           150
     - anii 11-15 inclusiv                          300
     - anii 16-20 inclusiv                          500
 13. Revalidarea            - o data cu depunerea
     brevetului               la O.S.I.M. a
                              cererii de
                              revalidare            300
 14. Completarea
     depozitului cererii
     de brevet de
     inventie:
     a) depunerea           - o data cu depunerea
        ulterioara a          la O.S.I.M.            10
        revendicarilor
        si desenelor
     b) depunerea           - o data cu depunere
        traducerii in         la O.S.I.M.            40
        limba romana
 15. Invocarea
     prioritatii:
     a) o data cu           - la depunerea cererii
        inregistrarea         de brevet de
        cererii de            inventie la O.S.I.M.   50
        brevet de
        inventie
     b) in termen de 2      - la depunerea
        luni de la data       documentului de
        inregistrarii         invocare a
        cererii de brevet     prioritatii           200
        de inventie
 16. Eliberarea unui        - la depunerea cererii
     certificat de            pentru eliberarea
     prioritate               certificatului          5
 17. Transmiterea cererii   - pina in luna a 13-a
     internationale de la     de la data
     O.S.I.M., ca oficiu      prioritatii
     receptor, la Biroul      internationale         50
     International al
     O.M.P.I.
 18. Mentinerea in regim    - la 2 luni de la
     "secret" a               atribuirea
     documentatiei unei       caracterului
     cereri de brevet de      "secret"               40
     inventie/an
 19. Mentinerea in regim    - o data cu
     "nepublic" a             depunerea
     documentatiei unei       solicitarii
     cereri de brevet         acestui regim          40
     de inventie/an
 20. Mentinerea in
     vigoare a brevetului
     de inventie de
     perfectionare:
     a) pe perioada         - conform art. 4    50% din
        valabilitatii         din lege          taxa
        brevetului de                           prevazuta
        inventie de                             la pct.
        perfectionare                           12 din
                                                prezenta
                                                anexa
     b) pe perioada        - conform art. 4     acelasi
        dupa incetarea       din lege           cuantum
        valabilitatii                           ca la
        brevetului de                           pct. 12
        inventie de
        perfectionare
 21. Inregistrarea unei
     modificarii in
     situatia juridica
     a cererii de
     brevet sau a
     brevetului de
     inventie:
     a) inregistrarea      - o data cu
        unei cesiuni         inregistrarea
                             cesiunii la
                             O.S.I.M.              100
     b) inregistrarea      - o data cu
        unei licente         inregistrarea
        de exploatare        licentei la
                             O.S.I.M.              100
     c) alte modificari    - o data cu
                             inregistrarea
                             solicitarii la
                             O.S.I.M.               25
 22. Eliberarea de acte,   - o data cu
     adeverinte,             inregistrarea la
     duplicate, copii,       O.S.I.M.
     certificate etc.        a solicitarii
                             pentru
                             eliberare             10
                                                      
SmartCity5

COMENTARII la Legea 120/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 120 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu