E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1912 din 27 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 27 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2004, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2004

    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale care se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe.
    Situatiile financiare reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor la buget.
    In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului si care, dupa verificare de catre Curtea de Conturi, se aproba de Parlament.
    Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
    Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului o data cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
    Avand in vedere importanta lucrarilor ce se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice in baza situatiilor financiare intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice si institutii publice autonome, ordonatorii de credite si conducatorii compartimentelor financiar-contabile au obligatia incheierii executiei bugetare in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2004, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1862/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1226 din 20 decembrie 2004, precum si cu prevederile prezentelor norme metodologice.
    Situatiile financiare anuale aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si anexele la acestea aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1745/2002, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 16 ianuarie 2003 si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 117/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 27 ianuarie 2004, se intocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finantelor Publice in anul 2004, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor reglementari in vigoare, formulare afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro.
    Situatiile financiare anuale ale institutiilor publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj se intocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in conditiile Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    1. Intocmirea bilantului contabil
    La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:
    1.1. Bilantul contabil se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2004, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, aprobate de conducatorul institutiei.
    Se vor efectua, in prealabil:
    - analiza soldurilor conturilor contabile astfel incat acestea sa reflecte operatiuni patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planurile de conturi in vigoare;
    - clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile 220 "Debitori", 225 "Clienti", 231 "Creditori", 234 "Furnizori" etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz;
    - analiza sumelor incasate de la debitori sau clienti din anii precedenti, care, potrivit legii, se vireaza la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, subcapitolul 22.01.05, respectiv 22.02.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    1.2. In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv potrivit Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1753/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1174 din 13 decembrie 2004.
    In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 82/1991, republicata, si ale pct. 8 de la lit. C sectiunea I din Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 bis din 15 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare, institutiile publice au obligatia ca pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale sa intocmeasca "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) - document contabil obligatoriu.
    Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publica aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice subordonate acestora se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.
    Persoanele juridice care, potrivit legii, au in concesiune, inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit si titularului dreptului de administrare.
    1.3. In contabilitatea Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si/sau unitatilor din subordinea acestora, operatiunile de compensare a obligatiilor datorate agentilor economici distribuitori de benzina si motorina, prin compensare cu sumele datorate de acestia la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.08 "Finantarea in baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003".
    In creditul acestui cont Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si/sau unitatile din subordinea acestora inregistreaza sumele datorate si neachitate agentilor economici distribuitori de benzina si motorina, care au intrat in actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003:

    234 "Furnizori"/analitic         =    701 "Finantarea in baza unor acte
        distinct                               normative speciale"
                                               analitic
                                          701.08 "Finantarea in baza
                                                  prevederilor art. 13 alin. (4)
                                                  din Legea bugetului de stat pe
                                                  anul 2004 nr. 507/2003"

    Contul 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza la finele anului prin creditul contului 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget" sau 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse", dupa caz:

    701 "Finantarea in baza               %
        unor acte normative          =    410 "Cheltuielile institutiei
        speciale" - analitic:                 publice finantate de la
    701.08 "Finantarea in baza                buget"
           prevederilor art. 13           702 "Finantarea de la buget
           alin. (4) din Legea                privind anii precedenti
           bugetului de stat pe               si alte surse"
           anul 2004 nr. 507/2003."

    Soldul contului reprezinta contravaloarea materialelor neconsumate din finantarea in baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

    1.4. In contabilitatea Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si/sau unitatilor din subordinea acestora, operatiunile de compensare a sumelor datorate furnizorilor, prin compensare cu sumele datorate de acestia la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.09 "Finantarea in baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 48/2004".
    In creditul acestui cont Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si/sau unitatile din subordinea acestora inregistreaza sumele datorate si neachitate agentilor distribuitori de carburanti si lubrifianti, care au intrat in actiunea de stingere prin compensare a unor obligatii bugetare, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 48/2004:

    234 "Furnizori"/analitic         =    701 "Finantarea in baza unor
        distinct                              acte normative speciale"
                                              analitic:
                                          701.09 "Finantarea in baza
                                                 prevederilor art. 8 din
                                                 Ordonanta Guvernului cu privire
                                                 la rectificarea bugetului de
                                                 stat pe anul 2004 nr. 48/2004"

    Contul 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza la finele anului prin creditul contului 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget" sau 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse", dupa caz:

    701 "Finantarea in baza               %
        unor acte normative          =    410 "Cheltuielile institutiei publice
        speciale" - analitic:                 finantate de la buget"
    701.09 "Finantarea in baza            702 "Finantarea de la buget privind
           prevederilor art. 8 din            anii precedenti si alte surse"
           Ordonanta Guvernului cu
           privire la rectificarea
           bugetului de stat pe
           nul 2004 nr. 48/2004"

    Soldul contului reprezinta contravaloarea materialelor neconsumate din finantarea in baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 48/2004.
    1.5. In contabilitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat operatiunile de compensare a sumelor datorate regiei, cu sumele datorate de aceasta la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2006 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, cu modificarile si completarile ulterioare, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.10 "Finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2006 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, cu modificarile si completarile ulterioare".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate regiei, care intra in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2006 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, cu modificarile si completarile ulterioare:

    234 "Furnizori"/analitic         =    701 "Finantarea in baza unor acte
        distinct                              normative speciale"
                                              analitic:
                                          701.10 "Finantarea in baza Ordonantei
                                                 de urgenta a Guvernului
                                                 nr. 45/2001 privind productia
                                                 de apa grea in perioada 2001 -
                                                 2006 de la Regia Autonoma
                                                 pentru Activitati Nucleare si
                                                 acumularea acesteia de catre
                                                 Administratia Nationala a
                                                 Rezervelor de Stat, cu
                                                 modificarile si completarile
                                                 ulterioare"

    Contul 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza la finele anului prin creditul contului 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget" sau 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse", dupa caz:

    701 "Finantarea in baza               %
        unor acte normative          =    410 "Cheltuielile institutiei
        speciale" - analitic:                 publice finantate de la buget"
    701.10 "Finantarea in baza            702 "Finantarea de la buget privind
           Ordonantei de urgenta a            anii precedenti si alte surse"
           Guvernului nr. 45/2001
           privind productia de apa
           grea in perioada 2001 -
           2006 la Regia Autonoma
           pentru Activitati
           Nucleare si acumularea
           acesteia de catre
           Administratia Nationala
           a Rezervelor de Stat, cu
           modificarile si
           completarile ulterioare."

    Soldul contului reprezinta contravaloarea materialelor neconsumate din finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2006 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea, acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.6. Operatiunile prezentate in Normele metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2004, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1862/15.12.2004, se vor reflecta in contabilitatea institutiilor publice astfel:

    A. La unitatile administrativ-teritoriale, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. IV "Incheierea executiei bugetelor locale":
    Punctul 4.9 (1)
    - Constituirea disponibilului cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmeaza a fi alocate bugetelor locale, rezervat de catre unitatile trezoreriei statului in contul 50.02.07 "Disponibil cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit care urmeaza a fi alocate bugetelor locale":

    119.01 "Disponibil din fonduri   =    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
           cu destinatie speciala             analitic 337.40 "Cote defalcate
           si de redistribuire"               din impozitul pe venit care
                                              urmeaza a fi alocate bugetelor
                                              locale"

    Disponibilul cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmeaza a fi alocate bugetelor locale, se raporteaza in anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" pe randul 16 "Alte fonduri speciale".
    - Virarea in contul bugetelor locale a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate in contul 50.02.07, dupa prezentarea ordinelor de plata pentru achitarea obligatiilor de plata catre furnizorii de energie termica:

    337 "Fonduri cu destinatie       =    119.01 "Disponibil din fonduri cu
        speciala" analitic 337.40                destinatie speciala si de
        "Cote defalcate din                      redistribuire"
        impozitul pe venit care
        urmeaza a fi alocate
        bugetelor locale"

    Punctul 4.10
    - La finele anului 2004, in soldul contului 106 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", respectiv 335 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" pot ramane eventuale cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale nealocate bugetelor locale, ca urmare a neachitarii de catre unitatile administrativ-teritoriale a obligatiilor catre furnizorii de energie livrata populatiei, in conditiile legii.
    Punctul 4.11
    - Stabilirea rezultatului executiei bugetului local, pe baza veniturilor si cheltuielilor (punctul 4.11.1):
    1. In situatia in care veniturile. sunt mai mari decat cheltuielile (punctul 4.9.1.1):
    a) reintregirea fondului de rulment al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acestea in cursul anului 2004:

    209 "Sume primite din fondul de  =    102 "Disponibil al bugetului local
        rulment pentru acoperirea             la trezoreria statului"
        golurilor temporare de casa"
                                     si,
    102.1 "Disponibil din fondul de  =    202 "Sume acordate din fondul de
           rulment al bugetului               rulment pentru acoperirea
           local"                             golurilor temporare de casa"

    b) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli pe structura clasificatiei bugetare:

    500 "Veniturile bugetului local" =    57.01 "Rezultatul executiei bugetelor
                                                locale"
    57.01 "Rezultatul executiei      =    400 "Cheltuielile bugetului local"
          bugetelor locale"

    c) utilizarea cu prioritate a excedentului din exercitiul curent al bugetului local pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora:

    57.01 "Rezultatul executiei      =    102 "Disponibil al bugetului local la
          bugetelor locale"                   trezoreria statului"

    d) constituirea fondului de rulment propriu:

    57.01 "Rezultatul executiei      =    339  "Fondul de rulment"
          bugetelor locale"
    102.01 "Disponibil din fondul    =    102 "Disponibil al bugetului local la
           de rulment al bugetului            trezoreria statului"
           local"

    2. In situatia in care veniturile sunt mai mici decat cheltuielile (punctul 4.11.1.2):
    a) inchiderea conturilor de venituri si de cheltuieli pe structura clasificatiei bugetare:

    500 "Veniturile bugetului local" =    57.01 "Rezultatul executiei bugetelor
                                                locale"
    57.01 "Rezultatul executiei      =    400 "Cheltuielile bugetului local"
          bugetelor locale"

    b) acoperirea definitiva a deficitului rezultat din executia bugetului local, din fondul de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale:

    401 "Cheltuieli din fondul       =    202 "Sume acordate din fondul de
        de rulment"                           rulment pentru acoperirea
                                              golurilor temporare de casa"
    209 "Sume primite din fondul     =    57.01 "Rezultatul executiei bugetelor
        de rulment pentru acoperirea            locale"
        golurilor temporare de casa"

    NOTA:
    Dupa efectuarea inregistrarilor contabile de mai sus, contul 57.01 nu prezinta sold, iar soldul contului 102.01, trebuie sa fie identic cu soldul contului 82.98.02.01 "Excedent" deschis la trezoreria statului.

    B. La Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si institutiile subordonate, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. V "Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat":
    Punctul 5.2.(1)
    - Veniturile fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituite in baza prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incasate in conturile de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat respectiv, conturile 22.11.04.01 "Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori", 22.11.04.02 "Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare" si 22.11.04.03" Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale" si care au fost virate la data de 31 decembrie 2004 in contul 30.01 "Disponibil al Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" se inregistreaza astfel:

    504 "Veniturile bugetului        =    103 "Disponibil al bugetului
        asigurarilor sociale de               asigurarilor sociale de stat"
        stat"
                                     si
    141 "Disponibil al Fondului      =    341 "Fondul initial pentru
        initial pentru functionarea           functionarea sistemului de
        sistemului de asigurare               asigurare pentru accidente de
        pentru accidente de munca             munca si boli profesionale"
        si boli profesionale"

    - Sumele existente la inceputul anului 2005 in contul 30.01 "Disponibil al Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" deschis pe seama caselor judetene de pensii si Casei de Pensii a municipiului Bucuresti se vireaza la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se inregistreaza astfel:

    341 "Fondul initial pentru       =    141 "Disponibil al Fondului initial
        functionarea sistemului de            pentru functionarea sistemului
        asigurare pentru accidente            de asigurare pentru accidente
        de munca si boli                      de munca si boli profesionale"
        profesionale"

    - Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat - punctul 5.3.1:
    - Inchiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - punctul 5.3.3.

    %                                =    57 "Rezultatul executiei bugetare"
    504 "Veniturile bugetului
        asigurarilor sociale de
        stat"
    506 "Subventii primite de
        bugetul asigurarilor
        sociale de stat"

    - Inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat - punctul 5.3.4.

    57 "Rezultatul executiei         =    408 "Cheltuielile bugetului
       bugetare"                              asigurarilor sociale de stat"

    - Finantarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat din disponibilitatile de la trezoreria statului:

    103 "Disponibil al bugetului     =    710 "Finantarea bugetului
        asigurarilor sociale                  asigurarilor sociale de stat
        de stat"                              de la trezoreria statului"

    C. La Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si unitatile subordonate, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse la cap. VI "Incheierea executiei fondurilor speciale":

    Punctul 6.1.1
    - Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor pentru somaj:
    - Inchiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor pentru somaj - punctul 6.1.4:

    536 "Veniturile bugetului        =    57 "Rezultatul executiei bugetare"
        asigurarilor pentru somaj"

    - Inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurarilor pentru somaj - punctul 6.1.5:

    57 "Rezultatul executiei         =    436 "Cheltuielile bugetului
       bugetare"                              asigurarilor pentru somaj"

    Transferarea de catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca a rezultatului executiei bugetului asigurarilor pentru somaj inregistrat la finele anului 2004, in contul "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2004" deschis pe seama Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:
    - transferul excedentului bugetar:

    57 "Rezultatul executiei"        =    116 "Disponibil al bugetului
       bugetare"                              asigurarilor pentru somaj"

    - preluarea deficitului bugetar:

    116 "Disponibil al bugetului     =    57 "Rezultatul executiei bugetare"
        asigurarilor pentru somaj"

    D. La Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. VI "Incheierea executiei fondurilor speciale":
    Punctul 6.2
    - Operatiunile de incheiere a executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    Restituirea subventiilor primite de Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat, ramase neutilizate la finele anului 2004 (punctul 6.2.1.)

    579 "Veniturile bugetului        =    179 "Disponibil din Fondul national
        Fondului national unic de             unic de asigurari sociale de
        asigurari de sociale                  sanatate"
        sanatate"

    Constituirea fondului de rezerva in cota de 1% aplicata veniturilor colectate de acestea (punctul 6.2.1.(1) la 6.2.1.(6)):

    579 "Veniturile bugetului        =    179 "Disponibil din Fondul national
        Fondului national unic de             unic de asigurari sociale de
        asigurari sociale de                  sanatate"
        sanatate"
                                     si,
    129 "Disponibil din fondul de    =    350 "Fondul de rezerva constituit
        rezerva constituit                    potrivit O.U.G. nr. 150/2002"
        potrivit
        O.U.G. nr. 150/2002"

    - Punctul 6.2.2. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    - Inchiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

    579 "Veniturile bugetului        =     57 "Rezultatul executiei bugetare"
        Fondului national unic de
        asigurari sociale de
        sanatate"

    - Inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

    57 "Rezultatul executiei         =    479 "Cheltuielile bugetului Fondului
       bugetare"                              national unic de asigurari
                                              sociale de sanatate"

    Transferarea de catre casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, a rezultatului executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contul "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2004" deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    - transferul excedentului bugetar:

    57 "Rezultatul executiei         =    179 "Disponibil al bugetului Fondului
       bugetare"                              national unic de asigurari sociale
                                              de sanatate "

    - preluarea deficitului bugetar:

    179 "Disponibil al bugetului     =     57 "Rezultatul executiei bugetare"
        Fondului national unic de
        asigurari sociale de
        sanatate"

    1.7. In conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, organele fiscale ale Ministerului Finantelor Publice care tin evidenta sumelor incasate din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat vor avea in vedere inchiderea contului 501 "Veniturile bugetului de stat" la 31 decembrie 2004, astfel:

    501 "Veniturile bugetului de     =    101 "Disponibil al bugetului de stat
        stat"                                 la trezoreria statului"

    Compartimentul de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, au obligatia ca inaintea intocmirii situatiilor financiare anuale sa efectueze punctajul de conformitate intre datele inscrise in evidenta contului 220 "Debitori" si cele din evidenta analitica pe platitori organizata la nivelul unitatilor fiscale teritoriale.
    La intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, creditorii bugetari care administreaza venituri bugetare, in conditiile legii vor asigura concordanta datelor inscrise in bilantul contabil, cont 220 "Debitori" desfasurat in conturi sintetice de gradul II respectiv 220.31 "Debitori ai bugetului de stat", 220.32 "Debitori ai bugetului local", 220.33 "Debitori ai bugetului asigurarilor sociale de stat", 220.34 "Debitori ai bugetului asigurarilor pentru somaj", 220.35 "Debitori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", cu cele raportate in anexa nr. 22 "Situatia creantelor bugetare neincasate la data de ............".
    1.8. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.
    In aplicarea prevederilor de mai sus, precum si a unor prevederi ale Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2004, in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2004, urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:
    La institutiile publice finantate de la buget:
    - contul 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului";
    - contul 105 "Disponibil al institutiei publice" (cu exceptia disponibilitatilor din finantarea externa rambursabila si creditelor externe);
    - contul 105.01 "Disponibil din procurarea valutei la institutiile publice";
    - contul 118 "Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta";
    - contul 13 "Casa";
    - contul 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget" (se inchide prin debitul contului 700 "Finantare de la buget privind anul curent");
    - contul 412 "Diferente de curs valutar" se inchide astfel:
        - soldul creditor al contului 412 se inchide prin creditul contului 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse";
        - soldul debitor al contului 412 se inchide prin debitul contului 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse";
    - contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala" (se inchide prin debitul contului 337 "Fonduri cu destinatie speciala", distinct pentru fiecare fond constituit potrivit reglementarilor legale in vigoare);
    - contul 443 "Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995" (se inchide prin debitul contului 343 "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995");
    - contul 501 "Veniturile bugetului de stat" (se inchide prin creditul contului 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului");
    - contul 700 "Finantarea de la buget privind anul curent" (se inchide prin creditul conturilor 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget", respectiv 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse").
    Fac exceptie:
    a) cheltuielile efectuate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si cheltuielile cu comisioanele si spezele bancare, care se inchid la sfarsitul programelor de finantare, astfel:

    705.01 "Finantarea din           =    422.01 "Cheltuieli din contributia
           contributia financiara                financiara a Comunitatii
           a Comunitatii Europene                Europene la dispozitia Fondului
           la dispozitia Fondului                National"
           National"
    522 "Venituri din dobanzi        =    423 "Cheltuieli cu comisioane si speze
        bancare"                              bancare"

    b) diferentele de curs valutar aferente contributiei financiare nerambursabile a Comunitatii Europene, se inchid la sfarsitul programelor de finantare, astfel:
    - in situatia in care contul 412 "Diferente de curs valutar" prezinta sold debitor:

    705.01 "Finantarea din           =    412 "Diferente de curs valutar"
           contributia financiara
           a Comunitatii Europene
           la dispozitia Fondului
           National"

    - in situatia in care contul 412 "Diferente de curs valutar" prezinta sold creditor:

    412 "Diferente de curs           =    705.01 "Finantarea din contributia
        valutar"                                 financiara a Comunitatii
                                                 Europene la dispozitia Fondului
                                                 National"

    La institutiile publice finantate din venituri proprii, venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:
    - contul 13 "Casa";
    - contul 412 "Diferente de curs valutar" se inchide in functie de natura diferentelor de curs valutar favorabile sau nefavorabile, astfel:
        - soldul creditor al contului 412 se inchide prin creditul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse";
        - soldul debitor al contului 412 se inchide prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse";
    - contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii" (se inchide prin debitul contului 520 "Veniturile proprii ale institutiei publice"). Fac exceptie cheltuielile aferente productiei neterminate aflate in stoc la 31 decembrie 2004;
    - contul 425 "Cheltuielile institutiilor de invatamant conform Legii nr. 84/1995" (se inchide prin debitul contului 525 "Veniturile institutiilor de invatamant conform Legii nr. 84/1995");
    - contul 427 "Cheltuielile activitatilor sanitare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" (se inchide prin debitul contului 527 "Venituri din activitatea sanitara");
    - contul 491 "Cheltuieli din venituri pentru finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior" (se inchide prin debitul contului 591 "Venituri pentru finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior");
    - contul 492 "Cheltuieli din alocatii bugetare cu destinatie speciala" (se inchide prin debitul contului 592 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala").
    Soldurile debitoare ale conturilor 420, 425, 427, 491 si 492, ramase neinchise, in cazul in care veniturile incasate au fost mai mici decat cheltuielile efectuate in limita bugetului aprobat, se inchid la finele anului 2004 prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse".
    Soldurile creditoare ale conturilor 520, 525, 527, 591 si 592, ramase dupa operatiunea de inchidere a conturilor 420, 425, 427, 491 si 492, se preiau in creditul contului 528, dupa depunerea situatiilor financiare anuale.

    La unitatile administrativ-teritoriale:
    - contul 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului";
    - contul 107 "Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei";
    - contul 13 "Casa";
    - contul 202 "Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa";
    - contul 209 "Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa";
    - contul 401 "Cheltuieli din fondul de rulment" (se inchide prin debitul contului 339 "Fondul de rulment");
    - contul 472 "Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte" (se inchide prin debitul contului 372 "Fondul pentru constructii de locuinte");
    - contul 476 "Cheltuieli din taxe speciale" (se inchide prin debitul contului 376 "Taxe speciale")
    - contul 481 "Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local" (se inchide prin debitul contului 381 "Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local");
    - contul 482 "Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile" (se inchide prin debitul contului 382 "Fonduri externe nerambursabile");
    - contul 400*) "Cheltuielile bugetului local";
    - contul 500*) "Veniturile bugetului local";
    - contul 507 "Venituri incasate pentru bugetul Capitalei";
    - contul 57 "Rezultatul executiei bugetare".
------------
    *) Se inchide prin debitul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare".
    *) Se inchide prin creditul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare".

    NOTA:
    In situatia in care bugetul local nu poate rambursa eventualele imprumuturi restante, dobanzile si comisioanele aferente, contul 102.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" nu prezinta sold.

    La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:
    - contul 13 "Casa";
    - contul 408 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" (se inchide prin debitul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare");
    - contul 504 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat" (se inchide prin creditul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare");
    - contul 506 "Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat (se inchide prin creditul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare");

    La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj:
    - contul 13 "Casa";
    - contul 436 "Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj" (se inchide prin debitul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare");
    - contul 536 "Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj" (se inchide prin creditul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare").

    La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    - contul 13 "Casa";
    - contul 479 "Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (se inchide prin debitul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare");
    - contul 579 "Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (se inchide prin creditul contului 57 "Rezultatul executiei bugetare").
    1.9. In aplicarea prevederilor cap. IV "Regimul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar" din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, se vor avea in vedere urmatoarele inregistrari:
    a) in situatia in care sumele primite sub forma de donatii si sponsorizari au majorat bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice:
    - transferul sumelor reprezentand donatii si sponsorizari ramase disponibile, din contul corespunzator de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului":

    119 "Disponibil din fonduri      =    %
        cu destinatie speciala            700 "Finantarea de la buget privind
        si de redistribuire"                  anul curent"
                                          120 "Disponibil al institutiei publice
                                              finantate din venituri proprii"
                                              etc.

    - utilizarea in anul urmator a sumelor transferate la finele anului in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului":

    %                                =    119 "Disponibil din fonduri
                                              cu destinatie speciala si de
                                              redistribuire"
    410 "Cheltuielile institutiei
        publice finantate de la
        buget"
    420 "Cheltuielile institutiei
        publice finantate din
        venituri proprii" etc.

    b) in situatia in care donatiile si sponsorizarile au fost primite in cursul lunii decembrie 2004 si nu au fost majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice:
    - incasarea donatiilor si sponsorizarilor in conturile 50.05 "Sume de mandat si sume in depozit" si 50.06 "Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit ale institutiilor de subordonare locala":

    110 "Disponibil pentru           =    232 "Decontari cu bugetul"
        sume de mandat si sume in
        depozit"

    - virarea la inceputul anului urmator in contul de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, a sumelor incasate in contul pentru sume de mandat si sume in depozit:

    232 "Decontari cu bugetul"       =    110 "Disponibil pentru sume de mandat
                                              si sume in depozit"

    1.10. Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1487/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - La anexa nr. 3a la normele metodologice functiunea contului 305 "Diferente din reevaluare" se extinde si pentru activele fixe supuse reevaluarii conform prevederilor art. 2 alin. (3) si art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobata prin Legea nr. 493/2003.
    - La anexa nr. 3a la normele metodologice punctul I.1 "In Planul de conturi pentru institutiile publice se introduc urmatoarele conturi "se completeaza dupa cum urmeaza:
    - functiunea contului 06 "Active fixe in curs" se completeaza astfel:
    Contul 06 "Active fixe in curs" se debiteaza prin creditul conturilor: 337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - la institutiile publice finantate din fonduri cu destinatie speciala (fonduri externe nerambursabile etc.), cu valoarea activelor fixe necorporale si corporale in curs preluate prin protocol de la alte institutii publice pe baza de proces-verbal de predare-primire, in situatia cand activele fixe se supun amortizarii;
    528 "Venituri din anii precedenti si alte surse"
    - la institutiile publice finantate din venituri proprii, sau venituri proprii si subventii, cu valoarea activelor fixe necorporale si corporale in curs preluate prin protocol de la alte institutii publice pe baza de proces-verbal de predare-primire, in situatia cand activele fixe se supun amortizarii;
    702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse"
    - la institutiile publice finantate de la buget, cu valoarea activelor fixe necorporale si corporale in curs preluate prin protocol de la alte institutii publice pe baza de proces-verbal de predare-primire, in situatia cand activele fixe se supun amortizarii;
    Contul 06 "Active fixe in curs" se crediteaza prin debitul conturilor:
    337 "Fonduri cu destinatie speciala"
    - la institutiile publice finantate din fonduri cu destinatie speciala (fonduri externe nerambursabile etc.), cu valoarea de inregistrare a activelor fixe in curs predate prin protocol sau vanzarii acestora;
    528 "Venituri din anii precedenti si alte surse"
    - la institutiile publice finantate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii, cu valoarea de inregistrare a activelor fixe in curs predate prin protocol sau vanzarii acestora;
    702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse"
    - la institutiile publice finantate de la buget, cu valoarea de inregistrare a activelor fixe in curs predate prin protocol sau vanzarii acestora.
    Anexa nr. 3b) la normele metodologice "Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice" se completeaza astfel:
    - punctul I.4 lit. g "Inchiderea contului 06 la momentul predarii activelor fixe in curs prin protocol sau vanzarii acestora, dupa caz:

    %                                =     06 "Active fixe in curs"
    337 "Fonduri cu destinatie
        speciala"
    528 "Venituri din anii
        precedenti si alte surse "
    702 "Finantare de la buget
        privind anii precedenti si
        alte surse" etc.

    - punctul II.4 lit. d "Inchiderea contului 06 la momentul predarii activelor fixe in curs prin protocol sau vanzarii acestora", dupa caz:

    %                                =    06 "Active fixe in curs"
    337 "Fonduri cu destinatie
        speciala"
    528 "Venituri din anii
        precedenti si alte surse "
    702 "Finantare de la buget
        privind anii precedenti si
        alte surse" etc.

    - punctul III.3. lit. f: explicatia operatiunii se completeaza astfel: [....] sau la predare prin protocol sau vanzarea activelor fixe in curs.
    1.11. Institutiile publice care detin in numele statului actiuni la unele societati si companii nationale sau societati comerciale, dupa caz, inregistreaza in contabilitate aceste participatii cu ajutorul conturilor 03 "Participatii la capitalul social" si 313 "Fondul participatiilor la capitalul social", astfel:
    a) Actiunile dobandite ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor bugetare, conform actelor normative speciale, pe baza Certificatelor de inscriere de mentiuni eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului, se evidentiaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    b) Actiunile preluate de institutiile publice cu atributii in domeniul administrarii si vanzarii actiunilor detinute de stat in societati si companii nationale sau societati comerciale, dupa caz, conform actelor normative speciale, pe baza Certificatelor de inscriere de mentiuni eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului se evidentiaza potrivit prevederilor pct. 1.12. din Precizarile metodologice ale Ministerului Finantelor Publice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2001, nr. 15370/2002.
    c) Actiunile detinute de institutiile publice (indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor) la capitalul social al unor societati si companii nationale sau societati comerciale, dupa caz, se evidentiaza potrivit prevederilor pct. 1.12. din Precizarile metodologice ale Ministerului Finantelor Publice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2001, nr. 15370/2002.
    d) Pentru inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice si a altor ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale a titlurilor de participare detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale, Planul de conturi pentru institutiile publice aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, se completeaza cu urmatoarele conturi:
    Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale";
    Contul 08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare".
    Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale"
    Cu ajutorul acestui cont institutiile publice abilitate de lege inregistreaza in contabilitate valoarea titlurilor de participare detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale.
    Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale" este un cont de activ. In debit se inregistreaza valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale, iar in credit, valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale, scazute din evidenta. Soldul debitor reprezinta valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internationale.
    Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale" se debiteaza prin creditul conturilor:
    08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare".
    - cu valoarea actiunilor subscrise si nevarsate, detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale;
    412 "Diferente de curs valutar"
    - cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare la data intocmirii situatiilor financiare;
    702 "Finantarea din anii precedenti si alte surse"
    - cu valoarea actiunilor subscrise si varsate, detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale.
    Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale" se crediteaza prin debitul conturilor:
    412 "Diferente de curs valutar"
    - cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare la data intocmirii situatiilor financiare;
    702 "Finantarea din anii precedenti si alte surse"
    - cu valoarea actiunilor detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale, rascumparate de acestea si scazute din evidenta.
    Contul 08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare".
    Cu ajutorul acestui cont institutiile publice abilitate de lege inregistreaza in contabilitate varsamintele de efectuat pentru titlurile de participare detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale.
    Contul 08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare" este un cont de pasiv. In credit se inregistreaza varsamintele de efectuat pentru titluri de participare detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale, iar in debit, varsamintele efectuate. Soldul creditor reprezinta varsamintele de efectuat.
    Contul 08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare" se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:
    07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale"
    - cu valoarea actiunilor subscrise si nevarsate detinute de Romania la capitalul unor organisme internationale;
    412 "Diferente de curs valutar"
    - cu diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat la data intocmirii situatiilor financiare;
    Contul 08 "Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare" se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:
    700 "Finantarea de la buget privind anul curent"
    - cu plata subscriptiei actiunilor detinute, de la bugetul de stat;
    412 "Diferente de curs valutar"
    - cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma decontarii datoriilor in valuta, precum si reevaluarii varsamintelor de efectuat la data intocmirii situatiilor financiare.
    1.12. Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de derularea creditelor interne obtinute potrivit legii, institutiile publice pot utiliza contul 704 "Credite bancare" din Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.13. Institutiile publice, beneficiari finali ai investitiilor finantate din fonduri ISPA vor lua masuri pentru inregistrarea in contabilitate a activelor fixe in curs de executie, respectiv a celor terminate, receptionate si puse in functiune, la valoarea comunicata de Oficiul de Plati si Contractare Phare din Ministerul Finantelor Publice sau alte agentii de implementare, care au efectuat plati in numele acestora pentru investitiile respective.
    Inregistrarea in contabilitate se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1487/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.14. Institutiile publice care potrivit acordurilor de imprumut deruleaza operatiuni finantate din credite externe vor avea in vedere urmatoarele:
    - La finele anului 2004, soldul contului 411 "Cheltuieli din credite externe" precum si soldul contului 412 "Diferente de curs valutar" (rezultat din reevaluarea conturilor de disponibil in valuta din credite externe, conturilor de finantare din credite externe, sau la achitarea datoriilor fata de furnizori), se transfera asupra contului 702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse" sau 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse".
    - Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cheltuielile efectuate conform prevederilor acordurilor de imprumut din credite externe reprezentand amortizarea activelor fixe, consumul de obiecte de inventar, de stocuri, salarii etc., se vor inregistra in contul 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget", contul 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii" etc.
    - Rambursarea imprumuturilor se va inregistra astfel:
    a) - in cazul imprumuturilor contractate de stat:

    706 "Finantarea din credite      =    %
        externe contractate de stat"      700 "Finantarea de la buget privind
                                              anul curent"
                                          118 "Disponibil din contravaloarea in
                                              lei a sumelor incasate in valuta"
                                          120 "Disponibil al institutiei publice
                                              finantate din venituri proprii"

    b) - in cazul imprumuturilor garantate de stat:

    707 "Finantarea din credite      =    %
        externe garantate de stat"        700 "Finantarea de la buget privind
                                              anul curent"
                                          118 "Disponibil din contravaloarea in
                                              lei a sumelor incasate in valuta"
                                          120 "Disponibil al institutiei publice
                                              finantate din venituri proprii"

    In situatia in care la efectuarea platii se constata diferente de curs valutar acestea se inregistreaza cu ajutorul contului 412 "Diferente de curs valutar".
    1.15. La data de 31 decembrie 2004 si incepand cu situatiile financiare ale trimestrului I 2005, institutiile publice vor proceda la reevaluarea elementelor monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante, datorii) la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.
    Aceleasi elemente monetare mentionate mai sus, rezultate din operatiunile privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, se reevalueaza la cursul Bancii Centrale Europene publicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare trimestriale si anuale.
    1.16. Sumele reprezentand fonduri publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene aflate in conturile structurilor de implementare si care se reporteaza din oficiu la finele anului 2004 in conformitate cu prevederile pct. 2.9 din Normele metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2004 aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1862/2004, raman evidentiate in soldul contului 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire" iar utilizarea in anul urmator se inregistreaza in contul de cheltuieli corespunzator modului de finantare a institutiei publice, respectiv 410 "Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget", 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii" etc.
    1.17. Amortizarea activelor fixe finantate din fondul de rulment al unitatii administrativ-teritoriale, din fondul pentru constructii de locuinte, taxe speciale, sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local, din fonduri externe nerambursabile, se inregistreaza in conturile 401 "Cheltuieli din fondul de rulment", 472 "Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte", 476 "Cheltuieli din taxe speciale", 481 "Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local", 482 "Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile", dupa caz.

    2. Intocmirea conturilor de executie bugetara si a anexelor
    2.1. Potrivit prevederilor art. 56 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, intocmirea si raportarea conturilor anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate in baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale hotararilor consiliilor locale si judetene din anul 2004, cu respectarea precizarilor din subsolul formularelor privind "raportarea anuala".
    2.2. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 "bugete pe programe" vor avea in vedere prevederile Circularei Ministerului Finantelor Publice nr. 21.051/2002 si ale pct. 8 din Circulara Ministerului Finantelor Publice nr. 18.125/2003.
    Potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care sa se prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 cu ajutorul anexei nr. 27 "Sinteza programelor" si anexei nr. 28 "Fisa programelor".
    2.3. In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, "sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite". La alin. (3) al aceluiasi articol se prevede ca angajarea cheltuielilor se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
    Avand in vedere ca nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) constituie o incalcare grava a disciplinei financiare, ordonatorii de credite bugetare vor lua masurile corespunzatoare pentru respectarea intocmai a prevederilor legale.
    2.4. Formularul "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) se intocmeste de catre institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare, cu date referitoare la denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, fonduri speciale, credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii, pe structura clasificatiei bugetare).
    Institutiile publice care, potrivit legii, isi finanteaza cheltuielile din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, detaliaza alocatiile primite la codul 38.03.01 "Subventii de la bugetul de stat" sau 38.03.02 "Subventii de la bugetele locale" astfel:
    - din alocatii de la buget pentru institutiile publice - titlul 34 "Subventii" articolul 35.01;
    - din transferuri - titlul 38 "Transferuri".
    2.5. Formularul "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) se completeaza pe articole si alineate in cadrul fiecarui capitol si subcapitol de cheltuieli, respectiv mijloc extrabugetar si domeniu de activitate.
    In anexa nr. 14, la situatiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice, coloana "Plati efectuate" se completeaza pe articole si alineate la nivel de capitol, respectiv domeniu de activitate, iar coloana "Cheltuieli efective" nu se completeaza.
    Institutiile publice care in anul 2004 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune anexa nr. 14 "Detalierea cheltuielilor" si pe articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 57.00 "Invatamant", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2005.
    2.6. Anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" se completeaza de institutiile publice care detin disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala, potrivit legii, cu respectarea precizarilor din subsolul formularului.
    2.7. Formularul "Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului" (anexa nr. 8) se completeaza potrivit prevederilor pct. 10 din Circulara Ministerului Finantelor Publice nr. 18.125/2003, pe structura aprobata in anexa nr. 4 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.
    Sumele reprezentand angajamente legale de platit ce se raporteaza in coloana 8 se preiau din soldul contului 960 "Angajamente legale".
    Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 960 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate, angajamente efectuate in limita bugetului aprobat, se vor efectua urmatoarele:
    - analiza si regularizarea sumelor reprezentand drepturi salariale ale personalului si obligatiile aferente, pensiile si ajutoarele sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice care au fost inregistrate in contul 960 "Angajamente legale" cu intreaga suma din bugetul aprobat, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documente de lichidare inregistrate in contul 230 "Decontari cu salariatii", 231 "Creditori", 232 "Decontari cu bugetul", 233 "Decontari privind asigurarile sociale";
    - analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:
        - angajamente legale individuale neonorate de furnizori si alti creditori pana la finele anului;
        - angajamente legale individuale onorate de furnizori si alti creditori, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in contabilitate in conturile 234 "Furnizori" si 231 "Creditori".
    2.8. Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete, prin bugetele ordonatorilor principali sau secundari de credite, pentru institutiile publice subordonate finantate din venituri proprii si subventii, pentru bugetele altor institutii publice, precum si pentru regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale, se vor inregistra in contabilitate ca angajamente legale in limita sumelor aprobate prin buget, stabilite in baza unor acte normative.
    In situatia in care bugetele previzionale nu sunt acoperite in cursul anului de angajamente legale individuale pentru cheltuieli de natura administrativa cum ar fi: energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefoane etc., cu valoare certa pentru a fi inregistrate in contul 960 "Angajamente legale", se inregistreaza in contul angajamentelor legale valoarea facturilor emise pentru serviciile prestate urmare contractelor incheiate a caror valoare nu este individualizata anual.
    Evidenta angajamentelor bugetare si legale se va tine in mod obligatoriu de catre compartimentul contabilitate. Tinerea acestei evidente in paralel si la alte compartimente, inclusiv de persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv, este optionala.
    2.9. Fondurile externe nerambursabile prevazute in bugetul aprobat pe anul 2004 la capitolul 50.30. "Fonduri externe nerambursabile" se raporteaza in anexa nr. 11 "Executia fondurilor externe nerambursabile" care se va completa cu: prevederi initiale, prevederi definitive, plati efectuate. Datele raportate vor fi puse de acord cu cele din evidenta agentiilor de implementare, respectiv cu cele inscrise in conturile de executie transmise directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.
    2.10. Institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si cele care au participatii la capitalul social al unor societati comerciale, in conditiile legii, intocmesc "Situatia activelor fixe" pe structura formularului prezentat in anexa nr. 17.
    La completarea anexei nr. 17 "Situatia activelor fixe" se vor avea in vedere urmatoarele:
    - coloana 7 se completeaza cu valoarea amortizata cumulata la 31 decembrie 2004. Datele se preiau din col. 7 a anexei nr. 4 la Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1487/2003;
    - coloana 8 se completeaza cu valoarea ramasa de amortizat. Datele se preiau din coloana 8 a anexei nr. 4 la normele mentionate mai sus.
    - coloana 9 se completeaza cu valoarea activelor fixe neamortizabile.
    2.11. Situatia creantelor si datoriilor (anexa nr. 18) se intocmeste de institutiile publice pentru creantele si datoriile existente in sold la finele anului 2004 distinct, pe surse de provenienta a creantelor, respectiv datoriilor (alocatii bugetare, venituri proprii, fonduri speciale, credite externe).
    Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, raporteaza situatia creantelor si datoriilor la codurile 21 (pentru creante) si 24 (pentru datorii).
    2.12. Anexa nr. 20 "Plati restante" se completeaza la 31 decembrie 2004 de institutiile publice cu sumele reprezentand platile restante ale acestora fata de furnizori, bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si alti creditori.
    2.13. Formularul "Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2004" (anexa nr. 12a) se intocmeste anual de unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv. "Situatia numerica a unitatilor administrativ-teritoriale" (anexa nr. 12b) la 31 decembrie 2004 nu se completeaza.
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti centralizeaza indicatorii respectivi pe ansamblul judetului si municipiului Bucuresti si depun formularul centralizat o data cu situatiile financiare anuale.
    2.14. Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, dupa caz, prevazute in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe 2004 nr. 507/2003 intocmesc "Contul de executie privind veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice la 31 decembrie 2004" prezentat in anexa nr. 2.
    Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome care au cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe 2004 nr. 507/2003 prevederi privind veniturile ce se administreaza in regim extrabugetar, potrivit legii, intocmesc si conturi de executie a veniturilor si cheltuielilor respective, pe structura prevazuta in anexa respectiva.
    2.15. Institutiile publice care au contractat credite externe, in conditiile legii, au obligatia inregistrarii in contabilitate a operatiunilor finantate din credite externe, potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 3.329/1993, modificate si completate prin Precizarile Ministerului Finantelor nr. 109/1995, - respectiv potrivit normelor proprii elaborate de acestea si avizate de Ministerul Finantelor Publice.
    Se vor avea in vedere si precizarile de la punctul 1.14 din prezentele norme.
    Intrarile de credite externe prevazute in bugetul aprobat pentru anul 2004 se raporteaza prin "Contul de executie privind intrarile de credite externe" (anexele nr. 3 si 4) care se completeaza in conformitate cu instructiunile de la pct. 2.11 din Precizarile metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr. 15.370/2002 privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2001.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice care au prevazute credite bugetare la capitolul 50.14 "Intrari de credite externe" vor asigura concordanta intre datele inscrise in conturile de executie raportate prin sistemul situatiilor financiare cu cele inscrise in situatiile operative transmise directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.
    2.16. Situatiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice mai cuprind:
    - Situatia soldurilor conturilor de disponibilitati aflate la trezoreriile statului si unitatile bancilor comerciale la data de 31 decembrie 2004 (anexa nr. 5);
    - Situatia privind creditele deschise si platile de casa efectuate prin trezoreriile statului la data de 31 decembrie 2004 (anexa nr. 6);
    - Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2004 (anexa nr. 7);
    - Situatia numarului de institutii de protectie a copilului aflat in dificultate si a numarului de copii asistati la 31 decembrie 2004 (anexa nr. 7a);
    - Situatia numarului de institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a numarului de asistati la 31 decembrie 2004 (anexa nr. 7b);
    - Situatia realizarii investitiilor finantate partial din imprumuturi externe la 31 decembrie 2004 (anexa nr. 12c) se intocmeste de consiliile locale si judetene care realizeaza investitii finantate partial din imprumuturi externe.
    Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si unitatile din subordinea acestora care au intrat in actiuni de compensare a obligatiilor fata de agentii economici distribuitori de carburanti si lubrifianti si Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", potrivit modelului prezentat in anexa nr. 21.
    2.17. Potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii au obligatia de a prezenta in anexa la contul de executie bugetara de la 31 decembrie 2004 "Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari, "pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.
    2.18. Creditorii bugetari care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetelor locale raporteaza veniturile neincasate la 31 decembrie 2004 pe structura Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa specifica fiecarui buget (partea de venituri), in "Situatia veniturilor neincasate la 31 decembrie 2004" (anexa nr. 22), anexa care face parte integranta din sistemul situatiilor financiare.
    In vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita, a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc., creditorii bugetari vor intocmi formularul "Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 22/a) asa cum este aprobata in anexa la prezentele norme, care se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului prevazute in anexa la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520 din 25 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.19. Pentru fondurile constituite in afara bugetului local potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, se intocmesc conturi de executie pe structura aprobata prin buget, respectiv:
    - Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne (anexa 30), asa cum este aprobata in anexa la prezentele norme;
    - Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile (anexa 31), asa cum este aprobata in anexa la prezentele norme;
    - Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local (anexa 32), asa cum este aprobata in anexa la prezentele norme.

    3. Semnarea si depunerea situatiilor financiare
    3.1. Situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de executie bugetara si anexe ce se intocmesc de institutiile publice se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
    3.2. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului la care au deschise conturile de finantare sau de disponibilitati, dupa caz, bilantul contabil si contul de executie bugetara pe anul 2004, pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, care trebuie sa coincida cu cele din conturile corespunzatoare deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului.
    Institutiile publice au obligatia sa prezinte situatiile financiare ordonatorului de credite superior, la termenele stabilite de acesta, numai dupa obtinerea vizei de la unitatea de trezorerie a statului pentru confirmarea exactitatii platilor de casa si a disponibilitatilor din conturi.
    Situatiile financiare care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.
    Este interzis institutiilor publice sa centralizeze bilanturile si conturile de executie ale institutiilor din subordine fara viza unitatilor de trezorerie a statului.
    3.3. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul de analiza pe baza de bilant in care se prezinta in mod deosebit situatia creantelor pe categorii si surse de finantare si cauzele care le-au determinat, precum si masurile stabilite pentru lichidarea acestora.
    Se vor mentiona si cauzele care au determinat efectuarea de plati in avans pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate si care nu au fost restituite institutiilor publice pana la finele anului, pentru reconstituirea platilor de casa.
    O atentie deosebita se va acorda si obligatiilor ramase neachitate la finele anului, in special a platilor restante catre agentii economici sau institutii de credit, cu efecte negative asupra blocajului economico-financiar, cu explicarea principalelor cauze care au dus la existenta platilor restante la sfarsitul anului.
    In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.
    Institutiile publice care in anul 2004 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza natura si valoarea pagubelor respective.
    In raportul de analiza pe baza de bilant se mentioneaza si valoarea activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de utilizare, precum si a bunurilor materiale declasate sau clasate, dupa caz (exemplu: medicamente cu termen de valabilitate expirat).
    Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza structura stocurilor inventariate si de a determina materialele aflate in stoc fara miscare, cu miscare lenta sau de prisos, cauzele mentinerii acestora, precum si identificarea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor in astfel de bunuri.
    In situatia in care la raportarea intrarilor de credite externe exista diferente semnificative intre datele operative si cele finale, in raport se vor explica motivele acestor diferente.
    3.4. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea [...], sistemul contabil si fiabilitatea acestuia", in consens cu buna practica in domeniu, situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autoritati publice, institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2004 sa fie insotite de un raport care sa prezinte, in sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora.
    3.5. In conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiile publice subordonate au obligatia inscrierii in cartusul de pe prima pagina a formularului "Situatii financiare" a codului de activitate CAEN din Clasificarea activitatilor din economia nationala - editie revizuita, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002.
    3.6. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de contabilitate publica, respectiv de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiei financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.
    Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2004 fara prezentarea pe suport magnetic.
    3.7. Prezentele precizari se aplica in mod corespunzator si de catre primariile comunale.
    3.8. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta in cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.
    Situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2004, intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetului local pe anul 2004, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a contabilitatii publice - cel mai tarziu pana la data de 15 februarie 2005.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generala programare bugetara sectoriala si securitate sociala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu situatiile financiare prezentate.
    3.9. Prevederile precizarilor emise de Ministerul Finantelor Publice privind inchiderea conturilor, intocmirea si centralizarea situatiilor financiare anterioare exercitiului curent raman valabile in masura in care nu au fost modificate prin prezentele norme metodologice.
    3.10. Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutii publice si a instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.461/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1022 din 5 noiembrie 2004, completate pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicarii experimentale si a propunerilor efectuate de alte institutii publice, vor fi aplicate de toate institutiile publice incepand cu 1 ianuarie 2006.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ANEXA 22/a
    (model)

    Ministerul (Organul central)
    Institutia .................

    Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat*)

    *) Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

 ______________________________________________________________________________
| Simbol cont|             Denumirea contului           | Cod  |Soldul contului|
| contabil   |                                          | rand |la sfarsitul   |
|            |                                          |      |perioadei      |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|      0     |                 A                        |  B   |       C       |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     931    | Valori materiale supuse sechestrului     |  01  |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     932    | Garantii depuse pentru sume contestare   |  02  |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     933    | Garantii depuse pentru inlesniri acordate|  03  |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     934    | Inlesniri la plata creantelor bugetare   |  04  |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     935    | Cautiuni depuse pentru contestatie la    |  05  |               |
|            | executare silita                         |      |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|     936    | Garantii legale constituite in cadrul    |  06  |               |
|            | procedurii de suspendare a executarii    |      |               |
|            | silite prin decontare                    |      |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|
|            | TOTAL (cod 01 la 06)                     |  07  |               |
|____________|__________________________________________|______|_______________|

      Conducatorul institutiei,               Conducatorul compartimentului
                                                  financiar- contabil,

    ANEXA 30

    Unitatea administrativ-teritoriala: __________________

                                CONTUL DE EXECUTIE
                 a bugetului imprumuturilor externe si interne

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  DENUMIREA INDICATORILOR     |Cod      |   *)    |     *)     |    *)   |
|rand|                              |indicator|         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| A  |               B              |    C    |    1    |      2     |     3   |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  1 |IMPRUMUTURI EXTERNE SI INTERNE|         |         |            |         |
|    |- CHELTUIELI - TOTAL          |         |         |            |         |
|    |(cod 50.14 + 50.15)           | 5050    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  2 |IMPRUMUTURI EXTERNE           |         |         |            |         |
|    |(cod 51.14 + 57.14 + 58.14 +  |         |         |            |         |
|    |59.14 + 60.14 + 63.14 + 68.14 |         |         |            |         |
|    |+ 69.14)                      | 5014    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  3 |AUTORITATI PUBLICE            |         |         |            |         |
|    |(cod 511405)                  | 5114    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  4 |Autoritati executive          | 511405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  5 |INVATAMANT (cod 571402 +      |         |         |            |         |
|    |571403 + 571404 + 571405 +    |         |         |            |         |
|    |571408)                       | 5714    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  6 |Invatamant prescolar          | 571402  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  7 |Invatamant primar si gimnazial| 571403  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  8 |Invatamant liceal             | 571404  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  9 |Invatamant profesional        | 571405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 10 |Invatamant special            | 571408  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 11 |SANATATE (cod 581403 + 581405 |         |         |            |         |
|    |+ 581450)                     | 5814    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 12 |Spitale                       | 581403  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 13 |Crese                         | 581405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 14 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |sanitare                      | 581450  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 15 |CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI   |         |         |            |         |
|    |PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA  |         |         |            |         |
|    |SI DE TINERET (cod 591403 +   |         |         |            |         |
|    |591404 + 591405 + 591406 +    |         |         |            |         |
|    |591407 + 591408 + 591410 +    |         |         |            |         |
|    |591413 + 591415 + 591450)     | 5914    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 16 |Biblioteci publice comunale,  |         |         |            |         |
|    |orasenesti, municipale si     |         |         |            |         |
|    |judetene                      | 591403  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 17 |Muzee                         | 591404  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 18 |Teatre si institutii          |         |         |            |         |
|    |profesioniste de spectacole si|         |         |            |         |
|    |concerte                      | 591405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 19 |Scoli populare de arta si     |         |         |            |         |
|    |meserii                       | 591406  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 20 |Case de cultura               | 591407  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 21 |Camine culturale              | 591408  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 22 |Centre pentru conservarea si  |         |         |            |         |
|    |promovarea culturii           |         |         |            |         |
|    |traditionale                  | 591410  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 23 |Consolidarea si restaurarea   |         |         |            |         |
|    |monumentelor istorice         | 591413  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 24 |Culte religioase              | 591415  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 25 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |privind cultura, religia si   |         |         |            |         |
|    |activitatea sportiva si de    |         |         |            |         |
|    |tineret                       | 591450  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 26 |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,  |         |         |            |         |
|    |PENSII, AJUTOARE SI           |         |         |            |         |
|    |INDEMNIZATII (cod 601402 +    |         |         |            |         |
|    |601403 + 601404 + 601405 +    |         |         |            |         |
|    |601406 + 601407 + 601416 +    |         |         |            |         |
|    |601425 + 601441 + 601442 +    |         |         |            |         |
|    |601443)                       | 6014    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 27 |Centre de ingrijire si        |         |         |            |         |
|    |asistenta                     | 601402  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 28 |Centre-pilot de recuperare si |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 601403  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 29 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 601404  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 30 |Centre de integrare prin      |         |         |            |         |
|    |terapie ocupationala          | 601405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 31 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare neuropsihiatrica  | 601406  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 32 |Cantine de ajutor social      | 601407  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 33 |Unitati de asistenta          |         |         |            |         |
|    |medico-sociala                | 601416  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 34 |Servicii publice              |         |         |            |         |
|    |descentralizate               | 601425  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 35 |Servicii publice specializate |         |         |            |         |
|    |pentru protectia copilului    | 601441  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 36 |Camine pentru persoane        |         |         |            |         |
|    |varstnice                     | 601442  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 37 |Sustinerea sistemului de      |         |         |            |         |
|    |protectie a drepturilor       |         |         |            |         |
|    |copilului                     | 601443  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 38 |SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA|         |         |            |         |
|    |SI LOCUINTE (cod 631404 +     |         |         |            |         |
|    |631408 + 631409 + 631410 +    |         |         |            |         |
|    |631411 + 631412 + 631413 +    |         |         |            |         |
|    |631414 + 631450)              | 6314    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 39 |Salubritate                   | 631404  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 40 |Locuinte                      | 631408  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 41 |Alimentari cu apa, statii de  |         |         |            |         |
|    |epurare pentru ape uzate,     |         |         |            |         |
|    |colectoare, statii de pompare | 631409  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 42 |Retele, centrale si puncte    |         |         |            |         |
|    |termice                       | 631410  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 43 |Canalizare                    | 631411  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 44 |Amenajari hidrotehnice de     |         |         |            |         |
|    |interes local, in intravilan  | 631412  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 45 |Introducere gaze naturale in  |         |         |            |         |
|    |localitati                    | 631413  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 46 |Electrificari rurale          | 631414  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 47 |Alte actiuni privind          |         |         |            |         |
|    |dezvoltarea publica si        |         |         |            |         |
|    |locuinte                      | 631450  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 48 |TRANSPORTURI SI COMUNICATII   |         |         |            |         |
|    |(cod 681402 + 681405 + 681407 |         |         |            |         |
|    |+ 681412)                     | 6814    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 49 |Aviatie civila                | 681402  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 50 |Drumuri si poduri             | 681405  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 51 |Transport in comun            | 681407  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 52 |Strazi                        | 681412  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 53 |ALTE ACTIUNI ECONOMICE        |         |         |            |         |
|    |(cod 691403)                  | 6914    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 54 |Prevenire si combatere        |         |         |            |         |
|    |inundatii si gheturi          | 691403  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 55 |EXCEDENT/DEFICIT              |         |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 56 |DEFICIT (cod 991501)          | 9915    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 57 |Deficit                       | 991501  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 58 |IMPRUMUTURI INTERNE           |         |         |            |         |
|    |(cod 51.15 + 57.15 + 58.15 +  |         |         |            |         |
|    |59.15 + 60.15 + 63.15 +       |         |         |            |         |
|    |68.015 + 69.15)               | 5015    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 59 |AUTORITATI PUBLICE            |         |         |            |         |
|    |(cod 511505)                  | 5115    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 60 |Autoritati executive          | 511505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 61 |INVATAMANT (cod 571502 +      |         |         |            |         |
|    |571503 + 571504 + 571505 +    |         |         |            |         |
|    |571508)                       | 5715    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 62 |Invatamant prescolar          | 571502  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 63 |Invatamant primar si gimnazial| 571503  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 64 |Invatamant liceal             | 571504  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 65 |Invatamant profesional        | 571505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 66 |Invatamant special            | 571508  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 67 |SANATATE (cod 581503 +        |         |         |            |         |
|    |581505 + 581550)              | 5815    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 68 |Spitale                       | 581503  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 69 |Crese                         | 581505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 70 |Alte cheltuieli               | 581550  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 71 |CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI   |         |         |            |         |
|    |PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA  |         |         |            |         |
|    |SI DE TINERET (cod 591503 +   |         |         |            |         |
|    |591504 + 591505 + 591506 +    |         |         |            |         |
|    |591507 + 591508 + 591510 +    |         |         |            |         |
|    |591513 + 591515 + 591550)     | 5915    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 72 |Biblioteci publice comunale,  |         |         |            |         |
|    |orasenesti municipale si      |         |         |            |         |
|    |judetene                      | 591503  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 73 |Muzee                         | 591504  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 74 |Teatre si institutii          |         |         |            |         |
|    |profesioniste de spectacole   |         |         |            |         |
|    |si concerte                   | 591505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 75 |Scoli populare de arta si     |         |         |            |         |
|    |meserii                       | 591506  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 76 |Case de cultura               | 591507  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 77 |Camine culturale              | 591508  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 78 |Centre pentru conservarea si  |         |         |            |         |
|    |promovarea culturii           |         |         |            |         |
|    |traditionale                  | 591510  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 79 |Consolidarea si restaurarea   |         |         |            |         |
|    |monumentelor istorice         | 591513  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 80 |Culte religioase              | 591515  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 81 |Alte cheltuieli               | 591550  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 82 |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,  |         |         |            |         |
|    |PENSII, AJUTOARE SI           |         |         |            |         |
|    |INDEMNIZATII (cod 601502 +    |         |         |            |         |
|    |601503 + 601504 + 601505 +    |         |         |            |         |
|    |601506 + 601507 + 601516 +    |         |         |            |         |
|    |601541 + 601542)              | 6015    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 83 |Centre de ingrijire si        |         |         |            |         |
|    |asistenta                     | 601502  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 84 |Centre-pilot de recuperare si |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 601503  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 85 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 601504  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 86 |Centre de integrare prin      |         |         |            |         |
|    |terapie ocupationala          | 601505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 87 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare neuropsihiatrica  | 601506  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 88 |Cantine de ajutor social      | 601507  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 89 |Unitati de asistenta          |         |         |            |         |
|    |medico-sociala                | 601516  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 90 |Servicii publice specializate |         |         |            |         |
|    |pentru protectia copilului    | 601541  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 91 |Camine pentru persoane        |         |         |            |         |
|    |varstnice                     | 601542  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 92 |SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA|         |         |            |         |
|    |SI LOCUINTE (cod 631504 +     |         |         |            |         |
|    |631508 + 631509 + 631510 +    |         |         |            |         |
|    |631511 + 631512 + 631513 +    |         |         |            |         |
|    |631514 + 631550               | 6315    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 93 |Salubritate                   | 631504  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 94 |Locuinte                      | 631508  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 95 |Alimentari cu apa, statii de  |         |         |            |         |
|    |epurare pentru ape uzate,     |         |         |            |         |
|    |colectoare, statii de pompare | 631509  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 96 |Retele, centrale si puncte    |         |         |            |         |
|    |termice                       | 631510  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 97 |Canalizare                    | 631511  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 98 |Amenajari hidrotehnice de     |         |         |            |         |
|    |interes local, in intravilan  | 631512  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 99 |Introducere gaze naturale in  |         |         |            |         |
|    |localitati                    | 631513  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|100 |Electrificari rurale          | 631514  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|101 |Alte cheltuieli               | 631550  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|102 |TRANSPORTURI SI COMUNICATII   |         |         |            |         |
|    |(cod 681502 + 681505 +        |         |         |            |         |
|    |681507 + 681512)              | 6815    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|103 |Aviatie civila                | 681502  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|104 |Drumuri si poduri             | 681505  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|105 |Transport in comun            | 681507  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|106 |Strazi                        | 681512  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|107 |ALTE ACTIUNI ECONOMICE        |         |         |            |         |
|    |(cod 691503)                  | 6915    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|108 |Prevenire si combatere        |         |         |            |         |
|    |inundatii si gheturi          | 691503  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|109 |EXCEDENT/DEFICIT (cod 50.15)  |         |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|110 |DEFICIT                       | 9915    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|111 |Deficit                       | 991501  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
    *) La cheltuieli se inscrie
       denumirea coloanelor astfel: col. 1    col. 2       col. 3

    * la raportarile trimestriale              Prevederi Prevederi    Plati
      I - III                                  bugetare  bugetare     efectuate
                                               anuale    trimestriale
                                                         cumulate

    * la raportarea anuala                     Credite   Credite      Plati
                                               bugetare  bugetare     efectuate
                                               initiale  definitive

         Conducatorul institutiei,           Conducatorul compartimentului
                                                  financiar-contabil,

    ANEXA 31

    Unitatea administrativ-teritoriala: ___________________

                           CONTUL DE EXECUTIE
               a bugetului fondurilor externe nerambursabile

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  DENUMIREA INDICATORILOR     |Cod      |   *)    |     *)     |    *)   |
|rand|                              |indicator|         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| A  |               B              |    C    |    1    |      2     |     3   |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  1 |VENITURI - TOTAL (cod 000230 +|         |         |            |         |
|    |4030)                         | 000130  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  2 |I. VENITURI CURENTE           |         |         |            |         |
|    |(cod 190030)                  | 000230  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  3 |B. VENITURI NEFISCALE         |         |         |            |         |
|    |(cod 2230)                    | 190030  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  4 |DIVERSE VENITURI (cod 223009 +|         |         |            |         |
|    |223028 + 223029 + 223030)     | 2230    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  5 |Venituri din dobanzi          | 223009  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  6 |Diferente de curs favorabile  | 223028  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  7 |Diferente de curs nefavorabile| 223029  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  8 |Incasari din alte surse       | 223030  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  9 |VII. DONATII SI SPONSORIZARI  |         |         |            |         |
|    |(cod 4030)                    |         |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 10 |DONATII SI SPONSORIZARI       |         |         |            |         |
|    |(cod 403002)                  | 4030    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 12 |Venituri din fonduri externe  |         |         |            |         |
|    |nerambursabile                | 403002  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 13 |CHELTUIELI - TOTAL            |         |         |            |         |
|    |(cod 51.30 + 57.30 + 58.30 +  |         |         |            |         |
|    |59.30 + 60.30 + 63.30 +       |         |         |            |         |
|    |67.30 + 68.30 + 69.30 + 72.30)| 50.30   |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 14 |AUTORITATI PUBLICE            |         |         |            |         |
|    |(cod 513005)                  | 5130    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 15 |Autoritati executive          | 513005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 16 |INVATAMANT (cod 573003 +      |         |         |            |         |
|    |573004 + 573005 + 573008 +    |         |         |            |         |
|    |573014 + 573050               | 5730    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 17 |Invatamant primar si gimnazial| 573003  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 18 |Invatamant liceal             | 573004  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 19 |Invatamant profesional        | 573005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 20 |Invatamant special            | 573008  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 21 |Internate, camine si cantine  |         |         |            |         |
|    |pentru elevi si studenti      | 573014  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 22 |Alte institutii si actiuni de |         |         |            |         |
|    |invatamant                    | 573050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 23 |SANATATE (cod 583003 +        |         |         |            |         |
|    |583005 + 583050)              | 5830    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 24 |Spitale                       | 583003  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 25 |Crese                         | 583005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 26 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |sanitare                      | 583050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 27 |CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI   |         |         |            |         |
|    |PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA  |         |         |            |         |
|    |SI DE TINERET  (cod 593003 +  |         |         |            |         |
|    |593004 + 593005 + 593006 +    |         |         |            |         |
|    |593007 + 593008 + 593013 +    |         |         |            |         |
|    |593014 + 593015 + 593020 +    |         |         |            |         |
|    |593021 + 593050)              | 5930    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 28 |Biblioteci publice comunale,  |         |         |            |         |
|    |orasenesti, municipale si     |         |         |            |         |
|    |judetene                      | 593003  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 29 |Muzee                         | 593004  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 30 |Teatre si institutii          |         |         |            |         |
|    |profesioniste de spectacole si|         |         |            |         |
|    |concerte                      | 593005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 31 |Scoli populare de arta si     |         |         |            |         |
|    |meserii                       | 593006  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 32 |Case de cultura               | 593007  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 33 |Camine culturale              | 593008  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 34 |Consolidare si restaurare     |         |         |            |         |
|    |monumente istorice            | 593013  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 35 |Centre culturale              | 593014  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 36 |Culte religioase              | 593015  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 37 |Activitatea sportiva          | 593020  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 38 |Activitatea de tineret        | 593021  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 39 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |privind cultura, religia si   |         |         |            |         |
|    |activitatea sportiva si de    |         |         |            |         |
|    |tineret                       | 593050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 40 |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,  |         |         |            |         |
|    |PENSII, AJUTOARE SI           |         |         |            |         |
|    |INDEMNIZATII (cod 603002 +    |         |         |            |         |
|    |603003 + 603004 + 603005 +    |         |         |            |         |
|    |603006 + 603007 + 603013 +    |         |         |            |         |
|    |603016 + 603025 + 603036 +    |         |         |            |         |
|    |603041 + 603042 + 603043 +    |         |         |            |         |
|    |603050)                       | 6030    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 41 |Centre de ingrijire si        |         |         |            |         |
|    |asistenta                     | 603002  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 42 |Centre-pilot de recuperare si |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 603003  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 43 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 603004  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 44 |Centre de integrare prin      |         |         |            |         |
|    |terapie ocupationala          | 603005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 45 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare neuropsihiatrica  | 603006  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 46 |Cantine de ajutor social      | 603007  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 47 |Sustinerea sistemului de      |         |         |            |         |
|    |protectie a drepturilor       |         |         |            |         |
|    |copilului                     | 603013  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 48 |Unitati de asistenta          |         |         |            |         |
|    |medico-sociala                | 603016  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 49 |Servicii publice              |         |         |            |         |
|    |descentralizate               | 603025  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 50 |Servicii publice de asistenta |         |         |            |         |
|    |sociala                       | 603036  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 51 |Servicii publice specializate |         |         |            |         |
|    |pentru protectia copilului    | 603041  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 52 |Camine pentru persoane        |         |         |            |         |
|    |varstnice                     | 603042  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 53 |Sustinerea sistemului de      |         |         |            |         |
|    |protectie a drepturilor       |         |         |            |         |
|    |copilului                     | 603043  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 54 |Alte actiuni privind asistenta|         |         |            |         |
|    |sociala, alocatii, pensii,    |         |         |            |         |
|    |ajutoare si indemnizatii      | 603050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 55 |SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA|         |         |            |         |
|    |SI LOCUINTE (cod 633003 +     |         |         |            |         |
|    |633004 + 633008 + 633009 +    |         |         |            |         |
|    |633010 + 633011 + 633013 +    |         |         |            |         |
|    |633014 + 633050)              | 6330    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 56 |Iluminat                      | 633003  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 57 |Salubritate                   | 633004  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 58 |Locuinte                      | 633008  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 59 |Alimentari cu apa, statii de  |         |         |            |         |
|    |epurare pentru ape uzate,     |         |         |            |         |
|    |colectoare, statii de pompare | 633009  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 60 |Retele, centrale si puncte    |         |         |            |         |
|    |termice                       | 633010  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 61 |Canalizare                    | 633011  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 62 |Introducere gaze naturale in  |         |         |            |         |
|    |localitati                    | 633013  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 63 |Electrificari rurale          | 633014  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 64 |Alte actiuni privind          |         |         |            |         |
|    |dezvoltare publica si locuinte| 633050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 65 |AGRICULTURA SI SILVICULTURA   |         |         |            |         |
|    |(cod 673012 + 673013 + 673050)| 6730    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 66 |Circumscriptii sanitar-       |         |         |            |         |
|    |veterinare (exclusiv          |         |         |            |         |
|    |epizootii)                    | 673012  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 67 |Centre judetene si locale de  |         |         |            |         |
|    |consultanta agricola          | 673013  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 68 |Alte unitati si actiuni din   |         |         |            |         |
|    |domeniul agriculturii si      |         |         |            |         |
|    |silviculturii                 | 673050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 69 |TRANSPORTURI SI COMUNICATII   |         |         |            |         |
|    |(cod 683002 + 683005 +        |         |         |            |         |
|    |683007 + 683012 + 683050)     | 6830    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 70 |Aviatie civila                | 683002  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 71 |Drumuri si poduri             | 683005  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 72 |Transport in comun            | 683007  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 73 |Strazi                        | 683012  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 74 |Alte cheltuieli in domeniul   |         |         |            |         |
|    |transporturilor si            |         |         |            |         |
|    |comunicatiilor                | 683050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 75 |ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod   |         |         |            |         |
|    |693019 + 693050)              | 6930    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 76 |Sustinerea programelor de     |         |         |            |         |
|    |dezvoltare regionala          | 693019  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 77 |Alte cheltuieli pentru actiuni|         |         |            |         |
|    |economice                     | 693050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 78 |ALTE ACTIUNI (cod 723050)     | 7230    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 79 |Alte cheltuieli               | 723050  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 80 |REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT     | 90      |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 81 |Excedent (cod 000130 - 5030)  | 92      |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 82 | Deficit (cod 5030 - 000130)  | 93      |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
    *) La venituri se inscrie
       denumirea coloanelor astfel: col. 1    col. 2       col. 3

    * la raportarile trimestriale              Prevederi Prevederi    Incasari
      I - III                                  bugetare  bugetare     realizate
                                               anuale    trimestriale
                                                         cumulate

    * la raportarea anuala                     Prevederi Prevederi    Incasari
                                               bugetare  bugetare     realizate
                                               initiale  definitive

    *) La cheltuieli se inscrie
       denumirea coloanelor astfel: col. 1    col. 2       col. 3

    * la raportarile trimestriale              Credite   Credite      Plati
      I - III                                  bugetare  bugetare     efectuate
                                               anuale    trimestriale
                                                         cumulate

    * la raportarea anuala                     Credite   Credite      Plati
                                               bugetare  bugetare     efectuate
                                               initiale  definitive

        Conducatorul institutiei,           Conducatorul compartimentului
                                                 financiar-contabil,

    ANEXA  32

    Unitatea administrativ-teritoriala: ___________________

                          CONTUL DE EXECUTIE
    a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  DENUMIREA INDICATORILOR     |Cod      |   *)    |     *)     |    *)   |
|rand|                              |indicator|         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| A  |               B              |    C    |    1    |      2     |     3   |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  1 |VENITURI - TOTAL (cod 000231) | 000131  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  2 |I. VENITURI CURENTE           |         |         |            |         |
|    |(cod 190031)                  | 000231  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  3 |B. VENITURI NEFISCALE         |         |         |            |         |
|    |(cod 2231)                    | 190031  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  4 |DIVERSE VENITURI (cod 223130 +|         |         |            |         |
|    |223131 + 223132 + 223133 +    |         |         |            |         |
|    |223134 + 223135)              | 2231    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  5 |Incasari din alte surse       | 223130  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  6 |Taxe speciale                 | 223131  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  7 |Amortizare mijloace fixe      | 223132  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  8 |Depozite speciale pentru      |         |         |            |         |
|    |constructii de locuinte       | 223133  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
|  9 |Fondul de risc                | 223134  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 10 |Fond de rulment               | 223135  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 11 |CHELTUIELI - TOTAL            |         |         |            |         |
|    |(cod 51.31 + 57.31 + 58.31 +  |         |         |            |         |
|    |59.31 + 60.31 + 63.31 +       |         |         |            |         |
|    |67.31 + 68.31 + 69.31 + 72.31 |         |         |            |         |
|    |+ 86.31)                      | 5031    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 12 |AUTORITATI PUBLICE            |         |         |            |         |
|    |(cod 513105)                  | 5131    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 13 |Autoritati executive          | 513105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 14 |INVATAMANT (cod 573102 +      |         |         |            |         |
|    |573103 + 573104 + 573105 +    |         |         |            |         |
|    |573108 + 573114)              | 5731    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 15 |Invatamant prescolar          | 573102  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 16 |Invatamant primar si gimnazial| 573103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 17 |Invatamant liceal             | 573104  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 18 |Invatamant profesional        | 573105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 19 |Invatamant special            | 573108  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 20 |Internate, camine si cantine  |         |         |            |         |
|    |pentru elevi si studenti      | 573114  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 21 |SANATATE (cod 583103 +        |         |         |            |         |
|    |583105 + 583150)              | 5831    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 22 |Spitale                       | 583103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 23 |Crese                         | 583105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 24 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |sanitare                      | 583150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 25 |CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI   |         |         |            |         |
|    |PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA  |         |         |            |         |
|    |SI DE TINERET (cod 593103 +   |         |         |            |         |
|    |593104 + 593105 + 593107 +    |         |         |            |         |
|    |593108 + 593113 + 593115 +    |         |         |            |         |
|    |593120 + 593121 + 593150)     | 5931    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 26 |Biblioteci publice comunale,  |         |         |            |         |
|    |orasenesti, municipale si     |         |         |            |         |
|    |judetene                      | 593103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 27 |Muzee                         | 593104  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 28 |Teatre si institutii          |         |         |            |         |
|    |profesioniste de spectacole   |         |         |            |         |
|    |si concerte                   | 593105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 29 |Case de cultura               | 593107  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 30 |Camine culturale              | 593108  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 31 |Consolidarea si restaurarea   |         |         |            |         |
|    |monumentelor istorice         | 593113  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 32 |Culte religioase              | 593115  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 33 |Activitatea sportiva          | 593120  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 34 |Activitatea de tineret        | 593121  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 35 |Alte institutii si actiuni    |         |         |            |         |
|    |privind cultura, religia si   |         |         |            |         |
|    |activitatea sportiva si de    |         |         |            |         |
|    |tineret                       | 593150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 36 |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,  |         |         |            |         |
|    |PENSII, AJUTOARE SI           |         |         |            |         |
|    |INDEMNIZATII (cod 603102 +    |         |         |            |         |
|    |603103 + 603104 + 603105 +    |         |         |            |         |
|    |603106 + 603107 + 603116 +    |         |         |            |         |
|    |603113 + 603136 + 603141 +    |         |         |            |         |
|    |603142 + 603150)              | 6031    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 37 |Centre de ingrijire si        |         |         |            |         |
|    |asistenta                     | 603102  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 38 |Centre-pilot de recuperare si |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 603103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 39 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare pentru minori cu  |         |         |            |         |
|    |handicap                      | 603104  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 40 |Centre de integrare prin      |         |         |            |         |
|    |terapie ocupationala          | 603105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 41 |Centre de recuperare si       |         |         |            |         |
|    |reabilitare neuropsihiatrica  | 603106  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 42 |Cantine de ajutor social      | 603107  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 43 |Unitati de asistenta          |         |         |            |         |
|    |medico-sociala                | 603116  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 44 |Sustinerea sistemului de      |         |         |            |         |
|    |protectie a drepturilor       |         |         |            |         |
|    |copilului                     | 603113  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 45 |Servicii publice de asistenta |         |         |            |         |
|    |sociala                       | 603136  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 46 |Servicii publice specializate |         |         |            |         |
|    |pentru protectia copilului    | 603141  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 47 |Camine pentru persoane        |         |         |            |         |
|    |varstnice                     | 603142  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 48 |Alte actiuni privind asistenta|         |         |            |         |
|    |sociala, alocatii, pensii,    |         |         |            |         |
|    |ajutoare si indemnizatii      | 603150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 49 |SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA|         |         |            |         |
|    |SI LOCUINTE (cod 633103 +     |         |         |            |         |
|    |633104 + 633105 + 633108 +    |         |         |            |         |
|    |633109 + 633110 + 633111 +    |         |         |            |         |
|    |633112 + 633113 + 633114 +    |         |         |            |         |
|    |633150                        | 6331    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 50 |Iluminat                      | 633103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 51 |Salubritate                   | 633104  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 52 |Intretinere gradini publice,  |         |         |            |         |
|    |parcuri zone verzi, baze      |         |         |            |         |
|    |sportive si de agrement       | 633105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 53 |Locuinte                      | 633108  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 54 |Alimentari cu apa, statii de  |         |         |            |         |
|    |epurare pentru ape uzate,     |         |         |            |         |
|    |colectoare, statii de pompare | 633109  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 55 |Retele, centrale si puncte    |         |         |            |         |
|    |termice                       | 633110  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 56 |Canalizare                    | 633111  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 57 |Amenajari hidrotehnice de     |         |         |            |         |
|    |interes local, in intravilan  | 633112  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 58 |Introducere de gaze naturale  |         |         |            |         |
|    |in localitati                 | 633113  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 59 |Electrificari rurale          | 633114  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 60 |Alte actiuni privind          |         |         |            |         |
|    |dezvoltare publica si locuinte| 633150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 61 |AGRICULTURA SI SILVICULTURA   |         |         |            |         |
|    |(cod 673104 + 673105 +        |         |         |            |         |
|    |673112 + 673113)              | 6731    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 62 |Combaterea daunatorilor si    |         |         |            |         |
|    |bolilor in sectorul vegetal - |         |         |            |         |
|    |servicii publice in sectorul  |         |         |            |         |
|    |vegetal - servicii publice de |         |         |            |         |
|    |protectie a plantelor         | 673104  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 63 |Puncte de insamantari         |         |         |            |         |
|    |artificiale                   | 673105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 64 |Circumscriptii sanitar-       |         |         |            |         |
|    |veterinare (exclusiv          |         |         |            |         |
|    |epizootii)                    | 673112  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 65 |Centre judetene si locale de  |         |         |            |         |
|    |consultanta agricola          | 673113  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 66 |TRANSPORTURI SI COMUNICATII   |         |         |            |         |
|    |(cod 683105 + 683107 +        |         |         |            |         |
|    |683112 + 683150)              | 6831    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 67 |Drumuri si poduri             | 683105  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 68 |Transportul in comun          | 683107  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 69 |Strazi                        | 683112  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 70 |Alte cheltuieli in domeniul   |         |         |            |         |
|    |transporturilor si            |         |         |            |         |
|    |comunicatiilor                | 683150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 71 |ALTE ACTIUNI ECONOMICE        |         |         |            |         |
|    |(cod 693103 + 693119 + 693150)| 6931    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 72 |Prevenire si combatere        |         |         |            |         |
|    |inundatii si gheturi          | 693103  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 73 |Sustinerea programelor de     |         |         |            |         |
|    |dezvoltare regionala          | 693119  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 74 |Alte cheltuieli pentru actiuni|         |         |            |         |
|    |economice                     | 693150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 75 |ALTE ACTIUNI (cod 723102 +    |         |         |            |         |
|    |723107 + 723120 + 723150)     | 7231    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 76 |Centre militare               | 723102  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 77 |Protectie civila              | 723107  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 78 |Fondul Roman de Dezvoltare    |         |         |            |         |
|    |Sociala                       | 723120  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 79 |Alte cheltuieli               | 723150  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 80 |FOND DE RULMENT PENTRU        |         |         |            |         |
|    |ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE|         |         |            |         |
|    |DE CASA (cod 863110)          | 8631    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 81 |Fondul de rulment pentru      |         |         |            |         |
|    |acoperirea golurilor temporare|         |         |            |         |
|    |de casa                       | 863110  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 82 |EXCEDENT/DEFICIT              |         |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 83 |EXCEDENT (cod 983101)         | 9831    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 84 |Excedent (cod 000131 - 50.31) | 983101  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 85 |DEFICIT (cod 990201)          | 9902    |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
| 86 |Deficit (cod 50.31 - 000131)  | 990201  |         |            |         |
|____|______________________________|_________|_________|____________|_________|
    *) La venituri se inscrie
       denumirea coloanelor astfel: col. 1    col. 2       col. 3

    * la raportarile trimestriale              Prevederi Prevederi    Incasari
      I - III                                  bugetare  bugetare     realizate
                                               anuale    trimestriale
                                                         cumulate

    * la raportarea anuala                     Prevederi Prevederi    Incasari
                                               bugetare  bugetare     realizate
                                               initiale  definitive

    *) La cheltuieli se inscrie
       denumirea coloanelor astfel: col. 1    col. 2       col. 3

    * la raportarile trimestriale I - III      Credite   Credite      Plati
                                               bugetare  bugetare     efectuate
                                               anuale    trimestriale
                                                         cumulate

    * la raportarea anuala                     Credite   Credite      Plati
                                               bugetare  bugetare     efectuate
                                               initiale  definitive

         Conducatorul institutiei,           Conducatorul compartimentului
                                                   financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1912/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1912 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu