Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 569 din 27 octombrie 2008

privind desfasurarea activitatilor de aparare impotriva incendiilor in sistemul administratiei penitenciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 4 decembrie 2008Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. g) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezentele instrucţiuni.

CAPITOLUL I

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1

Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 1. - Organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unităţii presupune:

a) stabilirea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în condiţiile prevăzute de art. 12 alin. (1)şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea deciziilor, dispoziţiilor şi altor asemenea documente, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) elaborarea planului anual de pregătire a personalului pe linia pregătirii în domeniul apărării împotriva incendiilor, adaptat la specificul unităţii, aprobat de directorul unităţii şi avizat de Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă prin instruirea personalului, în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

f) planificarea şi executarea de controale proprii, periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

g) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

h) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

i) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare;

j) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

k) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

l) planificarea intervenţiei personalului în caz de incendiu;

m) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire a personalului;

o) prevederea anual, prin planul de buget, a fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Documentele care stau la baza organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

Art. 2. - (1) Dispoziţia de numire a personalului tehnic de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se emite la începutul fiecărui an sau când situaţia o impune.

(2) Formarea şi evaluarea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează în condiţiile stabilite de art. 26 alin. (2) din Legea 307/2006.

Art. 3. - Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de intervenţie.

Art. 4. - (1) Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprinde elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei.

(2) Planul de evacuare a persoanelor se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscut de către toate persoanele, iar în încăperi pe partea interioară a uşilor.

(3) Planul de evacuare a persoanelor se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planul de evacuare a persoanelor se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingatoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

(5) Modelul planului de evacuare a persoanelor/bunurilor este prezentat în anexa nr. 2 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

(6) Planul de evacuare a persoanelor se întocmeşte de către persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se aprobă de conducătorul unităţii.

Art. 5. - (1) Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmeşte pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât din punctul de vedere al posibilităţii de reacţie reciprocă, cât şi al compatibilităţii faţă de produsele de stingere.

(3) Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmeşte pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

(4) Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acesta să poată fi util forţelor de intervenţie.

(5) Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmeşte de către persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se aprobă de conducătorul unităţii.

Art. 6. - (1) Planul de intervenţie se întocmeşte pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii.

(2) Planul de intervenţie se întocmeşte de către persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, se aprobă de conducătorul unităţii şi se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Art. 7. - Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

SECŢIUNEA a 3-a

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor

Art. 8. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de conducătorul unităţii şi obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

Art. 9. - Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice stabilite de reglementările în vigoare pentru apărarea împotriva incendiilor;

b) obligaţiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

Art. 10. - (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă se elaborează, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, de către şeful locului de muncă, se verifică de cadrul tehnic sau persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de conducătorul unităţii.

(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

(3) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

(4) Personalul de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile mai sus menţionate au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

(5) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează, în toate cazurile, cu informaţiile din planurile de intervenţie.

(6) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la orice modificare, modernizare, dezvoltare, reprofilare, precum şi la apariţia unor noi reglementări.

(7) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrise data întocmirii şi data aprobării.

CAPITOLUL II

Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă

Art. 11. - Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe baza unor proceduri scrise, întocmite de către conducătorii locurilor de muncă şi aprobate de directorul unităţii.

Art. 12. - Categoriile de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, perioada şi timpul acestora sunt reglementate în cap. II din Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, şi se pot adapta la specificul şi particularităţile unităţii.

Art. 13. - Instruirea personalului unităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se efectuează în conformitate cu prevederile art. 45 din Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, şi se certifică prin înscrisuri realizate în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

Art. 14. - (1) Instruirea persoanelor private de libertate în domeniul situaţiilor de urgenţă, care prestează activităţi lucrative în cadrul unităţii, se efectuează în conformitate cu art. 45 din Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, de către şeful sectorului de activitate şi se consemnează de către acesta într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

(2) In cazul în care persoanele private de libertate prestează activităţi lucrative la punctele de lucru interioare/exterioare în beneficiul operatorilor economici, obligaţia instruirii acestora în domeniul situaţiilor de urgenţă revine beneficiarului.

Art. 15. - Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale pentru personalul din subordine, respectiv procesele-verbale şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor private de libertate instruite.

CAPITOLUL III

Indicatoare de securitate

Art. 16. - (1) Indicatoarele de securitate, de interzicere, avertizare, semnalizare, orientare, informare sau pericol sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni şi se montează în locuri vizibile; în anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative.

(2) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

CAPITOLUL IV

Măsuri speciale pe timpul secetos şi rece

Art. 17. - (1) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie;

f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(2) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă întregului personal.

Art. 18. - Inainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe şi coşuri, canale de fum şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;

b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

CAPITOLUL V

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

Art. 19. - (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă.

(2) Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică interdicţia prevăzută la alin. (1), se stabilesc şi se marchează de persoanele cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 20. - (1) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

(2) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile, cum ar fi lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art. 21. - Reglementarea de către conducătorul unităţii a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum ar fi arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu focul;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu focul;

e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art. 22. - Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

Art. 23. - (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute mai sus se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menţionate se execută numai pe baza permisului de lucru cu focul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi a prevederilor cap. II secţiunea a 5-a din Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) In toate cazurile prevăzute mai sus este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art. 24. - (1) Permisul de lucru cu focul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu focul este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului permisul de lucru cu focul se predă de către executant, emitentului.

Art. 25. - Şeful sectorului de activitate, în care se execută operaţiuni cu foc deschis, are obligaţia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) asigurarea supravegherii permanente a respectării normelor şi a îndeplinirii măsurilor stabilite;

d) interzicerea sau oprirea operaţiunii de lucru cu foc deschis, în caz de nerespectare a normelor şi măsurilor de prevenire stabilite;

e) controlul după terminarea lucrării.

Art. 26. - (1) Şeful sectorului de activitate şi executantul lucrării au obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

Art. 27. - (1) In timpul executării lucrării, executantul trebuie să asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;

b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

(2) După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu, cum ar fi zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea  ŞIamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

CAPITOLUL VI

Reguli privind fumatul

Art. 28. - (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui unităţi şi se face prin dispoziţie scrisă a conducătorului acesteia.

(2) In dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;

d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Art. 29. - (1) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT".

(2) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie, cum ar fi gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile, precum lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.

(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(4) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(5) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(6) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(7) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art. 30. - Fumatul în spaţiile de deţinere este permis cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

Art. 31. - Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a personalului în siguranţă, în caz de incendiu, se adoptă următoarele măsuri:

a) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

b) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

c) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;

d) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu personalul, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VIII

Echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Art. 32. - (1) Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuţii specifice, în funcţie de nivelul de risc de incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanţă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spaţiul ce trebuie protejat, în conformitate cu dispoziţiile anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, respectându-se proporţia de 1 stingător la 300 m2, dar minimum 2 stingătoare pe etaj.

(2) Dotarea cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în afară de cele menţionate la alin. (1), se face după cum urmează:

a) un pichet de incendiu la 500 m2;

b) autospecială psi sau motopompă psi, conform tabelei de înzestrare a fiecărei unităţi;

c) camerele serverelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi din cadrul unităţilor subordonate, conform prevederilor pct. 1 lit. a) din anexa nr. 5 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

(3) Pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor se va ţine o evidenţă  într-un registru de control, conform anexei nr. 7 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

CAPITOLUL IX

Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu

Art. 33. - (1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:

a) alarmarea;

b) evacuarea;

c) stingerea incendiului.

(3) Exerciţiile privind modul de intervenţie se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat întreg personalul cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;

b) inopinat, de către conducătorul unităţii, autoritatea de control sau de către alţi factori de decizie.

Art. 34. - (1) Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate în unitate se ţine într-un registru special.

(2) Registrul special prevăzut la alin. (1) are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

(3) Fiecare exerciţiu privind modul de intervenţie se finalizează printr-un raport care va cuprinde cel puţin:

a) obiectivele şi scopul exerciţiului;

b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;

c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de intervenţie;

d) menţiuni privind alarmarea/alertarea personalului;

e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;

g) propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

CAPITOLUL X

Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor

Art. 35 . - (1) Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de persoana desemnată cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, pe baza unui grafic anual, trimestrial şi lunar;

(2) Controlul stabilit la alin. (1) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

a) locaţiile care au fost cuprinse în control;

b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor si de îmbunătăţire a activităţii.

(3) Trimestrial, persoana desemnată cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor de către personalul unităţii.

(4) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţă, în scris, conducătorului unităţii.

(5) In baza concluziilor rezultate din controale, conducătorul unităţii este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 36 . - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor din cadrul unităţii se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmită de persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Raportul de analiză conţine următoarele:

a) implementarea noilor prevederi legale;

b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) concluziile desprinse din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;

e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;

f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g) eficienţa activităţilor desfăşurate de persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

(4) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal şi se aduc la cunoştinţă şefilor sectoarelor de activitate.

CAPITOLUL XI

Sancţiuni

Art. 37. - Nerespectarea atribuţiilor ce le revin, precum şi încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare se sancţionează de către directorul unităţii, la propunerea persoanei cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

Art. 38. - Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare, unităţile subordonate vor înainta către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă.

Art. 39. - Anexa face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Art. 40. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Ioan Băla

ANEXĂ*)

INDICATOARE DE SECURITATE PANOURI DE SALVARE ŞI PRIM AJUTOR

CALE  ŞI ACCES DE EVACUARE

CALE  ŞI ACCES DE EVACUARE

CALE  ŞI ACCES DE EVACUARE

CALE  ŞI ACCES DE EVACUARE

CALE  ŞI ACCES DE EVACUARE

PUNCT DE PRIM AJUTOR

PUNCT TARGI

DUŞ DE SECURITATE

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

LEGATURA TELEFONICA (PUNCT MEDICAL)

PUNCT MEDICAL

LOC DE ADUNARE IN CAZ DE EVACUARE

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai sus)

PANOURI PRIVIND MATERIALE  ŞI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

DIRECŢIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de mai jos)

HIDRANT INTERIOR

SCARA

STINGATOR

TELEFON INCENDIU

INSTALAŢIE DE STINGERE A INCENDIILOR

INDICATOARE DE INTERZICERE

FUMATUL INTERZIS

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS  ŞI FUMATUL INTERZIS

ACCESUL PIETONILOR INTERZIS

STINGEREA CU APA INTERZISA

APA NEPOTABILA

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT

NU ATINGEŢI

PERICOL DE ELECTROCUTARE

DEPOZITARE INTERZISA

UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISA

ACCESUL CÂINILOR INTERZIS

INTERZIS PULVERIZAREA CU APA

UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL INTERZIS

ACCES INTERZIS

PLĂCUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI

ATENŢIE ! MATERIAL INFLAMABIL SAU TEMPERATURI RIDICATE

ATENŢIE ! MATERIALE EXPLOZIVE - PERICOL DE EXPLOZIE

ATENŢIE ! SUBSTANŢE TOXICE

ATENŢIE ! SUBSTANŢE COROZIVE

ATENŢIE ! SUBSTANŢE RADIOACTIVE - RADIAŢII IONIZANTE

ATENŢIE ! SARCINI SUSPENDATE

ATENŢIE ! VEHICULE DE TRANSPORT

ATENŢIE ! PERICOL ELECTRIC

ATENŢIE ! PERICOL GENERAL

ATENŢIE ! RADIAŢII LASER

ATENŢIE ! SUBSTANŢE COMBURANTE

ATENŢIE ! CÂMP MAGNETIC RIDICAT

ATENŢIE ! RADIAŢII NEIONIZANTE

ATENŢIE ! OBSTACOL - RISC DE CĂDERE

ATENŢIE ! DENIVELARE - RISC DE CĂDERE

ATENŢIE ! RISC BIOLOGIC

ATENŢIE ! TEMPERATURA JOASA

ATENŢIE ! PERICOLUL APARIŢIEI UNEI ATMOSFERE EXPLOZIVE

ATENŢIE ! PERICOL DE PRINDERE A MÂINII

ATENŢIE ! SUBSTANŢE NOCIVE SAU IRITANTE

ATENŢIE ! PERICOL DE ALUNECARE

SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL

MARCAJE OBLIGAŢII

PROTECŢIA VEDERII OBLIGATORIE

PROTECŢIA CAPULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA CAILOR RESPIRATORII OBLIGATORIE

PROTECŢIA PICIOARELOR OBLIGATORIE

PROTECŢIA MÂINILOR OBLIGATORIE

PROTECŢIA CORPULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA FEŢEI OBLIGATORIE

PROTECŢIA INDIVIDUALA ÎMPOTRIVA CĂDERII OBLIGATORIE

PASAJ OBLIGATORIU PENTRU PIETONI

OBLIGAŢIE GENERALA (însoţit la nevoie de un alt panou pentru detalii subplimentare)

DIMENSIONARE PLĂCUTE INDICATOARE

SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

E-EXPLOZIV

O-COMBURANT

F-UŞOR INFLAMABIL

F+-EXTREM DE INFLAMABIL

T - TOXIC

T+ - FOARTE TOXIC

C- COROSIV

Xi-IRITANT

Xn- NOCIV

N-PERICULOS PENTRU MEDIU

ETICHETE DE PERICOL

In legătură cu explozia - diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3

In legătură cu explozia - diviziunea 1.4

In legătură cu explozia - diviziunea 1.5

In legătură cu explozia - diviziunea 1.6

Gaz neinflamabil şi netoxic

Pericol de incendiu (substanţe lichide inflamabile)

Substanţă solidă inflamabilă

Substanţă predispusă la aprindere spontană

Pericol de emanaţie de gaz inflamabil în contact cu apa

Substanţă comburantă

Peroxid organic: pericol de incendiu

Substanţă toxică

(se ţine izolată de articole alimentare sau de alte obiecte destinate consumului în vehicule, precum şi de locuri de descărcare sau transbordare)

Substanţă infecţioasă

(se ţine izolată de articole alimentare sau alte obiecte de consum şi alimente pentru animale în vehicule, precum şi de locuri de încărcare, descărcare sau transbordare)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(în caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate în caz de ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă corozivă

Substanţe şi obiecte diverse, care în cursul transportului prezintă un pericol, altul decât cele pe care le prezintă celelalte clase


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 569/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 569 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 569/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu