Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.949 din 28.12.2017

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 05 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prevederile art. 2 din normele metodologice se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Lucian Şova Ministrul economiei, Gheorghe Şimon Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ilan Laufer ANEXĂNORME METODOLOGICE pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. beneficiarii plăţii: a)operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, care au obligaţia de a accepta şi cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă; b)comercianţi - persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;2. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituţiile acceptante care se afişează la intrarea în locaţia punctului de încasare în care îşi desfăşoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar; 3. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligaţia de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii: a)energie electrică şi termică, gaze naturale; b)salubritate, apă-canal; c)telefonie fixă şi mobilă. Articolul 2
(1) Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanţa de urgenţă şi a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu iniţierea unei operaţiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante.
(2) Operaţiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:a)pentru aparatele de marcat electronice fiscale:1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar"; 2. se emite bonul fiscal pe care se evidenţiază, alături de bunurile şi/sau serviciile achiziţionate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card şi, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operaţiune este selectată numai modalitatea de plată „card"; 3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de card suma solicitată şi se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidenţiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor; 4. documentul prevăzut la pct. 3 se ataşează chitanţei emise de terminalul de plată şi se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar; b)terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanţa emisă, avansul în numerar acordat.
Articolul 3 (1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii, aceştia sunt obligaţi să accepte la plată carduri de debit şi carduri de credit, dar pot accepta la plată şi alte instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.(2) Obligaţia beneficiarilor plăţii, prevăzută la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.(3) Beneficiarii plăţii care acceptă la plată carduri informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar. Articolul 4(1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, beneficiarii plăţii încheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă începe să curgă de la data solicitării, cu condiţia existenţei unui contract de acceptare la plată încheiat între instituţia acceptantă şi beneficiarii plăţii. Articolul 5(1) În contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condiţiile de furnizare a acestuia.(2) Beneficiarii plăţii au obligaţia de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum şi de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale acestuia. Articolul 6Tipul şi amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligaţii de plată, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante. Articolul 7Beneficiarii plăţii stabilesc, prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele două părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări şi de avansuri în numerar la terminalele de plată, prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă. Articolul 8(1) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plăţii.(2) În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzute la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.(4) Din momentul emiterii documentului prevăzut la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor plăţii revine instituţiilor acceptante.(5) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii asigură transmiterea către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii. Articolul 9(1) Derularea operaţiunilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Orice utilizator de card, în relaţia cu beneficiarii plăţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoană. Articolul 10(1) Sumele reprezentând obligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.(2) Instituţiile acceptante au obligaţia virării totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilităţi deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).(3) Transmiterea informaţiilor privind plăţile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilităţi prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.(5) Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează. Articolul 11Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri. Articolul 12Instituţiile acceptante au obligaţia să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 949/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 949 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu