Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE Nr. 949 din 31 decembrie 1997

privind infiintarea Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti


SmartCity3

prin reorganizarea Editurii Tehnice Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 20 ianuarie 1998

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti, persoana juridica cu capital integral de stat, avand sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, etajul 7, sectorul 1, prin reorganizarea Editurii Tehnice Bucuresti, institutie publica din subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti se organizeaza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti este de 3.398.725.000 lei apartinand statului, avand unic actionar Fondul Proprietatii de Stat. Capitalul social initial reprezentand patrimoniul net al Editurii Tehnice Bucuresti este determinat pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1997.
    (2) Structura capitalului social este urmatoarea:
    - mijloace fixe in valoare de 401.569.368 lei;
    - mijloace circulante in valoare de 2.997.155.632 lei.
    Suma capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de reevaluare a patrimoniului potrivit legii, urmand ca dupa aceea sa se faca inregistrarea la Registrul comertului.
    Art. 4
    Activul si pasivul, impreuna cu contractele economice ale institutiei publice care se desfiinteaza, se preiau cu titlu gratuit de catre Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti, prin protocol de predare-primire, pe baza datelor din bilantul contabil incheiat la data de 30 iunie 1997, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 5
    (1) Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti are urmatorul obiect de activitate:
    - editarea, tiparirea si difuzarea in limba romana si in limbi straine, in tara si in strainatate, singura sau in cooperare cu parteneri din strainatate, de carti, publicatii, lucrari de interes general si de specialitate, lucrari pentru invatamantul preuniversitar, universitar, postuniversitar si activitati de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste si publicatii periodice, norme, prescriptii, standarde si materiale tehnico-stiintifice privind toate domeniile si activitatile industriale si economice din Romania, pentru toate categoriile si nivelurile profesionale (cercetare, invatamant, proiectare, fabricatie, exploatare, intretinere, reparare etc.), precum si pentru publicul larg si tineret;
    - prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter productiv;
    - comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de papetarie prin reteaua de librarii proprie sau inchiriata, precum si alte bunuri culturale sau tehnico-stiintifice;
    - servicii de consultanta si de formare, perfectionare si asistenta de specialitate;
    - studii si cercetari stiintifice privind informatia de programe pentru editare si produse multimedia;
    - achizitionarea si cesionarea de drepturi de autor si alte tipuri de licente si drepturi in domeniile sale de activitate;
    - orice alte operatiuni productive, comerciale, financiare si de investitii in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea;
    - initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare internationala, precum si activitati de import-export, in nume propriu, pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii directe si/sau indirecte a acestuia.
    Art. 6
    Personalul Editurii Tehnice Bucuresti va fi preluat de Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea contractului colectiv de munca.
    Art. 7
    Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti va intocmi protocolul de predare-preluare a patrimoniului net si va indeplini procedura de inmatriculare la Registrul comertului.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga nr. crt. 6 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, publicata in Monitorul    Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

                              Ministrul cercetarii
                              si tehnologiei,
                              Bujor Bogdan Teodoriu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii
                              si protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              Presedintele Fondului
                              Proprietatii de Stat,
                              Sorin Dimitriu

                           STATUTUL
Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii este "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A." si de numarul de inmatriculare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, etajul 7, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale este promovarea valorilor culturii tehnico-stiintifice nationale si universale, in tara si in strainatate, contribuind in acest fel la realizarea unei circulatii nestanjenite a ideilor si valorilor.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    - editarea, tiparirea si difuzarea in limba romana si in limbi straine, in tara si in strainatate, singura sau in cooperare cu parteneri din strainatate, de carti, publicatii, lucrari de interes general si de specialitate, lucrari pentru invatamantul preuniversitar, universitar, postuniversitar si activitati de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste si publicatii periodice, norme, prescriptii, standarde si materiale tehnico-stiintifice privind toate domeniile si activitatile industriale si economice din Romania, pentru toate categoriile si nivelurile profesionale (cercetare, invatamant, proiectare, fabricatie, exploatare, intretinere, reparare etc.), precum si destinate publicului larg si tineretului;
    - prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter productiv;
    - comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de papetarie prin reteaua de librarii proprie sau inchiriata, precum si alte bunuri culturale sau tehnico-stiintifice;
    - servicii de consultanta si de formare, perfectionare si asistenta de specialitate;
    - studii si cercetari stiintifice privind informatia de programe pentru editare si produse multimedia;
    - achizitionarea si cesionarea de drepturi de autor si alte tipuri de licente si drepturi in domeniile sale de activitate;
    - orice alte operatiuni productive, comerciale, financiare si de investitii in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea;
    - initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare internationala, precum si activitati de import-export, in nume propriu, pentru domeniul sau de activitate.
    Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii directe si/sau indirecte a acestuia.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este in valoare de 3.398.725.000 lei, impartit in 135.949 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Structura capitalului social este urmatoarea:
    - mijloace fixe in valoare de 401.569.368 lei;
    - mijloace circulante in valoare de 2.997.155.632 lei.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
    Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale aplicabile.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile fata de terti ale societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare cu larga difuzare din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii acestora; le stabilesc remunerarea, ii descarca de gestiune si ii revoca;
    c) stabilesc nivelul de salarizare a directorului general, in conformitate cu prevederile legii;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor; aproba repartizarea profitului conform legii;
    f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    g) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale si agentii, precum si cu privire la constituirea de sucursale;
    h) hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    i) hotarasc cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
    j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    m) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin a zecea parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga difuzare din municipiul Bucuresti.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti.
    Art. 17
    Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din cinci persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi mandate de 4 ani, care pot fi actionari sau terti.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al societatii comerciale.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin trei din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, precum si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele ori sotul, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea are relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile, indatoririle si responsabilitatile acestuia;
    b) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de trei cenzori care trebuie sa fie atestati, cu exceptia cenzorilor contabili.
    Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si supleantii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale de stat se face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea societatii comerciale
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    - imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    - declararea nulitatii societatii;
    - hotararea adunarii generale a actionarilor;
    - hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
    - deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    - in cazul si in conditiile prevazute de art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;
    - cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
    - cand numarul actionarilor scade sub numarul legal.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea societatii comerciale
    In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
    Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 949/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 949 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu