Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 927 din 14 august 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din 22 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul administratiei si internelor,
                         Alexandru Farcas,
                         secretar de stat

                         Ministru delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

    Art. 1
    (1) In vederea cumpararii de catre partidele politice a spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor acestora, se vor depune cereri la titularul dreptului de administrare sau de folosinta asupra spatiului respectiv.
    (2) Cererea pentru cumpararea sediului central al partidului politic va fi semnata de conducerea acestuia.
    (3) In cazul sediilor organizatiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea va fi semnata de conducerea organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) Cererile pentru cumpararea sediilor organizatiilor comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti vor fi semnate de conducerile acestora, cu acordul conducerii organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Cererile de cumparare a sediilor partidelor politice se adreseaza:
    a) presedintelui consiliului judetean sau primarului, pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in administrarea consiliului judetean ori a consiliului local respectiv;
    b) in cazul municipiului Bucuresti, cererile se adreseaza, dupa caz, primarului general sau primarilor sectoarelor, daca spatiile solicitate se afla, potrivit legii, in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliilor locale ale sectoarelor;
    c) managerului regiei autonome sau al societatii comerciale ori conducatorului institutiei publice, daca spatiul solicitat se afla in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale si a fost transmis in administrarea ori in folosinta regiei autonome, societatii comerciale sau institutiei publice.
    Art. 3
    (1) Pot fi cumparate numai spatiile care se afla in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale si care figureaza ca atare in inventarele si in evidentele legal intocmite.
    (2) Spatiile pentru care exista solicitari de restituire, legal formulate si inregistrate, pot fi cumparate numai dupa clarificarea regimului lor juridic.
    Art. 4
    Cererea va cuprinde, in mod obligatoriu, elementele necesare identificarii spatiului, si anume:
    a) adresa la care este situat spatiul;
    b) data de la care este detinut spatiul de catre partidul politic;
    c) descrierea spatiului: numar de etaje, numar de incaperi, suprafata construita, suprafata construita desfasurata;
    d) suprafata terenului, cu precizarea suprafetei ocupate cu constructii si a suprafetei libere de constructii, si destinatia acesteia;
    e) copie de pe contractul de inchiriere.
    Art. 5
    (1) Daca spatiul este inchiriat mai multor partide politice sau organizatii teritoriale ale acestora si este folosit ca sediu comun, acesta se poate vinde, la cererea comuna a conducerilor partidelor politice respective sau a organizatiilor acestora, in coproprietate.
    (2) Daca spatiul este comod partajabil in natura, se poate vinde fiecarui partid politic sau fiecarei organizatii a acestuia suprafata folosita efectiv, prevazuta in contractul de inchiriere. In astfel de situatii, partile de folosinta comuna vor fi expres mentionate atat in cerere, cat si in contractul de vanzare-cumparare. In contractul de vanzare-cumparare se va stabili cota-parte care se vinde fiecarui cumparator din partile si instalatiile de folosinta comuna.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), atat cererea, cat si contractul de vanzare-cumparare vor fi insotite de planul constructiei pe care vor fi marcate in mod distinct suprafetele ce vor fi dobandite in proprietate exclusiva de catre fiecare cumparator, precum si cele care vor fi detinute si folosite in coproprietate.
    Art. 6
    (1) Partidele politice pot cumpara, in fiecare unitate administrativ-teritoriala, la valoarea de inventar actualizata la data vanzarii, un singur spatiu destinat sediului acestora.
    (2) In municipiul Bucuresti, fiecare partid politic poate cumpara, la valoarea de inventar actualizata la data vanzarii, un spatiu pentru sediul central, un spatiu pentru sediul organizatiei municipiului Bucuresti si cate un spatiu pentru sediile organizatiilor fiecarui sector.
    (3) In municipiile resedinta de judet, fiecare partid politic poate cumpara, la valoarea de inventar actualizata la data vanzarii, cate un spatiu pentru sediul organizatiei judetene si un spatiu pentru sediul organizatiei municipale respective.
    Art. 7
    Pentru a putea fi cumparate in conditiile art. 6, spatiile folosite ca sedii de catre partidele politice trebuie sa fi fost detinute cu chirie de catre acestea cel putin 3 luni anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 90/2003.
    Art. 8
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica numai partidelor politice care, la data cumpararii, sunt reinscrise in conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003 si nu au obligatii bugetare restante.
    Art. 9
    (1) Cererile de cumparare vor fi analizate de persoanele carora le-au fost adresate si vor fi supuse aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliului judetean, consiliului local, consiliului de administratie al regiei autonome sau, dupa caz, adunarii generale a actionarilor a societatii comerciale, in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrare. Daca spatiul solicitat se afla in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale si in administrarea ori in folosinta unei institutii publice, cererea de cumparare se aproba de conducatorul acesteia, in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    (2) Valoarea de inventar a spatiului, prevazuta in evidentele financiar-contabile ale titularului dreptului de administrare, actualizata la data vanzarii, reprezinta pretul de vanzare si va fi prevazuta in contractul de vanzare-cumparare.
    (3) Pretul de vanzare stabilit potrivit alin. (2) se comunica solicitantului o data cu aprobarea de vanzare a spatiului. Daca solicitantul accepta pretul, se procedeaza la redactarea contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 10
    Valoarea de inventar a spatiului, stabilita potrivit art. 9 alin. (2) si comunicata de vanzator, poate fi contestata potrivit dreptului comun.
    Art. 11
    Contractul de vanzare-cumparare se semneaza pentru vanzator de catre persoanele prevazute la art. 2, iar din partea cumparatorului de catre presedintele partidului politic sau al organizatiei teritoriale ori de catre imputernicitii acestuia.
    Art. 12
    Pe baza contractului de vanzare-cumparare semnat de parti se efectueaza operatiunile corespunzatoare in evidentele contabile ale vanzatorului si ale cumparatorului.
    Art. 13
    In sensul alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 90/2003, prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemanator cu al partidului proprietar al spatiului care ar urma sa fie inchiriat se intelege:
    a) un alt partid politic;
    b) o organizatie a unei minoritati nationale, legal constituita, chiar daca nu este reprezentata in Parlament;
    c) alta formatiune politica legal constituita, o asociatie sau o fundatie, indiferent de denumirea acesteia, care desfasoara o activitate politica sau este recunoscuta, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica.
    Art. 14
    Contractul de vanzare-cumparare incheiat in conditiile art. 9 face dovada proprietatii fara vreo alta formalitate si va fi inscris in cartea funciara.
    Art. 15
    Sumele obtinute din vanzarea spatiilor folosite ca sedii de catre partidele politice se fac venit la bugetul local sau, dupa caz, la bugetul de stat, in functie de titularul dreptului de proprietate asupra spatiului care formeaza obiectul vanzarii.
    Art. 16
    Modelul contractului de vanzare-cumparare este prevazut in anexa la prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                        CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
                                  (model)*1)

                        Nr. ...... din ..../..../....

    I. Partile contractante
    Intre statul roman/municipiul Bucuresti/judetul/orasul/comuna ...................................., reprezentat/reprezentata prin*2) .............................., cu sediul in .................., str. ................ nr. ...., sectorul/judetul ................, telefon ................., fax ................, cod unic de inregistrare nr. ..............., contul nr. .................., deschis la ............................, reprezentat legal prin*3) ........................, denumit in continuare vanzator, si
    Partidul .........................., cu sediul in ........................., str. ................ nr. ......., inmatriculat in Registrul partidelor politice cu nr. ....../....., cod unic de inregistrare nr. ..................., contul nr. ................., deschis la Banca ...................., Sucursala .................., reprezentat legal prin*4) .............................., denumit in continuare cumparator,
    s-a incheiat prezentul contract.

    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul se obliga sa plateasca si sa preia cladirea*5), situata in ............................, in suprafata de .........., avand urmatoarele vecinatati:
    - la nord .........................;
    - la sud ..........................;
    - la vest .........................;
    - la est ......................... .
    Proprietatea se transmite de drept cumparatorului in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil.
    Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

    III. Pretul si modalitatile de plata
    Art. 2
    Pretul vanzarii este de ..................... lei, potrivit art. 4 din Legea nr. 90/2003.
    Art. 3
    Modalitati de plata
    Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin: ...................... .
    Plata se face in termen de ....... zile*6) de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului nr. ......................, deschis la .............................. .

    IV. Garantii
    Art. 4
    Cumparatorul se obliga sa nu instraineze sub nici o forma bunul cumparat, timp de 10 ani de la data semnarii prezentului contract, cunoscand sanctiunea prevazuta de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 90/2003.
    Cumparatorul se obliga sa nu inchirieze bunul cumparat decat persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemanator. Orice alta forma de cedare a posesiei este interzisa.

    V. Raspunderea contractuala
    Art. 5
    Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune-interese, iar pentru intarzieri in executarea acestora, penalitati de intarziere.
    Nerespectarea dispozitiilor art. 4 atrage nulitatea prezentului contract si reintegrarea de drept a bunului in proprietatea statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.
    Art. 6
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1082 si 1083 din Codul civil.
    Art. 7
    Prevederile art. 6 nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.
    Art. 8
    Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare. Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

    VI. Modificarea contractului
    Art. 9
    Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act aditional.
    Clauza prevazuta la art. 4 nu poate fi modificata.

    VII. Dispozitii finale
    Art. 10
    Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil.
    Art. 11
    Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila ori se vor solutiona la instantele judecatoresti competente.
    Art. 12
    Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

               Vanzator,                          Cumparator,
          ..................                  ...................

------------
    *1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de particularitatea fiecarei situatii, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil.
    *2) Denumirea autoritatii sau institutiei publice ori, dupa caz, a regiei autonome sau a societatii comerciale titulare a dreptului de administrare asupra cladirii respective, proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale
    *3) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori, dupa caz, managerul regiei autonome sau al societatii comerciale titulare a dreptului de administrare asupra cladirii respective, proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale
    *4) Numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate ale persoanei fizice din conducerea partidului, imputernicita sa semneze actul
    *5) Partile vor face referire in anexa si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate cladirii ce face obiectul instrainarii.
    *6) Termenul de plata nu poate depasi 30 de zile calendaristice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 927/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 927 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu