E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 82 din 29 martie 2010

privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 6 aprilie 2010Având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele instrucţiuni:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni stabilesc cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei de către instituţiile prefectului.

Art. 2. - (1) Activitatea de eliberare a apostilei de către instituţiile prefectului se realizează potrivit competenţelor stabilite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, şi în limitele prevăzute de Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, denumită în continuare Convenţie.

(2) Lista statelor semnatare ale Convenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(3)  Lista statelor semnatare ale Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) In sensul prevederilor art. 2 alin. (1), instituţiile prefectului:

a)  eliberează apostila cu privire la actele administrative oficiale;

b)  nu eliberează apostila cu privire la actele prevăzute la art. 1 alin. 2 lit. a), c) şi d) şi alin. 3 din Convenţie.

(2)  Apostila se aplică de instituţiile prefectului pe actele oficiale administrative, denumite în continuare acte, emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenţie.

(3) Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevăzute la alin. (2) se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în continuare structura coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4)  In vederea actualizării listei prevăzute la alin. (3), instituţiile prefectului transmit de îndată la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare o copie a actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, dacă acesta nu se regăseşte în listă.

Art. 4. - (1) Activitatea de eliberare a apostilei se desfăşoară prin intermediul biroului organizat în cadrul instituţiilor prefectului, denumit în continuare birou apostilă.

(2) Instituţia prefectului, prin biroul apostilă, realizează următoarele activităţi:

a)  primirea documentelor cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;

b) verificarea competenţei instituţiei prefectului;

c) înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;

d)  verificarea semnăturii şi a calităţii în care a acţionat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe act;

e) completarea apostilei;

f) semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă;

g) eliberarea apostilei.

Art. 5. - (1) Taxele aferente apostilei sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, şi se percep pentru fiecare act pentru care se solicită eliberarea apostilei.

(2) Plata taxelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin orice modalitate de plată prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de eliberare a apostilei

SECŢIUNEA 1

Primirea documentelor

Art. 6. - (1) In cadrul biroului apostilă se realizează stabilirea identităţii solicitantului.

(2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

a) titularul actului;

b) soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului;

c)  altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială;

d) o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenţiei, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenţă atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituţia prefectului competentă, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

(3) In cazul în care procura notarială prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie tradusă în limba română şi legalizată;

b) să fie apostilată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

Art. 7. - (1) In vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligaţia de a prezenta actul de identitate şi de a depune la biroul apostilă al instituţiei prefectului competente următoarele documente:

a)   o cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

b) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

c) dovada achitării taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) In cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari sau pentru acte ce urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmează a fi folosit acel act.

(3) In cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele:

a) actul de identitate;

b) documente care atestă relaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. b), dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1);

c) procura notarială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia cerută potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) şi d).

(4) In sensul prezentelor instrucţiuni, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

(5) In lipsa actului de identitate emis de autorităţile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorităţi publice din statul în care are domiciliul sau reşedinţa, ori paşaportul.

(6) Modelul cererii menţionate la alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de documentele cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;

b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

SECŢIUNEA a 2-a

Verificarea competenţei instituţiei prefectului

Art. 9. - (1) La primirea documentelor, trebuie să se verifice dacă:

a)  actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

1.  persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b) au domiciliul/ultimul domiciliu în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată; sau

2. sediul emitentului actului se află în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată.

(2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie să se facă în favoarea solicitantului.

(3)  Fără aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţi aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care, după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

SECŢIUNEA a 3-a

Inregistrarea cererii de eliberare a apostilei

Art. 10. -In cadrul biroului apostilă se asigură:

a)  înregistrarea cererii depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni;

b)  verificarea actelor pentru care urmează să se elibereze apostila şi confruntarea cu datele corespunzătoare din cererea completată de solicitant;

c) notarea într-un registru de evidenţă, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, a următoarelor informaţii:

1. data primirii cererii;

2.  numărul de înregistrare a cererii, care se trece, în mod corespunzător, şi pe apostilă;

3. numele solicitantului şi a calităţii acestuia, după caz: titular, soţul/soţia titularului, rudă de gradul I sau II cu titularul, împuternicit, reprezentant al unei persoane juridice sau oficiu consular;

4.  numele titularului actului şi cetăţenia acestuia;

5.   denumirea actului pentru care se solicită aplicarea apostilei, a seriei şi numărului acestuia;

6. numărul procurii, al împuternicirii avocaţiale, al contractului şi/sau al delegaţiei reprezentantului persoanei juridice ori al corespondenţei, după caz;

7. statul în care urmează a fi folosit actul;

8. emitentul actului;

9.  datele privind verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei;

10. observaţii cu privire la scopul utilizării actului sau/şi la alte aspecte considerate importante.

Art. 11. - (1) Modelul Registrului de evidenţă, precum şi modul de completare a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) In cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi la art. 8, în Registrul de evidenţă se menţionează faptul că documentele au fost transmise prin corespondenţă, notându-se numărul corespondenţei.

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura de verificare

Art. 12. - (1) După verificarea competenţei, potrivit prevederilor art. 9, şi efectuarea operaţiilor prevăzute la art. 10, se verifică semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) presupune efectuarea, după caz, a următoarelor activităţi:

a) verificarea vizuală simplă a semnăturii şi a ştampilei de pe act prin compararea cu specimenul de semnătură, respectiv specimenul de ştampilă existente la biroul apostilă;

b) verificarea existenţei elementelor de siguranţă a actului;

c)  verificarea vizuală simplă a semnăturii şi a ştampilei reprezentantului instituţiei implicate de pe actul de apostilat sau de pe un alt document emis de instituţia implicată şi care are ca obiect atestarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea;

d) verificarea prin alte metode.

(3) După verificare, în Registrul de evidenţă se notează date cu privire la modul în care s-a realizat verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

Art. 13. - (1) In sensul prevederilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin instituţii implicate se înţelege, după caz:

a) instituţia/autoritatea/organizaţia emitentă;

b) o altă instituţie/autoritate/organizaţie de la nivel central sau local care atestă semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

(2)    Lista instituţiilor implicate se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3)   Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, întocmeşte baza de date cu numele şi specimenele de semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate de la nivel central, desemnate de conducerea acestor instituţii să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

(4) Informaţiile cuprinse în baza de date prevăzută la alin. (3) se pun la dispoziţia instituţiilor prefectului - biroul apostilă şi se actualizează periodic de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.

Art. 14. - (1) In vederea realizării verificării prevăzute la art. 12, se organizează în cadrul fiecărei instituţii a prefectului, prin biroul apostilă, baza de date cuprinzând numele şi specimenele de semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate, desemnate de conducerea acestora să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin grija:

a)  instituţiei prefectului, pentru instituţiile implicate care au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz;

b)  Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare, în cazul instituţiilor implicate de la nivel central.

(3)  Evidenţa specimenelor de semnătură şi de ştampilă se realizează pe suport hârtie şi/sau în format electronic.

(4)  Dacă biroul apostilă întâmpină dificultăţi în obţinerea specimenului de semnătură sau de ştampilă pe care un act îl poartă sau dacă se apreciază că sunt necesare informaţii suplimentare, instituţia prefectului se poate adresa instituţiei implicate, direct sau prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.

Art. 15. - (1) In situaţia în care actul pentru care s-a solicitat eliberarea apostilei nu a fost emis pe teritoriul judeţului în care îşi are sediul instituţia prefectului sau al municipiului Bucureşti, după caz, biroul apostilă efectuează procedura de verificare în colaborare cu biroul apostilă din judeţul sau municipiul Bucureşti, în care se află sediul emitentului.

(2) Prefecţii dispun măsurile necesare asigurării unei colaborări rapide şi eficiente între birourile apostilă.

Art. 16. - (1) La cererea oricărei persoane interesate, instituţia prefectului care a eliberat apostila este obligată să verifice şi să informeze solicitantul, cu celeritate, dacă datele din apostilă corespund celor din registrul de evidenţă prevăzut la art. 10 lit. c).

(2) Verificarea datelor cuprinse într-o apostilă eliberată de instituţiile prefectului este posibilă şi prin accesarea Registrului naţional electronic al apostilelor, constituit cu respectarea prevederilor art. 7 din Convenţie şi gestionat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.

(3) In vederea introducerii datelor în registrul prevăzut la alin. (2), instituţiile prefectului transmit informaţiile privind apostilele eliberate, după cum urmează:

a)  pentru perioada 1 noiembrie 2004 - ultima zi a lunii în care intră în vigoare prezentele instrucţiuni, până cel mai târziu în data de 31 decembrie 2010;

b) după intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, până pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

(4)  Informaţiile prevăzute la alin. (3) se completează într-un tabel, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, utilizându-se în acest scop fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru perioada 1 noiembrie 2004 - data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, tabelul se completează doar în coloanele (1), (2) şi (6).

SECŢIUNEA a 5-a

Completarea apostilei

Art. 17. - (1) Apostila şi anexa la aceasta se completează pe calculator, utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.

(2) Completarea se realizează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, cu font Times New Roman, mărimea 12.

(3) Apostila se completează cu următoarele date:

a)  numele semnatarului actului pentru care se eliberează apostila;

b) calitatea semnatarului actului;

c) numele autorităţii emitente;

d) localitatea unde s-a eliberat apostila;

e) data completării apostilei;

f) numele instituţiei prefectului;

g) codul apostilei.

(4) Anexa la apostilă se completează cu următoarele date:

a) numele titularului actului;

b) denumirea actului;

c) seria şi numărul actului;

d) numărul de pagini pe care le conţine actul.

(5) Codul apostilei are următoarea structură AA/xyzw/xy, în care:

a) AA reprezintă denumirea abreviată a judeţului/municipiului Bucureşti, scrisă cu litere majuscule;

b) xyzw reprezintă numărul cererii, scris cu cifre arabe;

c) xy reprezintă numărul de ordine al actului, scris cu cifre arabe.

(6) In cazul în care o persoană solicită eliberarea apostilei pentru un singur act, structura codului apostilă este AA/xyzw.

Art. 18. - După completarea pe calculator a datelor prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4), apostila se reproduce pe hârtie albă standard, format A4, utilizându-se cerneală color.

SECŢIUNEA a 6-a

Semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă

Art. 19. - (1) Apostila se semnează de către subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.

(2) In situaţia în care subprefectul se află în imposibilitate, apostila se semnează de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect, de regulă, persoane care au studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice.

(3)    După semnarea apostilei, subprefectul/persoana împuternicită aplică ştampila cu stemă a instituţiei prefectului.

Art. 20. - (1) Numele şi specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate de prefect să semneze apostila se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.

(2) Eventualele modificări cu privire la persoanele desemnate se efectuează numai în situaţii motivate şi cu anunţarea prealabilă a Ministerului Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare.

SECŢIUNEA a 7-a

Eliberarea apostilei

Art. 21. - Apostila, completată potrivit prezentelor instrucţiuni, se anexează la actul oficial pentru care a fost eliberată şi este valabilă numai însoţită de acesta.

Art. 22. - (1) Cu ocazia eliberării apostilei, în cererea depusă de solicitant se va completa:

a) numărul de acte pentru care se eliberează apostila - de către reprezentantul biroului apostilă;

b)    rubrica corespunzătoare datei eliberării, respectiv semnăturii de primire - de către solicitant.

(2) Cererea depusă de către solicitant la biroul apostilă se reţine.

Art. 23. -In situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi art. 8, în rubrica aferentă semnăturii de primire se menţionează faptul că actul s-a transmis prin corespondenţă şi se înscrie numărul formularului de confirmare a primirii actului de către solicitant.

CAPITOLUL III

Dispoziţii speciale

Art. 24. - (1) Personalul desemnat să desfăşoare activitatea în cadrul biroului apostilă asigură îndrumarea persoanelor interesate, în vederea familiarizării acestora cu procedura eliberării apostilei pentru actele oficiale administrative.

(2) Fişele postului pentru persoanele care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 4 alin. (2) se completează în mod corespunzător.

Art. 25. - Prefecţii dispun măsuri cu privire la:

a) organizarea activităţii de eliberare a apostilei şi asigurarea condiţiilor necesare, atât din punctul de vedere al dotării corespunzătoare, cât şi al securizării spaţiului în care se desfăşoară această activitate;

b)   garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - Termenul de păstrare a documentelor reţinute potrivit art. 22 alin. (2) este de 3 ani, iar registrul de evidenţă prevăzut la art. 10 lit. c) se păstrează cu termen permanent.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 27. -In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, instituţiile prefectului:

a)   transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare:

1.   datele de legătură ale biroului apostilă constând în numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail, în vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor;

2.  lista cu numele şi numerele de telefon ale persoanelor care lucrează în cadrul biroului apostilă;

b)  afişează la sediul instituţiei prefectului, într-un spaţiu accesibil publicului, şi publică pe site-ul instituţiei prefectului următoarele:

1. textul Convenţiei;

2.  lista statelor semnatare ale Convenţiei;

3. lista statelor semnatare ale Convenţiei cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă;

4.  prevederile art. 6-9 din prezentele instrucţiuni;

5.  cuantumul taxelor aferente eliberării apostilei şi posibilităţile privind achitarea acestora;

6.  modelul de cerere;

7. numărul camerei unde este organizată activitatea biroului apostilă;

8.  programul pentru primirea/eliberarea documentelor;

9. numerele de telefon care pot fi apelate pentru obţinerea de informaţii suplimentare, precum şi adresa de e-mail.

Art. 28. - (1) Instituţiile prefectului transmit la Ministerul Administraţiei şi Internelor - structura coordonatoare rapoarte referitoare la activitatea de eliberare a apostilei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, până cel mai târziu la data de 20 ianuarie, respectiv 20 iulie ale fiecărui an aferent activităţii desfăşurate în semestrul anterior.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc utilizându-se fişierul transmis de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structura coordonatoare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Art. 30. - (1) Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării.

(2)   Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică de la data implementării Registrului naţional electronic al apostilelor, care va fi anunţată public de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(3)  La data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogă Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei, nepublicate*).

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

*) Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 351/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

ANEXA Nr. 1

LISTA

statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961*)

Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Populară Chineză, Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama, Peru, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republică San Marino, Republica Democrată Sao Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei

NOTĂ:

Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Convenţiei, se va accesa site-ul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat: www.hcch.net

*) In tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei, iar altele doar semnatare ale Convenţiei.

ANEXA Nr. 2

LISTA

statelor semnatare ale Convenţiei cu care statul român a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă

REPUBLICA ALBANIA

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, publicat în Buletinul Oficial nr. 4/1961

„PARTEA I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 13

Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de lege şi prevăzute cu sigiliu oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta se referă de asemenea şi la semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din părţile contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale."

Potrivit Notei verbale nr. 375 din 19 decembrie 2007 a Ambasadei Albaniei la Bucureşti, art. 13 prevede scutirea de legalizare şi orice formalitate echivalentă pentru toate actele oficiale.

REPUBLICA AUSTRIA

Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Austria cu privire la asistenţa juridică în materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor, ratificată prin Decretul nr. 1.179/1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 4/1968

„CAPITOLUL V

Valabilitatea şi transmiterea actelor

Art. 25. - 1. Actele eliberate de o instanţă judecătorească sau de o autoritate administrativă a unui stat contractant în limitele competenţei sale şi prevăzute cu semnătură oficială şi cu sigiliul oficial vor avea şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative ale celuilalt stat contractant puterea probatorie a actelor oficiale. Această prevedere este valabilă şi pentru alte acte cărora, potrivit dispoziţiilor legale ale statului contractant pe teritoriul căruia au fost eliberate, le este atribuită puterea probatorie a actelor oficiale.

2. Această putere probatorie o va avea şi legalizarea semnăturii pe un act sub semnătură privată, făcută de către o instanţă judecătorească sau de către o autoritate administrativă a unuia dintre statele contractante ori de un notar public austriac.

Art. 26. -Actele prevăzute la art. 25 pct. 1 şi legalizarea prevăzută la art. 25 pct. 2 nu au nevoie de nicio altă certificare pentru a fi folosite în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative ale celuilalt stat contractant."

REGATUL BELGIEI

Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă si comercială, ratificată prin Decretul nr. 368/1976, publicată în Buletinul Oficial nr. 93/1976

„CAPITOLUL III

Scutirea de legalizare

Art. 14. - Documentele care emană de la autorităţile judiciare ale unuia dintre cele două state şi care poartă sigiliul acestora, precum şi documentele cărora le atestă certitudinea datei, realitatea semnăturii sau conformitatea cu originalul sunt scutite de orice legalizare atunci când trebuie să fie folosite pe teritoriul celuilalt stat.

CAPITOLUL IV

Transmiteri în materie de acte de stare civilă

Art. 15. -Autorităţile competente ale fiecăruia dintre cele două state transmit fără cheltuieli autorităţilor competente ale celuilalt stat, la cerere şi, după caz, certificate de stare civilă române, copii sau extrase ale oricărui act de stare civilă belgian, precum şi copii ale hotărârilor date în materie de stare civilă, atunci când aceste documente privesc cetăţenii statului solicitant şi care sunt cerute într-un interes administrativ suficient motivat. Aceste documente sunt scutite de orice legalizare."

BOSNIA Şl HERŢEGOVINA - prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961

„CAPITOLUL V

Actele

Art. 47. - 1. Actele publice care au fost întocmite sau eliberate de către un organ sau o persoană oficială a unei părţi contractante, în limitele competenţei lor, vor fi prevăzute cu sigiliul oficial şi semnătură, pot fi folosite în faţa organelor celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare sau legalizare. Această prevedere se aplică şi actelor private care au fost legalizate de organele sau persoanele oficiale competente.

2. Prevederile punctului 1 sunt aplicabile şi în ce priveşte copiile actelor publice sau private care au fost certificate de organele sau persoanele oficiale competente.

Art. 48. -Actele publice eliberate de organele şi persoanele oficiale competente ale unor părţi contractante au pe teritoriul celeilalte părţi contractante aceeaşi forţă probatorie ca şi actele eliberate de organele şi persoanele oficiale proprii."

REPUBLICA BULGARIA

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Bulgaria privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 109/1959, publicat în Buletinul Oficial nr. 11/1959

„PARTEA I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 13

Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele competenţei lor. In forma stabilită de lege şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din părţile contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale."

REPUBLICA CEHĂ

Tratat între România şi Republica Cehă privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 44/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 106 din 31 mai 1995

„CAPITOLUL III

Acte oficiale

ARTICOLUL 23

Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la autorităţile competente ale uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe acte.

2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante."

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Tratat între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Legea nr. 12/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 3 martie 1992

„CAPITOLUL V

Alte prevederi

ARTICOLUL 34

Scutirea de legalizare

Documentele întocmite sau certificate de tribunale ori alte instituţii competente ale uneia dintre părţile contractante, pentru a fi folosite în faţa tribunalelor şi altor instituţii competente ale celeilalte părţi contractante, nu vor fi supuse cerinţei legalizării, dacă acestea sunt prevăzute cu sigiliu oficial."

REPUBLICA CROAŢIA - prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961

(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

REPUBLICA FRANCEZĂ

Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Franceză privind asistenţa juridică în materie civilă si comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 79/1975

„CAPITOLUL III

Forţa probantă a actelor şi scutirea de legalizare"

„Art. 10. -Inscrisurile care emană de la autorităţile judiciare sau de la alte autorităţi competente ale unuia dintre state, precum şi înscrisurile cărora acestea le dau dată certă le atestă autenticitatea semnăturii sau conformitatea cu originalul, nu au nevoie de nicio legalizare pentru a fi folosite pe teritoriul celuilalt stat."

REPUBLICA MACEDONIA

Convenţie între România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004

„CAPITOLUL I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 21

Valabilitatea actelor

1. Actele în formă legală, întocmite sau certificate de o instanţă sau de altă autoritate competentă a uneia dintre părţile contractante, care poartă semnătura şi sigiliul acesteia, nu trebuie să poarte o altă semnătură şi certificare pentru a fi utilizate pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

2. Dispoziţiile paragrafului 1 se referă şi la extrasele şi copiile de pe actele certificate de o instanţă sau de o altă autoritate competentă.

3. Actele oficiale întocmite pe teritoriul uneia dintre părţile contractante au pe teritoriul celeilalte părţi contractante aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei părţi.

4. Orice persoană sau autoritate interesată a uneia dintre părţile contractante poate solicita, în caz de dubiu, verificarea autenticităţii actului de către autoritatea celeilalte părţi contractante."

REPUBLICA MOLDOVA

Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 13 noiembrie 1997

„PARTEA a II-a

Cauze civile"

„CAPITOLUL II

Acte oficiale"

„ARTICOLUL 22

Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau data certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi la copiile de pe aceste acte.

2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante."

MONGOLIA

Tratat între Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 415/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 116/1973

„CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 17

Valabilitatea actelor

1. Actele eliberate de o instituţie judiciară sau de o autoritate administrativă a unei părţi contractante, în limitele competenţei sale şi în forma stabilită de legile în vigoare la data emiterii lor, prevăzute cu semnătura oficială şi cu sigiliul oficial, vor avea, şi în faţa instituţiilor judiciare şi a autorităţilor administrative ale celeilalte părţi contractante, puterea probatorie a actelor oficiale. Această prevedere este valabilă şi pentru alte acte cărora, potrivit dispoziţiilor legale ale părţii contractante pe teritoriul căreia au fost eliberate, le este atribuită puterea probatorie a actelor oficiale.

2. Aceeaşi putere probatorie o va avea şi legalizarea semnăturii pe un act sub semnătură privată făcută de către o autoritate administrativă a uneia dintre părţile contractante.

Art. 18. - Pentru actele prevăzute în articolul 17 punctul 1 şi pentru legalizarea prevăzută în articolul 17 punctul 2 nu este necesară nicio altă certificare pentru a fi folosite în faţa instituţiilor judiciare şi a autorităţilor administrative ale celeilalte părţi contractante."

REPUBLICA MUNTENEGRU - prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961

(a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

REPUBLICA POLONĂ

Tratat între România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1999, aprobată prin Legea nr. 33/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 30 august 1999

„CAPITOLUL I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 6

Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la instanţele judecătoreşti sau de la alte autorităţi competente ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul oficial şi cu semnătura persoanei îndreptăţite, pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi nevoie de legalizare. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, copiilor legalizate, extraselor şi traducerilor unor astfel de acte.

2. Actele întocmite pe teritoriul unei părţi contractante de către persoane fizice a căror semnătură a fost autentificată pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi necesară legalizarea lor.

3. Actele menţionate la paragrafele 1 şi 2 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante."

FEDERAŢIA    RUSĂ    -    prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 30/1958

„SECŢIUNEA I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 12

Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de instituţiile juridice sau de către o persoană oficială (traducător oficial, expert etc.) pe teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale."

REPUBLICA  SERBIA  -   prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

REPUBLICA SLOVACĂ - prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Cehoslovacă privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 506/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1959

„PARTEA I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 13

Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din părţile contractante.

2.  Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale au forţa probatorie a actelor oficiale şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante."

REPUBLICA SLOVENIA - prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

UCRAINA

Tratat între România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 3/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 183 din 3 martie 2005.

„ARTICOLUL 13

Valabilitatea documentelor

1. Documentele care au fost întocmite sau certificate de instituţiile judiciare ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul şi semnătura persoanei competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără nicio altă legalizare. Aceasta se referă, de asemenea, la copiile şi traducerile care sunt legalizate de instituţiile competente.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale."

REPUBLICA UNGARĂ

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 505/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 2/1959

„PARTEA I

Dispoziţii generale"

„ARTICOLUL 13

Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din părţile contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din părţile contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale."

ANEXA Nr. 3*)

Nr. cerere:

(se complteaza de reprezentantul biroului apostila)

DOAMNA/DOMNULE SUBPREFECT

Subsemnatul(a)(numele persoanei care completează cererea) _____________________________,   în calitate de1)__________________________ domiciliat(ă) în 2): localitatea_________________________,  str._______________, nr.___, sc.____, ap.____ judeţul__________________, titular al actului de identitate3)________seria__________, nr._________________, vă rog să aprobaţi eliberarea apostilei pe un număr de_________acte, reprezentând (se menţionează tipul actului):

1._______________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________________________________________

7._______________________________________________________________________________________________________________

8._______________________________________________________________________________________________________________

9._______________________________________________________________________________________________________________

10.______________________________________________________________________________________________________________

aparţinând lui (numele titularului actului pentru care se solicita eliberarea apostilei)__________________________________  , cetăţean_________, titular al  actului de   identitate4)(cetăţenia titularului actului)_____________________seria________nr.______________.

Numărul actului de împuternicire5)  este___________________________________________________________________________________.

Menţionez că aceste acte sunt necesare în_________________________________________________________________________________.

(stalul în care urmează a fi folosii actul pentru care se solicită eliberarea apostilei)

Anexez chitanţa prin care fac dovada plăţii taxei în valoare totală de_______________________lei.

Data completării_________________

Semnătura_____________________

(celui care completează cererea)

Data eliberării_____________________

Semnătura________________________

(celui care primeşte actele)

Nr. chitanţei

Nr. acte pentru care s-a eliberat apostila:

(  se completeaza de reprezentantul baroului apostila)

DOAMNEI/DOMNULUI SUBPREFECT AL  JUDEŢULUI_______________/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

1) Titular al actului, soţ/soţie al/a titularului, rudă de gradul I sau II (se menţionează gradul de rudenie), împuternicit cu procura notarială, delegat al unei persoane juridice  (se menţionează denumirea persoanei juridice) , avocat, după caz

2) Se completează după caz. cu datele solicitantului privind domiciliul (în cazul persoanei fizice), respectiv localitatea unde are sediul persoana juridică.

3) Act de identitate, alt document similar emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decăt România, in care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport; pentru persoane juridice se înscrie codul unic de identificare (CUI).

4) Act de identitate, alt document similar emis de instituţii sau autorităţi publice din statul, altul decât România. în care are domiciliul sau reşedinţa ori paşaport.

5) Procură notarială, împuternicire avocaţială sau delegaţie, după caz.

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4

MODEL   PRIVIND   COMPLETAREA   REGISTRULUI   DE   EVIDENTĂ

Data

primirii cererii

Nr. cerere/ act

Numele solicitantului

Calitatea solicitantului

Titularul actului

Denumirea

actului, serie,

nr./nr. pag.

Emitentul actului

Statul

în care se

foloseşte actul

Actul de împuternicire (tipul/nr.)

Date ref. verificare

Observaţii

Persoană fizică

Persoană juridică

Numele

Cetăţenia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

17.07.2010

5740/1

Popescu Ion

-

titular

-

română

Certificat de cazier

judiciar,

Seria BV nr. 80412/1

Inspectoratul

Judeţean de Poliţie Braşov

Italia

-

-

-

5740/2

"

-

"

-

"

Certificat de naştere,

Seria NV nr. 605218/1

Primăria Râşnov

"

-

5740/3

-

-

Diplomă de

bacalaureat

Seria GZ nr. 114613/1

Colegiul Naţional Andrei Şaguna

-

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

5741/1

Vasile Dumitru

-

frate

Vasile Dan

franceză

Certificat de căsătorie,

Seria AB nr. 305719/1

Primăria Braşov

Franţa

-

-

5741/2

"

-

"

"

"

Diplomă de licenţă

Seria AN nr. 543211/1

Universitatea George Bariţiu, Facultatea de Informatică şi

Contabilitate

"

-

Adeverinţă de la instituţia de

învăţământ emitentă

20.07.2010

5742

-

S.C.ACOR- S.R.L.

prestator servicii

Vasilescu Mircea

română

Atestat,

Seria BV nr. 07935/1

Inspectoratul

Judeţean de Poliţie

Braşov

Spania

Contract prestări

servicii/ nr. 407/17.06.2010

-

5743/1

Melinte Ion

-

împuternicit

Ionescu Elena

americană

Diplomă de licenţă

Seria PP nr. 121517/1

Universitatea George Bariţiu, Facultatea de Drept

SUA

Procură notarială eliberată la 19.07.2010

Viză CNRED

5743/2

"

-

"

"

"

Formular E 401/4

Serviciul de Evidenţa

Persoanelor

Municipiul Braşov

"

"

-

5744

Constantin Ion

-

avocat

Grosu Sandei

română

Cazier fiscal

Seria IM nr. 3324/1

Direcţia Finanţelor Publice Braşov

Germania

Imputernicire

avocaţială

nr. 369/2010

-

ANEXA Nr. 5

MODEL   DE   RAPORT   LUNAR   PRIVIND  APOSTILELE   ELIBERATE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA Luna - aprilie 2010

Data eliberării

Cod apostilă

Numele titularului actului

Denumirea actului/seria şi numărul

Emitent/Numele şi calitatea semnatarului

Numele persoanei care a semnat apostila

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

14.04.2010

AB0183/1

Avram Vasile

Certificat de naştere/Seria RR nr. 032634

Primăria Săncel/Maria Prodan, ofiţer de stare civilă

Popescu Aurel

AB0183/2

Avram Vasile

Certificat de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române/nr. W135388

INEP/Lungu Mihai, director general

Popescu Aurel

AB0184

Iordache Constantin

Formular E 301

AJOFM -Alba/Corneliu Enache, director

Popescu Aurel

AB0185/1

Dumitru Elena

Atestat de liberă practică/ nr. 1727/27.09.2007

Colegiul psihologilor/semnătură indescifrabilă, preşedinte

Popescu Aurel

AB0185/2

Dumitru Elena

Certificat de cazier judiciar/Seria AB nr. 0615541

Inspectoratul Judeţean de Poliţie -Alba/Grosu Tudor, şef cazier judiciar

Ionescu Elena

AB0185/3

Dumitru Elena

Diplomă de licenţă/Seria S nr. 0057706

Universitatea „1 Decembrie 19187semnătură indescifrabilă/rector

Ionescu Elena

AB0185/4

Dumitru Elena

Certificat profesional curent/Seria SV nr. 04

Colegiul     Medicilor/dr.     Vasile     Gheorghe, preşedinte

Ionescu Elena

15.04.2010

AB0186

Ilie Chirilă

Certificat de competenţă  profesională pentru transport/nr. 0021842/29.03.2008

ARR/semnătură indescifrabilă, şef agenţie

Ionescu Elena

AB0187/1

Popescu Constantin

Formular E 121/CAS nr. 26392/26.10.2007

Ionescu Elena

AB0187/2

Popescu Constantin

Certificat de membru OAMGAMMR Seria CS nr. 00395

Ionescu Elena

AB0187/3

Popescu Constantin

Adeverinţă OAMGAMMR -AB nr. 2330/02.03.2009

Ionescu Elena

17.04.2010

AB0188

Tudor Vasile

Certificat de auditor/Seria AS nr. 00245

Popescu Aurel

AB0189

Ion Dumitru

Certificat de calificare profesională/Seria E nr. 0229926

MMSSF-MECT/semnătură indescifrabilă, director

Popescu Aurel

ANEXA Nr. 6*)

 

*)Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7

MODEL   DE   RAPORT   SEMESTRIAL   PRIVIND  APOSTILELE   ELIBERATE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL............................/MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Luna

Număr cereri

Număr acte

Valoarea taxelor

consulare

achitate

Valoarea taxelor

achitate pentru

cerere

Valoarea totală a taxelor achitate

Total

Persoane fizice

Persoane juridice*)

Total

Persoane fizice

Persoane juridice*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

TOTAL:

Observaţii:

(Se vor trece informaţii relevante referitoare la problemele întâlnite în cadrul procesului de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative în cadrul      instituţiei prefectului.)

NOTĂ:

Formule de verificare:

(2) = (3) + (4) (5) = (6) + (7)

(8)  = [(6)x22] + [(7)x44]

(9)  = (2)x3 (10) = (8)+ (9)

*) Societăţi comerciale, care au încheiat cu titularul actului un contract privind prestarea serviciului în favoarea titularului, respectiv avocaţi.


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 82/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 82 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 82/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu