Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1283 din 13 august 2004

privind infiintarea Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 783 din 26 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Comerciala "Electrificare C.F.R." - S.A. in forma juridica de filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., ca societate comerciala pe actiuni, denumita in continuare Societatea.
    Art. 2
    (1) Sediul si capitalul social al Societatii infiintate potrivit art. 1 sunt prevazute in statutul acesteia, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Societatea are ca activitate principala montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare Compania, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare in scopul realizarii transportului feroviar public.
    (3) Societatea este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
    (4) Capitalul social initial al Societatii este in valoare de 519.686.225.000 lei, impartit in 20.787.449 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25.000 lei si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar subscrise de Companie, corespunzator obiectului de activitate, in baza datelor din situatia financiara anuala intocmita la data de 31 decembrie 2003.
    (5) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral varsate de Companie, in calitate de actionar unic.
    (6) Efectuarea aporturilor la capital de catre Companie se va face pe baza de protocol de predare-preluare, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (7) In cazul in care valoarea capitalului social stabilita prin protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa, se va solicita rectificarea corespunzatoare la registrul comertului, in termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevazute la alin. (6).
    (8) Terenurile aferente Societatii pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului de proprietate, dupa infiintarea Societatii si ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de catre Companie, vor constitui aport in natura al statului la capitalul social al Companiei si, in mod corespunzator, vor constitui aport in natura al Companiei la capitalul social al Societatii. Documentatia necesara obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate va fi intocmita de Societate, in conditiile legii.
    (9) Pe toata perioada in care Compania este actionar majoritar la Societate se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, intre Societate si Companie, precum si cu alte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
    (10) Pe perioada in care Compania este actionar majoritar, Societatea poate vinde active din patrimoniu catre persoane fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor Companiei, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor Societatii. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Societatea poate desfasura activitati comerciale, veniturile rezultate constituind venituri proprii, in conditiile legii.
    (2) Pe perioada in care Compania este actionar majoritar, in relatiile contractuale dintre Companie si Societate se va practica o cota de profit intre 3% si 5%, atat de catre Companie, cat si de Societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 4
    Societatea, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Companiei in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti.
    Art. 5
    (1) Personalul initial necesar desfasurarii activitatii Societatii este preluat de la Companie, in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca, personalul Societatii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca al Companiei, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 6
    (1) Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor, formata din reprezentantii Companiei si ai celorlalti actionari, dupa caz.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a Companiei numeste reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor a Societatii.
    (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul Societatii.
    Art. 7
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege membrii consiliului de administratie al Societatii. Pe perioada in care Compania este actionar unic, membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor a Companiei.
    (2) Directorul Societatii este si presedintele consiliului de administratie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                STATUTUL
Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala "Electrificare C.F.R." - S.A.
    (2) Societatea Comerciala "Electrificare C.F.R." - S.A., denumita in continuare Societatea, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare Compania.
    (3) Emblema Societatii este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de inmatriculare la registrul comertului si codul unic de inregistrare, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul Societatii este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (2) Sediul Societatii poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul Societatii este asigurarea bunei functionari a infrastructurii de electrificare a Companiei si a patrimoniului propriu, prin asigurarea de servicii specifice de electrificare, reglementari si certificari in domeniul instalatiilor de electrificare pentru Companie, pentru operatorii de transport feroviar de marfa si calatori si alte societati rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si pentru alte persoane fizice si juridice romane sau straine, cat si prin desfasurarea altor activitati specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Societatea are urmatorul obiect de activitate, care se realizeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare:
    A. Obiect principal de activitate:
    - cod CAEN 4013 - gestionarea infrastructurii de electrificare - montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare ale Companiei;
    B. Obiecte secundare de activitate:
    a) cod CAEN 4013 - servicii de intretinere tehnica si reparare a instalatiilor liniilor de contact apartinand Companiei sau altui gestionar;
    b) cod CAEN 4013 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de energoalimentare a caii ferate electrificate apartinand Companiei sau altor gestionari;
    c) cod CAEN 4534 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de electroalimentare apartinand Companiei sau altor gestionari;
    d) cod CAEN 3330 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de comanda la distanta si telecomanda;
    e) cod CAEN 4013 - servicii de comanda operativa a instalatiilor de electrificare apartinand Companiei;
    f) cod CAEN 4013 - servicii de interventii operative in cazul deranjamentelor, evenimentelor si accidentelor feroviare;
    g) cod CAEN 7420 - servicii de consultanta de specialitate pentru instalatiile de electrificare, asistenta tehnica si management de proiecte de electrificare, reabilitare, asistenta tehnica si reprezentare in organisme internationale pe probleme de schimb de informatii si interoperabilitate in domeniul instalatiilor de electrificare;
    h) cod CAEN 7420 - servicii de proiectare instalatii electrice;
    i) cod CAEN 3330 - servicii de proiectare si asamblare a echipamentelor de masura, reglare si control pentru instalatiile automatizate;
    j) cod CAEN 7430 - servicii de masuratori si verificari electrice;
    k) cod CAEN 3320 - servicii de metrologie;
    l) cod CAEN 4531 - lucrari de instalatii electrice;
    m) cod CAEN 3110 - servicii de intretinere si reparare a motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;
    n) cod CAEN 3120 - fabricarea de aparate pentru distributia si comanda electricitatii;
    o) cod CAEN 5020 - servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor;
    p) cod CAEN 3520 - servicii de intretinere si reparare a materialului rulant specific activitatii;
    q) cod CAEN 4013 - servicii de reglementare in domeniul instalatiilor de electrificare si al gestionarii energiei electrice;
    r) cod CAEN 7121 - concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    s) cod CAEN 4534 - servicii de asistenta tehnica de specialitate;
    t) cod CAEN 7230 - servicii de culegere de date si exploatare aplicatii informatice;
    u) cod CAEN 4013 - lucrari constructii-montaj linii de contact;
    v) cod CAEN 4534 - lucrari constructii-montaj linii electrice aeriene si subterane de medie si joasa tensiune;
    w) cod CAEN 4013 - elaborarea de instructiuni specifice pentru intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare;
    x) cod CAEN 5114 - intermedierea si comercializarea produselor si serviciilor specifice;
    y) cod CAEN 5187 - activitati de aprovizionare comerciala si de comert, inclusiv comert exterior, specifice activitatii proprii;
    z) cod CAEN 4013 - activitati de instruire de specialitate si atestare a personalului care executa lucrari in zona caii ferate electrificate sau la alte instalatii electrice;
    aa) cod CAEN 4531 - instalarea si configurarea sistemelor de securitate;
    bb) cod CAEN 7230 - transmiterea datelor pe suport propriu;
    cc) cod CAEN 7032 - administrare si exploatarea spatiilor proprii si a utilitatilor aferente acestora;
    dd) cod CAEN 9262 - activitati sociale, culturale si sportive pentru personalul propriu si pentru terti.
    (2) Societatea poate desfasura si alte activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii este de 519.686.225.000 lei, fiind impartit in 20.787.449 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar ale Companiei, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative, in forma dematerializata, fiind inscrise in cont si inregistrate in registrul actionarilor.
    (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul actionarilor se pastreaza la sediul Societatii.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (3) Actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
    (4) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul Societatii, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea Societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu Societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora, in cel putin doua ziare de larga circulatie.
    (2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie. Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
    (3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele Companiei in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a Companiei.
    (4) Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a Companiei.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii, si ii descarca de activitate/ii revoca la propunerea adunarii generale a actionarilor a Companiei, in conditiile legii;
    b) stabileste indemnizatia administratorilor si cenzorilor, in conditiile legii;
    c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in conditiile legii;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
    f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    g) avizeaza strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    h) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate ale Societatii, conform reglementarilor in vigoare;
    i) aproba programul anual de investitii;
    j) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    k) fixeaza dividendele;
    l) aproba constituirea rezervelor statutare;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale Societatii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a Societatii;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea acestuia, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    f) hotaraste cu privire la schimbarea sediului Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al Societatii in afara activitatii de baza, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii, cu acordul prealabil al adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societatii;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a prezentului statut;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de aprobare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul Societatii si ii stabileste salariul;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea Societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor;
    s) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea bunurilor pe care Societatea le are in proprietate.
    (7) Propunerea/aprobarea si acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. a) si g) si, respectiv, la alin. (6) lit. d), e), f), g), h), i), j), n) si o) sunt cerute in perioada in care Compania este actionar unic.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea adunarii generale a actionarilor a Companiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii. In perioada in care Compania este actionar unic, convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Adunarea generala a actionarilor desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in conditiile legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si cel putin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a Societatii este asigurata de director, numit de adunarea generala a actionarilor, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a Societatii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
    (8) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea Societatii.
    (9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a Societatii.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    b) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor a Companiei;
    c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
    d) elaboreaza lista de investitii, care se supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor a Societatii;
    e) supune anual analizei adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    f) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba regulamentul de organizare si functionare a Societatii si regulamentul de ordine interioara;
    g) aproba investitiile Societatii, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    h) aproba indicatorii tehnico-economici si caietele de licitatii pentru investitiile pentru care i s-a acordat competenta de catre adunarea generala a actionarilor;
    i) aproba caietele de licitatii pentru reparatii capitale in limitele de competenta stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    j) aproba efectuarea cheltuielilor in limita plafoanelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    k) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de inchiriere;
    l) stabileste tactica si strategia de marketing;
    m) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    n) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii sindicatelor si/sau ai salariatilor si mandateaza reprezentantii patronatului la negocierea contractului colectiv de munca;
    o) aproba tarifele pentru activitatile specifice Societatii, in conditiile legii;
    p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale Societatii;
    q) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    r) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al Societatii;
    s) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai Societatii si le fixeaza salariile;
    t) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea Societatii;
    u) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile directorului Societatii
    (1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, directorul reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul Societatii, cu exceptia directorilor executivi, care sunt numiti, revocati sau suspendati de consiliul de administratie;
    c) desemneaza reprezentantii patronatului in comisia de negociere a contractului colectiv de munca;
    d) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi din cadrul Societatii.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustragere, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in acte de control cu identificarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului Societatii, iar periodic se vor face informari catre membrii consiliului de administratie.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (7) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) supravegheaza gestiunea Societatii;
    b) verifica daca situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) verifica daca registrele sunt corect tinute;
    d) verifica daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale.
    (8) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (10) Cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum si despre propunerile pe care le considera necesare privind situatia financiara anuala si repartizarea profitului. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (11) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
    (13) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile Societatii constatate in exercitiul mandatului lor.
    (14) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (16) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data dobandirii personalitatii juridice.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de administratie, precum si prin contractul colectiv de munca.
    (3) Personalul este supus reglementarilor in vigoare, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al Societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul Societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea ferata in aceleasi conditii ca si personalul Companiei, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 27
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, conform legislatiei in vigoare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor si legislatiei in vigoare.
    (3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 29
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 30
    Schimbarea formei juridice
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor Companiei, in conditiile legii.
    Art. 31
    Dizolvarea - Lichidarea
    Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face conform prevederilor legale.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    (1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Codului comercial.
    (2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotararea adunarii generale a actionarilor a Societatii, in conditiile legii.

    ANEXA 1*)
    la statut

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 EMBLEMA
       Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A.

    Figura 1, reprezentand emblema Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R."   S.A., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 26 august 2004, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1283/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1283 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu