Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 106 din 9 mai 2008

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 369 din 14 mai 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru reglementarea măsurilor în scopul asigurării terenurilor necesare desfăşurării lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

Art. 2. - (1) In înţelesul prezentei legi, se declară de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare.

(2) In înţelesul prezentei legi, prin lucrări miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit se înţelege ansamblul de lucrări privind exploatarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente, de refacere şi reabilitare a mediului, precum şi lucrările pentru pregătirea drumurilor de acces, podurile, construcţiile hidrotehnice speciale şi alte amenajări necesare protecţiei zăcământului.

Art. 3. - (1) Pentru lucrările declarate de utilitate publică în condiţiile art. 2 alin. (1), expropriator este statul român, prin titularii licenţelor de exploatare, operatori economici.

(2) Imobilele expropriate intră în proprietatea publică a statului.

Art. 4. - (1) Titularul licenţei de exploatare are obligaţia să întocmească documentaţia tehnico-economică pentru fiecare lucrare minieră care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.

(2)  Documentaţia tehnico-economică prevăzută la alin. (1) cuprinde datele privind resursele şi rezervele minerale obţinute din lucrările miniere, fondul geologic, datele şi informaţiile privind perimetrul de exploatare, precum şi planurile de situaţie cu amplasamentul lucrărilor miniere, care conţin delimitarea suprafeţelor de teren şi a construcţiilor propuse pentru expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile, stabilite de către persoane autorizate în evaluare.

(3) Planurile de situaţie cu amplasamentul lucrărilor miniere şi imobilele ce urmează a fi expropriate se vizează pentru neschimbare de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Art. 5. - (1) Declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrarea minieră şi suma globală evaluată a despăgubirilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2)   Planul cu amplasamentul lucrării, întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce se supun aprobării pentru expropriere, şi va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere prevăzută la alin. (1), titularii licenţelor de exploatare vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale asupra procedurii şi ofertei de despăgubire.

Art. 6. - (1) In afara despăgubirilor acordate, titularul licenţei de exploatare, în cazul în care a declanşat procedura de expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrări miniere, are obligaţia de a organiza, pe cheltuiala proprie, vetre de sat cu utilităţile necesare desfăşurării traiului în comunitatea nou înfiinţată, la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale.

(2)  Totodată, titularul licenţei de exploatare va asigura reconstituirea în totalitate, pe noi amplasamente, dobândite în condiţiile stabilite de legea civilă, de obiective care să le înlocuiască pe cele afectate de lucrările miniere - şcoli, biserici, cimitire, alimentare cu apă, cu gaze, iluminat stradal.

(3) Titularul licenţei de exploatare va transfera, cu titlu gratuit, autorităţilor administraţiei publice locale imobilele şi utilităţile publice realizate pe noile amplasamente, prevăzute la alin. (2), în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) Lucrările prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) vor fi efectuate până la data începerii lucrărilor efective de expropriere.

(2) In situaţia în care lucrările nu vor fi executate până la data prevăzută la alin. (1), procedura de expropriere nu poate fi demarată.

Art. 8. - (1) Plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) se face direct titularilor drepturilor reale, în numerar sau prin consemnarea sumelor într-un cont bancar la dispoziţia acestora.

(2)  Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate se face prin mijloace de probă admise de lege, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală, succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale.

(3) In cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând a fi împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri definitive şi irevocabile.

(4) In situaţia în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. Dacă procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al titularului licenţei de exploatare va solicita informaţii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi plătite numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor.

(5)  Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea titularului licenţei de exploatare, informaţiile cu privire la deschiderea procedurii succesorale.

(6)   După expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii, titularul licenţei de exploatare are dreptul să ceară eliberarea certificatului de vacanţă succesorală, cu excepţia situaţiilor de acceptare tacită a succesiunii.

(7) In cazul altor situaţii litigioase decât cele prevăzute la alin. (4)-(6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condiţiile prezentei legi.

Art. 9. - (1) In termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în temeiul căreia a fost transmisă notificarea de titularul licenţei de exploatare, se desemnează comisia de verificare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.

(2)  Comisia prevăzută la alin. (1) va fi formată din: 3 specialişti desemnaţi de titularul licenţei de exploatare, 3 proprietari ale căror imobile sunt propuse pentru expropiere, din localitatea în care sunt situate imobilele propuse pentru expropriere, aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de minimum 25 de proprietari, precum şi primarul localităţii. Conducerea comisiei va fi desemnată de titularul de licenţă.

(3)  Comisia prevăzută la alin. (1) stabileşte cuantumul despăgubirii prin negociere cu proprietarii persoane fizice sau juridice sau cu titularii altor drepturi reale.

(4) La solicitarea comisiei, persoanele notificate au obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile. In caz contrar, comisia va consemna despăgubirea pe numele expropriatului, însă plata se va face numai la data la care expropriatul îşi va dovedi dreptul în condiţiile prezentei legi.

Art. 10. - Decizia comisiei privind cuantumul despăgubirilor, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 9, se comunică expropriatului şi se afişează, în extras, la sediul consiliului local în raza căruia se află situat imobilul ce urmează a fi expropriat, precum şi la sediul titularului licenţei de exploatare.

Art. 11. -In termen de maximum 15 zile de la data întrunirii comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părţilor, acesta fiind semnat de ambele părţi, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate, în orice mod convenit de părţi.

Art. 12. - (1) Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), nu s-a ajuns la învoiala între părţi asupra cuantumului despăgubirii şi pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

(2) Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii de către instanţele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 13. - (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.

Art. 14. - Actele juridice care se încheie după data comunicării deciziei comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau după data consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 15. - (1) Pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor necesare pentru lucrările miniere, calculul obligaţiilor băneşti datorate se face în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2)   Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenurilor proprietate publică a statului se face numai prin compensare cu terenuri apte de a fi împădurite, echivalente ca suprafaţă şi bonitate şi limitrofe fondului forestier naţional.

(3)  Terenurile oferite în compensare se înregistrează în evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se înscriu în amenajamentele silvice şi se supun regimului silvic.

(4)  Plata contravalorii cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, de către titularul de licenţă, beneficiar al scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (2), se face anticipat emiterii aprobării. Contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă la Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

(5)  Cheltuielile prevăzute la alin. (4) vor avea caracterul cheltuielilor de exploatare. Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în funcţie de posibilităţile financiare ale titularului de licenţă, cheltuielile respective se pot suporta, parţial, eşalonat, pe bază de grafic, pe o perioadă de 1-5 ani, prin evidenţierea acestora în contul „cheltuieli înregistrate în avans".

Art. 16. -Transferul dreptului de proprietate operează de drept la data plăţii despăgubirilor stabilite prin hotărârea definitivă a comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau, după caz, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

Art. 17. - (1) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei legi sunt cuprinse în programele de investiţii ale titularului de licenţă de exploatare şi vor fi suportate din surse proprii sau atrase de pe piaţa de capital.

(2)  La scoaterea din evidenţa contabilă a valorii imobilelor prevăzute la alin. (1), costurile de dobândire sunt deductibile fiscal.

(3) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei legi de titularul licenţei de exploatare se înregistrează în evidenţa contabilă la valoarea de dobândire, ca imobilizare corporală ce nu se amortizează.

Art. 18. - Serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastrale, taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor miniere, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru realizarea procedurii de expropriere, sunt scutite de la plată.

Art. 19. - Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului civil, precum şi cu cele ale Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea nu prevăd altfel.

Art. 20. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Finanţelor şi Agenţia pentru Valorificarea Activelor Statului vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXĂ

METODOLOGIA

de calcul al obligaţiilor băneşti care se achită pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor proprietate privată sau publică necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

1. Taxa pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional:

Tx = S x VEXP x PML x Tp,

în care:

S reprezintă suprafaţa terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

VEXP reprezintă volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii, exprimat în m3/ha, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie şi stabilit în funcţie de specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi de clasa de producţie a acesteia;

PML reprezintă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ţinând seama de preţul de piaţă, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;

Tp reprezintă taxa procentuală stabilită conform prevederilor anexei nr. 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In cazul în care beneficiarul oferă teren în compensare echivalent ca suprafaţă şi bonitate, Tp=1.

In cazul ocupării definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosinţă decât pădure, specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite în funcţie de specia principală din tipul natural fundamental de pădure corespunzător tipului de staţiune forestieră.

In cazul ocupării definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, se va considera ca specie principală de bază, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de producţie şi având consistenţa arboretului de 0,4:

a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3);

b) carpen -în etajul forestier deluros (FD1-FD4);

c) salcie - în etajul forestier de câmpie, silvostepă si stepă (CF, SS).

2. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional se determină cu formula:

VT = S x Cr x n x PML x N,

în care:

VT reprezintă valoarea terenului, exprimată în lei;

S reprezintă suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

PML reprezintă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ţinând seama de preţul de piaţă, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;

N reprezintă coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, atribuite terenului în cauză;

Cr reprezintă creşterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi la clasa de producţie a acesteia, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie. In cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă folosinţă decât pădure sau sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse la lit. A;

n reprezintă numărul de ani necesari de la înfiinţarea unui arboret şi până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:

- 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii şi plopi;

- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;

- 20 de ani pentru celelalte specii.

3.  Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii

Această contravaloare se calculează cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1,

în care:

DVML reprezintă contravaloarea pierderii de creştere, respectiv diferenţa dintre valoarea masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii şi valoarea masei lemnoase la data ocupării terenului din fondul forestier naţional, exprimată în lei;

S reprezintă suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

PML reprezintă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ţinând seama de preţul de piaţă, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent;

VEXP reprezintă volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii, exprimat în m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compoziţia arboretului existent şi clasa de producţie corespunzătoare acesteia;

VA reprezintă volumul actual al masei lemnoase, exprimat în m3/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă creşterea corespunzătoare numărului de ani scurşi de la data amenajării şi din care se scade volumul extras în aceeaşi perioadă;

N1 reprezintă coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 3 (tipul funcţional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier).

4. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează ca urmare a scoaterii terenurilor din fondul forestier naţional

Această valoare se determină ca valoare de înlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează, calculată pe bază de deviz şi corectată cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

5.  Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare

ANEXA Nr. 1 la metodologie

VOLUMUL

masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie pentru principalele specii forestiere*)

                                                                                                                    - mc/ha -

Nr. crt.

SPECIA

CLASELE DE PRODUCŢIE

I

II

III

IV

V

1.

Molid

1.039

859

668

507

350

2.

Brad

986

838

672

508

386

3.

Pin silvestru

695

531

360

209

96

4.

Pin negru

553

427

283

190

93

5.

Larice

953

796

602

395

252

6.

Fag din sămânţă

813

652

492

355

259

7.

Mesteacăn

352

294

195

141

94

8.

Gorun din sămânţă

768

600

453

335

232

9.

Gorun din lăstari

533

448

343

238

164

10.

Stejar din sămânţă

875

733

584

447

346

11.

Stejar din lăstari

565

462

375

283

201

12.

Cer din sămânţă

516

405

321

255

183

13.

Garniţă din sămânţă

498

418

332

250

193

14.

Stejar brumăriu

334

292

208

113

81

15.

Stejar pufos

261

188

141

99

65

16.

Carpen din sămânţă

334

291

217

145

108

17.

Tei din sămânţă

518

449

356

256

163

18.

Salcâm din plantaţii

495

331

192

116

48

19.

Salcâm din lăstari

333

224

128

63

34

20.

Plop alb şi negru

529

405

272

155

92

21.

Salcie din reniş (şi plantaţie)

534

391

295

172

107

22.

Salcie din lăstari

360

289

209

153

73

23.

Salcie din sulinari

360

289

209

153

73

24.

Anin

483

415

325

233

163

25.

Plop selecţionat

629

407

310

207

114

*) Volumele sunt stabilite conform „Biometriei arborilor şi arboretelor din România", ediţia 1972, la vârstele exploatabilitatii, prevăzute în Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite în cazul modificării vârstei exploatabilitatii şi a tabelelor de producţie pentru arboreturi.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

DEFALCAREA

pe specii şi pe grupe de specii a coeficientului de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Coeficientul care se aplică preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

1.

Răşinoase

1,20

2.

Fag

1,30

3.

Cvercinee, frasin

1,70

4.

Diverse specii tari

1,10

5.

Diverse specii moi

1,00

NOTĂ:

Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana nr. 2 se determină prin înmulţirea coeficientului din coloana nr. 3 cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilit periodic prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, ţinând seama de preţul de piaţă.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

CRITERII

pe baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor (VT), al chiriei (CHA) şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii (DVML)

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

1.

Categorii de arboreturi sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale

Arboreturi la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase (tipul funcţional TI) parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii.

15

Arboreturi la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare (tipul funcţional T II)

10

Arboreturi la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit (tipul funcţional T III)

5

Arboreturi la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor (tipul funcţional T IV)

3

Arboreturi cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele aplicate (tipul funcţional T V şi T VI)

2

Notă: pentru terenurile fără vegetaţie forestieră, nota va fi zero

2.

Amplasarea terenului faţă de localităţi

A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil

- Municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

12

- Municipii reşedinţă de judeţ

8

- Municipii

6

- Oraşe

4

- Sate reşedinţă de comună

2

- Sate

1

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

B. Teren în extravilan

1. Amplasare între 2 şi 5 km de la limita perimetrului construibil

- Municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

10

- Municipii reşedinţă de judeţ

6

- Municipii

4

- Oraşe

2

- Sate reşedinţă de comună

1

- Sate

0

2. Intre 5 şi 10 km de la limita perimetrului construit

- Municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

9

- Municipii reşedinţă de judeţ

5

- Municipii

3

- Oraşe

1

- Sate reşedinţă de comună

0

- Sate

0

3. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil

- Municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

8

- Municipii reşedinţă de judeţ

4

- Municipii

2

- Oraşe

0

- Sate reşedinţă de comună

0

- Sate

0

Notă: Se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie

3.

Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport

A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 1 km faţă de calea de transport)

- Autostrăzi şi drumuri naţionale europene

3,0

- Alte drumuri naţionale

0,8

- Drumuri judeţene

0,6

- Drumuri comunale

0,4

- Drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea

0,2

Notă: se ia în considerare numai accesul la drumul de cea mai mare categorie

B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie)

0,5

C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

0,5

D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

0,5

4.

Alte utilităţi

Reţele de apă-canal până la 500 m

0,5

Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m

0,5

Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1000 m

0,5

5.

Ponderea suprafeţei fondului forestier naţional din judeţul în raza căruia se află terenul în suprafaţa totală a judeţului

Până la 10%

2

10-20%

1,5

20-30%

1,0

30-40%

0,5

peste 40%

0

NOTĂ:

- Coeficientul N se determină ca sumă a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate în coloana nr. 2.

- Coeficientul N1 reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 (categorii de arboreturi pe tipuri funcţionale).

ANEXA Nr. 4 la metodologie

CREŞTEREA

medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

                                                                                                              - mc/an/ha -

Nr. crt.

SPECIA

CLASELE DE PRODUCŢIE

I

II

III

IV

V

1.

Molid

13,8

12,2

10,5

8,1

5,7

2.

Brad

12,7

10,8

9,4

7,8

5,9

3.

Pin silvestru

12,1

9,4

7,4

5,2

3,0

4.

Pin negru

10,9

8,6

6,6

4,6

2,8

5.

Fag

11,0

9,1

7,6

6,0

4,4

6.

Mesteacăn

9,4

7,9

6,4

4,8

3,2

7.

Gorun din sămânţă

7,5

7,0

5,5

4,7

3,3

8.

Gorun din lăstari

8,6

7,2

5,7

4,4

3,1

9.

Stejar din sămânţă

10,6

8,8

7,6

6,2

4,7

10.

Stejar din lăstari

9,2

7,5

5,9

4,9

3,9

11.

Tei

12,7

10,8

9,1

7,2

5,2

12.

Cer

8,8

7,8

6,3

4,9

3,9

13.

Garniţă

6,8

5,9

5,2

4,4

3,5

14.

Carpen

10,2

8,8

7,5

5,9

4,6

15.

Salcâm (plantaţii)

18,7

14,7

10,3

6,4

3,3

16.

Salcâm (lăstari)

16,5

13,2

9,3

5,7

3,1

17.

Plop alb şi negru

19,5

15,0

11,6

7,8

4,8

18.

Salcie din sămânţă

27,5

23,9

19,2

14,2

9,5

19.

Salcie din sulinari

20,8

18,9

16,5

12,4

8,2

20.

Plop selecţionat

30,1

23,7

18,0

13,0

8,2

21.

Larice **)

10,5

8,9

7,5

5,7

3,6

*) Conform „Biometriei arborilor şi arboretelordin România", ediţia 1972.

**) Arboret principal.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 106/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 106 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu