Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 917 din 11 august 2005

privind infiintarea unor societati comerciale de transport feroviar regional de calatori prin divizarea partiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 783 din 29 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 52 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza societatile comerciale regionale de transport feroviar public de calatori, denumite in continuare societati regionale, ca urmare a reorganizarii prin divizare partiala a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care continua sa fiinteze, ale caror denumire, sediu, capital social si numar de actiuni sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Zona de activitate a societatilor regionale infiintate potrivit alin. (1) este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Societatile regionale prevazute la alin. (1) sunt persoane juridice romane, se organizeaza si functioneaza ca societati comerciale pe actiuni, de interes public national, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (4) Societatile regionale pot infiinta sucursale, reprezentante, agentii si altele asemenea, in tara si in strainatate, in conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie.
    (5) Societatile regionale pot infiinta filiale prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al societatilor regionale se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in baza datelor din raportarile contabile intocmite la 30 iunie 2004.
    (2) Patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se diminueaza in mod corespunzator.
    (3) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., pe de o parte, si societatile regionale, pe de alta parte, se va face pe baza de protocol care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Terenurile detinute de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., care se predau societatilor regionale, sunt evidentiate intr-o anexa separata la protocolul incheiat potrivit alin. (3).
    (5) In cazul in care valoarea capitalului social stabilita prin protocoalele de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1, se va solicita rectificarea cuvenita la oficiul registrului comertului, in termen de 30 de zile de la semnarea documentelor prevazute la alin. (3).
    (6) Valoarea terenurilor care se predau de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. nu este cuprinsa in capitalul social prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii societatilor regionale, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al acestora dupa obtinerea titlurilor de proprietate asupra acestora, in conditiile legii.
    (7) Actiunile emise de societatile regionale pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (8) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la societatile regionale, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor regionale implicate se pot efectua transferuri de active, precum si de alte elemente patrimoniale, fara plata, intre societatile regionale, intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatile regionale si, respectiv, intre societatile regionale si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, inclusiv a filialelor acestora, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (9) Societatile regionale se pot privatiza, in conditiile legii, statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (10) Pe perioada in care statul este actionar majoritar societatile regionale pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu mandatarea in acest sens a reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea societatii regionale sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    Societatile regionale desfasoara activitati de interes strategic in scopul realizarii transportului feroviar public de calatori, in conditiile legii, si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si au, in principal, ca obiect de activitate:
    a) cod CAEN 6010 - efectuarea transportului feroviar public de calatori in trafic regional;
    b) cod CAEN 6321 - lucrari de intretinere si reparatii la utilaje si material rulant;
    c) cod CAEN 6412 - efectuarea de transporturi de posta, militare, penitenciare si altele, in vagoane specializate.
    Art. 4
    Capitalul social initial al societatilor regionale este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 5
    Pentru accesul pe infrastructura feroviara publica sau privata societatile regionale platesc gestionarilor de infrastructura tariful de utilizare a infrastructurii, pe baza contractelor de acces incheiate cu acestia.
    Art. 6
    (1) Societatile regionale, potrivit obiectului de activitate, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si gestionarii de infrastructura asigura desfasurarea traficului feroviar de calatori in conditii de siguranta a circulatiei, exercitand atributiile care le revin potrivit legii.
    (2) In cazul producerii de evenimente de cale ferata in care sunt implicate persoanele juridice prevazute la alin. (1), acestea participa la cercetarea evenimentelor, intervin, iau masurile necesare pentru indepartarea urmarilor, pentru restabilirea circulatiei feroviare si raspund in mod solidar pentru pagubele produse.
    (3) In cazul producerii unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferata, persoanele juridice prevazute la alin. (1) vor actiona in cel mai scurt timp pentru asigurarea continuitatii transportului de calatori.
    Art. 7
    (1) Transportul feroviar public de calatori are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii societatile regionale primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit intre 3 si 5% .
    (2) Pentru anul 2005 influentele rezultate din reorganizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se incadreaza in sumele aprobate pentru transportul feroviar de calatori in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 8
    In cazul efectuarii de servicii publice de transport de calatori pentru anumite categorii de persoane care beneficiaza, potrivit reglementarilor legale, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul normativ prin care se acorda aceste reduceri se vor prevedea compensatii corespunzatoare catre societatile regionale, pana la nivelul tarifului aprobat.
    Art. 9
    Investitiile pentru realizarea proiectelor de importanta nationala care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european se finanteaza de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat.
    Art. 10
    (1) Raporturile dintre societatile regionale, precum si dintre acestea si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane se stabilesc prin contracte, in conditiile legii.
    (2) In scopul desfasurarii in bune conditii si cu maxima eficienta a activitatii de transport feroviar public de calatori, intre societatile regionale, precum si intre acestea si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. se incheie contracte de furnizare de servicii corespunzatoare obiectului de activitate al acestora, inclusiv de vanzare de bilete pentru transportul de lung parcurs sau interregional.
    (3) Bunurile aflate in proprietatea sau in folosinta societatilor regionale pot fi valorificate potrivit legii.
    Art. 11
    Societatile regionale se substituie Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti, corespunzator obiectului de activitate.
    Art. 12
    Societatile regionale poarta raspunderea ce revine caii ferate, potrivit Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, conventiilor si acordurilor internationale, altor reglementari legale privind transportul feroviar, precum si normelor, instructiunilor si regulamentelor in domeniul feroviar, in limita obiectului de activitate.
    Art. 13
    In vederea satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si in limita obiectului de activitate, societatile regionale au urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa asigure punerea in aplicare a planului de mobilizare;
    b) sa asigure rezervele si capacitatile necesare pentru indeplinirea sarcinilor de mobilizare;
    c) sa intocmeasca documentele privind completarea fortei de munca, necesara in caz de razboi, cu personal care are obligatii militare;
    d) sa asigure protectia civila a personalului propriu, a publicului calator si a bunurilor incredintate pentru transport, in cazul unor situatii speciale, inclusiv al calamitatilor.
    Art. 14
    (1) In perioada in care statul este actionar majoritar raporturile dintre societatile regionale si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului se reglementeaza prin contractul de activitate incheiat intre fiecare societate nou-infiintata, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in numele statului, pe de alta parte.
    (2) Contractele de activitate prevazute la alin. (1) vor cuprinde cel putin urmatoarele prevederi:
    a) numarul trenurilor care vor circula, pe sectii de circulatie;
    b) indicatorii de calitate;
    c) lista completa cuprinzand facilitatile de calatorie aprobate prin acte normative;
    d) principiile, metodologia de calcul si nivelul sumelor necesare pentru acoperirea serviciului public social, ca diferenta intre tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adauga cota de profit prevazuta de lege;
    e) raspunderea Guvernului privind buna functionare a transportului public de calatori, incluzand sumele necesare compensarii pentru servicii sociale, calculate potrivit lit. d), precum si alocatiile bugetare pentru investitii, modernizari, activitati de invatamant si asistenta medicala.
    (3) Contractele de activitate prevazute la alin. (1) se incheie pe o durata de 4 ani, se aproba prin hotarare a Guvernului si se actualizeaza anual, dupa aprobarea bugetului de stat.
    Art. 15
    La solicitarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor persoane juridice societatile regionale pot incheia cu acestea conventii pentru activitati de transport de interes local, altele decat cele prevazute in contractul de activitate incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu obligatia de acoperire a diferentei de cost, de catre solicitantul transportului, in cazul in care veniturile din efectuarea transportului nu acopera costurile.
    Art. 16
    (1) Societatile regionale isi fundamenteaza bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in care se vor include si subventiile, alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Veniturile societatilor regionale se constituie din sumele corespunzatoare tarifelor de transport, accesoriilor, chiriilor si altor tarife specifice pentru serviciile si prestatiile efectuate, potrivit obiectului de activitate.
    (3) Veniturile societatilor regionale se constituie si din valorificarea, la intern si la export, a deseurilor refolosibile rezultate din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniu si din alte activitati proprii.
    (4) In cazurile in care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita prestatii de servicii speciale, acestea se vor executa in conditiile asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor aferente.
    Art. 17
    (1) La infiintare, personalul necesar desfasurarii activitatii societatilor regionale este preluat de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, potrivit legislatiei in vigoare.
    (2) Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la societatile regionale personalul societatii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si de alte drepturi prevazute in legislatia in vigoare.
    (3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    (4) Salariatii si pensionarii societatilor regionale, precum si membrii de familie ai acestora beneficiaza de autorizatii si permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in conditiile legii. Conditiile concrete de acordare a gratuitatilor de calatorie pe calea ferata pentru salariatii societatilor regionale, pentru membrii de familie ai acestora si pentru pensionari sunt identice cu cele ale personalului din unitatile de cale ferata, atat in trafic intern, cat si international, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 18
    (1) Societatile regionale sunt conduse de adunarile generale ale actionarilor.
    (2) Atributiile si componenta adunarilor generale ale actionarilor sunt prevazute in statutele societatilor regionale.
    Art. 19
    (1) Adunarile generale ale actionarilor aleg consiliile de administratie ale societatilor regionale. Pana la finalizarea procesului de privatizare a societatilor regionale reprezentantii statului in consiliile de administratie si presedintii consiliilor de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (2) Presedintii consiliilor de administratie ale societatilor regionale sunt si directori generali ai acestora.
    (3) Atributiile consiliilor de administratie, precum si ale presedintilor acestora sunt stabilite prin statutele societatilor regionale.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 21
    Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea societatii            Sediul                Capitalul  Numarul
crt. comerciale                                            social     actiunilor
                                                                      ----------
                                                                      Valoarea
                                                                      nominala
                                                             (lei)     (lei)
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala     Municipiul Bucuresti,       6.350.000   2.540.000
     de Transport Feroviar     Piata Garii de Nord                    ----------
     Regional de Calatori      nr. 1 - 3, et. 1,                          2,5
     Bucuresti - S.A.          sectorul 1
________________________________________________________________________________
  2. Societatea Comerciala     Municipiul Craiova,         4.550.000   1.820.000
     de Transport Feroviar     bd. Decebal nr. 5 - 7,                 ----------
     Regional de Calatori      et. 2, judetul Dolj                        2,5
     Craiova - S.A.
________________________________________________________________________________
  3. Societatea Comerciala     Municipiul Timisoara,       4.170.000   1.668.000
     de Transport Feroviar     Str. Garii nr. 2A, et. 1,              ----------
     Regional de Calatori      judetul Timis                               2,5
     Timisoara - S.A.
________________________________________________________________________________
  4. Societatea Comerciala     Municipiul Cluj-Napoca,     4.980.000   1.992.000
     de Transport Feroviar     piata Avram Iancu nr. 17,              ----------
     Regional de Calatori      et. 3, judetul Cluj                         2,5
     Cluj - S.A.
________________________________________________________________________________
  5. Societatea Comerciala     Municipiul Brasov,          4.460.000   1.784.000
     de Transport Feroviar     str. Iuliu Maniu nr. 45A,              ----------
     Regional de Calatori      et. 1, judetul Brasov                       2,5
     Brasov - S.A.
________________________________________________________________________________
  6. Societatea Comerciala     Municipiul Iasi,            3.430.000   1.372.000
     de Transport Feroviar     Piata Garii nr. 1, et. 2,              ----------
     Regional de Calatori      judetul Iasi                                2,5
     Iasi - S.A.
________________________________________________________________________________
  7. Societatea Comerciala     Municipiul Galati,          3.870.000   1.548.000
     de Transport Feroviar     str. Domneasca nr. 51,                 ----------
     Regional de Calatori      et. 2, judetul Galati                       2,5
     Galati - S.A.
________________________________________________________________________________
  8. Societatea Comerciala     Municipiul Constanta,       2.720.000   1.088.000
     de Transport Feroviar     Al. Albastrelelor nr. 10,              ----------
     Regional de Calatori      et. 1, judetul Constanta                    2,5
     Constanta - S.A.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea societatii comerciale               Zona de activitate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala de Transport   judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova,
     Feroviar Regional de Calatori        Ilfov
     Bucuresti - S.A.
________________________________________________________________________________
  2. Societatea Comerciala de Transport   judetele Teleorman, Olt, Dolj, Gorj,
     Feroviar Regional de Calatori        Valcea, Arges, Mehedinti
     Craiova - S.A.
________________________________________________________________________________
  3. Societatea Comerciala de Transport   judetele Caras-Severin, Timis, Arad,
     Feroviar Regional de Calatori        Hunedoara
     Timisoara - S.A.
________________________________________________________________________________
  4. Societatea Comerciala de Transport   judetele Bihor, Cluj, Salaj,
     Feroviar Regional de Calatori        Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud
     Cluj - S.A.
________________________________________________________________________________
  5. Societatea Comerciala de Transport   judetele Sibiu, Brasov, Alba, Mures,
     Feroviar Regional de Calatori        Harghita, Covasna
     Brasov - S.A.
________________________________________________________________________________
  6. Societatea Comerciala de Transport   judetele Iasi, Suceava, Vaslui, Neamt,
     Feroviar Regional de Calatori        Botosani, Bacau
     Iasi - S.A.
________________________________________________________________________________
  7. Societatea Comerciala de Transport   judetele Buzau, Vrancea, Galati,
     Feroviar Regional de Calatori        Braila
     Galati - S.A.
________________________________________________________________________________
  8. Societatea Comerciala de Transport   judetele Ialomita, Constanta, Tulcea,
     Feroviar Regional de Calatori        Calarasi
     Constanta - S.A.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                             STATUTUL-CADRU
al Societatii Comerciale de Transport Feroviar Regional de Calatori ............

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este .................................
    (2) Pentru Societatea ........................ se va utiliza in continuare denumirea societate regionala.
    (3) Emblema societatii regionale este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societatea regionala se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si de codul unic de inregistrare, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea regionala este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Societatea regionala este societate comerciala de interes public national.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii regionale este in ..................................
    (2) Sediul societatii regionale poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea regionala poate infiinta sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii, puncte de vanzare si altele asemenea, in tara si in strainatate, si le poate reorganiza prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (4) Filiale ale societatii regionale pot fi infiintate prin hotarare a Guvernului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Societatea regionala se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii regionale este efectuarea transportului public de calatori pe calea ferata pentru satisfacerea interesului public national si a necesitatilor sociale si de aparare a tarii, cu realizarea de profit.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Societatea regionala are urmatorul obiect de activitate, care se desfasoara in conformitate cu reglementarile in vigoare:
    A. Obiect principal de activitate:
    - cod CAEN 6010 - efectuarea transportului feroviar public de calatori in trafic regional, international - in zona micului trafic de frontiera, dupa caz.
    B. Obiecte secundare de activitate:
    a) cod CAEN 6412 - efectuarea de transporturi in vagoane specializate tip posta, militare, penitenciare si altele asemenea;
    b) cod CAEN 6321 - lucrari de intretinere si reparatii, investitii, dezvoltari, automatizari si retehnologizari pentru activitatea de transport feroviar public de calatori;
    c) cod CAEN 6321 - asigurarea exploatarii materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei si de confort;
    d) cod CAEN 2215 - participarea la stabilirea tipului, formei si felului legitimatiilor de calatorie valabile pe calea ferata si realizarea tiparirii acestora;
    e) cod CAEN 6321 - vanzarea legitimatiilor de calatorie prin unitatile si agentiile proprii sau prin alti agenti, pe baza de contract;
    f) cod CAEN 6330 - efectuarea de transport feroviar de calatori, cu specific de turism feroviar;
    g) cod CAEN 7460 - organizarea si asigurarea functionarii propriilor structuri de paza si pastrare a ordinii, in conditiile legii;
    h) cod CAEN 6010 - desfasurarea activitatii de transport feroviar in interes propriu;
    i) cod CAEN 7230 - asigurarea furnizarii datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata;
    j) cod CAEN 9262 - realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    k) cod CAEN 7032 - administrarea si exploatarea spatiilor proprii si a utilitatilor aferente acestora;
    l) cod CAEN 6321 - prestarea de servicii auxiliare pentru transporturile pe linia ferata;
    m) cod CAEN 5118 - intermedierea si comercializarea produselor si serviciilor cu caracter specific;
    n) cod CAEN 7121 - concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    o) cod CAEN 3520 - prestarea de servicii de intretinere si reparare a materialului rulant specific activitatii;
    p) cod CAEN 5157 - realizarea comertului cu ridicata al deseurilor si resturilor;
    q) cod CAEN 5187 - realizarea activitatilor de aprovizionare comerciala si de comert, inclusiv de comert exterior, specific activitatii proprii.
    (2) Societatea regionala poate desfasura si alte activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii regionale este in suma totala de .................. lei, impartit in ............ actiuni nominative cu valoare nominala unitara de 2,5 lei RON, constituit prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 2005.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este integral varsat la data constituirii societatii regionale. Drepturile statului, in calitate de actionar unic, sunt exercitate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Eventualele rectificari ale capitalului social initial prevazut la alin. (1) vor fi inregistrate la oficiul registrului comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatea regionala.
    (4) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar la societatea regionala, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu acordul adunarilor generale ale actionarilor din societatile regionale implicate, se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, precum si de alte elemente patrimoniale, fara plata, intre societatea regionala si celelalte societati regionale, intre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si societatea regionala, precum si intre societatea regionala si celelalte persoane juridice infiintate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora.
    (5) Societatea regionala poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea regionala va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii regionale.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii regionale.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii regionale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris de fiecare.
    (5) Patrimoniul societatii regionale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii regionale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii regionale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea regionala, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica in presa pierderea acestora.
    (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii regionale, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor Publice si cel putin un specialist din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti sau, dupa caz, revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (4) Pentru activitatea depusa, reprezentantii statului mandatati in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii regionale;
    b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti;
    c) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
    e) numeste directorul general al societatii regionale si ii stabileste remuneratia. Pentru perioada in care statul detine pachetul majoritar numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor, constructiilor si turismului;
    f) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii regionale, analizate si avizate de consiliul de administratie, si isi da acordul asupra acestora;
    g) aproba constituirea rezervelor statutare;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    i) fixeaza dividendele;
    j) propune infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    k) hotaraste cu privire la executarea de investitii si de reparatii capitale;
    l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    n) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii regionale.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii regionale si regulamentul de organizare si functionare a acesteia;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, reprezentante, centre de lucru, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii regionale;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii regionale;
    h) hotaraste si propune modificarea si completarea obiectului de activitate al societatii regionale;
    i) avizeaza proiectul contractului de activitate al societatii regionale, care urmeaza sa fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conditiile legii, si propune modificari ale acestuia;
    j) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital social la alte societati comerciale;
    k) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii regionale;
    l) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    m) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) aproba reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii regionale, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat de acesta.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii regionale. In perioada in care statul este actionar unic al societatii regionale convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii regionale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) Societatea regionala este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si cel putin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a societatii regionale este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) Presedintele consiliului de administratie numeste prin decizie un secretar al consiliului de administratie care va asigura secretariatul consiliului si va intocmi procesul-verbal al fiecarei sedinte.
    (4) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (5) Desemnarea administratorilor se stabileste de adunarea generala a actionarilor. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea adunarii generale a actionarilor.
    (6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (9) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii regionale si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare in vederea luarii unor decizii.
    (10) Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act de administrare a societatii regionale in interesul acesteia, in limita mandatului acordat de consiliul de administratie.
    (11) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societatii regionale.
    (12) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea regionala pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau sunt in relatii comerciale directe cu societatea regionala.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    b) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al societatii regionale si il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
    c) avizeaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a societatii regionale;
    d) prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii regionale pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    e) aproba investitiile societatii regionale, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are societatea regionala in proprietate;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba criterii de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    i) aproba inchirierea contractelor de inchiriere si leasing;
    j) stabileste tactica si strategia de marketing;
    k) aproba incheierea contractelor sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor si plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    l) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii regionale, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii regionale pe anul in curs;
    m) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;
    n) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii regionale, in conditiile legii;
    o) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii regionale;
    p) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    q) asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al societatii regionale;
    r) numeste si revoca directorii executivi ai societatii regionale si le stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal;
    s) aproba drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere;
    t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile directorului general
    (1) Directorul general reprezinta societatea regionala in raporturile cu tertii si are in principal urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii regionale;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul de executie al societatii regionale;
    c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    d) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii regionale;
    e) propune operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor;
    g) stabileste si aproba sarcinile personalului din subordine;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul societatii regionale.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii regionale.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea regionala organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale in faza de angajare si de plata in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate ale societatii regionale.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii societatii regionale au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, documentele justificative necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectiuni, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi inaintate directorului general al societatii regionale controlate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii regionale este supravegheata de cenzori.
    (2) Societatea regionala are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, ei putand fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) In perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii regionale;
    b) sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare.
    (9) Situatiile financiare nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca inspectii ale casei, in fiecare luna sau inopinat, si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii regionale ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind situatiile financiare anuale cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face in caz de divergenta rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii regionale, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
    (17) Cenzorii societatii regionale indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data dobandirii personalitatii juridice.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul societatii regionale se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament aprobat de catre consiliul de administratie si in contractul colectiv de munca.
    (3) Personalul societatii regionale este supus reglementarilor in vigoare, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al societatii regionale.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea regionala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatiile financiare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatiile financiare vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul societatii regionale se stabileste pe situatii financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul societatii regionale ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea regionala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea regionala in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea regionala va tine, prin grija consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Schimbarea formei juridice
    (1) Adunarea generala a actionarilor poate hotari modificarea formei juridice a societatii regionale.
    (2) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Dizolvarea-lichidarea
    Dizolvarea-lichidarea societatii regionale se va face conform prevederilor legale.
    Art. 31
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre societatea regionala si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, precum si ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 917/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 917 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu