Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.949 din 28.12.2017

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 05 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prevederile art. 2 din normele metodologice se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Lucian Şova Ministrul economiei, Gheorghe Şimon Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ilan Laufer ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. beneficiarii plăţii: a)operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, care au obligaţia de a accepta şi cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă; b)comercianţi - persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;2. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituţiile acceptante care se afişează la intrarea în locaţia punctului de încasare în care îşi desfăşoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar; 3. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligaţia de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii: a)energie electrică şi termică, gaze naturale; b)salubritate, apă-canal; c)telefonie fixă şi mobilă. Articolul 2
(1) Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanţa de urgenţă şi a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu iniţierea unei operaţiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante.
(2) Operaţiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:a)pentru aparatele de marcat electronice fiscale:1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar"; 2. se emite bonul fiscal pe care se evidenţiază, alături de bunurile şi/sau serviciile achiziţionate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card şi, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operaţiune este selectată numai modalitatea de plată „card"; 3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de card suma solicitată şi se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidenţiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor; 4. documentul prevăzut la pct. 3 se ataşează chitanţei emise de terminalul de plată şi se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar; b)terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanţa emisă, avansul în numerar acordat.
Articolul 3 (1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii, aceştia sunt obligaţi să accepte la plată carduri de debit şi carduri de credit, dar pot accepta la plată şi alte instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.(2) Obligaţia beneficiarilor plăţii, prevăzută la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.(3) Beneficiarii plăţii care acceptă la plată carduri informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar. Articolul 4(1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, beneficiarii plăţii încheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă începe să curgă de la data solicitării, cu condiţia existenţei unui contract de acceptare la plată încheiat între instituţia acceptantă şi beneficiarii plăţii. Articolul 5(1) În contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condiţiile de furnizare a acestuia.(2) Beneficiarii plăţii au obligaţia de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum şi de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale acestuia. Articolul 6Tipul şi amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligaţii de plată, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante. Articolul 7Beneficiarii plăţii stabilesc, prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele două părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări şi de avansuri în numerar la terminalele de plată, prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă. Articolul 8(1) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plăţii.(2) În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzute la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.(4) Din momentul emiterii documentului prevăzut la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor plăţii revine instituţiilor acceptante.(5) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii asigură transmiterea către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii. Articolul 9(1) Derularea operaţiunilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Orice utilizator de card, în relaţia cu beneficiarii plăţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoană. Articolul 10(1) Sumele reprezentând obligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.(2) Instituţiile acceptante au obligaţia virării totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilităţi deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).(3) Transmiterea informaţiilor privind plăţile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilităţi prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.(5) Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează. Articolul 11Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri. Articolul 12Instituţiile acceptante au obligaţia să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 949/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 949 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu