Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din 3 mai 2005

privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 384 din 5 iunie 2009Art. 1. - Prezenta lege reglementează dreptul la indemnizaţie al artiştilor interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950- 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate.

Art. 2. - Nu fac obiectul prezentei legi activităţile care nu sunt de natură artistic-interpretativă.

Art. 3. -In sensul prezentei legi:

a)  artiştii interpreţi sau executanţi sunt actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii, artiştii de circ şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, dirijează, exprimă ori execută în orice modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel;

b)   activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist este activitatea artiştilor interpreţi sau executanţi, realizată în condiţiile prevăzute la art. 1 în regim de colaborare cu instituţii publice de stat, cu persoane juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept privat de profil.

Art. 4. - (1) In categoria artiştilor interpreţi sau executanţi se încadrează:

a) soliştii şi interpreţii vocali de:

- muzică clasică - operă, lied, operetă;

- muzică uşoară, folk, pop, rock;

- muzică folclorică;

b) soliştii instrumentişti şi instrumentiştii de:

- muzică clasică;

- muzică uşoară;

- muzică folclorică;

c) dirijorii de:

- muzică clasică;

- muzică uşoară;

- muzică folclorică;

*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.318/2007 privind indexarea unor indemnizaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 2 octombrie 2008.

d) actorii:

- de teatru;

- mânuitori păpuşi;

- de pantomimă;

- de cinema;

e) prezentatorii de spectacole;

f) soliştii de balet şi dans, balerinii şi dansatorii, coregrafii;

g) artiştii de circ şi cascadorii.

(2) Completarea listei prevăzute la alin. (1) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Art. 5. - (1) Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) au vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;

c)  realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei.

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. b) se constituie din:

a)  însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor stabilite conform prevederilor art. 10;

b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3)  Perioada prevăzută la alin. (2) nu include perioadele realizate şi valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sau în alte sisteme de asigurări sociale.

(4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici în care nu s-au realizat cel puţin 92 de zile lucrătoare, prin echivalarea activităţilor, nu se iau în calcul.

(5) In cazul vechimii în specialitate, realizată conform alin. (2) lit. b), fracţiunile mai mari de 6 luni se întregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.

Art. 6. - (1) Atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi şi stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativă se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de către Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum şi de către orice altă persoană juridică de drept public sau privat prevăzută la art. 3 lit. b), la care artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti au prestat activităţi artistic-interpretative în regim de colaborare.

(2)  Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor documentele care pot dovedi desfăşurarea activităţii artistic-interpretative, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3) In lipsa sau în completarea documentelor oficiale, dovada activităţii artistic-interpretative sau a atestării se poate face cu orice mijloc de probă prevăzut de lege, afişe, programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declaraţii notariale.

Art. 7. - (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se înfiinţează Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumită în continuare Comisia.

(2) Sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei se prevăd şi se suportă din bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Art. 8. - (1) Comisia stabileşte, prin hotărâre, în condiţiile prezentei legi, dreptul artiştilor interpreţi sau executanţi de a primi indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în regim de liber-profesionist.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se emite şi se comunică solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitării.

(3) La solicitarea petentului, Comisia poate stabili prelungirea termenului prevăzut la alin. (2), pentru completarea de către solicitant a dosarului propriu, fără a se depăşi însă 30 de zile de la depunerea ultimelor documente de către solicitant.

(4) Solicitanţii pot contesta hotărârea prevăzută la alin. (1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.

(5) Hotărârea finală a Comisiei se comunică casei teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare sau, după caz, de la soluţionarea contestaţiilor.

(6)  La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii:

a) să înregistreze hotărârea;

b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri;

c) să emită, în termen de 45 de zile de la primirea hotărârii, decizia administrativă în baza căreia se efectuează plata indemnizaţiei.

Art. 9. - (1) De indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă beneficiază, indiferent de vârstă, şi artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

(2)  Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăşurării activităţilor artistic-interpretative prevăzute la art. 10 alin. (1) şi care pot genera pierderea capacităţii de muncă se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

(3)   Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifică de către medicul specialist în medicina muncii.

Art. 10. - (1) Activitatea artistic-interpretativă se echivalează cu zile lucrătoare, după cum urmează:

a)  o participare în direct la un spectacol sau reprezentare artistică televizate - 10 zile lucrătoare;

b)  o participare la realizarea unui spectacol sau a unei reprezentări artistice organizate de o persoană juridică de drept public sau privat - 10 zile lucrătoare, la care se adaugă câte o zi pentru fiecare reprezentaţie;

c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate - 15 zile lucrătoare;

d)  o participare la realizarea unei înregistrări de teatru radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune sau casă de discuri - 30 de zile lucrătoare;

e)  o participare la realizarea unei înregistrări muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucrătoare;

f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gală şi altele asemenea, declarat ca naţional - 30 de zile lucrătoare;

g)  o participare la un eveniment artistic de importanţă internaţională, declarat ca atare - 60 de zile lucrătoare;

h) o interpretare a unui rol într-o producţie cinematografică de lung sau scurtmetraj - un număr de zile lucrătoare echivalent cu numărul de zile de filmare prevăzute în contract, inclusiv zilele de deplasare la şi de la locurile de filmare, precum şi zilele de repaus;

i) un turneu artistic în ţară sau în străinătate - un număr de zile lucrătoare egal cu dublul numărului de zile calendaristice din perioada în care s-a desfăşurat turneul, la care se adaugă ziua plecării şi cea a revenirii din turneu.

(2) Numărul zilelor lucrătoare cu care se echivalează fiecare prestaţie artistic-interpretativă dintre cele prevăzute la alin. (1) include şi zilele necesare repetiţiilor de orice fel, precum şi pe cele necesare oricărei alte activităţi pregătitoare depuse în scopul bunei desfăşurări a prestaţiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.

(3)  Premiile unu, doi şi trei, precum şi distincţiile similare obţinute prin participarea la evenimente artistice naţionale sau internaţionale de prestigiu majorează cu 30% numărul de zile lucrătoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivalează activitatea artistic-interpretativă şi cu 10% pentru alte premii.

Art. 11. - (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare, în sumă fixă, acordată pentru activitatea artistic-interpretativă este:

a) 339 lei*) pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

b) 254 lei**) pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

c)  198 lei*) pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului**), în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.

Art. 12. - (1) In funcţie de documentele oficiale şi/sau de dovezile depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă, după cum urmează:

a)   persoanele care au studii superioare ori medii de specialitate, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria I;

b)  artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, dar care nu mai deţin atestatele vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a II-a;

c)  artiştii interpreţi sau executanţi care fac dovada că au prestat activităţi artistic-interpretative în condiţiile prezentei legi, fără a fi obţinut atestate, vor beneficia de indemnizaţia corespunzătoare atestatului de categoria a III-a;

d) artiştii de circ, fără atestate, angajaţi ai Circului de Stat, care fac dovada că au prestat activitate artistic-interpretativă, în condiţiile prezentei legi, beneficiază de indemnizaţie corespunzătoare atestatului de categoria I.

(2) In funcţie de notorietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), a celor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi de activitatea artistic-interpretativă a acestora, Comisia poate hotărî, cu unanimitate de voturi, acordarea indemnizaţiei corespunzătoare atestatului de categoria I.

Art. 13. - (1) Pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 11 se iau în considerare toate veniturile realizate din activităţi profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizează beneficiarul acestui drept, cu excepţia indemnizaţiei de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, dovada veniturilor nete lunare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate în anul anterior, se depune la casa teritorială de pensii competentă, până la finele primului trimestru al fiecărui an calendaristic pentru care se primeşte indemnizaţie.

Art. 14. - (1) Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, pe baza hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (1).

(2)  Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (5).

(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.

(4)  Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)   Plata indemnizaţiei se suspendă în prima lună a trimestrului următor determinării veniturilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1), în cazul în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau dacă acesta nu depune la timp dovada prevăzută la art. 13 alin. (2).

(6) Plata indemnizaţiei suspendate potrivit alin. (5) se reia în luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru aceasta.

Art. 15. - Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat.

Art. 16. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează de la beneficiar, în condiţiile legii.

(2) In cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate.

*) Cuantumul indemnizaţiei lunare, prevăzut la lit. a), b) şi c), este cel indexat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 2 octombrie 2008.

**) Ase vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.318/2007 privind indexarea unor indemnizaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2008 privind indexarea unor indemnizaţii acordate în baza unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 2 octombrie 2008.

Art. 17. - Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 18. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.

Art. 19. - (1) Incălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2)   Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea solicitantului.

(3)  Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu excepţia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12*), art. 17- 19**) care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II şi IV din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 109/2005 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

„Art. II. - (1) Componenţa Comisiei pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumită în continuare Comisia, este următoarea: 2 reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi un reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artişti interpreţi sau executanţi legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2)  In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se modifică, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor, componenţa comisiei prevăzute la alin. (1).

(3) Comisia va funcţiona pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului culturii şi cultelor.

Art. IV. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

*) In anul 2005, Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.469/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005.

**) Textul se referă la fostele art. 12 şi art. 17-19, care au devenit, în prezenta formă republicată, art. 13 şi art. 18-20.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 109/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu