Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 893 din 20 august 2008

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 521/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 5 septembrie 2008In temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Normele metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  In cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, denumit în continuare SISDIEBDU, este sistemul de evidenţă, măsurare, inventariere, gestiune şi actualizare sistematică a tuturor imobilelor şi reţelelor edilitare din intravilanul localităţilor, sub aspect tehnic şi economic, cu respectarea datelor de bază din cadastrul general, privind suprafaţa, categoria de folosinţă şi proprietarul.

SISDIEBDU are la bază atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât şi din alte domenii de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localităţilor, în corelare cu programele de dezvoltare durabilă ale administraţiilor locale, la toate nivelurile.

SISDIEBDU conţine datele necesare fundamentării deciziilor pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane şi rurale, crearea unui sistem corect de taxe şi impozite, conservarea fondului natural şi construit protejat, reprezentând un instrument pentru un management eficient al administraţiei publice locale în procesul de informare, debirocratizare şi transparenţă decizională."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Potrivit art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ca autoritate publică centrală competentă în domeniu, are obligaţia de a coordona, de a organiza şi de a implementa SISDIEBDU la nivel naţional, cu posibilitatea de a furniza datele specifice pentru integrarea acestora în cadastrul general şi în alte sisteme informaţionale specifice aflate în coordonarea altor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu realizarea SISDIEBDU la nivel naţional, prin programe anuale.

Programul de realizare a SISDIEBDU este prevăzut şi organizat să cuprindă întregul intravilan la nivel naţional, respectiv toate localităţile urbane şi rurale."

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor colaborează cu consiliile judeţene şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asigură:

a) elaborarea de programe pentru realizarea lucrărilor SISDIEBDU, stabilirea priorităţilor, în funcţie de interesul unor localităţi, şi evaluarea mijloacelor financiare necesare;

b)  urmărirea execuţiei lucrărilor SISDIEBDU, controlul şi avizarea acestora, pe faze şi categorii de lucrări;

c) aducerea la cunoştinţă a lucrărilor SISDIEBDU şi asigurarea accesului specialiştilor pentru executarea lucrărilor."

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în exercitarea atribuţiilor sale în domeniul SISDIEBDU, colaborează cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară organizate la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti, aflate în subordinea acesteia.

Recepţia şi avizarea lucrărilor SISDIEBDU se asigură de către consiliile locale împreună cu consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul tehnic al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară organizate la nivel judeţean, respectiv Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti, pe baza metodologiilor prevăzute la art. 3 şi în conformitate cu anexele nr. 6 şi 7 la prezentele norme metodologice.

Controlul privind îndeplinirea formalităţilor de contractare, al realizării şi decontării, precum şi avizarea lucrărilor SISDIEBDU se asigură de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - In limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru realizarea SISDIEBDU.

Pe baza şi în limitele plafoanelor comunicate potrivit alin. 1, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lista lucrărilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Decontarea lucrărilor de realizare a SISDIEBDU se face lunar, în limita plafoanelor bugetare trimestriale comunicate."

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. -In limita plafoanelor aprobate şi a listei de lucrări prevăzute la art. 9, consiliile locale vor încheia contracte de execuţie a lucrărilor SISDIEBDU cu societăţi comerciale de specialitate, potrivit prevederilor art. 15 şi ale anexelor nr. 4, 5 şi 5a) la prezentele norme metodologice şi pe baza metodologiilor prevăzute la art. 3."

8. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Pentru decontarea lucrărilor de realizare a SISDIEBDU, consiliile locale vor înainta lunar, cu adresă, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută în anexele nr. 4, 5, 5a), 6 şi 6a) la prezentele norme metodologice, prin care se solicită întocmirea decontului justificativ."

9.  La articolul 11, alineatele 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti verifică documentaţia primită, acordă viza de control financiar preventiv propriu şi întocmesc lunar decontul justificativ, care se transmite până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrările executate şi recepţionate până pe data de 10 a lunii decembrie, deconturile justificative se transmit până la data de 15 decembrie a anului bugetar.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea de credite în limita alocaţiilor bugetare aprobate, însoţită de decontul justificativ prezentat în anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, virează sumele consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Sumele prevăzute la alin. 3 se virează de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe baza anexelor nr. 1 şi 3 la prezentele norme metodologice, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis la Trezoreria Statului pe numele unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare."

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Trimestrial, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor analiza şi vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor situaţia consiliilor locale care nu au încheiat contracte de execuţie a lucrărilor SISDIEBDU, precum şi situaţia respectării prevederilor din contractele de execuţie.

Potrivit prevederilor alin. 1, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor poate propune completarea programului anual cu alte priorităţi, după caz."

11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Datele şi informaţiile cuprinse în SISDIEBDU sunt publice, reprezintă bun proprietate publică şi sunt în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Acestea pot fi puse gratuit la dispoziţia autorităţii administraţiei publice centrale responsabile cu realizarea SISDIEBDU, pentru organizarea unor baze de date referitoare la evidenţa imobiliar-edilitară la nivelul intravilanului localităţilor şi pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale, precum şi instituţiilor financiare de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru determinarea valorii impozabile a fiecărui bun imobil.

Administratorul asigură respectarea dreptului la protecţie a datelor personale ale cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, prin crearea unor modalităţi de accesare a SISDIEBDU, pe bază de parolă stabilită cu autoritatea administraţiei publice locale şi autoritatea centrală responsabilă cu implementarea acestuia, după caz."

12. Anexele nr. 1, 2, 3, 3a), 4, 5, 5a) şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezenta hotărâre.

13. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6a) şi 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

CONSILIUL*)......................................

LISTA

cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, pe anul..............., cu finanţare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

                                                                                                                                                                                    - lei -

Consiliul local Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul U.M.

Valoarea totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea 200...

Din care în trimestrul

Termen de finalizare

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total, din care:

A. Lucrări în continuare

1. Consiliul Local............

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a reţelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

b) Banca de date urbane

- încărcarea, organizarea şi prelucrarea datelor grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele edilitare

- întreţinerea şi actualizarea băncii de date urbane

-instruire-formare utilizatori

ha

ha

pers.

2. Consiliul Local.............

a)...........................

b)...........................

TOTALA:

B. Lucrări noi

1. Consiliul Local............

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a reţelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

b) Banca de date urbane

- încărcarea, organizarea şi prelucrarea datelor grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele edilitare

- întreţinerea şi actualizarea    băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

ha

ha

pers.

2. Consiliul Local.............

a)...........................

b)...........................

TOTAL B:

Preşedinte,

Intocmit

Direcţia

Serviciul/(biroul cadastru)

*) Se completează, după caz: judeţean sau General al Municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

LISTA

cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, pe anul....., cu finanţare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

                                                                                                                                                                                  - lei -

Nr. crt.

Cantitatea (ha)

Valoarea 200..

Din care în trimestrul:

Termenul de finalizare

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL:

din care:

A

Lucrări în continuare

1.

Judeţul.........................

- sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în comuna, oraşul, municipiul................................

- sistemul..................

2.

Judeţul.........................

- sistemul.....................

..

42.

Municipiul Bucureşti

- sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în sectorul.............

B

Lucrări noi

1.

Judeţul.........................

- sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în comuna, oraşul, municipiul

- sistemul..................

..

42.

Municipiul Bucureşti

- sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane în sectorul.............

Direcţia generală economică/Direcţia economică

Director general/Director

Se aprobă

Ordonator principal de credite

Direcţia Generală/Direcţia..........

Director general/Director

Vizat

Direcţia generală/Direcţia

Director general/Director

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

CONSILIUL*)...................

DECONT   JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pe luna........anul......, în aplicarea prevederilor art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

                                                                                                                                                                                     - lei -

Nr. crt.

Beneficiarul

Executantul

Denumirea lucrării

Nr. şi data depunerii documentelor la Consiliul*)

Nr. şi data contractului

Numărul

contului şi banca beneficiarului

Valoarea lucrărilor executate

Disponibilul la finele lunii precedente

0

1

2

3

4

5

6

1.

Consiliul Local.................

Executant.........................

Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare

şi inventariere a imobilelor şi reţelelor edilitare

b) Banca de date urbane

TOTAL Consiliul Local

2.

Consiliul Local.................

Executant.........................

Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare

şi inventariere a imobilelor şi reţelelor edilitare

b) Banca de date urbane

TOTAL Consiliul Local

TOTAL Consiliul*)

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

Preşedinte,

Control financiar preventiv propriu

Director,

*) Se completează după caz: judeţean sau General al Municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 4 [Anexa nr. 3a) la normele metodologice]

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

DECONT JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pe luna.......anul....., în aplicarea prevederilor art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

                                                                                                                                                                                     - lei -

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Valoarea lucrărilor executate

0

1

5

1.

Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitarsi băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi reţelelor edilitare

b) Banca de date urbane

TOTAL MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Şl LOCUINŢELOR:

Direcţia generală/Direcţia

Director general/Director,

Direcţia generală economică/Direcţia economică

Director general/Director,

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

EXECUTANT .............

SITUAŢIE  DE LUCRĂRI

cuprinzând sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane pe luna......anul..... în localitatea (comuna, oraşul, municipiul), cu finanţare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

Nr. crt.

Categoria de lucrări

U.M.

Cantitatea

Preţul U.M.

Valoarea (lei)

Valoarea

cu TVA

(lei)

I.

Lucrări tehnice de identificare, măsurare

şi inventariere a imobilelor şi reţelelor edilitare

1.

Lucrări geodezice

ha

2.

Lucrări topografice

ha

3.

Lucrări de cartare imobiliară

ha

4.

Lucrări de inventariere a reţelelor edilitare

ha

TOTAL I:

II.

Banca de date urbane

5.

Incărcarea, organizarea şi prelucrarea datelor grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele edilitare

ha

6.

Intreţinerea şi actualizarea băncii de date urbane

ha

7.

Instruire-formare utilizatori

pers.

TOTAL II:

TOTAL SITUAŢIE DE LUCRĂRI:

Beneficiar

Consiliul Local...............

Primar,

Executant

Societatea Comercială.....................

Director

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

EXECUTANT ...................

Contract nr..........din............

DEVIZ DE CHELTUIELI

privind sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane pe luna......anul..... în localitatea (comuna, oraşul, municipiul), cu finanţare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

                                                                                                                       - lei -

Nr. crt.

Articolele de calculaţie şi elementele de cheltuieli

Valoarea

% faţă de totalul preţului de cost

1.

Materialei)

2.

Manoperă2)

3.

TOTAL 1-2

4.

Cheltuieli generale ale societăţii comerciale3)

5.

Cheltuieli de deplasare4)

6.

TOTAL PREŢ:

7.

Profit

8.

TOTAL PREŢ DE COST:

9.

TVA (19% x rd.8)

10.

TOTAL VALOARE DE DEVIZ:

Beneficiar

Consiliul Local.....................

Primar,

Executant

Societatea Comercială.....................

Director

1) Cuprinde costul materialelor utilizate în activitatea de culegere a datelor din teren (semnale geodezice, borne, repere, picheţi etc), precum şi în activitatea de birou (calc, suport de plastic transparent nedeformabil, hârtie xerox şi de scris, tonner, truse de capete Rotring pentru desen etc.)

2) Se calculează după modelul cuprins în anexa nr. 5a) şi se vor acorda majorările prevăzute de actele normative referitoare la indexarea salariilor.

3)  Cuprinde: amortismente utilaje şi echipamente, taxe şi impozite, energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare, telefon, fax, salarii ale conducerii societăţii comerciale.

4) Se vor deconta pe baza documentelor justificative, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006, republicată.

ANEXA Nr. 7 [Anexa nr. 5a) la normele metodologice]

EXECUTANT.........................

CALCULUL   MANOPEREI

pe luna..............anul.....

                                                                                                                         - lei -

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Salariul tarifar

Alte venituri

Total

venituri

brute

Spor de vechime

Indemnizaţii de conducere

Alte sporuri

1.

2.

3.

4.

TOTAL MANOPERĂ DIRECTĂ:

Impozite şi taxe aferente salariilor plătite de operatorul economic conform legii

1.

C.A.S.

2.

Ajutor de şomaj

TOTAL MANOPERĂ DIRECTĂ:

Beneficiar

Consiliul Local..................

Primar,

Executant

Societatea Comercială..........................

Director,

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)

EXECUTANT................................

PROCES-VERBAL  DE  RECEPŢIE - AVIZARE

din..................anul......

I. Denumirea lucrării...................................................................................

1.  Beneficiar: Consiliul Local.....................................

2.  Etapa: luna...........................................................

3. Valoarea devizului de cheltuieli...............................

4.  Responsabilul lucrării.............................................

5.  Calificativul............................................................

II. Conţinutul etapei de recepţie şi avizare

Etapa şi conţinutul

Valoarea devizului

Data

III.  Comisia de recepţie-avizare*)

Preşedinte:................................

Membri:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

4...............................................

5...............................................

Invitaţi:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

IV.  Constatări:........................................................................................................................................................................ ...............................

V.  Observaţii şi recomandări:........................................................................................................................................................................ .......

Beneficiar

Consiliul Local..................

Primar,

Executant

Societatea Comercială..........................

Director,

*) Din comisia de recepţie-avizare trebuie să facă parte, în mod obligatoriu, reprezentantul consiliului judeţean sau, după caz, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 9 [Anexa nr. 6a) la normele metodologice]

EXECUTANT...................

SITUAŢIA

privind recepţia, avizarea si decontarea lucrărilor sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane până la data etapei curente de recepţie şi avizare

I.  Denumirea lucrării: „Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane"

II. Beneficiar: Consiliul Local al (comunei, oraşului, municipiului) ....................................................................................................

III.  Etapele anterioare ale activităţii de recepţie, avizare şi decontare

Etapa şi conţinutul

Valoarea devizului

Proces- verbal/ data

1

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a reţelelor edilitare

b) Banca de date urbane

- încărcarea, organizarea şi prelucrarea datelor grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele edilitare

- întreţinerea şi actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

2

a).........................

.

.

.

Beneficiar

Consiliul Local.........

Primar,

Executant

Societatea Comercială.....................

Director

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA (ANCPI)

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA (OCPI).....................

Nr..........data.................

PROCES-VERBAL  DE  RECEPŢIE

Intocmit astăzi,.............

Privind lucrarea........................................................................................................................, pentru care a fost emis Avizul nr............................la data de............................................................de către ANCPI/OCPI

1. Beneficiar........................................................................................................................................................................ ......................................

2.  Executant........................................................................................................................................................................ .....................................

3.  Membrii Comisiei de recepţie (numele şi prenumele persoanelor şi funcţiile):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

4. Lista categoriilor de lucrări recepţionate (denumire, amplasament, cantităţile conform devizului de lucrare prezentat de executant):

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

5. Documente şi documentaţii care se predau la ANCPI/OCPI, conform Avizului de execuţie nr............../data...............

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

6. Concluziile comisiei de recepţie: Lucrarea este declarată admisă/respinsă

............................................................................................................................................................

7. Condiţii impuse pentru refacerea sau completarea lucrărilor în cazul respingerii (referire la nota de constatare)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Executant,

Membrii Comisiei de recepţie,


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 893/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 893 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu