Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.104 din 16.04.2013

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 18 aprilie 2013SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României; 2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă. 3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11 , cu următorul cuprins: 11 . La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.
4. La articolul I punctul 3 , litera a1) a articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: a1) export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică; 5. La articolul I punctul 4 , punctul (ii) al literei e) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;“.

6. La articolul I punctul 4 , punctul (iv) al literei e) al articolului 5 se abrogă. 7. La articolul I punctul 5 , litera e11) a articolului 5 se abrogă. 8. La articolul I punctul 6 , articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71 , cu următorul cuprins: 71 . La articolul 8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar; 10. La articolul I punctul 14, literele a) - c) ale alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor; b)licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori; c)licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare. 11. La articolul I punctul 14, alineatele (5) şi (6) ale articolului 12 se abrogă. 12. La articolul I punctul 15, alineatele (1) şi ( 4 )-( 6 ) ale articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenţa generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţa de transfer.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........(4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.(5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi de intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.(6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
13. La articolul I punctul 17 , alineatul (5) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 14. La articolul I, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.
(2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale prevăzute la alin. (1).
15. La articolul I punctul 19 , alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 17(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de export sau transfer.
........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de export ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
16. La articolul I punctul 20 , alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de import ori certificarea unui document echivalent. 17. La articolul I punctul 21 , alineatul (13) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: (13) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX. 18. La articolul I punctul 23 , alineatele (2) şi (3) ale articolului 181 şi articolul 183 se modifică şi vor avea următorul cuprins :(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere.(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Articolul 183 (1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare.
(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari, inclusiv operaţiunile şi activităţile pertinente derulate după emiterea licenţei corespunzătoare activităţilor de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.
19. La articolul I punctul 25 , alineatul (2) al articolului 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 20. La articolul I punctul 26 , articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, în calitate de autoritate naţională.
(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:
a)iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b)înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1); c)auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformităţii la persoanele înregistrate şi, după caz, certificate, care vor beneficia de licenţe generale de transfer; d)verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora; e)verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1; f)evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare; g)evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente; h)eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare; i)examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse militare; j)eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse militare; k)examinează, aprobă şi eliberează cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României; l)dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări; m)aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general; n)informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă; o)redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile legii; p)organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; q)acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă; r)verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; s)reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; ş)este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000; t)este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi privind Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armamente uşoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001; ţ)cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:

informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;

actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;

sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară; u)iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România; v)iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; w)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. 21. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271 , cu următorul cuprins: 271 . La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a păstra cel puţin 20 de ani documentele privind operaţiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare ce fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puţin 30 de ani.
22. La articolul I punctul 28 , alineatele (1) şi (5) ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 23(1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.
........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
23. La articolul I punctul 28 , litera c) a alineatului (4) al articolului 23 se abrogă. 24. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 331 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 331 (1) Încălcarea prevederilor art. 201 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (7) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 25. La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32, 33 şi 331 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de control emis de directorul general MAE prin ANCEX. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 104/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 104 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu