Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 997 din  2 decembrie 1999

pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 597 din  8 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobata si modificata prin Legea nr. 141/1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul apelor,
                      padurilor si protectiei mediului,
                      Anton Vlad,
                      secretar de stat

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Ministrul muncii
                      si protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 4 si 9 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, regimul silvic, ca sistem unitar de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protectia si paza padurilor, se aplica intregului fond forestier national, indiferent de natura dreptului de proprietate si de calitatea proprietarului.
    Art. 2
    Obligativitatea respectarii regimului silvic impune asigurarea administrarii padurilor, indiferent de forma de proprietate asupra acestora, prin personal silvic calificat si autorizat, precum si prin crearea unor structuri organizatorice adecvate pentru indeplinirea tuturor obligatiilor si prin realizarea lucrarilor de gospodarire necesare.
    Art. 3
    (1) Personalul silvic de toate gradele, indiferent de functia pe care o ocupa, necesar pentru paza si gospodarirea padurilor, altele decat cele administrate de Regia Nationala a Padurilor, poate fi angajat cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa aiba studiile corespunzatoare functiei respective;
    b) sa prezinte certificat de cazier judiciar, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal;
    c) sa aiba avizul inspectoratului silvic teritorial, emis pe baza sustinerii unui test scris si a unui interviu pe teme profesionale;
    d) sa aiba serviciul militar satisfacut, daca este angajat pentru paza padurilor.
    (2) Autorizarea personalului silvic prevazut la alin. (1) se face de catre inspectoratele silvice teritoriale aflate in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 2
    Constituirea structurilor silvice proprii

    Art. 4
    Proprietarii sau detinatorii legali ai padurilor proprietate publica apartinand comunelor, oraselor sau municipiilor, ai padurilor proprietate privata apartinand unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), precum si cei ai padurilor proprietate indiviza (persoane fizice, fosti composesori, mosneni sau razesti ori mostenitorii acestora), constituiti in asociatii cu personalitate juridica, au obligatia sa asigure paza si gospodarirea padurilor respective prin personal silvic angajat in conditiile prevazute la art. 3.
    Art. 5
    (1) Padurile apartinand persoanelor prevazute la art. 4 se organizeaza pe cantoane silvice conduse de padurari, in conditiile prevazute de lege, astfel incat suprafata unui canton silvic sa fie de maximum:
    -   300 hectare in zona de campie;
    -   500 hectare in zona de coline;
    - 1.000 hectare in zona de munte.
    (2) Pentru asigurarea conditiilor de suprafata prevazute la alin. (1) proprietarii de paduri se pot asocia in vederea constituirii de cantoane silvice.
    Art. 6
    (1) Persoanele juridice sau asociatiile de persoane fizice prevazute la art. 4, care organizeaza mai multe cantoane silvice, isi pot constitui districte/brigazi silvice, conduse de ingineri sau tehnicieni silvici, astfel incat suprafetele acestora sa fie de maximum:
    - 1.500 hectare in zona de campie;
    - 2.500 hectare in zona de coline;
    - 5.000 hectare in zona de munte.
    (2) Sefii de district/brigadierii silvici sunt in subordinea proprietarului sau a administratorului padurilor ori a sefului de ocol silvic, dupa caz.
    Art. 7
    (1) In cazul constituirii mai multor districte/brigazi silvice, in raport cu gruparea teritoriala a acestora, prin acordul proprietarilor sau al detinatorilor de paduri, se pot constitui ocoale silvice, astfel incat suprafata lor sa fie de maximum:
    -  8.000 hectare in zona de campie;
    - 12.000 hectare in zona de coline;
    - 20.000 hectare in zona de munte.
    (2) Constituirea de ocoale silvice de catre persoanele prevazute la art. 4 se face cu asistenta tehnica si cu avizul inspectoratelor silvice teritoriale.
    (3) Seful de ocol silvic este in subordinea persoanei juridice sau a conducerii asociatiei de persoane fizice prevazute la art. 4, dupa caz.

    CAP. 3
    Atributiile si obligatiile personalului silvic

    Art. 8
    (1) Padurarii angajati pentru paza si gospodarirea padurilor, in conditiile prevazute la art. 3, sunt obligati sa ia in primire cantonul silvic de la seful de district/brigadierul silvic sau de la proprietarul ori administratorul padurii, dupa caz. Predarea-preluarea patrimoniului forestier care constituie cantonul silvic se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre seful de district/brigadierul silvic, proprietarul sau administratorul padurii, dupa caz, in calitate de predator, si padurarul angajat, in calitate de primitor, si se semneaza de catre acestia si de un martor.
    (2) Procesul-verbal, incheiat in 3 exemplare (un exemplar pentru organul care preda, un exemplar pentru padurarul angajat si un exemplar pentru inspectoratul silvic teritorial), va cuprinde:
    a) suprafata fondului forestier care constituie cantonul silvic si parcelele sau subparcelele care fac parte din cantonul silvic care se preda; se anexeaza schita cantonului silvic, cu precizarea limitelor si a vecinatatilor;
    b) inventarul mijloacelor fixe si al altor bunuri aferente cantonului silvic respectiv, care pot fi cladiri, imprejmuiri, drumuri forestiere si poduri, utilaje, cal de serviciu, arma de serviciu si munitie, uniforma, materiale neconsumabile si consumabile, unelte si altele asemenea, cu valoare de gestiune;
    c) inventarul cioatelor existente la data controlului efectuat cu ocazia predarii cantonului silvic, marcate cu ciocanul pentagonal, cu precizarea codului ciocanului;
    d) inventarul bornelor parcelare si de hotar existente si care figureaza pe schita anexata la procesul-verbal;
    e) inventarul culturilor de arbori si arbusti fructiferi, de rachita, de furaje si de alte plante agricole, de pepiniere si solarii;
    f) precizarea ca padurarul titular a luat cunostinta de obligatiile si atributiile de serviciu pe care le are si ca se angajeaza sa le respecte.
    (3) Dupa semnarea procesului-verbal padurarul poarta raspunderea pentru modul cum isi desfasoara activitatea de paza si gospodarire a patrimoniului forestier din cantonul silvic pe care il conduce.
    Art. 9
    In desfasurarea activitatii padurarul are, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) apara integritatea fondului forestier impotriva ocuparii sau folosirii abuzive a terenurilor, taierilor ilegale de arbori, arbusti, puieti si lastari, sustragerii de lemn si de alte produse ale padurii, distrugerii sau deteriorarii constructiilor, instalatiilor, bornelor, imprejmuirilor, culturilor, degradarii arborilor, puietilor si lastarilor, degradarii solului si poluarii apelor, precum si impotriva altor fapte interzise de lege sau care lezeaza drepturile proprietarilor;
    b) mentine in buna stare bornele si marcajele amenajistice si de hotar;
    c) sesizeaza, in scris, seful de district/brigadierul silvic sau proprietarul de padure, dupa caz, despre eventualele incalcari ale limitelor fondului forestier ori despre ocuparea fara aprobare legala a unor terenuri din acest fond de catre persoane fizice sau juridice;
    d) identifica arborii uscati, rupti, doborati de fenomene naturale, atacati de boli si de daunatori si solicita imediat, in scris, sefului de district/brigadierului silvic sau administratorului padurii, dupa caz, sa procedeze la inventarierea, marcarea si punerea in valoare a materialului lemnos respectiv, raspunzand de gestiunea acestuia, potrivit dispozitiilor primite si celor stabilite prin autorizatia de exploatare;
    e) executa paza padurilor si a celorlalte bunuri primite in gestiune si stabileste pagubele produse in raza teritoriala a cantonului silvic prin taierea sau sustragerea arborilor, puietilor si lastarilor, identifica autorii acestor fapte, solicitand sprijinul sefului de district/brigadierului silvic si al organelor de politie; inventariaza cioatele arborilor sau locurile de unde acestia au fost scosi din pamant si le inregistreaza in condica de serviciu;
    f) elibereaza foi de insotire si aplica marca dreptunghiulara pe materialele lemnoase care se transporta din padure;
    g) inscrie zilnic in condica de serviciu activitatea desfasurata si lucrarile executate.
    Art. 10
    Sefii de district/brigadierii silvici au urmatoarele atributii si obligatii:
    a) stabilesc saptamanal programul de activitate al padurarilor si lucrarile care trebuie executate pe raza teritoriala a districtului, respectiv a brigazii silvice pe care o conduc si verifica modul de indeplinire a sarcinilor stabilite;
    b) controleaza si indruma activitatea padurarilor din subordine, inscriind in condica de serviciu a acestora constatarile rezultate in urma controlului si sarcinile transmise pentru activitatea viitoare;
    c) executa de cel putin doua ori pe an inspectii de fond in cantoanele silvice pe care le au in subordine, de regula primavara, la inceperea sezonului de vegetatie, si toamna, la incetarea sezonului de vegetatie. De asemenea, executa inspectii de fond sau partiale ori de cate ori sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte ilicite sau la solicitarea expresa a proprietarului sau a detinatorului legal al padurii;
    d) executa lucrarile tehnice silvice dispuse de administratia silvica, cu respectarea normelor tehnice in vigoare;
    e) controleaza modul in care sunt gestionate bunurile predate padurarilor din subordine si raspund de modul de gestionare a bunurilor care le-au fost incredintate direct;
    f) organizeaza impreuna cu personalul silvic si cu organele de politie, dupa caz, patrulari si controale la puncte fixe, pentru asigurarea pazei padurilor si a legalitatii circulatiei materialului lemnos;
    g) folosesc, pe baza de delegatie, ciocanul silvic cu marca circulara sau pentagonala primit de la organele silvice ierarhic superioare;
    h) sesizeaza in regim de urgenta organele de urmarire penala despre infractiunile comise in fondul forestier pe care il au in supraveghere;
    i) sesizeaza organele inspectoratului silvic teritorial despre faptele contraventionale savarsite in fondul forestier, in vederea intocmirii actelor de constatare si sanctionare.
    Art. 11
    Seful ocolului silvic, care administreaza padurile proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sau cele proprietate privata, are urmatoarele atributii si obligatii:
    a) raspunde de organizarea activitatilor de paza si de gospodarire a fondului forestier de pe raza teritoriala a ocolului silvic, potrivit normelor de respectare a regimului silvic;
    b) intocmeste programul de controale de fond si partiale in cantoanele din cadrul ocolului silvic si executa supracontroale, personal si/sau prin inginerii si tehnicienii silvici din cadrul ocolului silvic;
    c) indruma si controleaza activitatea personalului silvic din subordine;
    d) organizeaza impreuna cu organele de politie instruirea personalului de teren cu privire la folosirea si pastrarea in siguranta a armamentului si munitiei din dotare;
    e) organizeaza impreuna cu personalul silvic din subordine si cu sprijinul organelor de politie patrulari sau controale la puncte fixe, pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor si a contraventiilor silvice;
    f) raspunde de aplicarea corespunzatoare a reglementarilor tehnice privind aplicarea tratamentelor, punerea in valoare si exploatarea masei lemnoase, regenerarea padurilor, taierile de ingrijire, prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor;
    g) raporteaza trimestrial inspectoratului silvic teritorial starea infractionala si contraventionala din padurile ocolului silvic - volumul arborilor taiati ilegal, valoarea pagubelor produse prin infractiuni si contraventii silvice si cea imputata personalului silvic.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Constituirea in asociatii a persoanelor fizice care au paduri in proprietate se face in conditiile legii, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, emis la solicitarea instantelor judecatoresti competente la care s-a depus cererea de acordare a personalitatii juridice.
    Art. 13
    Activitatea structurilor silvice constituite pentru administrarea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata este supusa controlului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si al inspectoratelor silvice teritoriale din subordinea acesteia.
    Art. 14
    Confectionarea si folosirea ciocanelor silvice de marcat care pot fi utilizate de personalul silvic angajat pentru administrarea padurilor proprietate privata sau a celor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale se aproba de directia de regim silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza avizului inspectoratelor silvice teritoriale, in conditiile legii.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a structurilor silvice proprii in vederea respectarii stricte a regimului silvic, care se suporta de catre persoanele prevazute la art. 4, sunt:
    a) cheltuielile pentru salarizarea personalului silvic si de alta specialitate;
    b) dotarea cu mijloace si materiale tehnice pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
    (2) Fondurile financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alin. (1) provin din veniturile realizate din valorificarea produselor fondului forestier in regim silvic, din contributii financiare ale persoanelor prevazute la art. 4 sau ale altor persoane, dupa caz.
    (3) Salariile personalului angajat sunt supuse impozitelor si contributiilor de asigurari sociale prevazute de lege.
    (4) Personalul angajat in conditiile prezentului regulament beneficiaza de drepturile de asigurari sociale prevazute de lege, de asistenta medicala, concedii medicale si de odihna, precum si de pensii pentru limita de varsta sau incapacitate de munca.
    Art. 16
    Personalul silvic angajat in cadrul cantoanelor, districtelor/brigazilor silvice si al ocoalelor silvice constituite pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor proprietate privata si administratorii acestora au obligatia sa cunoasca si sa aplice in activitatea pe care o desfasoara prevederile legislatiei, regulamentelor, normelor si instructiunilor referitoare la gestionarea durabila a padurilor.
    Art. 17
    Personalul silvic angajat in conditiile prezentului regulament va fi dotat cu armament de serviciu si cu uniforma de serviciu, in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 997/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 997 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu